Detail předmětu

Trvale udržitelná výstavba

FAST-NHB046Ak. rok: 2022/2023

Udržitelná výstavba představuje vývoj stavebnictví směrem k dosažení trvale udržitelného rozvoje společnosti z hlediska ekologického, sociálně ekonomického a kulturního. Základní principy a cíle udržitelné výstavby jsou formulovány v dokumentu Agenda 21. Předmět se zabývá zejména ekologickou a energetickou stránkou výstavby, možnostmi uplatnění zdravých a recyklovaných materiálů ve stavebních konstrukcích. Studenti se seznámí s multikriteriálním hodnocením budov metodikou SBToolCz.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Student bude ovládat koncepci udržitelné výstavby a bude znát zásady
hodnocení životního cyklu stavebního objektu. Student bude schopen
při návrhu stavebního objektu využívat přírodní a recyklované
stavební materiály.

Prerekvizity

Předpokladem pro pochopení a osvojení si probírané látky jsou dobré teoretické znalosti z oblasti stavební tepelné techniky a základy navrhování konstrukcí pozemních staveb. Nezbytný je rovněž všeobecný přehled o používaných materiálech ve stavebnictví.

Osnovy výuky

1. Přehled literatury, základní pojmy, legislativa, koncepce trvale udržitelného rozvoje a udržitelné výstavby.
2. Agenda 21, souvislosti a oblast působnosti, cíle Agendy 21 pro udržitelnou výstavbu.
3. Princip multikriteriálního hodnocení budov.
4.–5. Multikriteriální hodnocení budov metodikou SBToolCZ.
6. Životní cyklus výrobku, hodnocení životní cyklu.
7. Environmentální značení, ekodesign.
8. Ekologie ve stavebnictví, průmyslové odpady využitelné ve stavebnictví, možnosti recyklace, vlastnosti recyklátů a jejich aplikace ve stavebních konstrukcích.
9. Environmentální kritéria pro výběr stavebních materiálů, alternativní materiálové konstrukční řešení staveb na bázi obnovitelných a recyklovaných zdrojů surovin, přehled, základní fyzikální vlastnosti.
10. Tepelná stabilita místností a využití pasivního chlazení v objektech pozemního stavitelství.
11. Energetická náročnost při užívání budov, možnosti snižování energetické náročnosti, nízkoenergetické a energeticky pasivní domy, zásady návrhu a příklady.
12. Zdroje energie a jejich vliv na životní prostředí, alternativní zdroje energie, energie slunce, větru, biomasy, tepelná čerpadla.
13. Bezbariérové užívání staveb – požadavky a ukázky řešení.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit posluchače s koncepcí trvale udržitelného rozvoje a udržitelné výstavby. Nedílnou součástí předmětu je problematika energetické náročnosti při procesu výstavby a užívání budov. Posluchači se seznámí s alternativním materiálovým a konstrukčním řešením staveb s využitím recyklovaných stavebních materiálů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

KOČÍ, Vladimír a kol. LCA a EPD stavebních výrobků. Posuzování životního cyklu a environmentální prohlášení o produktu jako cesta k udržitelnému stavebnictví. Praha: Česká rada pro šetrné budovy, 2012. ISBN 978-80-260-3504-6

(CS)

KOČÍ, Vladimír. Posuzování životního cyklu Life Cycle Assessment - LCA. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, 2009.
ISBN 978-80-86832-42-5

(CS)

CHYBÍK, Josef. Přírodní stavební materiály. Praha: GRADA, 2009. ISBN 978-80-247-2532-1

(CS)

MINKE, Gernot. Příručka hliněného stavitelství. Materiály – Technologie – Architektura. Bratislava: Pagoda, 2009.
ISBN 978-80-969698-2-1

(CS)

ZDAŘILOVÁ, Renata. Bezbariérové užívání staveb. Metodika k vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2011. ISBN 978-80-87438-17-6

(CS)
ADAMOVSKÝ, Daniel et al. SBToolCZ pro rodinné domy. Praha: Univerzitní centrum energeticky efektivních budov a Fakulta stavební, ČVUT v Praze, [Online] 2022. [Citace 31.10.2022] https://www.sbtool.cz/online/rd/ (CS)
ADAMOVSKÝ, Daniel et al. SBToolCZ pro bytové domy. Praha: Univerzitní centrum energeticky efektivních budov a Fakulta stavební, ČVUT v Praze, [Online] 2022. [Citace 31.10.2022] https://www.sbtool.cz/online/bd/ (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPA-SIS magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný
  • Program NPC-MI magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný
  • Program NKC-SIS magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný
  • Program NPC-SIS magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Přehled literatury, základní pojmy, legislativa, koncepce trvale udržitelného rozvoje a udržitelné výstavby. 2. Agenda 21, souvislosti a oblast působnosti, cíle Agendy 21 pro udržitelnou výstavbu. 3. Princip multikriteriálního hodnocení budov. 4.–5. Multikriteriální hodnocení budov metodikou SBToolCZ. 6. Životní cyklus výrobku, hodnocení životní cyklu. 7. Environmentální značení, ekodesign. 8. Ekologie ve stavebnictví, průmyslové odpady využitelné ve stavebnictví, možnosti recyklace, vlastnosti recyklátů a jejich aplikace ve stavebních konstrukcích. 9. Environmentální kritéria pro výběr stavebních materiálů, alternativní materiálové konstrukční řešení staveb na bázi obnovitelných a recyklovaných zdrojů surovin, přehled, základní fyzikální vlastnosti. 10. Tepelná stabilita místností a využití pasivního chlazení v objektech pozemního stavitelství. 11. Energetická náročnost při užívání budov, možnosti snižování energetické náročnosti, nízkoenergetické a energeticky pasivní domy, zásady návrhu a příklady. 12. Zdroje energie a jejich vliv na životní prostředí, alternativní zdroje energie, energie slunce, větru, biomasy, tepelná čerpadla. 13. Bezbariérové užívání staveb – požadavky a ukázky řešení.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Podmínky pro udělení zápočtu, zadání semestrální práce. 2. Multikriteriální hodnocení metodikou SBToolCZ – kriteria E. 3. Multikriteriální hodnocení metodikou SBToolCZ – kriteria E. 4. Multikriteriální hodnocení metodikou SBToolCZ – kriteria S. 5. Multikriteriální hodnocení metodikou SBToolCZ – kriteria C. 6. Multikriteriální hodnocení metodikou SBToolCZ – kriteria L. 7. Zápočet.