Detail předmětu

Informatika (R)

FAST-NUA012Ak. rok: 2022/2023

Úvod do počítačového navrhování v architektuře a stavebnictví ve 2D, 3D a pomocí technologie BIM (Revit).
Seznámení s BIM technologií a základními zásadami při tvorbě prostorového (3D) modelu a jednotlivých stavebních prvků.
Popis způsobu získávání informací (dat) z informačního modelu budovy, jejich vykazování a použití v projektu.
Využití dat, vztahujících se k modelu budovy, od úvodního koncepčního návrhu, přes výstavbu, až po správu budovy.
Využití centrální databáze pro spolupráci s dalšími, oborově zaměřenými aplikacemi.
Využití dat z pohledu dodavatele stavby, architekta a projektanta pro řízení a koordinaci výstavbových projektů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky (AIU)

Výsledky učení předmětu

Vtváření programů v jazyce Visual Basic s využitím moderních technik událostmi řízeného programování, komponentních technologií a objektového programování

Prerekvizity

Modelování v rovině (2D), základní znalosti z pozemního stavitelství a technologie staveb.

Osnovy výuky

1. Využití digitálních technologií pro projektové řízení.
2. Úvod do BIM, představení možností BIM modelu pro simulace a analýzy.
3. BIM – Princip časové návaznosti v rámci modelu BIM.
4.–9. BIM – Základy modelování stavebních konstrukcí.
10–11. BIM – Zpracování dílčích profesí (TZB).
12. Další využití BIM modelu (spolupráce jednotlivých profesí a účastníků projektu, správa budovy – Facility Management).
13. Koordinace staveb a možnosti vykazování z výkresových podkladů ve 2D.

Učební cíle

Předmět je orientován na strukturovaný návrh programů, zabývá se objektově orientovaným a událostmi řízeným programováním v prostředí jazyka Visual Basic. Předmět je koncipován tak, aby seznámil studenty s pokročilejšími prvky a konstrukcemi programovacího jazyka a jejich užitím pro rozšíření funkcionality běžných programových produktů. Studenti budou navrhovat a ladit programy v jazyce Visual Basic s užitím komponent moderních aplikací.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

NOVOTNÁ, Helena. Základy BIM: Revit Architecture – seznámení s programem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, září 2014. ISBN 978-80-214-5023-3. Dostupné z: https://www.aiu.fce.vutbr.cz/

(CS)

EASTMAN, Charles M. BIM handbook: A guide to building information modeling for owners, managers, designers, engineers and contractors. 2nd ed. Hoboken, NJ: Wiley, 2011. ISBN 978-0-470-54137-1.

(EN)

ČERNÝ, Martin. BIM příručka: základní představení metodiky informačního modelování budov (BIM) a význam BIM pro změny procesů ve stavebnictví. Praha: Odborná rada pro BIM, 2013. ISBN 978-80-260-5297-5.

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIR magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Využití digitálních technologií pro projektové řízení. 2. Úvod do BIM, představení možností BIM modelu pro simulace a analýzy. 3. BIM – Princip časové návaznosti v rámci modelu BIM. 4.–9. BIM – Základy modelování stavebních konstrukcí. 10–11. BIM – Zpracování dílčích profesí (TZB). 12. Další využití BIM modelu (spolupráce jednotlivých profesí a účastníků projektu, správa budovy – Facility Management). 13. Koordinace staveb a možnosti vykazování z výkresových podkladů ve 2D.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Nástroje pro využití digitálních technologií pro projektové řízení. 2. BIM – Seznámení s programy podporující BIM, zásady tvorby prostorového modelu. 3. BIM – Tvorba podlaží, řezu a pohledů, práce s osnovou, tvorba vazeb. 4. BIM – Tvorba svislých a vodorovných konstrukcí (stěny, sloupy, stropy). 5. BIM – Tvorba výplní otvorů (okna, dveře, obvodový plášť). 6. BIM – Tvorba fází projektu (stávající, bourané, nové). 7.–8. BIM – Vykazování stavebních prvků a zpracování dat BIM modelu (tabulky, legendy, výkresová dokumentace). 9.–10. BIM – Tvorba základních rozvodů TZB (voda, kanalizace, vzduchotechnika). 11. BIM – Simulace a analýzy (oslunění, osvětlení, energetické hodnocení budov, …). 12. Koordinace 2D – Princip koordinace velkých územních a stavebních celků při práci s 2D daty. 13. Vykazování 2D – Vykazování stavebních prvků z výkresové dokumentace zpracovávané ve 2D (DWG výkresy), vytvoření výkazu výměr, export a propojení s tabulkovým procesorem (MS Excel).