Detail předmětu

Úvod do filosofie umění - zimní

FaVU-1UFIL-ZAk. rok: 2018/2019

Cílem kurzu je seznámit studenty se základními pojmy a tématy filosofické reflexe umění. Podání látky je založeno na kombinaci historického a problémového přístupu: Různé varianty odpovědí na otázku „co je to umění?“, které se objevily v dějinách evropského myšlení, jsou zkoumány jak v dějinné perspektivě, tak s ohledem na současnost. Kurz je tvořen několika tematickými okruhy, např. umění jako mimésis; umění a estetika; umění jako exprese; umění jako forma; umění jako znak a struktura; moderna – avantgarda – neoavantgarda – postmoderna; debata o definici umění ve 2. pol. 20. století.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Student by měl být schopen vyložit v základních bodech nejvlivnější filosofické koncepce umělecké tvorby, rozumět základním pojmům filosofie umění a dokázat je zařadit do celkového rámce dějin umění a jeho teoretické reflexe.

Prerekvizity

Základní orientace v dějinách (zejména moderního) umění, povšechný přehled o hlavních obdobích a jménech evropské filosofie.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka je založena na kombinaci přednášek, zaměřených na obecné uvedení do látky, a společné četby kratších filosofických textů.

Způsob a kritéria hodnocení

Písemná práce.

Osnovy výuky

1. Uvedení do problematiky. Co je to filosofie. Estetika a filosofie umění.
2. Počátky filosofie. Antický pojem umění: techné. Svobodná a služebná umění.
3. Umění jako mimésis. Platón a Aristotelés.
4. Historické proměny pojmu umění. Středověk, renesance, osvícenství. Původ a vznik „moderního systému umění“.
5. Zrod estetiky jako filosofické disciplíny. Její základní pojmy a kategorie – bezzájmovost, vkus, vznešeno. Estetika 18. století.
6. Kant a estetika. Charakteristika Kantovy filosofie. Problematika Kritiky soudnosti. Základní pojmy Kantovy estetiky – vkus, krása, vznešeno, génius. Počátky formalismu v umění.
7. Německá klasicistní estetika. Winckelmann. Lessing. Výmarský klasicismus – Goethe a Schiller. Autonomie uměleckého díla a výchovná role umění.
8. Romantická estetika. Hölderlin, Schelling, Friedrich Schlegel, Novalis. Pojem romantické ironie. Umění jako exprese.
9. Hegelova estetika. Charakteristika Hegelovy filosofie. Krása jako smyslový projev ideje a umění jako podoba absolutního ducha.
10. Vybrané motivy filosofie umění poloviny 19. století. Baudeilaire a modernost. L’art pour l’art. Kierkegaard a estetická existence. Wilde a estetismus.
11. Marxismus a realismus v teorii umění. Uvedení do marxistické metodologie. Lukács. Teorie odrazu.
12. Nietzsche. Koncepce apollinského a dionýského principů. Základní motivy Nietzscheho filosofie: věčný návrat, nihilismus, nadčlověk.

Učební cíle

Cílem kursu je seznámit studenty se základními pojmy, metodami a tématy filosofické reflexe umění.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky jsou nepovinné.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program bakalářský

  obor APD , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor AGD1 , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor AGD2 , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor AVI , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor AEN , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor AMU , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor AFO , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor APE , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor AIN , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor ATD , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor AM1 , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor AS2 , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor AKG , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor AM3 , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor AS1 , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor AM2 , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

52 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Elementární obeznámení s filozofickými pojmy a základní filozofickou metodou, jíž je myšlenkový experiment.
2. Základní orientace v dějinách filozofie a tématech metafyziky, etiky a filozofie společnosti.
3. Filozofie je představena jako zastřešující obor estetiky.