Detail předmětu

Ekonomické nástroje řízení stavební výroby

FAST-NVA026Ak. rok: 2022/2023

Podnik potřebuje ekonomické nástroje pro řízení vztahu nákladů výroby a prodejních cen, aby zajistil výrobní zisky. Základním nástrojem je kvalitní organizace výroby. Kombinace výrobních faktorů s ohledem na jejich náklady na jedné straně a zajištění prodeje na straně druhé je předpokladem hospodárnosti výroby. Vymezující je výběr výrobních činností stavebního podniku prodejných na stavebním trhu a přinášejících zisk. Důležitým ekonomickým nástrojem jsou ceny, které musí pokrýt náklady a zajistit zisky.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Schopnost se orientovat v podnikové ekonomice stavební výroby a v oceňování s ohledem na podmínky stavebního trhu.

Prerekvizity

Znalosti ekonomie a základů podnikové ekonomiky

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je zakončen zápočtem (cvičení) po úspěšném odevzdání dílčích zadání a písemnou zkouškou.

Osnovy výuky

1. Podnikatelský plán ve stavebnictví. Marketingová studie.
2. Stavební podnik a výroba ve stavebním podniku.
3. Řízení nákladů na materiál a zásoby.
4. Řízení nákladů na pracovní sílu.
5. Řízení nákladů na stroje a výrobní zařízení.
6. Ocenění výroby, ceny ve stavebnictví.
7. Investice.
8. Podnikové finance.
9. Daně, účetní a operativní evidence.
10. Marketing.
11. Systémy organizace v podniku, typy sdružování podniků.
12. Benchmarking, řízení nákladů výroby s ohledem na konkurenceschopnost podniku.
13. Plánovací okruhy a systémy kontroly plánů, dokumentace změn.

Učební cíle

Průřezový předmět, jehož cílem je seznámit studenty s vybranými ekonomickými nástroji pro řízení stavební výroby.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

MARKOVÁ Leonora, Stavební podnik. Studijní opora. Brno, FAST VUT.  2008.
SCHNEIDEROVÁ HERALOVÁ, R, VITÁSEK, S., BROŽOVÁ, L., STŘELCOVÁ, I. Oceňování staveb. ČVUT 2020. ISBN 978-80-01-067-48-2

BROOK, M. Estimating and Tendering for Construction Work, Routledge, 2017, 5th edition ISBN 978-1-138-68716-5


Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIR magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Podnikatelský plán ve stavebnictví. Marketingová studie.

2. Stavební podnik a výroba ve stavebním podniku.

3. Řízení nákladů na materiál a zásoby.

4. Řízení nákladů na pracovní sílu.

5. Řízení nákladů na stroje a výrobní zařízení.

6. Ocenění výroby, ceny ve stavebnictví.

7. Investice. 8. Podnikové finance.

9. Daně, účetní a operativní evidence.

10. Marketing.

11. Systémy organizace v podniku, typy sdružování podniků.

12. Benchmarking, řízení nákladů výroby s ohledem na konkurenceschopnost podniku.

13. Plánovací okruhy a systémy kontroly plánů, dokumentace změn.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zadání semestrální práce.

2. Marketingová analýza.

3. Náklady na materiál.

4. Náklady na mzdy.

5. Náklady na dopravu.

6. Kalkulace ceny stavební práce.

7. Souhrnný rozpočet stavby.

8. Hodnocení investice.

9. Analýza cenové citlivosti.

10. Výpočet bodu zvratu.

11. Celkové vyhodnocení záměru.

12. Prezentace práce.

13. Kontrola a odevzdání.