studijní program

Procesní management

Fakulta: FPZkratka: BAK-PMAk. rok: 2023/2024

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B0413P050001

Udělovaný titul: Bc.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 14.7.2018 - 13.7.2028

Profil programu

Profesně zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

3 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Ekonomické obory Management 70
Ekonomické obory Podniková ekonomika 30

Cíle studia

Cílem studia je výchova odborníků pro operativní stupeň řízení podniků se souběžnou znalostí problematiky procesního řízení a základů technologií a materiálů ve strojírenství nebo elektrotechnice.
Předpoklady vzniku a základní charakteristika studijního programu:
Studijní plán bakalářského studia programu Procesní management vychází ze souvislostí chápání podniku jako základního prvku znalostního prostředí, který vede k uplatnění principů Průmyslu 4.0 z hlediska podnikání (digitalizace, robotizace, logistika, inteligentní autonomní vybavení pro digitální podnik) a poskytnutí znalostí a dovedností pro úspěšnou realizaci v průmyslové praxi za přispění nově budované odborné laboratoře pro výchovu k dovednostem na trhu práce. Připravený studijní program respektuje vliv změn na průmyslová odvětví v České republice a je podložen průzkumem poptávky po absolventech ze strany podniků spolupracujících s Fakultou podnikatelskou. V rámci Průmyslu 4.0 očekávané odborné přístupy obsahují intenzifikaci využití kapacit, snížení zásob, případně zvýšení služeb prostřednictvím užší spolupráce s dodavateli. Jde o moderní koncepty shrnuté v národní iniciativě zaměřené na Průmysl 4.0 a vycházející ze základních pilířů – digitalizace, kombinatorika a exponenciálnost technologického vývoje. V technice jde například o další rozvoj umělé inteligence, 3D tisku nebo nanotechnologií.
Program Procesní management je koncipován jako profesně orientovaný studijní program v oblasti procesního řízení zaměřeného na technologie strojírenských a elektrotechnických výrob. Program vhodně kombinuje management a strojírenské technologie nebo technologie v elektrotechnice.

Rámcové uplatnění absolventů a typické pracovní pozice:
Absolventi studijního programu Procesní management najdou nejčastěji uplatnění jako odborní pracovníci na operativní úrovni řízení v rámci malých a středních výrobních podniků – především se zaměřením na strojírenskou nebo elektrotechnickou výrobu (dle zvoleného zaměření studia).
Po získání praktických dovedností lze očekávat uplatnění absolventů na pozicích samostatných odborných pracovníků a manažerů výroby a logistiky a na pozicích projektových a produktových manažerů.
Absolventi rovněž mohou pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu, který je zaměřen na strategické řízení podniků.

Profil absolventa

Absolvent programu získá multidisciplinární znalosti pro řízení podnikových procesů z hlediska tvorby hodnoty pro zákazníka. Primární je zaměření na operativní řízení procesů v malých a středních podnicích ve strojírenské nebo elektrotechnické výrobě. Absolventi budou připraveni na procesní management postavený na digitalizaci v éře Průmyslu 4.0.
Absolvent programu si kromě operativních manažerských dovedností pro procesní řízení osvojí i technické znalosti z oblasti základních technologií strojírenských nebo elektrotechnických výrobních procesů a rovněž bude schopen využívat celou škálu podnikových informačních systémů pro podporu procesního řízení. Absolventi zároveň získají schopnost vyjádřit vzájemné vazby (včetně ekonomických) mezi technikou, technologií a rozhodováním managementu. Jde především o následující oblasti:

1. Procesní řízení
2. Projektové řízení
3. Oblasti technické přípravy výroby
4. Marketingové koncepce
5. Logistické koncepce
6. Management výroby
7. Digitalizace a globalizace
8. Technologie strojírenských výrob nebo technologie elektrotechnických výrob

získané znalosti, dovednosti a kompetence lze rozdělit do následujících skupin:
- Obecné odborné
Znalosti: znalost principů managementu podniku, základní přehled fungování podnikové ekonomiky, základní přehled v oblasti ekonomických teorií, znalosti matematicko-statistických metod využitelných při zpracování podnikových dat.
Praktické dovednosti a kompetence: využití obecných odborných znalostí v operativním řízení podnikových procesů a schopnost vnímat vzájemné multidisciplinární vazby a vazby podnikových procesů na výsledky podniku a na podnikové strategie připravené v kontextu příslušného ekonomického prostředí.

- Technologické a procesní
Znalosti: principy řízení podnikových procesů, řízení projektů, managementu výroby a logistiky. Znalosti progresivních a inovativních metod, nástrojů a technologií využívaných v rámci digitalizace průmyslu, nástrojů a technologií (podnikových informačních systémů) k jejich řízení. Dle zvoleného zaměření znalost základních technologií strojírenských nebo elektrotechnických výrob a jejich kvalitativního a kvantitativního posouzení.
Praktické dovednosti a kompetence: schopnost uplatnění jednotlivých principů v operativním řízení podnikových procesů, schopnost využití informačních technologií a softwarové podpory pro procesní a projektové řízení, výrobu a logistiku.

- Marketingové a komunikační
Znalosti: principy marketingu a jeho vazby na všechny podnikové procesy z hlediska tvorby hodnoty pro zákazníka. Principy interpersonální komunikace, prezentace, vedení a koordinace týmů.
Praktické dovednosti a kompetence: příprava marketingových plánů, příprava marketingových nabídek s důrazem na tvorbu hodnoty pro zákazníka, schopnost komunikace se zákazníky a schopnost interní komunikace v rámci podnikové struktury.

- Jazykové
Znalosti: znalost anglické terminologie z oblasti řízení podnikových procesů, z oblasti výrobních technologií (dle zvoleného zaměření) a podnikové ekonomiky.
Praktické dovednosti a kompetence: schopnost pracovat s anglickým textem na odborné a všeobecné úrovni, komunikace v rámci písemného i mluveného projevu na formální i neformální úrovni.

Charakteristika profesí

Absolventi studijního programu Procesní management najdou nejčastěji uplatnění jako odborní pracovníci na operativní úrovni řízení v rámci malých a středních výrobních podniků – především se zaměřením na strojírenskou nebo elektrotechnickou výrobu (dle zvoleného zaměření studia).
Po získání praktických dovedností lze očekávat uplatnění absolventů na pozicích samostatných odborných pracovníků a manažerů výroby a logistiky a na pozicích projektových a produktových manažerů.
Absolventi mohou pokračovat ve studiu magisterských studijních programů Fakulty podnikatelské akreditovaných v oblasti vzdělávání ekonomické obory.

Podmínky splnění

Státní závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí, a to z obhajoby bakalářské práce a z ústní odborné zkoušky. Odborná ústní zkouška se skládá ze tří okruhů. Jednotlivé okruhy SZZ jsou koncipovány tak, aby pokrývaly obsah studijních předmětů profilujícího základu studijního programu a byly rovněž v souladu s očekávanými výsledky učení a profilem absolventa. Jde o následující tři okruhy:

Okruh Procesní a projektové řízení
Návaznost na předměty: Procesní management, Řízení projektů, Podnikové systémy

Okruh Řízení produkčních a logistických procesů
Návaznost na předměty: Organizace přípravy výroby, Operativní management výroby, Logistics, Management zásob Spolehlivost ve výrobě, předměty PVPA dle zaměření

Okruh Management a Marketing
Návaznost na předměty: Management, Behaviorální dovednosti manažera, Marketing, Obchod a podpora prodeje, Podniková ekonomika, Kalkulace a rozpočty, Základy ekonomie

Vytváření studijních plánů

Studijní plán programu Procesní management je rozvržen do šesti semestrů ve třech akademických rocích. Studijní povinnosti jsou rovnoměrně rozvrženy do jednotlivých semestrů tak, aby minimální počet kreditů v semestru byl 30 (180 kreditů celkem).
Studijní plán je složen ze základních teoretických předmětů profilujícího základu studijního programu (Matematika, Statistika, Základy Ekonomie, Management a Metodika tvorby závěrečných prací), dále povinných předmětů profilujícího základu studijního programu (Informatika, Podniková ekonomika, Zpracování dat, Behaviorální dovednosti manažera, Bezpečnost práce, Konstruování s využitím IT, Procesní management, Organizace přípravy výroby, Právo obchodních korporací, Marketing, Řízení projektů, Operativní management výroby, Logistics, Podnikové systémy, Obchod a podpora prodeje, Kalkulace a rozpočty, Spolehlivost ve výrobě, Management zásob, Řízení kvality, Transfer technologií, Praxe 1, 2, 3, Předdiplomní seminář a Diplomní seminář).
Další důležitou skupinou předmětů jsou povinně volitelné předměty typu A patřící mezi předměty profilujícího základu. Tyto předměty se volí dle zaměření na Strojírenské technologie a materiály (předměty Materiály ve strojírenství, Strojírenské technologie) nebo Materiály a technologie v elektrotechnice (předměty Elektrotechnické materiály, Elektrotechnické výrobní procesy)
V neposlední řadě je studijní plán složen z povinně volitelných předmětů typu B (Hospodářská angličtina – dle úrovně, Společenský styk a rétorika, Kvantitativní metody, Účetnictví, Bezpečnost IS/IT, Environmentální management, Základy financování).
Nad rámec povinných a povinně volitelných předmětů si studenti mohou rovněž volit předměty z nabídky volitelných předmětů.

Kreditový systém programu je ECTS
Rozsah vyučovací hodiny je 50 minut

Výuku předmětů studijního programu podpoří výuková laboratoř integrovaného řízení produkčních procesů LAPROCO budovaná v projektu MOST/ERDF Fakulty podnikatelské VUT v Brně, který je uskutečňován v rámci programu OP VVV. Budovaná laboratoř bude v souladu s definovaným cílem zahrnovat dvě hlavní oblasti podpory výuky, a to:
1. Softwarovou podporu řízení procesů realizace produktu od návrhu až po jeho realizaci a podporu řízení výrobních a logistických procesů včetně hardwarového vybavení
2. Podporu metod řízení výrobních a logistických procesů prostřednictvím simulačních her
Bližší informace k budované laboratoři jsou uvedeny v Příloze D Sebehodnotící zprávy.

Studium na vstupu do 1. ročníku předpokládá znalost anglického jazyka na úrovni maturitní zkoušky.

Dostupnost pro zdravotně postižené

• VUT poskytuje podporu studentům se specifickými potřebami, podrobnosti jsou uvedeny ve Směrnici rektora č. 11/2017. (Dostupné na: Směrnice č. 11/2017).
• Podporu těmto studentům zajišťuje zejména Institut celoživotního vzdělávání VUT, jeho poradenské centrum ALFONS pro studenty se specifickými potřebami.
• Studentům jsou poskytovány informace týkající se přístupnosti studijních programů vzhledem ke specifickým potřebám uchazeče, informace o architektonické přístupnosti jednotlivých fakult a součástí univerzity, o možnostech ubytování na kolejích VUT, o možnostech adaptace přijímacího řízení a adaptaci samotného studia.
• Služby poradenského centra jsou zaměřeny na zhodnocení dopadu znevýhodnění na přijímací řízení a na studium, na adaptaci samotného přijímacího řízení, diagnostiku specifických poruch učení, asistenční služby (průvodcovské, prostorové orientace) a na tlumočnický servis do českého znakového jazyka, artikulační tlumočení a přepisovatelský servis.
• Poradenské centrum poskytuje i právní a sociálně-právní servis (S-kompas).

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi mohou pokračovat ve studiu magisterských studijních programů Fakulty podnikatelské akreditovaných v oblasti vzdělávání ekonomické obory.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
infPInformatikacs5Povinnýzá,zkP - 13 / CPP - 26ano
manPManagementcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
Bma1PMatematika 1cs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
EPOPodniková ekonomikacs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
ZEZáklady ekonomiecs7Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 26ano
HA1PZHospodářská angličtina 1en3Povinně volitelnýzá,zkCj - 26PVB1ano
HA2PZHospodářská angličtina 2en3Povinně volitelnýzá,zkCj - 26PVB1ano
pzmPPraktikum ze základů matematikycs3VolitelnýC1 - 26ano
BpmzPPraktikum z matematiky 1 PMcs3VolitelnýklC1 - 26ano
pmrzPPraktikum z matematiky 1 – v ruštiněru4VolitelnýklC1 - 26ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
bdmPBehaviorální dovednosti manažeracs4PovinnýklP - 13 / C1 - 26ano
BbpPBezpečnost prácecs3PovinnýklP - 13 / C1 - 13ano
kitPKonstruování s využitím ITcs5PovinnýklP - 26 / COZ - 26ano
Bma2PMatematika 2cs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
zdPZpracování datcs4PovinnýklP - 13 / C1 - 26ano
HA2PLHospodářská angličtina 2en3Povinně volitelnýzá,zkCj - 26PVB2ano
HA3PLHospodářská angličtina 3en3Povinně volitelnýzá,zkCj - 26PVB2ano
BelmPElektrotechnické materiálycs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26PVA3ano
BmsPMateriály ve strojírenstvícs, en6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 26PVA3ano
IGInformační gramotnostcs2VolitelnýCPP - 13 / CPP - 13ano
BpmlPPraktikum z matematiky 2 PMcs3VolitelnýklC1 - 26ano
pmrlPPraktikum z matematiky 2 – v ruštiněru4VolitelnýklC1 - 26ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
oprPObčanské, obchodní a pracovní právocs4PovinnýzkP - 39ano
BopvPOrganizace přípravy výrobycs6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
Bp1PPraxe 1cs3PovinnýC1 - 60ano
BpmPProcesní managementcs6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
statPStatistikacs5Povinnýzá,zkP - 13 / C1 - 26ano
kvmPKvantitativní metodycs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 13PVB5ano
ssrPSpolečenský styk a rétorikacs3Povinně volitelnýklP - 13 / C1 - 13PVB5ano
BucePÚčetnictvícs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 26PVB5ano
AOP1Angličtina pro obchodní praxi 1en3Volitelnýzá,zkCj - 26ano
VYF001Francouzština pro začátečníkycs2VolitelnýC1 - 26ano
VYI001Italština pro začátečníkycs2VolitelnýC1 - 26ano
VYN001Němčina pro začátečníkycs2VolitelnýC1 - 26ano
rrpnPRozvoj a realizace podnikatelského nápaducs4VolitelnýP - 13 / C1 - 13ano
VYS001Španělština pro začátečníkycs2VolitelnýC1 - 26ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
marPMarketingcs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BomvPOperativní Management výrobycs6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
Bp2PPraxe 2cs3PovinnýC1 - 60ano
BrprPŘízení projektůcs6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
BevpPElektrotechnické výrobní procesycs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 26PVA4ano
BstPStrojírenské technologiecs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 26PVA4ano
BbezPBezpečnost IS/ITcs4Povinně volitelnýklP - 26 / C1 - 13PVB6ano
emPEnvironmentální managementcs3Povinně volitelnýklP - 26PVB6ano
ZFIZáklady financovánícs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 26PVB6ano
AOP2Angličtina pro obchodní praxi 2en3Volitelnýzá,zkCj - 26ano
VYF002Francouzština pro začátečníky 2cs2VolitelnýC1 - 26ano
IGInformační gramotnostcs2VolitelnýCPP - 13 / CPP - 13ano
VYI002Italština pro začátečníky 2cs2VolitelnýC1 - 26ano
VYN002Němčina pro začátečníky 2cs2VolitelnýC1 - 26ano
rrpnPRozvoj a realizace podnikatelského nápaducs4VolitelnýP - 13 / C1 - 13ano
VYS002Španělština pro začátečníky 2cs2VolitelnýC1 - 26ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
rkPKalkulace a rozpočty cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BlogaPLogisticsen7Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BoppPObchod a podpora prodejecs5Povinnýzá,zkP - 13 / C1 - 26ano
BpisPPodnikové systémycs6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
BpdsPPředdiplomní seminářcs4PovinnýC1 - 26ano
BsvPSpolehlivost ve výroběcs6Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 26ano
VYF003Francouzština pro mírně pokročilécs2VolitelnýC1 - 26ano
VYI003Italština pro mírně pokročilécs2VolitelnýC1 - 26ano
VYN003Němčina pro mírně pokročilécs2VolitelnýC1 - 26ano
VYS003Španělština pro mírně pokročilécs2VolitelnýC1 - 26ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BdisPDiplomní seminářcs7PovinnýSD - 40ano
BmzPManagement zásobcs6Povinnýzá,zkP - 20 / C1 - 20ano
Bp3PPraxe 3cs7PovinnýC1 - 120ano
BrkvPŘízení kvalitycs5Povinnýzá,zkP - 20 / C1 - 10ano
BtrtPTransfer technologiícs3PovinnýP - 20ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
PVA3 1 BelmP, BmsP
PVA4 1 BevpP, BstP
PVB1 1 HA1PZ, HA2PZ
PVB2 1 HA2PL, HA3PL
PVB5 1 - 2 kvmP, ssrP, BuceP
PVB6 1 - 2 BbezP, emP, ZFI