Detail předmětu

Diplomový seminář (R)

FAST-NWA025Ak. rok: 2022/2023

Předmět obsahově navazuje na předmět Specializovaný projekt(R). Je zaměřen především na vypracování dokumentace stavebně technologického projektu, s možností zohlednit specifika konkrétních stavebních podniků, účastnících se na výuce v rámci odborné praxe studenta. Důraz je kladen na modelování procesu realizace stavby, řešení prostorové, technologické a časové struktury zadané stavby s využitím počítačové podpory pro zajištění optimálního průběhu výstavby. Vypracování dokumentace projektu zařízení staveniště, dokumentace pro kvalitativní, bezpečnostní a enviromentální požadavky a technologického předpisu stavebního procesu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Výsledky učení předmětu

Výstupem předmětu Diplomový seminář II (R), je vypracování diplomové práce na zadané téma - obvykle zpracování výrobní dokumentace pro realizaci zadané stavby, při pravidelných konzultacích s vedoucím diplomové práce.

Prerekvizity

Znalosti z oblasti navrhování staveb a provádění dílčích stavebních procesů včetně požadavků na jejich kvalitu. Modelování technologické a časové struktury stavby, výrobního prostoru a zdrojů potřebných k realizaci, s využitím výpočetní techniky. Znalost ekonomických nástrojů pro řízení stavební výroby.

Učební cíle

Cílem předmětu je umožnit studentům vypracovat diplomovou práci s obsahem stavebně technologického projektu dodavatele stavby při pravidelných konzultacích s vedoucím diplomové práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

JARSKÝ,Čeněk a kol. Technologie staveb II, Příprava a realizace staveb. Brno: CERM, 2019. ISBN 978-80-7204-994-3

(CS)

JARSKÝ, Čeněk a kol. Příprava a realizace objektů a staveb – multimediální učebnice. Praha: ČVUT v Praze, 2019.

(CS)

Doporučená literatura

MAKÝŠ, Oto a Peter MAKÝŠ. Stavenisková prevádzka, zariadenie staveniska. Bratislava: STU v Bratislave, 2002.
ISBN 80-227-1847-5

(SK)

MARŠÁL, Petr. Stavební stroje. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. ISBN 80-214-2774-4

(CS)

JURÍČEK, Ivan. Kontrola kvality na stavbách, 2. díl Hrubá stavba. Bratislava: EUROSTAV, 2012.

(SK)

JURÍČEK, Ivan. Kontrola kvality na stavbách, 3. díl Dokončovacie práce a TZB. Bratislava: EUROSTAV, 2014.
ISBN 978-80-89228-39-3

(SK)

HARRIS, Frank a Ronald McCAFFER. Modern Construction Management. Oxford: Wiley-Blackwell, 2013.
ISBN 978-0-470-67217-4

(EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIR magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Příprava podkladů, rozpracování technické zprávy ke stavebně technologickému projektu zadané stavby. 2. Technologická struktura procesů stavby, technologický rozbor. 3. Stavebně technologické modelování procesů realizace zadané stavby, podrobný časový plán stavby a bilance zdrojů pro výstavbu s využitím počítačové podpory. 4. Rozpočet pro vybranou část řešené stavby s využitím počítačové podpory. 5. Vypracování projektu zařízení staveniště. 6. Návrh a optimalizace hlavních stavebních strojů. 7. Kontrolní a zkušební plán pro vybraný dílčí stavební proces realizované stavby. 8. Tvorba environmentálních plánů ochrany životního prostředí a plánů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v návaznosti na stavebně technologický model stavby – zohlednění ekologických a bezpečnostních předpisů při realizaci zadané stavby. 9. Technologický předpis dílčího stavebního procesu, analýza, variantní řešení, posouzení a vyhodnocení podle optimalizačních kritérií. 10. Rekapitulace, dokončení rozpracované dokumentace vytvořené v rámci zpracovávané diplomové práce, kompletace k odevzdání.