Detail předmětu

Ekonomika měst a obcí

FAST-NVB060Ak. rok: 2022/2023

Vymezení pojmů obec a město jako sociálně ekonomický systém. Majetek obcí a měst, zásady hospodaření s tímto majetkem. Soustava veřejných rozpočtů. Rozpočtová pravidla, sestavování rozpočtů obcí, měst, pověřených obcí. Organizace městských a obecních úřadů, jejich pravomoce v ekonomické oblasti. 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Základní znalostmi z oblasti organizace městských a obecních úřadů.

Prerekvizity

Znalosti základních ekonomických pojmů a vztahů. Základy makroekonomické a mikroekonomické teorie.

Učební cíle

Seznámení se základními znalostmi z oblasti organizace městských a obecních úřadů. Získání schopností se orientovat v ekonomice municipalit, hospodaření s majetkem a finančními prostředky pro přípravu odbornosti ve veřejných investicích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

DUFEK, Z.; KORYTÁROVÁ, J.; APELTAUER, T.; HROMÁDKA, V.; FIALA, P.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; VANĚREK, J.; AIGEL, P.; VÝSKALA, M.; NOVÝ, M. Veřejné stavební investice. Praha: Leges, 2018. 392 s. ISBN: 978-80-7502-322-3.

(CS)

MAAYTOVÁ, A; OCHRANA, F. Veřejné finance v teorii a praxi. Praha: Grada Publishing, 2015. 208 s. ISBN 978-80-247-5561-8.

(CS)

KOUDELKA, Z.; PRŮCHA, P.; ZWYRTEK HAMPLOVÁ, J. Zákon o obcích (obecní zřízení). Komentář. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Leges, 2019. 477 s. ISBN 978-80-7502-335-3.

(CS)

Zákon č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

(CS)

Zákon č. 129/2000 Sb. Zákon o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

(CS)

Zákon č. 131/2000 Sb. Zákon o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

(CS)

Zákon č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(CS)

Zákon č. 340/2015 Sb., Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů

(CS)

Zákon č. 151/1997 Zákon o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů

(CS)

Zákon č. 243/2000 Zákon o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů

(CS)

Zákon č. 106/1999 Zákon o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

(CS)

Zákon č. 563/1991 Zákon o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

(CS)

Zákon č. 250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

(CS)

Zákon č. 420/2004 Sb. Zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů

(CS)

Zákon č. 23/2017 Sb. Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění pozdějších předpisů

(CS)

Zákon č. 159/2006 Sb. Zákon o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

(CS)

Zákon č. 565/1990 Sb. Zákon České národní rady o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

(CS)

Zákon č. 215/2004 Sb. Zákon o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory, ve znění pozdějších předpisů

(CS)
DOWNS, A. Political Theory and Public Choice: The Selected Essays of Anthony Downs Volume One (Anthony Downs Essays). Cheltenham: 1998. 192 s. ISBN 978-1858987330. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-GK magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program NPC-MI magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Související právní předpisy. 2. Organizace měst a obcí. 3. Ekonomické činnosti měst a obcí. 4. Rozvoj měst a obcí. 5. Majetek a ocenění majetku. 6. Infrastruktura. 7. Efektivnost investic. 8. Financování – zdroje. 9. Způsoby hospodaření. 10. Externality, internalizace a úrovně řízení. 11. Rating obcí. 12. Protikorupční opatření. 13. Prezentace studentů.