Detail předmětu

Speciální metodika soudního inženýrství - obecné zásady oceňování majetku

ÚSI-DSE03Ak. rok: 2011/2012

Obecně k oceňování majetku, specifika ve znalecké a odhadcovské činnosti.
Předmět ocenění (věci movité a nemovité, součást a příslušenství, vlastnictví, spoluvlastnictví, SJM, HIM).
Zákon o cenách, zákon o oceňování majetku a jejich aplikace.
Názvosloví znaleckého oceňování (cena, hodnota, koeficient prodejnosti, výchozí cena, cenový etalon, cenový podíl skupiny, stáří, životnost a opotřebení, technická hodnota ap.).
Základní metody oceňování majetku (věcná hodnota, výnosová hodnota, rentní oceňování, komparační metody, zjištění obvyklé ceny, oceňování podle jmenovité hodnoty, podle kurzové hodnoty, podle účetní hodnoty, sjednanou cenou).
Specifika posudku o ceně majetku v jednotlivých druzích řízení. Výpočty, jejich přesnost a vliv na závěry posudku. Aplikace výpočetních programů a odpovědnost za jejich použití.
Způsoby oceňování jednotlivých druhů majetku (nemovitosti, věci movité, stroje a zařízení, motorová vozidla, podniky, oceňování při privatizaci a restitucích, zvláštní případy oceňování).
Stanovení výše majetkové újmy při poškození věci, aplikace na jednotlivé druhy majetku. Vady fakturace dodávek stavebních prací.
Oceňovací standardy ČR a mezinárodní.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Prerekvizity

Základy soudního znalectví

Osnovy výuky

1. Obecně k oceňování majetku, specifika ve znalecké a odhadcovské činnosti.
2. Předmět ocenění (věci movité a nemovité, součást a příslušenství, vlastnictví, spoluvlastnictví, SJM, HIM).
3. Zákon o cenách, zákon o oceňování majetku a jejich aplikace.
4. Názvosloví znaleckého oceňování (cena, hodnota, koeficient prodejnosti, výchozí cena, cenový etalon, cenový podíl skupiny, stáří, životnost a opotřebení, technická hodnota ap.).
5. Základní metody oceňování majetku (věcná hodnota, výnosová hodnota, rentní oceňování, komparační metody, zjištění obvyklé ceny, oceňování podle jmenovité hodnoty, podle kurzové hodnoty, podle účetní hodnoty, sjednanou cenou).
6. Specifika posudku o ceně majetku v jednotlivých druzích řízení. Výpočty, jejich přesnost a vliv na závěry posudku. Aplikace výpočetních programů a odpovědnost za jejich použití.
7. Způsoby oceňování nemovitostí.
8. Způsoby oceňování věcí movitých, strojů a zařízení.
9. Způsoby oceňování motorových vozidel.
10. Způsoby oceňování podniků.
11. Oceňování při privatizaci a restitucích, zvláštní případy oceňování.
12. Stanovení výše majetkové újmy při poškození věci, aplikace na jednotlivé druhy majetku. Vady fakturace dodávek stavebních prací.
13. Oceňovací standardy ČR a mezinárodní.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DSoIP doktorský

    obor SOI , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program DSoIK doktorský

    obor SOI , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný