Detail předmětu

Počítačová podpora v přípravě a realizaci staveb 1

FAST-NWA019Ak. rok: 2022/2023

Modelování procesu výstavby v závislosti na druhu a parametrech stavby a aplikovaném software. Využití programu CONTEC a stavebně technologických síťových grafů. Agregace a převod rozpočtu a výrobní kalkulace zakázky podle technologické dělby práce do prostředí programu síťového plánování. Modifikace a tvorba typových síťových grafů z oblastí pozemních staveb, inženýrských sítí a komunikací. Řízení jakosti a možnost automatizovaně vytvářet kontrolní a zkušební plány. Tvorba environmentálních plánů ochrany životního prostředí. Efektivní tvorba plánů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v návaznosti na stavebně technologický model stavby. Užití systému MS-Project včetně využití datových souborů kalkulací ze systému RTS BUILDpower a jeho harmonogramu pro plánování a řízení výstavby objektů pozemních staveb.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu spočívající v rozšíření dosud nabytých základních uživatelských znalostí dostupných programů pro stavebně technologické projektování a řízení objektů pozemních staveb, inženýrských sítí a dopravních staveb. Dosažené znalosti pak student umí prakticky uplatnit v předvýrobní, výrobní i realizační fázi těchto staveb.

Prerekvizity

Znalosti z navrhování a technologie staveb na úrovni bakalářského studia. Znalost práce s kancelářskými aplikacemi výrobce Microsoft.

Osnovy výuky

1. Modelování procesu realizace stavby – obecné předpoklady, principy a zásady analýzy a syntézy prostorové, technologické a časové struktury procesu výstavby.
2. Klasifikace stavební produkce, rozpočtářský a kalkulační software – zabezpečení vstupních dat pro systém časového plánování a řízení stavební výroby.
3. Počítačová podpora a modelování přípravy a realizace staveb v systému CONTEC pomocí stavebně technologického síťového grafu. Výstupní sestavy jakožto základní dokumenty přípravy a řízení stavby. Návaznosti a přebírání dat z výkazů výměr, rozpočtů a výrobních kalkulací do stavebně technologických projektů.
4. Činnosti v síťových grafech. Vazby mezi činnostmi – stavební připravenost. Termínové, zdrojové a kapacitní plánování. Nákladové plánování. Operativní evidence. Aktualizace časového plánu. Výstupy – grafy potřeby zdrojů jako podklad návrhu zařízení staveniště.
5. Počítačová podpora návazností ostatních dokumentů stavebně technologického projektu na technologický rozbor a časový plán – kontrolní a zkušební plán, environmentální plán, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
6. Zahájení práce v programu Microsoft Project, možnosti nastavení, typy úkolů, typy omezení.
7. Microsoft Project – struktura a tvorba časového plánu stavby, typy vazeb a jejich použití, aktualizace harmonogramu dle rozestavěnosti.
8. Plánování zdrojů v Microsoft Project – definice a správa zdrojů, přiřazení k úkolům, nákladovost. Široké možnosti tvorby výstupních sestav.

Učební cíle

Poskytnout studentům znalosti z využití software pro stavebně technologické projektování, plánování a řízení realizace pozemních staveb, inženýrských sítí a dopravních staveb. Počítačová podpora umožňuje zpracování nabídky na provedení díla, časové plánování, předvýrobní přípravu, výrobní přípravu a tvorbu operativních plánů. Časové a nákladové plánování stavby vychází z údajů kalkulací a výkonových norem. Součástí řízení realizace je controlling na stavební zakázce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Jarský, Č., Musil, F., Svoboda ,P., Gašparík, J., Motyčka, V., Pospíchal, V. Kovářová, B., Vyčítal, M. Příprava a realizace staveb. Cerm s.r.o. Brno, 2019. (CS)

ŠLANHOF, Jiří. Počítačová podpora v přípravě a realizaci staveb I. Studijní opora. Brno: FAST VUT, 2009. 

(CS)
Microsoft. Microsoft Project 2017, reference manual. Microsoft, 2017. (EN)

Doporučená literatura

BARRIE, D.S., POULSON, B.C: Professional Construction Management. 2004.

(EN)

ÚRS Praha. Příručka rozpočtáře: rozpočtování a oceňování stavebních prací. Praha: ÚRS Praha, 2016. ISBN 978-80-7369-679-5.

(CS)

JARSKÝ, Čeněk. Příprava a realizace objektů a staveb, multimediální učebnice, http://technologie.fsv.cvut.cz/vyuka/podklady-k-vyuce-education/multimedialni-ucebnice-priprava-a-realizace-objektu-a-staveb. FSv ČVUT Praha, 2008.

(CS)

JARSKÝ, Čeněk. Automatizovaná příprava a řízení realizace staveb. CONTEC, 2000. ISBN 80-5384-8

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIR magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Modelování procesu realizace stavby – obecné předpoklady, principy a zásady analýzy a syntézy prostorové, technologické a časové struktury procesu výstavby. 2. Klasifikace stavební produkce, rozpočtářský a kalkulační software – zabezpečení vstupních dat pro systém časového plánování a řízení stavební výroby. 3. Počítačová podpora a modelování přípravy a realizace staveb v systému CONTEC pomocí stavebně technologického síťového grafu. Výstupní sestavy jakožto základní dokumenty přípravy a řízení stavby. Návaznosti a přebírání dat z výkazů výměr, rozpočtů a výrobních kalkulací do stavebně technologických projektů. 4. Činnosti v síťových grafech. Vazby mezi činnostmi – stavební připravenost. Termínové, zdrojové a kapacitní plánování. Nákladové plánování. Operativní evidence. Aktualizace časového plánu. Výstupy – grafy potřeby zdrojů jako podklad návrhu zařízení staveniště. 5. Počítačová podpora návazností ostatních dokumentů stavebně technologického projektu na technologický rozbor a časový plán – kontrolní a zkušební plán, environmentální plán, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 6. Zahájení práce v programu Microsoft Project, možnosti nastavení, typy úkolů, typy omezení. 7. Microsoft Project – struktura a tvorba časového plánu stavby, typy vazeb a jejich použití, aktualizace harmonogramu dle rozestavěnosti. 8. Plánování zdrojů v Microsoft Project – definice a správa zdrojů, přiřazení k úkolům, nákladovost. Široké možnosti tvorby výstupních sestav.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do cvičení, podklady k práci, provozní řád počítačové učebny, podmínky pro udělení zápočtu 2. Uvedení do problematiky práce s programem BUILDpower: založení zakázky, stavby, objektu, rozpočtu a tvorba harmonogramu. 3. Uvedení do problematiky časového plánování a práce s programem CONTEC: založení projektu, tvorba časového plánu postupným modelováním i s využitím typových síťových grafů, vazby, ladění a optimalizace dle limitu zdrojů. Sestavení modelu zvolené stavby v rozsahu 20 položek s důrazem na větvení síťového grafu. 4. Praktické cvičení v programu BUILDpower - sestavení položkového rozpočtu modelové stavby v rozsahu 20 položek s důrazem na využití různých oddílů, převod do CONTEC, vytvoření stavebně technologického modelu na základě převedených dat. 5. Převod rozpočtu z BUILDpower do programu Microsoft Project, převod časového plánu z CONTEC do Microsoft Project. 6. Program Microsoft Project – nastavení před zahájením práce, modelování objektu, přepočty DOBA TRVÁNÍ/PRÁCE/JEDNOTKY, vkládání vazeb, zdrojů, omezení. 7. Tvorba technologického normálu a časového plánu v programu Microsoft Project s programováním tabulky a využitím makra. 8. Zápočtový test a v případě úspěchu udělení zápočtu.