Detail předmětu

Revitalizace a stabilita krajiny

FAST-NSB020Ak. rok: 2022/2023

Základy krajinné ekologie. Typy krajiny, vliv člověka na krajinu, hlavní příčiny antropogenního poškozování krajiny.
Devastace krajiny při těžbě nerostných surovin a její rekultivace.
Klasifikace rekultivací, biotechnické rekultivace, rekultivace zemědělské a lesnické, nové trendy v rekultivacích v ČR.
Ekologická stabilita, stabilita krajiny, územní systémy ekologické stability.
Ochrana krajiny.
Problémy vody v krajině.
Revitalizace vodních systémů krajiny, revitalizace malých vodních toků v krajině, dotační programy pro CR.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny (VHK)

Výsledky učení předmětu

Student získá základní znalosti z ekologie krajiny, o revitalizace krajiny, stabilitě krajiny, územních systémech ekologické stability, revitalizaci vodních systémů v krajině.

Prerekvizity

Základní znalosti přírodovědných předmětů.

Osnovy výuky

 1. Úvod do ekologie krajiny. Krajinná ekologie jako vědecký obor. Krajina přírodní a kulturní. Krajinotvorné procesy.
 2. Ekosystém, biodiverzita. Stabilita krajiny a metody jejího hodnocení.
 3. Obnova degradované krajiny. Územní systémy ekologické stability.
 4. Krajinný ráz, typy krajin.
 5. Krajina devastovaná. Způsoby a fáze rekultivace po těžbě surovin, skládek odpadů.
 6. Voda v krajině. Problémy v ploše povodí, problémy nevhodných úprav říční sítě. Mokřady, tůně a další vodní prvky v krajině.
 7. Revitalizace vodních systémů v krajině. Základní pravidla, technická řešení revitalizací a migrační prostupnosti toků.
 8. Udržitelné hospodaření v lesích. Údržba nelesních ploch.
 9. Základy pedologie a péče o půdní fond, půdní ekosystémy.
 10.  Problémy v zemědělské krajině, eroze vodní a větrná.
 11.  Suché nádrže a malé vodní nádrže v krajině.
 12. Ochrana přírody a krajiny v ČR, legislativa. Dotační programy.
 13. Exkurze nebo přednáška odborníka z praxe.

Učební cíle

Základní znalosti z ekologie krajiny, krajina přírodní a kulturní, vliv lidské činnosti, revitalizace krajiny, stabilita krajiny, územní systémy ekologické stability, revitalizace vodních systémů v krajině

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

KRÁLOVÁ, Helena: Revitalizace a stabilita krajiny. VUT FAST (studijní opora), 2008. 

DEMEK, J.: Úvod do krajinné ekologie. 1999.


JUST, Tomáš a kol. Vodohospodářské revitalizace. MŽP, Praha, 2005. 359 s.


MADĚRA,P., ZIMOVÁ E.(eds.): Metodické postupy projektování lokálního ÚSES. MZLU, Brno, 2017.


eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program NPC-MI magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program NPC-SIV magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Úvod do ekologie krajiny. Krajinná ekologie jako vědecký obor. Krajina přírodní a kulturní. Krajinotvorné procesy.
 2. Ekosystém, biodiverzita. Stabilita krajiny a metody jejího hodnocení. Obnova degradované krajiny. Územní systémy ekologické stability.
 3. Krajina devastovaná. Způsoby a fáze rekultivace po těžbě surovin, skládek odpadů.
 4. Voda v krajině. Problémy v ploše povodí, problémy nevhodných úprav říční sítě. Mokřady, tůně a další vodní prvky v krajině.
 5. Revitalizace vodních systémů v krajině. Základní pravidla, technická řešení revitalizací a migrační prostupnosti toků.
 6. Udržitelné hospodaření v lesích. Údržba nelesních ploch.
 7. Základy pedologie a péče o půdní fond, půdní ekosystémy.
 8. Problémy v zemědělské krajině, eroze vodní a větrná.
 9. Suché nádrže a malé vodní nádrže v krajině.
 10. Ochrana přírody a krajiny v ČR, legislativa. Dotační programy.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do problematiky. Publikace a on-line zdroje informací. Mapy on-line. 2. Metodika mapování krajiny. Příklady mapování krajiny. Koeficient ekologické stability. Výběr území pro mapování. 3.–4. Mapování krajiny - terénní práce. 5.-6. Vyhodnocení mapování krajiny. 7.-8. Návrh části územního systému ekologické stability. 9.–10. Prezentace jednotlivých projektů.

eLearning