Detail předmětu

Solid State Physics

FEKT-MPA-FPFAk. rok: 2020/2021

Základní pojmy kvantové a atomové fyziky. Struktura pevných látek. Krystalová mřížka. Pásová teorie pevných látek. Transport elektrického náboje. Elektrony a diry v nerovnovážném stavu. Vybrané polovodičové struktury, zdroje a detektory záření.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Nabízen zahraničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- vysvětlit chování elektronu v potenciálové jámě a na potenciálové bariéře,
- popsat základní nanostruktury a jejich aplikace (kvantové jámy, dráty, tečky, jednofotonová světloemitující dioda, jednofotonový detektor),
- popsat základní vlastnosti atomů,
- popsat krystalovou strukturu látek a vysvětlit vznik energetických pásů,
- popsat drift a difuzi v pevných látkách,
- vypočítat pohyblivost nosičů náboje z experimentálně získaných dat
- vypočítat dobu života minoritních nosičů proudu a difuzní délku minoritních nosičů z experimentálně získaných dat,
- aplikovat rovnici kontinuity a Poissonovu rovnici,
- popsat základní typy generačních a rekombinačních procesů v polovodičích,
- popsat vznik a vlastnosti PN přechodu,
- popsat LED diodu a solární článek.

Prerekvizity

Student, který si zapíše předmět, by měl být schopen používat kartézský systém souřadnic a měl by ovládat řešení jednoduchých případů rovnoměrných a rovnoměrně zrychlených pohybů, Newtonovy zákony a zákony zachování energie a hybnosti. Měl by umět popsat základní strukturu hmoty na úrovni atomů, dále vysvětlit pojmy elektrický náboj, elektrický proud. Měl by být schopen využít základní veličiny popisující elektrické a magnetické pole k posouzení vlivu těchto polí na pohyb elektrického náboje. Měl by umět popsat kmitavý mechanický harmonický pohyb a vysvětlit vznik mechanického postupného vlnění. Měl by umět aplikovat základní zákony geometrické optiky (zákon odrazu a lomu) pro řešení šíření světelných paprsků. Student by měl ovládat matematický aparát na úrovni základní práce s vektory, derivace a integrace skalárních a vektorových funkcí skalárního argumentu.
Obecně jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia na vysoké škole technického směru.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a laboratorní cvičení. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává v průběhu semestru pět samostatných domácích úkolů.

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti získá až:
- 25 bodů za semestrální práci (řešení zadaných příkladů nebo zpracování zadaného tématu),
- 20 bodů za laboratorní cvičení (6 protokolů),
- 55 bodů za zkoušku (písemná část 35 bodů a ústní část 20 bodů).
Pro postup do ústní části je nutné získat v písemné části alespoň 10 bodů.
Pro úspěšné složení zkoušky je nutné získat z ústní části alespoň 5 bodů.
Zkouška je zaměřena na ověření základních znalostí v oblasti elektrických a optických vlastností pevných látek včetně řešení vybraných příkladů.

V případě trvání Covidových opatření bude zkouška z předmětu bude probíhat distančně.

Osnovy výuky

1) Základní pojmy kvantové a atomové fyziky. Částice a vlny, fotoelektrický jev, Comptonův jev, de Broglieho vlny.
2) Schrödingerova rovnice, Heisenbergův princip neurčitosti, potenciálové jámy a bariéry, kvantování energie, elektronové pasti.
3) Atomy. Atom vodíku, Bohrova teorie atomu vodíku, kvantová čísla, některé vlastnosti atomů, Pauliho vylučovací princip, periodická soustava prvků.
4) Struktura pevných látek. Elektrické vlastnosti pevných látek, krystalické látky, vazby v krystalu, krystalová mřížka, krystalové soustavy, Millerovy indexy.
5) Poruchy krystalové mřížky, kmity krystalové mřížky, fonony.
6) Pásová teorie pevných látek. Volný elektron, Kvantově mechanická teorie pevných látek, vznik energetických pásů, efektivní hmotnost.
7) Rozdělovací funkce, hustota stavů, koncentrace nosičů náboje, Fermiho hladina, izolanty, kovy, polovodiče, vlastní a příměsové polovodiče, kompenzované a degenerované polovodiče.
8) Transportní jevy v polovodičích. Tepelný a driftový pohyb, Boltzmannova transportní rovnice, elektrická vodivost, Ohmův zákon v diferenciálním a integrálním tvaru, pohyblivost, relaxační doba, rozptylové mechanismy.
9) Hallův jev, termoelektrický jev, Peltierův jev, vliv vnějších polí na elektrickou vodivost, difuze.
10) Polovodič v nerovnovážném stavu. Doba života nadbytečných minoritních nosičů, rovnice kontinuity, ambipolární pohyblivost, difuzní délka, Poissonova rovnice.
11) Generace a rekombinace nosičů, rekombinační centra, pasti, fotoelektrické vlastnosti.
12) Nehomogenní polovodičové systémy. Homogenní a heterogenní PN přechod, kapacita, VA charakteristika, průrazy PN přechodu.
13) Polovodičové zdroje a detektory záření. Zářivá a nezářivá rekombinace, mechanismy vybuzení záření, LED dioda, solární článek.

Učební cíle

Cílem je poskytnout studentům přehled vybraných elektrických a optických vlastností pevných látek včetně příkladů širokého spektra zajímavých aplikací. Praktické ověření získaných poznatků proběhne v laboratorním cvičení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Laboratorní výuka je povinná, řádně omluvené zmeškané laboratorní cvičení lze po domluvě s vyučujícím nahradit.

Základní literatura

Kittel, CH.: Introduction to Solid State Physics. 8th ed. Wiley, 2004, ISBN: 978-0471415268 (EN)
Seeger, K.: Semiconductor Physics. Springer Verlag, 1982, ISBN: 978-3540114215 (EN)

Doporučená literatura

Davies, J., H.: The Physics of Low-dimensional Semiconductors. Cambridge University Press, 1997, ISBN: 978-0521484916 (EN)
Kelly, M., J.: Low-dimensional Semiconductors. Clarendon Press, 1996, ISBN: 978-0198517801 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPA-CAN magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  • Program MPAD-CAN magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  • Program MPC-EVM magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  • Program MPC-MEL magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor