studijní program

Strojírenská technologie

Fakulta: FSIZkratka: D-STG-PAk. rok: 2023/2024

Typ studijního programu: doktorský

Kód studijního programu: P0715D270019

Udělovaný titul: Ph.D.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 18.2.2020 - 18.2.2030

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

4 roky

Garant programu

Oborová rada

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Strojírenství, technologie a materiály Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Doktorský studijní program Strojírenská technologie je zaměřen na výrobní vědy a technologie, jmenovitě technologie obrábění, tváření, svařování, slévárenskou technologii, technologii povrchových úprav včetně automatizace přípravy výroby a automatizaci výrobních procesů, které uvedené technologie využívají a vyžadují.
V průběhu studia získají studenti znalosti aplikované matematiky, fyzikální metalurgie, teorie experimentu a optimalizace technologických procesů, společně s dalšími teoretickými a praktickými znalostmi úzce souvisejícími s vybranou oblastí doktorského studia.
Cílem doktorského studijního programu je příprava vysoce kvalifikovaných pracovníků pro vědeckou práci v oboru strojírenská technologie. Studium je zaměřeno na poznání teoretického základu celého oboru a dále na podrobné seznámení se s nejvýznamnějšími poznatky v užším zaměření, na které navazují témata disertačních práci. Studium je orientováno na přípravu k vědecké práci ve zvoleném oboru a dosažená úroveň znalostí je prezentována u státní doktorské zkoušky.
Schopnost dosahovat původní vědecké výsledky je prokazována zpracováním a obhajobou disertační práce. Po úspěšné obhajobě disertační práce je absolventům doktorského studijního programu udělen akademický titul "doktor" (ve zkratce Ph.D. uváděné za jménem).

Profil absolventa

V doktorském studiu programu Strojírenské technologie je možné se specializovat na oblast technologie obrábění a její optimalizaci, technologie tváření a svařování, technologii slévárenství, řízení výroby, aplikace modelování na strojích a počítačové simulace. Doktorandi jsou schopni se zapojit do všech forem výzkumu, do smluvního vývoje a do hospodářské spolupráce s průmyslovými podniky, kde řeší pokročilé problémy technické praxe. Mají také možnost využít krátkodobých i dlouhodobých stáží a studijních pobytů u nás i v rámci EU ve spolupráci se zahraničními univerzitami.
Absolventi doktorského studijního programu Strojírenská technologie mají komplexní odborné dovednosti a znalosti o výrobních technologiích, metodách jejich řízení a plánování, mají znalosti v oblasti materiálových věd a inženýrství v aplikaci na vybrané výrobní technologie a to jak na úrovni teoretické, tak i praktické.
U absolventů doktorského studijního programu Strojírenská technologie se předpokládá uplatnitelnost na vedoucích pozicích spojených s technickou a technologickou přípravou výroby, jejího řízení a dalšího vývoje.
Absolventi se též uplatní jako výzkumní a vývojoví pracovníci v centrech aplikovaného výzkumu i jako akademičtí pracovníci univerzit a akademických pracovišť.

Charakteristika profesí

Absolventi doktorského studia jsou vybaveni velmi dobrými teoretickými i odbornými znalostmi a proto se jim naskýtají široké možnosti uplatnění v odborných nebo řídicích funkcích v rámci státních i soukromých strojírenských, případně mezioborových výrobních podniků, od malých a středních firem až po velké akciové společnosti. Získané znalosti mohou uplatnit i jako výzkumní a vývojoví pracovníci, nebo soukromí podnikatelé u nás i v zahraničí.

Podmínky splnění

Viz platné předpisy, Směrnice děkana Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně).

Vytváření studijních plánů

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních programů určují:
ŘÁD STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT,
STANDARDY STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT,
STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VUT,
SMĚRNICE DĚKANA Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně),
SMĚRNICE DĚKANA FSI Jednací řád oborových rad doktorských studijních programů FSI VUT v Brně.
Studium v DSP se neuskutečňuje v kreditovém systému. Klasifikační stupně jsou „prospěl“, „neprospěl“, u obhajoby disertační práce je výsledek „obhájil“, „neobhájil“.

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na VUT jsou zohledněny potřeby rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělávání. V přijímacím řízení ani ve studiu nedochází k přímé či nepřímé diskriminaci z žádných důvodů. Studujícím se specifickými vzdělávacími potřebami (poruchy učení, fyzický a smyslový handicap, chronická somatická onemocnění, poruchy autistického spektra, narušené komunikační schopnosti, psychická onemocnění) je poskytováno poradenství v poradenském centru VUT, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT. Podrobně tuto problematiku řeší Směrnice rektora č. 11/2017 „Uchazeči a studenti se specifickými potřebami na VUT“. Rovněž je vytvořen funkční systém sociálních stipendií, který popisuje Směrnice rektora č. 71/2017 „Ubytovací a sociální stipendium“.

Návaznost na další typy studijních programů

Doktorský studijní program Strojírenská technologie je pokračováním aktuálně akreditovaného navazujícího magisterského studijního programu Strojírenská technologie (N-STG), se specializacemi Strojírenská technologie (STG), Strojírenská technologie a průmyslový management (STG), Moderní technologie osvětlovacích soustav (MTS) a programu Slévárenská technologie (N-SLE) bez specializace.
Ve studiu Strojírenské technologie je možné se specializovat na oblast technologie obrábění a její optimalizaci, technologie tváření a svařování, slévárenství, řízení výroby, aplikace modelování na strojích, počítačovou podporu výrobních technologií, počítačové simulace a umožňuje tak pokračovat ve třetím stupni studia. Na základě úspěšné obhajoby a dosažením vědecké hodnosti Ph.D. absolvent prokáže schopnost vědecké práce.

Vypsaná témata doktorského studijního programu

 1. Návrh metodiky testování řezných nástrojů pro korozivzdorné oceli

  Téma práce je zaměřeno na návrh metodiky a testování řezných nástrojů ze slinutých karbidů pro korozivzdorné oceli. Cílem výzkumu je návrh metodiky řezných zkoušek vývojových řezných nástrojů, jejich realizace a analýza procesu, která bude zaměřena na zjištění požadovaných vlastností dle obráběcích operací. Výzkum se bude týkat vyhodnocení opotřebení řezných nástrojů, analýzy jakosti povrchu a dalších dostupných parametrů, které budou podkladem pro volbu praktických aplikací.

  Školitel: Sedlák Josef, doc. Ing., Ph.D.

 2. Optimalizace technologie obrábění s využitím prvků Průmyslu 4.0

  Technologie obrábění je klíčovým výrobním postupem pro řadu výrobků. Požadavky na vysokou produktivitu a přijatelné náklady vedou k nutnosti optimalizovat technologické postupy. Optimalizace se týká nástrojů, jejich geometrie, řezného materiálu, případně povlaku. Dále jsou to pracovní podmínky, řezná rychlost, posuv hloubka řezu včetně pracovní geometrie a případného použití procesní kapaliny. V současné doba roste potřeba zavádění výroby dle principů Průmyslu 4.0. V této souvislosti je nutné v daleko větší míře sledovat systém stroj - nástroj – obrobek - přípravek jako jedem celek. Zavádění automatizace, robotizace a digitalizace klade vyšší požadavky na provozní spolehlivost s cílem dosáhnout maximální efektivnosti výrobního procesu. Z tohoto pohledu je potřebné nahlížet na proces návrhu a optimalizace technologie obrábění. V oblasti Průmyslu 4.0 probíhá rychlý rozvoj, který je potřeba analyzovat ve vztahu k obrábění, ale zároveň s ohledem na celý výrobní proces. Navrhnout postupy pro optimalizaci technologie obrábění. Aplikovat optimalizaci na konkrétní proces obrábění. Zobecnit výstupy pro využití ve věda, výuce i praxi.

  Školitel: Kouřil Karel, doc. Ing., Ph.D.

 3. Vliv rychlosti deformace na mechanické vlastnosti vysokopevných ocelí

  Téma se zabývá vlivem rychlosti deformace na mechanické vlastnosti vysokopevných ocelí. Stěžejní oblastí je popis materiálového modelu - tj křivek deformačních odporů popsaného pomocí konstitutivních vztahů vybrané vysokopevné oceli za kvazistatickcýh podmínek zatěžování, dále za dynamických podmínek zatěžování s důrazem na zkoušky pomocí Taylorova testu, případně Hopkinsonova kompresního testu a to za pokojových a rovněž za zvýšených teplot.

  Školitel: Jopek Miroslav, Ing., Ph.D.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
9EMTExperimentální metody ve tvářenícs, en0DoporučenýdrzkP - 20ano
9REPReverzní inženýrství a rychlá výroba prototypůcs, en0DoporučenýdrzkP - 20ano
9TTTTeorie procesů technologie tvářenícs, en0DoporučenýdrzkP - 20ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
9SC2Systémy CAD IIcs, en0DoporučenýdrzkP - 20ano
1. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
9AJJazyk anglický pro doktorské studiumen0PovinnýdrzkCj - 60ano
9ATOAplikace CAD/CAM v technologii obráběnícs, en0DoporučenýdrzkP - 20ano
9CTOCNC technologie obráběnícs, en0DoporučenýdrzkP - 20ano
9EMOExperimentální metody v obráběnícs, en0DoporučenýdrzkP - 20ano
9KKSKrystalizace kovů a slitincs, en0DoporučenýdrzkP - 20ano
9MNKMetalurgie neželezných kovůcs, en0DoporučenýdrzkP - 20ano
9MEOMetalurgie ocelics, en0DoporučenýdrzkP - 20ano
9MMNModerní metalurgie neželezných kovů a slitincs0DoporučenýdrzkP - 20ano
9NSSNumerická simulace slévárenských procesůcs, en0DoporučenýdrzkP - 20ano
9PPCPočítačová podpora technologických činnostícs, en0DoporučenýdrzkP - 20ano
9PMRPokrokové materiály pro řezné nástrojecs, en0DoporučenýdrzkP - 20ano
9PSTProgresivní slévárenské technologiecs, en0DoporučenýdrzkP - 20ano
9PTUProgresivní technologie povrchových úpravcs, en0DoporučenýdrzkP - 20ano
9PTPProgresivní technologie v plošném tvářenícs, en0DoporučenýdrzkP - 20ano
9SINSimultánní inženýrstvícs, en0DoporučenýdrzkP - 20ano
9SC1Systémy CAD Ics, en0DoporučenýdrzkP - 20ano
9TTSTeorie tavné svařitelnosti kovůcs, en0DoporučenýdrzkP - 20ano
9TVNTvářecí nástrojecs, en0DoporučenýdrzkP - 20ano