Detail předmětu

Obnova památek

FAST-NGA007Ak. rok: 2022/2023

Předmět seznamuje se základní problematikou památkové péče, ochrany a obnovy památek, historických souborů, lidové architektury, sídel a krajiny. Přibližuje proměny urbanistických struktur a druhové skladby v historických časových etapách, používané historické konstrukce, materiály, barevnost a technologie. Objasňuje problematiku nejčastějších stavebních poruch, potřebných průzkumů a plánové dokumentace. Seznamuje s vývojem památkové péče včetně používaných metod, legislativou a mezinárodními dokumenty.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav architektury (ARC)

Výsledky učení předmětu

Přehled o architektonických slozích, o kulturních hodnotách a metodách obnovy památek a znalost struktury úřadů památkové péče.

Prerekvizity

Základní znalosti dějin umění a architektury, znalost principů základních tektonických soustav, stavebních hmot tradičního stavitelství a základních konstrukcí pozemního stavitelství.

Korekvizity

Základní znalosti z vývoje urbanismu.

Způsob a kritéria hodnocení

Závěrečná zkouška má formu písemného testu. Do celkového bodového hodnocení (max. 100 bodů) bude zahrnuto hodnocení semináře (max. 30 bodů).

Osnovy výuky

1. Úvod do památkové péče.
2. Přetváření sídelních struktur v historických souvislostech.
3. Změny architektonického díla v jednotlivých časových etapách.
4. Vývoj ochrany památek a metody památkové péče.
5. Ochrana sídel a krajiny.
6. Odborné a legislativní zajištění památkové péče.
7. Historické konstrukce, materiály a technologie.
8. Průzkumy a dokumentace.
9. Poškození a poruchy stavebních památek.
10. Realizace obnovy historického objektu.
11. Tvorba architekta v historickém prostředí.
12. Péče o historické dědictví.
13. Exkurze.

Učební cíle

Cílem předmětu je získání znalostí pro ochranu historických sídel včetně získání povědomí o metodách obnovy, zachování a využití historických objektů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Památkový zákon (zákon č. 20/1987 Sb, o státní památkové péči).
Odborné a metodické publikace NPÚ.
DVOŘÁK, Max. Katechismus památkové péče. Překlad Jaroslav Petrů. 2. české vyd., rozš. o obr. příl. Praha: Národní památkový ústav, 2004. 195 s. ISBN 80-86234-55-X.
ŠKABRADA, Jiří. Konstrukce historických staveb. Vyd. 1. Praha: Argo, 2003. 395 s. ISBN 80-7203-548-7.

Doporučená literatura


KUČA, Karel a KUČOVÁ, Věra. Principy památkového urbanismu. Praha: Jalna, 2000. 104 s. ISBN 80-86234-15-0.
RIEGL, Alois, HLOBIL, Ivo a KRUIS, Ivan, ed. Moderní památková péče. Praha: Národní památkový ústav, ústřední pracoviště, 2003. 172 s. ISBN 80-86234-34-7.
HOLEČEK, Josef a kol. Projektování obnovy stavebních památek. 1. vyd. Praha: Národní památkový ústav, ústřední pracoviště, 2008. 114 s. Odborné a metodické publikace; sv. 35. ISBN 978-80-87104-34-7.
HEROUT, Jaroslav. Slabikář návštěvníků památek. 4. vyd. V Praze: Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště středních Čech, 2011. 326, [13] s. ISBN 978-80-86516-40-0.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-MI magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do památkové péče.
2. Přetváření sídelních struktur v historických souvislostech.
3. Změny architektonického díla v jednotlivých časových etapách.
4. Vývoj ochrany památek a metody památkové péče.
5. Ochrana sídel a krajiny.
6. Odborné a legislativní zajištění památkové péče.
7. Historické konstrukce, materiály a technologie.
8. Průzkumy a dokumentace.
9. Poškození a poruchy stavebních památek.
10. Realizace obnovy historického objektu.
11. Tvorba architekta v historickém prostředí.
12. Péče o historické dědictví.
13. Exkurze.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1(2). Zadání seminární práce, výběr historického objektu.
3(4). Architektonické slohy a tvarosloví.
5(6). Esej.
7(8). Analýza historického vývoje.
9(10). Analýza památkových hodnot.
11(12). Prezentace.
13. Závěrečný test a odevzdání seminární práce.