studijní program

Mikroelektronika

Fakulta: FEKTZkratka: MPC-MELAk. rok: 2020/2021

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N0714A060009

Udělovaný titul: Ing.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 28.5.2019 - 27.5.2029

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

2 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Elektrotechnika Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Studijní program je zaměřen na výchovu inženýra - mikroelektronika se širokým základem v oblasti teorie, návrhu a technologie integrovaných obvodů, elektronických systémů a přístrojů pro využití v nejrůznějších oblastech elektroniky a elektrotechniky. Student se může zaměřit zejména na návrh a počítačovou simulaci integrovaných obvodů, návrh elektronických systémů a aplikací mikroelektronických obvodů pro přístrojovou techniku, na technologii integrovaných obvodů, technologii elektronických systémů, návrh a výrobu plošných spojů, technologii povrchové montáže, testovací a měřicí techniku. Student získává i související poznatky z informačních a komunikačních technologií. Absolventi tohoto magisterského studia se uplatní zejména v oblastech návrhu, vývoje a výroby elektronických a elektrotechnických přístrojů, zařízení a systémů, zakázkových integrovaných obvodů a polovodičových součástek, systémů na deskách s plošnými spoji s povrchovou montáží. Cílem programu je rovněž příprava absolventů schopných samostatně řešit náročné technické úkoly v obchodní a servisní činnosti u uživatelů nejrůznějších elektronických zařízení. Výuku odborných předmětů zajišťuje především Ústav mikroelektroniky (UMEL) FEKT VUT v Brně.

Profil absolventa

Absolvent má detailní znalosti v oblasti návrhu a technologie integrovaných obvodů, elektronických systémů a přístrojů pro využití v nejrůznějších oblastech elektroniky a elektrotechniky, znalosti z analogových a digitálních signálů, materiálů a výrobních procesů, a to zejména s orientací na mikroelektroniku a aplikace elektronických obvodů a systémů. Úžeji se student kvalifikuje: na návrh a počítačovou simulaci integrovaných obvodů, návrh elektronických systémů a aplikací mikroelektronických obvodů pro přístrojovou techniku, na technologii integrovaných obvodů, technologii elektronických systémů, návrh a výrobu plošných spojů, technologii povrchové montáže, testovací a měřicí techniku, ekonomiku a organizaci výroby, volitelně i na poznatky z informačních a komunikačních technologií.
Absolvent je kvalifikován v problematice návrhu, simulace, technologie, výroby a aplikací integrovaných obvodů, v problematice návrhu, technologie a aplikací elektrických zařízení, přístrojové, testovací a měřicí techniky, analogového a digitálního zpracování signálu. Díky dostatečně širokému základu aplikačně zaměřeného studia je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na všechny konkrétní požadavky jeho budoucí profesionální praxe, a to i v jiných oblastech elektroniky a elektrotechniky.
Studijní program Mikroelektronika je program studijního směru elektrotechnika ve smyslu Vyhl. 50/1978 Sb.

Charakteristika profesí

Absolventi programu Mikroelektronika naleznou své uplatnění jako specialisté - mikroelektronici a technologové v nejrůznějších oblastech návrhu a výroby integrovaných obvodů a elektrických zařízení, v oblasti konstrukce, provozu, servisu a údržby náročných elektronických a elektrických zařízení, přístrojů a systémů, příp. v dalších oblastech. Ve všech těchto oblastech jsou rovněž schopni vykonávat vyšší technicko-řídicí a manažerské funkce.

Vytváření studijních plánů

Studijní předměty jsou hodnoceny kredity podle ECTS. Kredit vyjadřuje přibližnou týdenní hodinovou zátěž studenta při studiu daného předmětu. Kredity za daný předmět student získá až po jeho předepsaném ukončení, tj. po udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu, případně vykonáním zkoušky za podmínek daných Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně, vnitřní normou Pravidla pro organizaci studia na FEKT a skladbou a obsahem individuálně stanovených v každém předmětu.
Ve dvouletém magisterském studiu musí student získat minimálně 120 kreditů ve stanovené kreditové skladbě:
63 kreditů v povinných předmětech,
51 kreditů v povinně volitelných (PV) předmětech,
6 kreditů ve volitelných předmětech.
Povinné předměty (včetně semestrálního projektu) absolvuje student zpravidla v semestrech a ročnících tak, jak jsou uvedeny ve studijních plánech. Nezakončí-li student úspěšně povinný předmět předepsaným způsobem, musí jej zapsat znovu hned v následujícím roce svého studia.
Povinně volitelné předměty profilujícího základu (PVA) jsou oborově zaměřené odborné předměty, které profilují studenta do užších oblastí jeho zájmů.
Další povinně volitelné (PVB) předměty jsou další odborné předměty zařazené z nabídek ústavů FEKT VUT. Jejich úkolem je rozšířit odborné znalosti studentů.
PV předměty si pro daný akademický rok volí student sám z aktuální nabídky studijního plánu při respektování pravidel pro jejich výběr uvedených v Informačním systému FEKT VUT. Při výběru těchto předmětů se student řídí svými odbornými zájmy s ohledem na odbornou oblast studovaného programu a anotací předmětu uvedené v charakteristikách předmětů v Informačním systému FEKT VUT. Výběr PV předmětů v jednotlivých semestrech si student volí tak, aby při ukončení svého studia dosáhl alespoň předepsané minimum kreditů v každé skupině PV předmětů, přitom nezískání minimálního počtu kreditů v jedné skupině PV předmětů nelze kompenzovat překročením počtu kreditů získaných v jiné skupině PV předmětů.
Volitelné předměty rozšiřují všeobecné znalosti studentů. Předměty si volí student sám z celofakultní nabídky (ústavy FEKT) nebo z nabídky ostatních fakult VUT (tzv. svobodné předměty) a může je absolvovat v libovolném ročníku nebo semestru navazujícího magisterského studia. Mezi volitelné předměty patří i předmět Tělesná výchova. Neuzavře-li úspěšně student zapsaný volitelný předmět, může, ale nemusí si jej v dalším akademickém roce zapsat znovu.
Studenti musí získat na začátku studia odpovídající elektrotechnickou kvalifikaci. Studenti, kteří nastoupí ke studiu v roce 2020/21 a později, musí k úspěšnému ukončení svého studia absolvovat podle nabídky studijního plánu povinný nebo povinně volitelný odborný předmět v anglickém jazyce viz Směrnice VUT „K výuce cizích jazyků“.

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na FEKT VUT v Brně je v současné době zajištěn bezbariérový přístup do všech výukových místností. Studenti však musí být zdravotně způsobilí pro získání potřebné elektrotechnické kvalifikace. Při prakticky orientované laboratorní výuce musí být schopni samostatné obsluhy měřicích přístrojů a obdobného laboratorního vybavení, aniž by tím ohrožovali sebe nebo své okolí.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MPC-MSIModelování a simulace v mikroelektronicecs6Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 26 / PR - 13ano
MPC-APTAplikovaná počítačová technikacs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 39PVA1ne
MPC-MPRMikroelektronické prvky a strukturycs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 13 / Cp - 26PVA1ano
MPC-MOTMontážní a propojovací technologiecs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 8PVA1ano
MPC-SVMStruktura a vlastnosti materiálůcs6Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / COZ - 12 / L - 14PVA1ano
MPC-VAFVakuová technikacs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 13 / L - 26PVA1ano
MPC-DREDiferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice.cs5Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / CPP - 13PVA2ano
MPC-PSOPravděpodobnost, statistika a operační výzkumcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / CPP - 26PVA2ano
MPC-KVEKvantová a laserová elektronikacs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 13 / L - 13PVA3ano
MPC-MFYModerní fyzikacs5Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / COZ - 13PVA3ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MPC-AIOAnalogové integrované obvodycs6Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 39ano
MPC-DISDigitální integrované obvodycs5Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 13 / L - 13ano
MPC-NENNávrh elektronických přístrojůcs6Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 6 / Cp - 15 / L - 18ano
XPC-EICElektrické instalacecs5Povinně volitelnýklP - 26 / L - 20 / PR - 10PVB2ano
MPC-PZOPokročilé techniky zpracování obrazucs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 39PVB2ano
MPC-PLDProgramovatelné logické obvodycs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 39PVB2ano
MPC-PELPrůmyslová elektronikacs6Povinně volitelnýzkP - 26 / L - 26PVB2ano
MPC-MATMaticový a tenzorový početcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / CPP - 18 / PR - 8PVA2ano
MPC-MNMModerní numerické metodycs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / CPP - 26PVA2ano
MPC-FPFFyzika pevné fázecs5Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / L - 13PVA3ano
MPC-MEMModelování elektromagnetických polícs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26PVA3ano
MPC-NANNanotechnologiecs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 6 / L - 7 / PR - 13PVA3ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MPC-NAIMetody návrhu analogových integrovaných obvodůcs6Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 39ano
MPC-MTEModerní technologie elektronických obvodů a systémůcs6Povinnýzá,zkP - 39 / L - 26ano
MPC-M2MSemestrální prácecs2PovinnýklK - 26ano
MPC-VSKVýroba součástek a konstrukčních prvkůcs6PovinnýzkP - 39 / L - 26ano
MPC-IOPIntegrovaná optoelektronikacs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26PVA4ano
MPC-KTEKonstrukce a technologie elektronických zařízenícs5Povinně volitelnýzkP - 26 / Cp - 26PVA4ano
MPC-NDOMetody návrhu digitálních integrovaných obvodůcs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 39PVA4ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MPC-MSMDiplomová prácecs20PovinnýVD - 52ano
MPC-OPINové obvodové principy pro návrh integrovaných systémůcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / Cp - 13PVA5ano
MPC-QMAŘízení kvalitycs6Povinně volitelnýzkP - 26 / Cp - 39PVA5ano
MPC-TVPTeorie vzájemného převodu analogového a číslicového signálucs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 13 / L - 26PVA5ano
MPC-ZEMZáklady elektronové mikroskopiecs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 24 / EX - 2PVA5ano
Libovolný ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MPC-EFE1Angličtina pro život 1cs2Povinně volitelnýCj - 26PVB1ano
MPC-EFE2Angličtina pro život 2cs2Povinně volitelnýzá,zkCj - 26PVB1ano
MPA-MENMicroelectronics in Englishen3Povinně volitelnýklP - 26PVB1ano
MESIEmbedded Systems for Industrial Controlen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26ne
XPC-CA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3VolitelnýzkP - 26 / L - 52ano
XPC-CA3CISCO akademie 3 - CCNPcs3VolitelnýzkL - 52ano
XPC-CA5CISCO akademie 5 - CCNPcs3VolitelnýzkL - 52ano
MPC-FITDějiny a filozofie technikycs2VolitelnýP - 26ano
XPC-MW1Desktop systémy Microsoft Windowscs5VolitelnýzkP - 26 / Cp - 26ano
XPC-EPLEPLAN - projektování v elektrotechnicecs4VolitelnýklCp - 52ano
XPC-EPOEtika podnikánícs2VolitelnýP - 26ano
XPC-IPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5VolitelnýzkP - 52ano
XPC-KATKonverzace na aktuální téma cs3Volitelnýzá,zkCj - 26ano
XPC-KPTKultura projevu a tvorba textůcs5VolitelnýP - 26 / COZ - 26ano
XPC-LADLaboratorní didaktikacs0VolitelnýP - 13ano
MPC-MAUManažerské účetnictvícs2VolitelnýP - 13 / COZ - 13ano
MPC-OPMOdborná praxecs4VolitelnýPX - 26ano
XPC-PEPPedagogická psychologiecs5VolitelnýzkP - 52ano
XPC-POMPodnikatelské minimumcs4VolitelnýP - 26 / COZ - 26ano
XPC-POUPodvojné účetnictvícs4VolitelnýzkP - 26 / COZ - 26ano
MPA-PSYPower Systemsen, cs3VolitelnýklP - 26ano
MPC-PSDProjektování silových a datových rozvodůcs6Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 27 / L - 12ano
MPC-RETRétorikacs2VolitelnýP - 26ano
XPC-MW3Síťové technologie Microsoft Windowscs5VolitelnýzkCp - 52ne
MPA-FPFSolid State Physicsen5Volitelnýzá,zkP - 39 / L - 13ano
MPC-SAJSpolehlivost a jakostcs5Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 20 / L - 6ano
Libovolný ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MPC-EFE1Angličtina pro život 1cs2Povinně volitelnýCj - 26PVB1ano
MPC-EFE2Angličtina pro život 2cs2Povinně volitelnýzá,zkCj - 26PVB1ano
XPC-ELBBezpečná elektrotechnikacs2VolitelnýzkP - 26ano
XPC-CASCISCO akademie - CCNA Securitycs3VolitelnýzkL - 52ano
XPC-CA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3VolitelnýzkP - 26 / L - 52ano
XPC-CA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3VolitelnýzkL - 52ano
MPC-CSIČíslicové signály a systémycs7Volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 13 / Cp - 39ano
MPC-FITDějiny a filozofie technikycs2VolitelnýP - 26ano
MEDSElements of Digital Signal and Image Processingen, cs3VolitelnýklP - 26ne
XPC-EPOEtika podnikánícs2VolitelnýP - 26ano
XPC-IPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5VolitelnýzkP - 52ano
XPC-KATKonverzace na aktuální téma cs3Volitelnýzá,zkCj - 26ne
XPC-KPTKultura projevu a tvorba textůcs5VolitelnýP - 26 / COZ - 26ano
MPC-MAUManažerské účetnictvícs2VolitelnýP - 13 / COZ - 13ano
MXMMOdborná praxecs0VolitelnýPX - 26ne
XPC-PEPPedagogická psychologiecs5VolitelnýzkP - 52ano
MPC-PKSPočítačové a komunikační sítěcs4Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 13 / L - 13ano
XPC-MW4Podnikové technologie Microsoftcs5VolitelnýzkP - 26 / Cp - 26ne
XPC-MW5Programování v .NET a C#cs5VolitelnýzkP - 26 / Cp - 26ano
MPC-PSVProjektování a simulace výrobycs3VolitelnýzkP - 26 / Cp - 26ano
MPC-MKGPrůmyslový marketingcs5Volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 26ano
MPC-RETRétorikacs2VolitelnýP - 26ano
MRSDŘízení a správa datcs4VolitelnýzkP - 13 / Cp - 26ne
SPC-MSMSeminář k diplomové prácics10VolitelnýS - 13ano
XPC-MW2Serverové systémy Microsoft Windowscs5VolitelnýzkP - 26 / Cp - 26ano
MPA-FPFSolid State Physicsen5Volitelnýzá,zkP - 39 / L - 13ano
XPC-TPRTechnické právocs3VolitelnýP - 39ano
MPC-TBITechnologie v buněčném inženýrstvícs5Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 13 / L - 13ne
MPA-TOCTheory of Communicationsen4Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 13ano
MPC-ZMDZpracování multimediálních datcs7Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 39ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet kreditů Předměty
PVA1 9 kr - 28 kr MPC-APT (6 kr), MPC-MPR (6 kr), MPC-MOT (5 kr), MPC-SVM (6 kr), MPC-VAF (6 kr)
PVA2 5 kr - 20 kr MPC-DRE (5 kr), MPC-PSO (5 kr), MPC-MAT (5 kr), MPC-MNM (5 kr)
PVA3 5 kr - 30 kr MPC-KVE (5 kr), MPC-MFY (5 kr), MPC-FPF (5 kr), MPC-MEM (5 kr), MPC-NAN (5 kr)
PVA4 10 kr - 16 kr MPC-IOP (5 kr), MPC-KTE (5 kr), MPC-NDO (6 kr)
PVA5 10 kr - 22 kr MPC-OPI (5 kr), MPC-QMA (6 kr), MPC-TVP (6 kr), MPC-ZEM (5 kr)
PVB1 7 kr - 99 kr MPC-EFE1 (2 kr) zimní/letní sem., MPC-EFE2 (2 kr) zimní/letní sem., MPA-MEN (3 kr)
PVB2 5 kr - 11 kr XPC-EIC (5 kr), MPC-PZO (6 kr), MPC-PLD (5 kr), MPC-PEL (6 kr)