Detail předmětu

Právo v oblasti podnikání ve stavebnictví

FAST-NVA027Ak. rok: 2022/2023

Předmět je koncipován jako průřezový předmět zaměřený na jednotlivá právní odvětví a v nich upravené předpoklady pro výkon podnikatelské činnosti ve stavebnictví. Výklad vymezuje práva, povinnosti a právní důsledky, které s těmito činnostmi úzce souvisí. Stanoví předpoklady pro výkon vybraných činností ve výstavbě a druhy živností upravené pro obor stavebnictví.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Znalost právních norem v ČR v oblasti podnikání ve stavebnictví.

Prerekvizity

Studium tohoto předmětu nevyžaduje speciální předchozí znalosti. Výuka navazuje na obecné poznatky v rozsahu a úrovni bakalářského studia na neprávnických fakultách.

Osnovy výuky

1. Právní úprava podnikání.
2. Formy a druhy podnikání.
3. Jednání podnikatele.
4. Registrační a oznamovací povinnost podnikatele.
5. Práva a povinnosti související s výkonem živnosti.
6. Podnikání ve stavebnictví upravené živnostenským a stavebním zákonem.
7. Typy činností a organizační struktury právnických osob.
8. Základní práva a povinnosti členů statutárních a dalších orgánů obchodních korporací.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty průřezově s právními normami v ČR v oblasti podnikání ve stavebnictví.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

KLEE, Lukáš. Stavební smluvní právo. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2022, 440 s. ISBN 978-80-7552-117-0. (CS)
KLEE, Lukáš. Smluvní vztahy výstavbových projektů. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2017, 120 s. ISBN 978-80-7552-818-6. (CS)
KLEE, Lukáš. Smluvní podmínky FIDIC. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2017, 420 s. ISBN 978-80-7552-162-0. (CS)

MASON, Jim. Innovating Construction Law. Abingdon: Taylor & Francis Ltd, 2021, 228 s. ISBN 9780367443528.

(EN)

Doporučená literatura

ONDRA, Martin. Provádění staveb a jejich změn. Praha: Leges, 2020, 200 s. ISBN 978-80-7502-411-4.

(CS)

PRŮCHA, Petr a Alena KLIKOVÁ. Veřejné stavební právo. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2019, 158 s. ISBN 978-80-210-7062-2.

(CS)
ČERNOHLÁVEK, Josef a Petr DOUBRAVA. Právní spory ve stavebnictví. 3. vyd. Praha: Aleš Čeněk, 2021, 416 s. ISBN 978-80-7380-857-0. (CS)
BAKER, Ellis, BAILEY, Julian, MELLORS, Ben, CHALMERS, Scott and Anthony P. LAVERS. Construction Law. Sv. 1, 3. vyd. London: London Publisher Partnership, 2020, 3130 s. ISBN 9780367443528. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIR magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Právní úprava podnikání.

2. Formy a druhy podnikání.

3. Jednání podnikatele.

4. Registrační a oznamovací povinnost podnikatele.

5. Práva a povinnosti související s výkonem živnosti.

6. Podnikání ve stavebnictví upravené živnostenským a stavebním zákonem.

7. Typy činností a organizační struktury právnických osob.

8. Základní práva a povinnosti členů statutárních a dalších orgánů obchodních korporací.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Podnikání.

2. Datové schránky a elektronický podpis.

3. Základní veřejné a soukromé registry.

4. Podnikání zahraničních osob.

5. Druhy živností, jejich obsahová náplň.

6. Živnostenský rejstřík, obchodní rejstřík.

7. Autorizované osoby.

8. Obchodní společnosti a družstvo.

eLearning