Detail předmětu

Regionální politika

FAST-NVB047Ak. rok: 2022/2023

Regionální ekonomie. Ekonomické prostorové systémy. Teoretické přístupy k jejich vysvětlení. Lokalizační teorie. Regionální rozvojové a růstové teorie.
Region, regionální dimenze trhu výrobních faktorů.
Ekonomická úroveň regionů, její hodnocení.
Regionální politika.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Schopnost vysvětlit otázku prostorové koncentrace či rozptýlení a s tím související aglomerační efekty, znalost teorie polarizovaného rozvoje jako typického příkladu růstové teorie včetně praktické implementace. Porozumění pojmu region, problematice regionalizace území, přehled v otázce hodnocení regionálních rozdílů, vzniku a možnosti ovlivnění meziregionálních nerovností. Proniknutí do problematiky regionální politiky ČR. Seznámení se s dokumenty regionální politiky ČR a s podmínkami regionálních podpůrných programů.

Prerekvizity

Znalosti fungování mikroekonomických a makroekonomických vztahů, fungování ekonomického systému a jeho nástrojů, vztahy mezi mikroekonomickými subjekty.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení získaných znalostí je formou písemného testu. Úspěšné absolvování je získání min. 50 bodů. Hodnocení dovedností je ve cvičeních, a to docházkou a prezentací případové studie vybraného územního celku - regionu.

Osnovy výuky

1. Úvod do regionální ekonomie. Ekonomické prostorové systémy. Teoretické přístupy k jejich vysvětlení.
2. Lokalizační teorie – zemědělství (von Thünen), průmyslu (Schäffle, Fischer, Weber).
3. Lokalizační teorie z 20. a 50. let 20. století.
4. Aglomerační efekty, prostorová koncentrace a disperze.
5. Regiony a regionalizace, homogenní a heterogenní regiony.
6. Regionální dimenze trhu výrobních faktorů – trh práce, trh nemovitostí.
7. Regionální rozvojové a růstové teorie – teorie polarizovaného rozvoje, teorie exportní báze atd.
8. Ekonomická úroveň regionů – hlavní ovlivňující faktory.
9. Hodnocení ekonomické úrovně – mikroekonomické a makroekonomické, kvantitativní a kvalitativní ukazatele.
10. Regionální politika – meziregionální rozdíly, pojetí regionální politiky dle hlavních ekonomických škol.
11. Regionální politika v ČR – principy, nástroje, regiony se soustředěnou podporou státu.
12. Regionální politika ČR v období 2021–2027.
13. Strategie regionálního rozvoje ČR a další dokumenty regionální politiky ČR.

Učební cíle

Cílem předmětu je, aby studenti rozuměli významu lokalizačních teorií, uměli použít jednoduché metody lokalizační analýzy a byli schopni interpretovat jejich výsledky, pochopili pozici přirozeného monopolu na regionálním trhu a nutnost jeho regulace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Doporučená literatura

Blažek, Jiří a David Uhlíř. Teorie regionálního rozvoje: nástin, kritika, implikace. Charles University in Prague, Karolinum Press, 2020. ISBN 8024645661, 9788024645667.

(CS)

Nikolaeva Venera. Regional Policy of the EU: New Challenges in the Absorption and Implementation of Structural Assistance. Lap Lambert Academic Publishing GmbH KG, 2015. ISBN 3659706396, 9783659706394.

(EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-MI magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný
  • Program NPC-SIE magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do regionální ekonomie. Ekonomické prostorové systémy. Teoretické přístupy k jejich vysvětlení.

2. Lokalizační teorie – zemědělství (von Thünen), průmyslu (Schäffle, Fischer, Weber).

3. Lokalizační teorie z 20. a 50. let 20. století.

4. Aglomerační efekty, prostorová koncentrace a disperze.

5. Regiony a regionalizace, homogenní a heterogenní regiony.

6. Regionální dimenze trhu výrobních faktorů – trh práce, trh nemovitostí.

7. Regionální rozvojové a růstové teorie – teorie polarizovaného rozvoje, teorie exportní báze atd.

8. Ekonomická úroveň regionů – hlavní ovlivňující faktory.

9. Hodnocení ekonomické úrovně – mikroekonomické a makroekonomické, kvantitativní a kvalitativní ukazatele.

10. Regionální politika – meziregionální rozdíly, pojetí regionální politiky dle hlavních ekonomických škol.

11. Regionální politika v ČR – principy, nástroje, regiony se soustředěnou podporou státu.

12. Regionální politika ČR v období 2014–2020.

13. Strategie regionálního rozvoje ČR a další dokumenty regionální politiky ČR.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Program výuky, instrukce a pokyny, podmínky udělení zápočtu. SWOT analýza. Případová studie – zadání individuálního projektu.

2. Případová studie – swot analýza, oblast Poloha regionu a geografické podmínky, Sociálně-ekonomické podmínky, Doprava, Infrastruktura a Krajina a životní prostředí.

3. Případová studie – veřejná prezentace swot analýzy po jednotlivých skupinách.

4. Případová studie – porovnání vybraného regionu s národními ukazateli – HDP, nezaměstnanost, stavební produkce atd.

5. Případová studie – rozvojový plán regionu prognóza regionu.

6. Případová studie – Granty a dotace EU pro daný region. Dokončení a korekce.

7. Veřejná prezentace předcházejících částí po jednotlivých skupinách. Komplexní shrnutí případové studie. Odevzdání případové studie v tištěné i elektronické verzi.