Detail oboru

Intermediální a digitální tvorba

FaVUZkratka: AFOAk. rok: 2018/2019Zaměření: Ateliér fotografie FAVU VUT

Program: Výtvarná umění

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 1.12.2015Akreditace do: 1.11.2023

Profil

Studijní obor zajišťuje sedm ateliérů: Ateliér environmentu, Ateliér intermédií, Ateliér performance, Ateliér tělového designu, Ateliér video, Ateliér multimédií a Ateliér fotografie. Ideově je obor ukotven ve dvou oblastech. Jednak jsou to neoavantgardní tendence 60. let, s nimiž se do mainstreamu současného umění dostaly do té doby okrajové tendence, jako je intermedialita, procesuální a akční charakter tvorby, místní specifičnost umění, de-skilling, dematerializace a pojetí uměleckého díla jako sémantické propozice. A potom je to vizuální kultura a s ní spojené umělecké strategie, které se ocitají v dynamickém dialogu s tvorbou „ne-uměleckých“ obrazů.

V ateliérech environmentu, intermédií, performance a tělového designu, které nejsou „mediálně specifické“ (nepředávají ucelený soubor řemeslných či technologických dovedností), jsou studenti důsledně vedeni k tomu, aby při formulování dílčích záměrů využívali volitelných kurzů, workshopů a technologických konzultací v kabinetech. V Ateliéru environmentu je rozvíjena koncepce umělecké tvorby, která vychází z požadavku na zakotvení umělecké praxe v konkrétní zkušenosti. Tvorba se zde často pohybuje na hranici (nebo zcela v intencích) uměleckého výzkumu. Ateliér intermedií je z hlediska oborové specializace nejotevřenější v celém studijním programu, studenti jsou zde podporováni k přesahům do oblastí mimo výtvarné umění, např. k hudbě a literatuře. Ateliér performance je orientován k hraniční formě výtvarného umění, jíž je tvůrčí čin v časoprostorové situaci. Akce je zde pojímána jako interdisciplinární projev osobnosti, zahrnující propojení s tradičními postupy divadelními, tanečními, hudebními a literárními. Ve vztahu akce – prostředí je kladen důraz na výtvarné výrazové formy multimediální prezentace. Ateliér tělového designu představuje v prostředí českého uměleckého školství výjimečný prostor, v němž je tělo nahlíženo jako médium a zároveň jako bojiště, na kterém se v symbolické i zcela materiální rovině odehrávají neustále boje kulturní, politické či náboženské. Ve svých výstupech ateliér směřuje často za hranice galerie – vyhledává a stimuluje dialog ve veřejném i mediálním prostoru. Ateliéry video, multimédia a fotografie každý z odlišné pozice rozvíjejí tvůrčí myšlení i dovednosti nezbytné k tvorbě (či generování) obrazů prostřednictvím digitálních médií. Tvorba v těchto dílčích specializacích je specifická tím, že galerie je sice přirozeným místem její prezentace, ale ne jediným možným. Studenti jsou vedeni k uvažování o distribučních kanálech mediálního obrazu, o sémantických a symbolických diferencích spojených s přepínáním mezi takovými prostředími, jako je galerijní prostor (white cube), kinosál (black box), tradiční masmédia (televize) nebo škála internetových platforem. Stejná pozornost jako způsobu distribuce a místu prezentace je v digitální tvorbě věnována také divákům, kteří se často stávají spolutvůrci (ve škále od jednoduchých forem interakce s pevně nastaveným programem až po komplexní participace, v nichž se naplňuje ecovská koncepce „otevřeného díla“).

Studium v oboru je spojeno s využíváním průběžně aktualizovaného technického vybavení a nezbytného softwaru. Výraznou oporou oboru je Kabinet audiovizuálních technologií. Dobrá znalost dostupných technologií a jejich vývojových předstupňů umožňuje studentům s technologiemi pracovat nejen jako s nástroji, ale také s nosiči specifické estetiky. Totéž platí pro počítačové programy určené ke generování nebo postprodukci obrazu, jejichž ovládnutí není v rámci oboru vlastním cílem, ale předpokladem autonomní umělecké tvorby.

Klíčové výsledky učení

Absolventi bakalářského stupně disponují obecnými znalostmi v celé šíři oboru. Jsou schopni s porozuměním volit a dobře ovládat výrazové prostředky a technologie. Dokáží vytvořit původní autorské dílo menšího rozsahu.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent oboru Intermediální a digitální tvorba je výrazná osobnost s předpoklady prosadit se v oblasti provozu umění. Je zároveň vybaven kompetencemi k profesnímu uplatnění v příbuzných oborech, jako jsou např. kurátorství, výtvarná pedagogika, grafický design, komerční zpracování a postprodukce statického a dynamického digitálního obrazu aj. Absolvent oboru se dobře orientuje nejen v dějinách umění, základech estetiky a filosofie umění či aktuální kulturní produkci, ale také ve společenské a politické situaci. Jeho praxe je často zřetelně sociálně ukotvená. Ateliérový charakter studia s vysokým podílem konzultativní formy výuky vede absolventy k samostatnosti, k autonomnímu a aktivnímu přístupu.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
B1FO-ZOborový ateliér I - Fotografie - zimnícs15Povinnýzá,zkP - 39 / S - 156ano
1DUPS-ZPřehled dějin umění pravěku a starověkucs3PovinnýzkP - 52ano
1SDU-ZPřehled světových dějin umění 20. století do roku 1945 I.cs, en3PovinnýzkP - 26ano
VK1-ZVečerní kresba 1 - zimnícs2PovinnýS - 78ano
ZVT-ZZáklady výpočetní techniky - zimnícs2PovinnýP - 13 / Cp - 26ano
1APINV-ZAngličtina B1 nižší (zimní)en3Volitelnýzá,zkS - 26ano
1APIN-ZAngličtina 0 (zimní)en3Volitelnýzá,zkS - 26ne
DKFI-ZDějiny a kontexty fotografie 1 - zimnícs3VolitelnýzkP - 13 / S - 13ano
ZAFOTZáklady fotografiecs2VolitelnýS - 26ano
ZVMZáklady výpočetní techniky Mac OScs, en2VolitelnýP - 13 / S - 13ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
1DUUS-LDějiny umění – umění středověku cs3PovinnýzkP - 52ano
1IVIG-LInformační výchova – informační gramotnostcs1PovinnýCPP - 13ano
B1FO-LOborový ateliér I - Fotografie - letnícs15Povinnýzá,zkP - 39 / S - 156ano
1SDU-LPřehled světových dějin umění 20. století do roku 1945 II.cs3PovinnýzkP - 26ano
1SU1945Světové umění po roce 1945cs3PovinnýzkP - 26ano
VK1-LVečerní kresba 1 - letnícs3Povinnýzá,zkS - 78ano
ZVT-LZáklady výpočetní techniky - letnícs3PovinnýzkCp - 28ano
1APINV-LAngličtina B1 nižší (letní)en3Volitelnýzá,zkS - 26ano
1APIN-LAngličtina 0 (letní)en3Volitelnýzá,zkS - 26ne
DKFII-LDějiny a kontexty fotografie 2 - letnícs3VolitelnýzkP - 13 / S - 13ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
B2FO-ZOborový ateliér II - Fotografie - zimnícs15Povinnýzá,zkP - 39 / S - 156ano
1DUR-ZPřehled dějin umění renesancecs3PovinnýzkP - 52ano
1CSUSoučasné české a světové umění cs3PovinnýzkP - 26ano
1UFIL-ZÚvod do filosofie umění - zimnícs3PovinnýzkP - 52ano
ZADIVI-ZZáklady digitálního videacs3VolitelnýzkP - 13 / S - 13ano
ZMT-ZZáklady multimediálních technologiícs2VolitelnýP - 13 / S - 13ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
B2FO-LOborový ateliér II - Fotografie - letnícs15Povinnýzá,zkP - 39 / S - 156ano
1DUB-LPřehled dějin umění barokacs3PovinnýzkP - 52ano
1UFIL-LÚvod do filosofie umění - letnícs3PovinnýzkP - 52ano
1IAT-LInteraktivní technologiecs2VolitelnýP - 13 / S - 13ano
OBRPO-LObrazová postprodukcecs2VolitelnýP - 13 / S - 13ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
1CU20st-ZČeské umění 1. pol. 20. stol. v souvislostechcs3PovinnýzkP - 26ano
B3FO-ZOborový ateliér III - Fotografie - zimnícs15Povinnýzá,zkP - 39 / S - 156ano
1SCU19st-ZSvětové a české umění 1. pol. 19. století v souvislostechcs3PovinnýzkP - 26ano
1MWT-ZModulární výuka technologií (workshop) 1cs2VolitelnýS - 20ano
TEAUDI-ZTechnologie audio 1cs2VolitelnýP - 13 / S - 13ano
PR1-ZVideogram / Projekce 1en2VolitelnýS - 12ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
1CU20st-LČeské umění 2. pol. 20. stol. v souvislostechcs3PovinnýzkP - 26ano
B3FO-LOborový ateliér III - Fotografie - letnícs15Povinnýzá,zkP - 39 / S - 156ano
1SCU19st-LSvětové a české umění 2. pol. 19. století v souvislostechcs3PovinnýzkP - 26ano
1MWT-LModulární výuka technologií (workshop) 2cs2VolitelnýS - 20ano
TEAUDI-LTechnologie audio 2cs2VolitelnýP - 13 / S - 13ano
PR1-LVideogram / Projekce 2en2VolitelnýS - 12ano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BSK-TBakalářský seminářcs, en5PovinnýS - 169ano
B4FO-ZOborový ateliér IV - Fotografie - zimnícs15Povinnýzá,zkP - 39 / S - 156ano
VKO-ZVizuální kompozice v čase 1cs3VolitelnýzkP - 13 / S - 13ano
1ZT-ZZvuková tvorba 1cs2VolitelnýS - 26ano
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BSK-PBakalářská prácecs, en10Povinný - 130ano
B4FO-LOborový ateliér IV - Fotografie - letnícs10PovinnýS - 169ano
VKO-LVizuální kompozice v čase 2cs2VolitelnýS - 26ano
1ZT-LZvuková tvorba 2cs2VolitelnýS - 26ano