studijní program

Městské inženýrství

Fakulta: FASTZkratka: NPC-MIAk. rok: 2022/2023

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N0732A260019

Udělovaný titul: Ing.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 28.5.2019 - 31.12.2029

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

1.5 let

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Stavebnictví Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Cílem studia je nejen zvládnutí teoretických a odborných předmětů umožňujících samostatné řešení a rozhodování o všech složitějších problémů spojených se zajištěním provozu měst a obcí, ale i poskytnout trhu práce absolventa, který je pro státní správu zajímavý z důvodu přípravy ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti, která je pro budoucí zaměstnání absolventa nezbytná a je jí garantována dostatečná úroveň znalostí v oblastech práva, pozemního stavitelství a územního plánování.
Studijní program je po obsahové stránce vytvořen tak, že vyhovuje požadavkům:
- zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“),
- nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditaci ve vysokém školství,
- nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství
a to vše v souladu s metodickými materiály rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství a dokumentům Vysokého učení technického v Brně (dále jen „VUT“) a Fakulty stavební VUT.
Studijní program je vyučován v českém jazyce v prezenční formě studia a je určen pro absolventy bakalářských studijních programů univerzitních a neuniverzitních vysokých škol technického zaměření v ČR i v EU. Obsahová stránka výuky navazuje především na znalosti absolventů čtyřletého bakalářského studijního programu Městské inženýrství na Fakultě stavební VUT. Studijní program rovněž umožňuje mobilitu studentů a absolvování části studia na jiných vybraných vysokých školách s obdobným zaměřením.
Po úspěšném vykonání státní závěrečné zkoušky je absolvent oprávněn používat titul „inženýr“ (ve zkratce Ing. před jménem).

Profil absolventa

Studijní profil absolventa jeden a půl letého navazujícího magisterského studijního programu Městské inženýrství na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně je dán jeho uplatnitelností v praxi i předpokládaným postavením na trhu práce. Tomu odpovídá i skladba předmětů studijního programu, který je založen na vyváženém poměru teoretických a odborných disciplín. Absolvent je po ukončení studia magistrem se stavebně – technickým, ekonomicky - technickým a ekologicky – technickým vzděláním. Je oprávněn užívat titul „Inženýr“ (ve zkratce „Ing.“) před jménem.
Absolvent je odborně zaměřen na problematiku technických, urbanistických, ekonomických a ekologických aspektů řešení území sídel, zejména na problémy dopravy, vodohospodářské infrastruktury, zásobování elektřinou, plynem a dalšími energiemi ve vzájemných vazbách a v urbanistickém kontextu a to v oblasti navrhování, projednávání, schvalování a výstavby.
Specializuje se na koordinaci technického vybavení území v koncepci využití území sídel, navrhování a realizaci staveb městského inženýrství, jejich správu a provoz, řešení dopravní infrastruktury, inženýrských sítí v sídlech a intravilánech, ochranu před povodněmi a další.
Následně si absolvent může své odborné vzdělání prohlubovat v rámci nabídky celoživotního vzdělávání. Po splnění předepsané praxe může získat autorizaci jako inženýr udělovanou Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Městské inženýrství má možnost pokračovat ve studiu doktorského studijního programu obdobného zaměření, který vede k získání akademického titulu doktor.

Charakteristika profesí

Absolvent uplatní své znalosti a dovednosti při provádění řízení v přípravných fázích investičního procesu a inženýrské činnosti, pořizování územně plánovacích podkladů, v oblastech plánování, výstavby, rekonstrukcí, údržby a zajištění provozu měst a obcí. Může nalézt uplatnění ve funkcích vyžadujících schopnost plnění odborných úkolů v aparátu veřejné správy. Vzhledem k širokému spektru skladby předmětů obsažených v studijních plánech najdou absolventi uplatnění i ve sféře dodavatelské (ve firmách zabývající se investorskou, inženýrskou a projektovou činností).
Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Městské inženýrství má osvojeny nejnovější vědecké i technické poznatky v komplexu jejich vzájemných souvislostí. Získané znalosti v jednotlivých předmětech je schopen aplikovat v rozhodování o všech složitějších problémů spojených se zajištěním provozu měst a obcí, ale i poskytnout trhu práce absolventa navazujícího magisterského studijního programu, který je pro státní správu zajímavý z důvodu přípravy ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti, která je pro budoucí zaměstnání absolventa nezbytná a je jí garantována dostatečná úroveň znalostí v oblastech práva, pozemního stavitelství a územního plánování. V případě absolventa navazujícího magisterského studijního programu se jedná o další znalosti a dovednosti z problematiky udržitelné výstavby, energetických zdrojů, projektového řízení a ekonomiky veřejných financí.
Charakteristické profese:
- autorizovaný inženýr,
- koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Podmínky splnění

Splnil všechny studijní povinnosti předepsané studijním plánem studijního programu, získal předepsaný počet kreditů (90 kreditů) a odevzdal ve stanoveném termínu diplomovou práci. Úspěšně vykonal státní závěrečnou zkoušku Státní závěrečná zkouška v bakalářském studijním programu Městské inženýrství se skládá z těchto částí:
- obhajoby diplomové práce,
- ústní státní zkoušky, která sdružuje dva povinné tematické okruhy (Pozemní stavby, architektura a urbanismus; Správa stavebních objektů, veřejné finance a ekonomika) jsou povinné a jeden volitelný (lze vybírat z témat: Pozemní komunikace a doprava; Energetické zdroje a udržitelná výstavba a Revitalizace a stabilita krajiny).

Vytváření studijních plánů

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů se řídí:
- zákonem o vysokých školách,
- nařízením vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditaci ve vysokém školství,
- Doporučenými postupy pro přípravu studijních programů (materiál NAU 8/2017),
- Metodickými materiály pro přípravu a hodnocení žádostí o akreditaci studijního programu (materiál NAU)
- Řádem studijních programů VUT,
- Pravidly systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činnosti a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VUT,
- Studijním a zkušebním řádem VUT (dále jen „SZŘ“),
- Směrnicí Standardy studijních programů VUT,
- dalšími dokumenty a také platnou Směrnicí děkana Pravidla pro organizaci studia v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně. Objednávky povinně volitelných předmětů se řídí platným Pokynem děkana Přihlašování studentů do studijních zaměření a objednávky povinně volitelných předmětů.
V SZŘ a ve Směrnici děkana Pravidla pro organizaci studia v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně je podrobně specifikováno studium ve studijních programech, specifikují akademický rok a jeho časové členění a dobu studia, studijní plány, kreditový systém, způsob výuky a její zabezpečení, dokumentaci předmětu, studijní poradenství, způsob zakončení studia předmětu, ověřování studijních výsledků, zápočet a klasifikovaný zápočet, kolokvium a zkoušku, klasifikační stupnici, vážený studijní průměr, průběžnou kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu, zápis do studia a zápis do dalšího roku studia, přerušení studia, uznávání zkoušek nebo splnění jiných studijních povinností, zanechání studia, ukončení studia pro nesplnění požadavku vyplývajícího ze studijního programu, řádné ukončení studia, státní závěrečnou zkoušku, zkušební komisi pro státní závěrečné zkoušky, diplomovou práci a její obhajobu, hodnocení státní závěrečné zkoušky, celkové hodnocení studia, pravidla o organizaci studia, dokumentaci o studiu, zveřejňování závěrečných prací, postup při odhalení plagiátorství, překážky ve studiu, ukončení studia, pochvaly a ocenění, zdravotní způsobilost a komunikaci prostřednictvím informačního systému VUT, průkaz studenta atd.
Studijní plán obsahuje:
- 17 předmětů profilujícího základu studijního programu,
- 2 skupiny povinně volitelných předmětů typu A,
- 1 skupina povinně volitelných předmětů typu B,
- a volitelné předměty (celkem za 2 kredity, což je méně než doporučení VUT).
Uvedené předměty odpovídají cílům studia a oblasti vzdělávání Stavebnictví.
Výuka je organizována podle týdenních rozvrhů, s výjimkou předmětů, které vyžadují výuku se zvláštním časovým průběhem. Převážná část výuky je organizována formou:
- přednášek v audiovizuálních přednáškových místnostech vybavených moderní technickou tak, aby výuka probíhala v souladu s aktuálními metodami výuky,
- cvičení (např. v počítačových učebnách vybavených všemi potřebnými programy, v plně moderně vybavených laboratořích atd.),
- odborných exkurzí atd.,
které se konají podle pravidelného, týdenního rozvrhu a během nichž má student možnost přímo získávat poznatky. Předmět je zakončen udělením zápočtu, udělením klasifikovaného zápočtu, vykonáním zkoušky, vykonáním zkoušky po předchozím udělení zápočtu.
Současně si student v rámci volitelných předmětů může zvolit technickou angličtinu či jiný jazyk zajišťovaný Fakultou stavební VUT (Ústavem společenských věd), v případě že jeho jazyková úroveň v anglickém jazyce je vyšší než B1.
Pro kvantifikované hodnocení průběhu studia se užívá jednotný kreditový systém kompatibilní s Evropským systémem převodu kreditů – European Credit Transfer System (dále jen „ECTS“). V každém akademickém roce je ve stanovených termínech kontrolováno, zda student získal v daném úseku studia počet kreditů v předepsané struktuře stanovené studijním plánem studijního programu, a zda úspěšně ukončil opakované předměty, jejichž absolvování je pro daný studijní program povinné. Minimální počet získaných kreditů nutných pro pokračování ve studiu je minimálně 30 kreditů pro postup do dalšího ročníku.

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na Fakultě stavební VUT je v současné době zajištěn bezbariérový přístup do všech výukových místností. Studenti však musí být zdravotně způsobilí pro získání kvalifikace stavebního inženýra. Při prakticky orientované laboratorní výuce musí být schopni samostatné obsluhy měřicích přístrojů a obdobného laboratorního vybavení, aniž by tím ohrožovali sebe nebo své okolí.
VUT poskytuje podporu studentům se specifickými potřebami, podrobnosti jsou uvedeny ve Směrnici č. 11/2017 (www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/-d141841/uplne-zneni-smernice-c-11-2017-p147551).
K podpoře zajištění rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělání má VUT v organizační struktuře začleněno Poradenské centrum „Alfons“, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT a jeho posláním je poskytovat poradenství a podpůrné služby uchazečům a studentům se specifickými vzdělávacími potřebami. Specifickými vzdělávacími potřebami se rozumí poruchy učení, fyzický a smyslový handicap, chronické somatické onemocnění, poruchy autistického spektra, narušené komunikační schopnosti a psychické onemocnění (alfons.vutbr.cz/o-nas).
Studentům jsou poskytovány informace týkající se přístupnosti studijních programů vzhledem ke specifickým potřebám uchazeče, informace o architektonické přístupnosti jednotlivých fakult a součástí univerzity, o možnostech ubytování na kolejích VUT, o možnostech adaptace přijímacího řízení a adaptaci samotného studia. K dalším službám centra pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami pak také patří tlumočnický a přepisovatelský servis, či asistenční služby – průvodcovské, prostorové orientace s cílem umožnit těmto studentům především prokázat své dovednosti a znalosti stejně jako ostatní studenti. Děje se tak prostřednictvím tzv. adaptace studia, tedy vhodnou úpravou studijního režimu, což však nelze chápat jako zjednodušení obsahu studia či úlevy studijních povinností.

Návaznost na další typy studijních programů

Navazující magisterský studijní program Městské inženýrství navazuje na bakalářský studijní program Městské inženýrství.
Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Městské inženýrství může pokračovat ve studiu doktorského studijního programu obdobného zaměření.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BYA002Angličtina pro středně pokročilé (zkouška)cs2Povinnýzkano
NVB060Ekonomika měst a obcí cs2PovinnýC1 - 26ano
NGA007Obnova památekcs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
NHA068Požární bezpečnost stavebcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
NSB020Revitalizace a stabilita krajinycs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
NHB042Sanace a adaptace budovcs, en4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
NMA017Technologie výstavby městských komunikacícs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
NVB058Veřejné financecs3PovinnýklC1 - 39ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
NGA008Architektura inženýrských stavebcs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
NTA035Energetické zdrojecs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
NMA018Navrhování komunikací s ohledem na bezpečnost a environmentcs2Povinnýzá,zkP - 26ano
NUA015Projektování v BIM 1cs2PovinnýC1 - 26ano
NVB047Regionální politikacs3PovinnýklP - 26 / C1 - 13ano
NUA016-ASmart Citiesen4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
NHB046Trvale udržitelná výstavbacs, en4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
NUB017Databázové systémycs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265857ano
NAB025Operační výzkumcs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265857ano
NUB018Projektový management IPMAcs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265857ano
NZB012Etika v podnikání cs2Povinně volitelnýP - 265868ano
NZB011Inženýrská pedagogikacs2Povinně volitelnýP - 265868ano
NYB003Odborný jazykcs2Povinně volitelnýC1 - 265868ano
NZB015Prezentační dovednosti (MI)cs2Povinně volitelnýP - 265868ano
NZB014Psychologie ve firemní praxics, en2Povinně volitelnýP - 265868ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
NIA018Diplomový seminářcs5Povinnýzá,zkS - 26 / S - 26ano
NMB013Doprava ve městechcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
NVB057Správa stavebních objektůcs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
NIB019Praktický projekt MEcs17Povinně volitelnýVT - 4805870ano
NIB020Projekt MEcs17Povinně volitelnýVT - 15870ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
5857 1 NUB017, NAB025, NUB018
5868 1 NZB012, NZB011, NYB003, NZB015, NZB014
5870 1 NIB019, NIB020