Detail oboru

Soudní inženýrství

ÚSIZkratka: SOIAk. rok: 2011/2012Zaměření: Oceňování majetku

Program: Soudní inženýrství

Délka studia: 4 roky

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

 1. Analýza a technický výklad vybraných pojmů z pravidel silničního provozu.

  Cílem práce je provést analýzu současného stavu a zpracovat technický výklad základních vybraných pojmů z pravidel silničního provozu s cílem zvýšení právní jistoty účastníků silničního provozu. Vhodné pro absolventy studia strojního inženýrství resp. i kursu technického znalectví - specializace analýza dopravních nehod.

  Školitel: Vémola Aleš, doc. Ing., Ph.D., dr. h. c.

 2. Analýza možnosti využití metodik oceňování nemovitostí v Itálii pro znaleckou praxi v České republice.

  Cílem práce je shromáždit veškeré související právní předpisy a metodiky používané pro oceňování nemovitostí v Itálii. Provést analýzu těchto předpisů a oceňovacích metod a stanovit praktické postupy jejich využití pro oceňování nemovitostí v České republice. Součástí práce bude několik konkrétních příkladů ocenění vybraných nemovitostí v ČR s využitím těchto zahraničních postupů. Toto téma je vhodné pro absolventy oboru realitní inženýrství s kontakty do oblasti řešené problematiky vybraného státu.

  Školitel: Šmahel Milan, Ing., Ph.D.

 3. Analýza možnosti využití metodik oceňování nemovitostí v Německu pro znaleckou praxi v České republice.

  Cílem práce je shromáždit veškeré související právní předpisy a metodiky používané pro oceňování nemovitostí v Německu. Provést analýzu těchto předpisů a oceňovacích metod a stanovit praktické postupy jejich využití pro oceňování nemovitostí v České republice. Součástí práce bude několik konkrétních příkladů ocenění vybraných nemovitostí v ČR s využitím těchto zahraničních postupů. Toto téma je vhodné pro absolventy oboru realitní inženýrství s kontakty do oblasti řešené problematiky vybraného státu.

  Školitel: Šmahel Milan, Ing., Ph.D.

 4. Bezpečnost a bezpečnostní rizika v dopravě.

  Dopravní a přepravní rizika, legislativní opatření

  Školitel: Vykopalová Hana, prof. PhDr., CSc.

 5. Bezpečnostní rizika v dopravě, jejich dopad na člověka (oběti)

  Práce bude zaměřena na bezpečnost a rizika v dopravě ve vztahu k obětem a jejím následkům. Vhodné pro absolventy VŠ právnického, popř. humanitního směru.

  Školitel: Vykopalová Hana, prof. PhDr., CSc.

 6. Hodnocení dopadů existence protipovodňových opatření na majetek, eliminace významných rizik spojených s lidskou činností.

  Analýza příčin vzniku mimořádných událostí vzniklých neuváženým lidských zásahem, hodnocení jejich důsledků na vznik a rozsah materiálních škod. Možnosti prevence.

  Školitel: Vykopalová Hana, prof. PhDr., CSc.

 7. Hodnocení modelových a typových změn při oceňování vozidel

  Cíl: Vypracovat metodiku pro hodnocení vlivu modelových a typových změn motorových vozidel při jejich oceňování. Vhodné pro absolventy VŠ se zaměřením na motorová vozidla, vhodná je znalost autoopravárenských technologií.

  Školitel: Kledus Robert, doc. Ing., Ph.D.

 8. Mimořádné události a jejich vliv na chování člověka.

  Analýza rizik u vybraných druhů mimořádných událostí, návrhy na opatření, projevy v chování

  Školitel: Vykopalová Hana, prof. PhDr., CSc.

 9. Nástroje a metody pro měření rizika investování do nemovitostí 

  Cílem disertační práce bude návrh metodiky pro měření rizika investování do nemovitostí. Zejména v době hospodářské krize, lze jen omezeně použít klasické statistické modely na měření tohoto rizika, a proto pro měření budou využity metody klasické statistiky s důrazem na tzv. down side risk v kombinací s robustními statistickými metodami a simulačními metodami (např. Monte Carlo, Bootstrap).

  Školitel: Škapa Stanislav, prof. Ing. et Ing., Ph.D.

 10. Nástroje a metody pro predikci vývoje realitního trhu

  Cílem disertační práce bude návrh metodiky pro predikci vývoje realitního trhu či jeho vybraného segmentu (komodity realitního trhu). Využity pro predikci budou zejména metody klasické statistiky s kombinací s robustními statistickými metodami či fuzzy logikou. Za činitele ovlivňující vývoj realitního trhu budou zvoleny vhodné indikátory z oblasti makroekonomických, socioekonomických, politických a jiných ukazatelů.

  Školitel: Škapa Stanislav, prof. Ing. et Ing., Ph.D.

 11. Porovnání tuhostí karoserií moderních vozidel a možnosti simulačních programů pro analýzu silničních nehod.

  Práce pojedná o současných a vývojových trendech konstrukce vozidel se zaměřením na tuhosti části vozidel a možnosti používaných simulačních programů pro analýzu silničních nehod.

  Školitel: Vémola Aleš, doc. Ing., Ph.D., dr. h. c.

 12. Pracovní spolehlivost člověka v pracovním systému, prevence rizik

  Práce pojedná o posuzování spolehlivosti člověka v pracovním systému v přímé vazbě na řízení rizik (vč. rizikových faktorů pracovního prostředí, práce a zdraví). Vhodné pro absolventy VŠ technických směrů se zaměřením na řízení jakosti a řízení rizik

  Školitel: Vykopalová Hana, prof. PhDr., CSc.

 13. Pracovní spolehlivost člověka v pracovním systému, prevence rizik (1)

  Práce pojedná o posuzování spolehlivosti člověka v pracovním systému v přímé vazbě na řízení rizik (vč. rizikových faktorů pracovního prostředí, práce a zdraví). Vhodné pro absolventy VŠ technických směrů se zaměřením na řízení jakosti a řízení rizik

  Školitel: Vykopalová Hana, prof. PhDr., CSc.

 14. Standardizace a harmonizace celoživotního vzdělávání znalců, se specifickým zaměřením na potřeby znaleckých oborů ve Forenzní ekotechnice

  Cílem práce je provést analýzu současného stavu, zhodnotit případné existující metody a přístupy v této oblasti vzdělávání se specifickým zaměřením, tj. prostřednictvím přístupů k objektu ve smyslu andragogiky, resp. androdidaktiky. Vhodné pro absolventy pedagogických fakult (speciální pedagogická andragogika).

  Školitel: Alexandr Pavel, doc. Ing., CSc.

 15. Stres v dopravě

  Problematika stresu v dopravě, jeho měření, zjišťování, projevy v chování a možnosti řešení.

  Školitel: Vykopalová Hana, prof. PhDr., CSc.

 16. Vliv lidského faktoru na příčiny, průběh a důsledky dopravních nehod

  Práce bude zaměřena na analýázu vlivů lidského faktoru, podílejícího se na příčinách vzniku dopravních nehod. Vhodné pro absolventy VŠ technických směrů se zaměřením na humanitní a právní studia.

  Školitel: Vykopalová Hana, prof. PhDr., CSc.

 17. Výzkum dopravních nehod a jeho aplikace pro soudní inženýrství.

  Cílem práce je vypracování podrobné analýzy výsledků výzkumu dopravních nehod s cílem získat nové poznatky pro analýzu silničních nehod, obor soudního inženýrství.

  Školitel: Vémola Aleš, doc. Ing., Ph.D., dr. h. c.

 18. Zjištění doby potřebné pro řidiče ke kontrole situace za vozidlem při jízdním manévru odbočování a předjíždění..

  Při analýze dopravních nehod, které se staly v souvislosti s předjížděním, nebo odbočováním jednoho z účastníků je nutné uvažovat s dobou, kterou řidič potřeboval před zahájením jmenovaných manévrů ke zjištění, zda situace za jeho vozidlem provedení manévru dovoluje. Tato doba zatím nebyla systematicky zjišťována. Odhady, které jsou důsledkem této situace vedou k nepřesnostem analýzy dopravní nehody. Odhadovaná hodnota je subjektivním a tedy náhodným produktem znalce. Cílem práce je provést rešerši současného stavu, navrhnout potřebnou metodiku měření a toto měření provést.

  Školitel: Pustina Pavel, prof. Ing., Ph.D.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DSS01Doktorský seminář Ics0Povinnýkolano
DSB01Základy práva pro znaleckou činnostcs0Povinnýdrzkano
DSA01Numerické metody Ics0Povinně volitelnýdrzkmatematikaano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DSS02Doktorský seminář IIcs0Povinnýkolano
DSC01Soudní inženýrství - obecná metodikacs0Povinnýdrzkano
DSD06Bezpečnost strojů a zařízení - systémový přístupcs0Povinně volitelnýdrzk1ano
DSD07Elektrické komponenty pohonných soustav výrobních strojůcs0Povinně volitelnýdrzk1ano
DSD10Metody studia lesních ekosystémůcs0Povinně volitelnýdrzk1ano
DSD03Oceňování podnikůcs0Povinně volitelnýdrzk1ano
DSA02Pravděpodobnost a matematická statistikacs0Povinně volitelnýdrzkmatematikaano
DSD09Právní a kriminalistické aspekty znalecké činnostics0Povinně volitelnýdrzk1ne
DSD02Radiační a diagnostické metody ve zkušebnictvícs0Povinně volitelnýdrzk1ano
DSD01Technologie sanace betonůcs0Povinně volitelnýdrzk1ano
DSD05Teorie a stavba obráběcích strojůcs0Povinně volitelnýdrzk1ano
DSD04Teorie a stavba tvářecích strojůcs0Povinně volitelnýdrzk1ano
DSD08Teorie měření, měřicí techniky a technické diagnostikycs0Povinně volitelnýdrzk1ano
DSD11Psychologie v soudním inženýrstvícs0Volitelný (nepovinný)drzkano
1. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DSB02Právní aspekty vědecké prácecs0Povinnýkolano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DSS04Doktorský seminář IVcs0Povinnýkolano
2. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DSJ01Cizí jazyk pro doktorské studiumcs0Povinnýdrzkano
DSE01Speciální metodika soudního inženýrství - analýza silničních nehodcs0Povinně volitelnýdrzk1ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DSS05Doktorský seminář Vcs0Povinnýkolano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DSS06Doktorský seminář VIcs0Povinnýkolano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DSS07Doktorský seminář VIIcs0Povinnýkolano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
matematika min. 1 DSA01, DSA02