Detail oboru

Soudní inženýrství

ÚSIZkratka: SOIAk. rok: 2011/2012Zaměření: Oceňování majetku

Program: Soudní inženýrství

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 24.4.2008Akreditace do: 30.4.2016

Profil

Cílem studia doktorského studijního programu P 3917 Soudní inženýrství je příprava studentů pro vědeckou a výzkumnou činnost zaměřenou na zkoumání příčin, průběhu a důsledků negativních technických jevů nejrůznějších technických oborů a dále příprava studentů na výzkumnou a vývojovou činnost zaměřenou na rozvoj metod, založených na vědeckém základě, které se uplatňují při objasňování těchto negativních technických jevů, při ekonomickém hodnocení důsledků těchto jevů i při ekonomickém hodnocení majetku. Tato činnost bude prováděna jak z hledisek potřeb státních orgánů (justice, policie, orgánů státní správy apod.) tak i z hledisek privátního sektoru (podniků příp. občanů).
Výše uvedený cíl vyplývá z požadavků praxe, kdy rozvoj vědy a techniky vyžaduje výchovu vědeckých pracovníků, kteří se budou podílet na rozvoji nových vědeckých metod použitelných pro znaleckou i expertizní činnost v různých technických oborech.

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

 1. Analýza kritických míst v silniční dopravě s ohledem na aplikace soudního inženýrství

  Cílem práce je pro vybraná kritická místa na pozemních komunikacích navrhnout organizační a stavebně technická opatření, která povedou ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu na vybraných úsecích komunikací.

  Školitel: Vémola Aleš, doc. Ing., Ph.D., dr. h. c.

 2. Analýza možností řidiče při odvracení střetu vozidla s chodcem při pohybu chodce přes silnici

  Cílem práce je na základě analýzy vizuálních možností řidiče vyhodnotit podstatné faktory, které zvyšují pravděpodobnost dopravní nehody s chodcem při jeho pohybu po silnici a tyto rozpracovat z hlediska potřeb analýzy dopravních nehod a možností zvyšování bezpečnosti na silnicích.

  Školitel: Kledus Robert, doc. Ing., Ph.D.

 3. Analýza možnosti využití metodik oceňování nemovitostí v Rakousku pro znaleckou praxi v České republice.

  Cílem práce je shromáždit veškeré související právní předpisy a metodiky používané pro oceňování nemovitostí v Německu. Provést analýzu těchto předpisů a oceňovacích metod a stanovit praktické postupy jejich využití pro oceňování nemovitostí v České republice. Součástí práce bude několik konkrétních příkladů ocenění vybraných nemovitostí v ČR s využitím těchto zahraničních postupů. Toto téma je vhodné pro absolventy oboru realitní inženýrství s kontakty do oblasti řešené problematiky vybraného státu.

  Školitel: Šmahel Milan, Ing., Ph.D.

 4. Analýza nezbytného a bezpečného bočního odstupu dvou vozidel a vozidla s motocyklem při míjení.

  Cílem práce je zpracování metodiky a formulace doporučení na základě, různými postupy provedených, měření bočního odstupu vozidel navzájem a vozidla s motocyklem při míjení.

  Školitel: Semela Marek, doc. Ing. Bc., Ph.D.

 5. Analýza nezbytného a bezpečného bočního odstupu předjíždějícího vozidla od chodce resp. cyklisty.

  Cílem práce je zpracování metodiky a formulace doporučení na základě, různými postupy provedených, měření bočního odstupu vozidla od chodce a cyklisty při předjíždění.

  Školitel: Semela Marek, doc. Ing. Bc., Ph.D.

 6. Analýza vlivu rychlosti výstavby na výslednou kvalitu stavebního díla.

  Cílem práce je analyzovat důvody tlaku investorů na rychlou výstavbu a důsledky této rychlé výstavby na výslednou kvalitu stavebního díla. Definovat funkci jednotlivých účastníků výstavby, jejich kompetence a jejich vliv na kvalitu výstavby. Stanovit nejčastější pochybení ve výstavbě vyplývající ze současného trendu zrychlování průběhu výstavby a jejich vlivu na kvalitu jednotlivých stavebních konstrukcí a celého stavebního díla.

  Školitel: Šmahel Milan, Ing., Ph.D.

 7. Analýza vývoje cen pozemků v závislosti na změnách jejich druhu a způsobu využití.

  .

  Školitel: Šmahel Milan, Ing., Ph.D.

 8. Analýza vývoje výstavby rezidenčních nemovitostí ve městě Brně v období od roku 1990 po současnost.

  Cílem práce je provést analýzu projektů a vývoje výstavby objektů pro bydlení ve druhém největším městě České republiky - Brně za období od roku 1990 do současnosti. Úkolem bude popsat průběh realizace vybraných projektů od investičního záměru až pro předání uživateli. Provést rozbor vývoje cen hodnocených typů nemovitostí a stanovit prognozy budoucího vývoje rezidenční výstavby na území Města Brna.

  Školitel: Šmahel Milan, Ing., Ph.D.

 9. Analýza zpomalení vozidel MHD a nalezení kritérií pro posuzování bezpečnosti přepravy stojících osob v autobusu

  Cílem práce je zpracování metodiky pro posuzování zpomalování vozidel MHD, trolejbusů s cílem nalezení kritérií pro hodnocení bezpečnosti přepravy stojících osob

  Školitel: Vémola Aleš, doc. Ing., Ph.D., dr. h. c.

 10. Analýza zpomalení vozidel MHD a nalezení kritérií pro posuzování bezpečnosti přepravy stojících osob v tramvaji

  Cílem práce je zpracování metodiky pro posuzování zpomalování vozidel MHD, trolejbusů s cílem nalezení kritérií pro hodnocení bezpečnosti přepravy stojících osob

  Školitel: Vémola Aleš, doc. Ing., Ph.D., dr. h. c.

 11. Analýza zpomalení vozidel MHD a nalezení kritérií pro posuzování bezpečnosti přepravy stojících osob v trolejbusu

  Cílem práce je zpracování metodiky pro posuzování zpomalování vozidel MHD, trolejbusů s cílem nalezení kritérií pro hodnocení bezpečnosti přepravy stojících osob

  Školitel: Vémola Aleš, doc. Ing., Ph.D., dr. h. c.

 12. Bezpečnost a bezpečnostní rizika v dopravě.

  Dopravní a přepravní rizika, legislativní opatření

  Školitel: Vykopalová Hana, prof. PhDr., CSc.

 13. Bezpečnostní rizika v dopravě, jejich dopad na člověka (oběti)

  Práce bude zaměřena na bezpečnost a rizika v dopravě ve vztahu k obětem a jejím následkům. Vhodné pro absolventy VŠ právnického, popř. humanitního směru.

  Školitel: Vykopalová Hana, prof. PhDr., CSc.

 14. Hodnocení dopadů existence protipovodňových opatření na majetek, eliminace významných rizik spojených s lidskou činností.

  Analýza příčin vzniku mimořádných událostí vzniklých neuváženým lidských zásahem, hodnocení jejich důsledků na vznik a rozsah materiálních škod. Možnosti prevence.

  Školitel: Vykopalová Hana, prof. PhDr., CSc.

 15. Identifikace stop na místě dopravní nehody na základě jejich fyzikálních vlastností

  Možnosti identifikace stop na místě dopravní nehody pomocí jejich specifických fyzikálních vlastností, jako je odrazivost světla, vodoodpudivost (popř. jiné kapaliny) apod. Tepelná setrvačnost a následná identifikace s pomocí termokary již byla řešena. Jednalo by se zejména o identifikaci brzdných i jízdních stop po kolech vozidel, kapalin z vozidel a rycích stop.

  Školitel: Bradáč Albert, Ing., Ph.D.

 16. Identifikace stop na místě dopravní nehody na základě jejich chemických vlastností

  Možnosti identifikace stop na místě dopravní nehody pomocí jejich specifických chemických vlastností. Jednalo by se zejména o vizualizaci brzdných i jízdních stop po kolech vozidel a kapalin z vozidel na základě nějaké chemické reakce. Téma je vhodné zejména pro absolventa FCH VUT nebo obdobné fakulty jiné VŠ.

  Školitel: Bradáč Albert, Ing., Ph.D.

 17. Mimořádné události a jejich vliv na chování člověka.

  Analýza rizik u vybraných druhů mimořádných událostí, návrhy na opatření, projevy v chování

  Školitel: Vykopalová Hana, prof. PhDr., CSc.

 18. Modelování diskontních sazeb pro výnosová oceňování stavebního podniku při velkých hospodářských výkyvech

  Diskontní míra (sazba) tvoří významný prvek u modelů pro oceňování podniku výnosovými metodami. Důvodem je převedení případných budoucích výnosů na současnost. Proto aktuálnost využívání těchto modelů je limitována i současnou hospodářskou situací. Cílem je vytvořit použitelný model

  Školitel: Puchýř Bohumil, doc. Ing., CSc.

 19. Modelování vývoje hodnoty středního podniku v reálné konkurenci ČR

  Na základě hospodářských výsledků reálného stavebního podniku střední velikosti bude sestaven model vystihující současné výkyvy v hospodářské situaci ČR

  Školitel: Puchýř Bohumil, doc. Ing., CSc.

 20. Nástroje a metody pro predikci vývoje realitního trhu

  Cílem disertační práce bude návrh metodiky pro predikci vývoje realitního trhu či jeho vybraného segmentu (komodity realitního trhu). Využity pro predikci budou zejména metody klasické statistiky s kombinací s robustními statistickými metodami či fuzzy logikou. Za činitele ovlivňující vývoj realitního trhu budou zvoleny vhodné indikátory z oblasti makroekonomických, socioekonomických, politických a jiných ukazatelů.

  Školitel: Škapa Stanislav, prof. Ing. et Ing., Ph.D.

 21. Pracovní spolehlivost člověka v pracovním systému, prevence rizik

  Práce pojedná o posuzování spolehlivosti člověka v pracovním systému v přímé vazbě na řízení rizik (vč. rizikových faktorů pracovního prostředí, práce a zdraví). Vhodné pro absolventy VŠ technických směrů se zaměřením na řízení jakosti a řízení rizik

  Školitel: Vykopalová Hana, prof. PhDr., CSc.

 22. Pracovní spolehlivost člověka v pracovním systému, prevence rizik

  Práce pojedná o posuzování spolehlivosti člověka v pracovním systému v přímé vazbě na řízení rizik (vč. rizikových faktorů pracovního prostředí, práce a zdraví). Vhodné pro absolventy VŠ technických směrů se zaměřením na řízení jakosti a řízení rizik

  Školitel: Vykopalová Hana, prof. PhDr., CSc.

 23. Přínos soudního inženýrství při řešení škod vzniklých v důsledku záplav a poruch vodohospodářských staveb

  Cílem bude studium příčin poruch vodohospodářských staveb, které mají za následek záplavy obydlených a průmyslových území či oblastí a také poruch vodohospodářských staveb vzniklých důsledkem záplav. Součástí budou také návrhy výstavby vodohospodářských staveb zaměřených na současné poznatky vědy a výzkumu. Budou hodnoceny technologické aspekty, uplatněné při výstavbě vodohospodářských staveb z hlediska ekologických požadavků

  Školitel: Pivoda Bohuslav, doc. Ing., CSc.

 24. Rozvoj a využití nedestruktivních zkušebních metod ve stavebnictví z hlediska soudního inženýrství

  Cíl:Rozvoj ve fyzice a elektronice způsobuje, že dochází k vývoji nových zkušebních metod. Tématem disertační práce je vyhledání a odzkoušení nových nedestruktivních metod pro kontrolu staveb a jejich uplatnění v oboru soudního inženýrství.

  Školitel: Hobst Leonard, prof. Ing., CSc.

 25. Standardizace znaleckých (expertních) postupů, v rámci typologie znaleckých posudků, pro potřeby bezpečnostní diagnostiky

  Cílem je kvantifikace parametrů pro stanovení postupů v jednotlivých typech znaleckých posudků, v oboru znalecké činnosti „Bezpečnost práce v lesním hospodářství“. Jde o znalecký obor, v němž je v ČR pouze několik aktivních znalců. Určeno pro absolventy lesnické a dřevařské fakulty

  Školitel: Alexandr Pavel, doc. Ing., CSc.

 26. Standardizace znaleckých postupů při oceňování památkově chráněných nemovitostí

  Cílem práce je provést stadardizaci znaleckých postupů při oceňování památkově chráněných objektů. Práce má směřovat k vytvoření koeficientu "kulturní (památkové) hodnoty", který bude vyjadřovat odlišnost ceny památkově chráněného objektu od objektu standardního (nechráněného). Metodika bude stanovena v návaznosti na typ nemovitosti, velikost a kulturní význam obce, ČR bude rozdělana dle těchto kritérií do několika oblastí. V práci bude uvedeno několik příkladů ocenění pomocí řešené metodiky a bude provedeno srovnání stanovené ceny objektu památkově chráněného a objektu standardního.

  Školitel: Šmahel Milan, Ing., Ph.D.

 27. Standardizace znaleckých postupů při stanovení obvyklé ceny stavebních prací

  Cílem práce je analýza jednotlivých způsobů stanovení cen stavebních prací, jejich vyhodnocení z hlediska vhodnosti a praktické využitelnosti a pro stanovení obvyklé ceny stavebních prací při zpracovávání znaleckých posudků a návrh standardních postupů využitelných ve znalecké praxi

  Školitel: Šmahel Milan, Ing., Ph.D.

 28. Standardizace znaleckých postupů při určování cen pozemků a stanovení výše nájmů z pozemků v zemědělských areálech ve vybrané lokalitě ČR.

  Cílem práce je provést analýzu současnosti používaných metod ocenění pozemků a metod stanovení nájemného z pozemků v zemědělských areálech, navrhnout nejvhodnější znalecké postupy pro ocenění a stanovení výše nájemného z těchto pozemků ve vybrané lokalitě.

  Školitel: Šmahel Milan, Ing., Ph.D.

 29. Stres v dopravě

  Problematika stresu v dopravě, jeho měření, zjišťování, projevy v chování a možnosti řešení.

  Školitel: Vykopalová Hana, prof. PhDr., CSc.

 30. Systémové pojetí nákladového ocenění nemovitostí

  Cílem práce je v systémovém pojetí analyzovat nákladové metody pro oceňování nemovitostí, s důrazem na vymezení mezních stavů při oceňování a vytváření systému podstatných veličin při nákladovém oceňování nemovitostí.

  Školitel: Kledus Robert, doc. Ing., Ph.D.

 31. Systémové pojetí výnosového ocenění nemovitostí

  Cílem práce je v systémovém pojetí analyzovat výnosové metody pro oceňování nemovitostí, s důrazem na vymezení mezních stavů při oceňování a vytváření systému podstatných veličin při výnosovém oceňování nemovitostí.

  Školitel: Kledus Robert, doc. Ing., Ph.D.

 32. Vliv lidského faktoru na příčiny, průběh a důsledky dopravních nehod

  Práce bude zaměřena na analýázu vlivů lidského faktoru, podílejícího se na příčinách vzniku dopravních nehod. Vhodné pro absolventy VŠ technických směrů se zaměřením na humanitní a právní studia.

  Školitel: Vykopalová Hana, prof. PhDr., CSc.

 33. Zjištění doby potřebné pro řidiče ke kontrole situace za vozidlem při jízdním manévru odbočování a předjíždění.

  Při analýze dopravních nehod, které se staly v souvislosti s předjížděním, nebo odbočováním jednoho z účastníků je nutné uvažovat s dobou, kterou řidič potřeboval před zahájením jmenovaných manévrů ke zjištění, zda situace za jeho vozidlem provedení manévru dovoluje. Tato doba zatím nebyla systematicky zjišťována. Odhady, které jsou důsledkem této situace vedou k nepřesnostem analýzy dopravní nehody. Odhadovaná hodnota je subjektivním a tedy náhodným produktem znalce. Cílem práce je provést rešerši současného stavu, navrhnout potřebnou metodiku měření a toto měření provést.

  Školitel: Pustina Pavel, prof. Ing., Ph.D.

 34. Znalecká (expertní) metodika systémového ohodnocování územních systémů ekologické stability a významných krajinných prvků

  Cílem je nalezení, výběr, definice a kvantifikace jednotlivých parametrů potřebných pro exaktní ohodnocování územních systémů ekologické stability a významných krajinných prvků. Je určena pro absolventy lesnické fakulty, oboru krajinné inženýrství

  Školitel: Alexandr Pavel, doc. Ing., CSc.

 35. Znalecká kvantifikace procesů dřevin v 8. lesním vegetačním stupni PLO 13 Šumava, pomocí funkční diagnostiky

  Cílem je získat etalon pro kalibraci přístrojové techniky, využívané v rámci Metody kontaktního ohodnocování rostlinstva "CFA" (Contact Flora Assessment). Výsledky budou sloužit při ohodnocování stromových jedinců pro potřeby znaleckých posudků. Vhodné pro absolventy lesnické a dřevařské fakulty.

  Školitel: Alexandr Pavel, doc. Ing., CSc.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DSS01Doktorský seminář Ics0Povinnýkolano
DSB01Základy práva pro znaleckou činnostcs0Povinnýdrzkano
DSA01Numerické metody Ics0Povinně volitelnýdrzkmatematikaano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DSS02Doktorský seminář IIcs0Povinnýkolano
DSC01Soudní inženýrství - obecná metodikacs0Povinnýdrzkano
DSD06Bezpečnost strojů a zařízení - systémový přístupcs0Povinně volitelnýdrzkzaměřeníano
DSD07Elektrické komponenty pohonných soustav výrobních strojůcs0Povinně volitelnýdrzkzaměřeníano
DSD10Metody studia lesních ekosystémůcs0Povinně volitelnýdrzkzaměřeníano
DSD03Oceňování podnikůcs0Povinně volitelnýdrzkzaměřeníano
DSA02Pravděpodobnost a matematická statistikacs0Povinně volitelnýdrzkmatematikaano
DSD09Právní a kriminalistické aspekty znalecké činnostics0Povinně volitelnýdrzkzaměřeníne
DSD02Radiační a diagnostické metody ve zkušebnictvícs0Povinně volitelnýdrzkzaměřeníano
DSD01Technologie sanace betonůcs0Povinně volitelnýdrzkzaměřeníano
DSD05Teorie a stavba obráběcích strojůcs0Povinně volitelnýdrzkzaměřeníano
DSD04Teorie a stavba tvářecích strojůcs0Povinně volitelnýdrzkzaměřeníano
DSD08Teorie měření, měřicí techniky a technické diagnostikycs0Povinně volitelnýdrzkzaměřeníano
DSD11Psychologie v soudním inženýrstvícs0Volitelný (nepovinný)drzkano
1. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DSB02Právní aspekty vědecké prácecs0Povinnýkolano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DSS03Doktorský seminář IIIcs0Povinnýkolano
DSE02Speciální metodika soudního inženýrství - forenzní ekotechnika les a dřevinycs0Povinně volitelnýdrzkspeciální metodikaano
DSE03Speciální metodika soudního inženýrství - obecné zásady oceňování majetkucs0Povinně volitelnýdrzkspeciální metodikaano
DSE07Speciální metodika soudního inženýrství - oceňování movitého majetkucs0Povinně volitelnýdrzkspeciální metodikaano
DSE05Speciální metodika soudního inženýrství - oceňování nemovitostícs0Povinně volitelnýdrzkspeciální metodikaano
DSE04Speciální metodika soudního inženýrství - soudní inženýrství ve stavebnictvícs0Povinně volitelnýdrzkspeciální metodikaano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DSS04Doktorský seminář IVcs0Povinnýkolano
2. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DSJ01Cizí jazyk pro doktorské studiumcs0Povinnýdrzkano
DSE01Speciální metodika soudního inženýrství - analýza silničních nehodcs0Povinně volitelnýdrzkspeciální metodikaano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DSS05Doktorský seminář Vcs0Povinnýkolano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DSS06Doktorský seminář VIcs0Povinnýkolano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DSS07Doktorský seminář VIIcs0Povinnýkolano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
zaměření 1 - 10 DSD06, DSD07, DSD10, DSD03, DSD09, DSD02, DSD01, DSD05, DSD04, DSD08
matematika 1 - 2 DSA01, DSA02
speciální metodika 1 - 5 DSE02, DSE03, DSE07, DSE05, DSE04, DSE01