Detail předmětu

Teorie tavné svařitelnosti kovů

FSI-9TTSAk. rok: 2023/2024

Předmět pojednává o vlivu tepelně deformačního cyklu na vlastnosti tepelně ovlivněné oblasti svařovaných materiálů. Mechanizmus vzniku horkých, studených, lamelárních a žíhacích trhlin. Vliv zředění svarového kovu, specifické vnesené teplo. Teplotní pole, teplotní cyklus. Metalurgické aspekty tavného svařování. Napětí a deformace při svařování. Svařitelnost ocelí, metody pro stanovení teploty předehřevu, zkoušky svařitelnosti. Svařitelnost litin, hliníku, mědi, niklu a jejich slitin.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Vstupní znalosti

Před studiem předmětu musí mít studenti dobré znalosti z předmětů: Nauka o materiálu a Teorie a technologie svařování.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zkouška bude mít písemnou a ústní část. Hodnotí se klasifikačním stupněm ECTS.
Konzultace jsou povinné.

Učební cíle

Hlavním cílem předmětu je poskytnout studentům komplexní teoretické znalosti a zdůvodnění metalurgických procesů, napěťových a strukturních stavů vyskytujících se při svařování kovových materiálů.
Studenti budou seznámeni s teorií svařitelnosti kovových materiálů svařovaných tavnými metodami.

Základní literatura

FOLDYNA Václav a kol. Materiály a jejich svařitelnost. Ostrava: ZEROSS 2001. 292 s. ISBN 80-85771-85-3.
KOUKAL,J., D.SCHWARZ a J. HAJDÍK Materiály a jejich svařitelnost. 1. vyd. Ostrava: Český svářečský ústav s.r.o. Ostrava, VŠB-Technická univerzita Ostrava. 2009. 241 s. ISBN 978-80-248-2025-5.
HRIVŇÁK, Ivan. Teória zvaritel´nosti kovov a zliatin. 1. vyd. Bratislava: Veda 1989. 343 s. ISBN 80-224-0016-5.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-STG-K doktorský, 1. ročník, zimní semestr, doporučený
  • Program D-STG-P doktorský, 1. ročník, zimní semestr, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Definice svařitelnosti, tepelně deformační cyklus svařování. Teplotní a napěťové pole. Teplotní cyklus.
2. Metalurgické aspekty tavného svařování. Reakce tekutého kovu s plyny.
3. Krystalizace a defekty svarového kovu. Tepelně ovlivněná oblast
4. Svařitelnost ocelí - struktura a vlastnosti TOO, degradace vlastností v TOO. Vliv prvků na svařitelnost. Uhlíkový ekvivalent, ARA diagramy, určení teploty předehřevu.
5. Svařitelnost nelegovaných, nízko a vysokolegovaných ocelí. Svařitelnost ocelí žárupevných, žáruvzdorných, nerezavějících a vysokopevných.
6. Heterogenní svary, Schaefflerův diagram
7. Deformace při svařování. Typy deformací, jejich eliminace. Rovnání.
8. Svařitelnost litin
9. Svařitelnost hliníku a jeho slitin.
10.Svařitelnost mědi a niklu a jejich slitin.