studijní program

Informační technologie

Fakulta: FITZkratka: BITAk. rok: 2020/2021

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B0613A140016

Udělovaný titul: Bc.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 25.6.2019 - 25.5.2029

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

3 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Informatika Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Bakalářský studijní program Informační technologie je zaměřen na výchovu absolventů, kteří se mohou v praxi uplatnit jako projektanti, konstruktéři, programátoři a údržbáři informačních a komunikačních systémů, číslicových zařízení, konfigurací i jednotlivých počítačů, počítačových sítí, systémů založených na počítačích, jako programátoři a správci databázových systémů a informačních systémů. Počítá se rovněž se studenty z řad středoškolských učitelů, kteří si chtějí doplnit znalosti z oboru informačních technologií pro potřeby středoškolské výuky.

Profil absolventa

V bakalářském studijním programu Informační technologie je kladen důraz nejen na kvalitní teoretickou přípravu studentů v oblasti technických i programových prostředků, tj. na získání široké znalosti a porozumění předmětům v oboru, ale i na získání praktických znalostí a dovedností v rámci studia, které umožní využití teorií, konceptů a metod v praxi.

Vyučovaný teoretický základ, zejména v oblasti matematiky, formálních jazyků, algoritmů, obecných principů programovacích jazyků a objektově orientovaného programování apod., v kombinaci s průběžnou přípravou na zvládnutí všech aspektů tvůrčí činnosti (včetně etického rozměru u některých aspektů), kdy studenti používají odpovídající základní výzkumné postupy, poskytuje kvalitní přípravu jak pro praxi, tak pro další pro studium v navazujících magisterských a následně doktorských studijních programech. Cílem programu je rozvinout schopnost studentů samostatně a odpovědně se rozhodovat na základě rámcového zadání a samostatně získávat další odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti na základě osobní praktické zkušenosti a jejího vyhodnocení. Již v rámci studia předmětů studenti pracují v týmech, kdy posílí v rámci oboru dovednost srozumitelně a přesvědčivě sdělovat své názory na danou problematiku a řešení problémů a zpracovat a srozumitelně shrnout názory ostatních členů týmu.

Absolventi studijního programu jsou nejen schopni čerpat z širokých teoretických znalostí v oboru ale jsou také kvalifikovaní a adaptabilní odborníci schopní se přizpůsobit konkrétním podmínkám na pracovišti. Absolventi se typicky uplatňují v profesích jako analytici, návrháři, programátoři, testeři a údržbáři počítačových aplikací (například databázových a informačních systémů, webových aplikací nebo aplikací pro mobilní zařízení), konstruktéři počítačových systémů, specialisté na konfiguraci počítačů a počítačových sítí, středoškolští učitelé informačních technologií nebo jako kvalifikovaní podnikatelé v oblasti informačních technologií.

Charakteristika profesí

Uplatnitelnost absolventů FIT na trhu práce je v dnešní době téměř 100 %. Již v roce 2015 byla průměrná délka nezaměstnanosti absolventů FIT méně než měsíc a podle vývoje na trhu v posledních letech se dá očekávat, že dnes je ještě výrazně kratší. O vysokém zájmu o absolventy FIT vypovídá i vysoká míra zapojení do praxe absolventů již v průběhu studia.

Absolventi bakalářského studijního programu, kteří nepokračují v magisterském studijním programu, se uplatňují jak v malých a středních podnicích, tak i ve velkých firmách. Zaměstnavatelé jsou tuzemské (39 %) i zahraniční firmy (43 %) firmy, které se věnují většinou vývoji softwaru i hardwaru. V těchto firmách pracují absolventi převážně jako řadoví zaměstnanci (84 %), ale značná část i v nižším a středním (15,2 %) a vrcholovém (0,8 %) managementu. Absolventi FIT vykazují ve srovnání s jinými technickými obory nejvyšší spokojenost se svým zaměstnáním a ohodnocením.

Absolventi jsou většinou členy národních i mezinárodních vývojových týmů, kde aplikují své znalosti ve vývoji počítačových systémů a aplikací, databázových a informačních systémů, mobilních a webových aplikací, číslicových systémů apod. Další uplatnění je na místech techniků pro instalace počítačových systémů, správců počítačových sítí či programátorů aplikací. Nezřídka absolventi zakládají své vlastní firmy zaměřené na vývoj mobilních aplikací, databázových a informačních systémů či webových aplikací. Absolventi se mohou uplatnit i jako středoškolští učitelé informačních technologií nebo jako kvalifikovaní podnikatelé v oboru výpočetní techniky.

Zaměstnavatelé si u absolventů FIT cení dobrých základních teoretických znalostí, značných praktických dovedností, schopnosti pracovat v týmu a vysoké adaptability na konkrétní podmínky na pracovišti.

Podmínky splnění

Základním výukovým modulem studijního plánu je jednosemestrální studijní předmět. Předměty se dělí na povinné (ty musí student absolvovat všechny), povinně volitelné (z každé skupiny povinně volitelných předmětů si student vybírá předepsaný počet předmětů nebo předepsaný počet kreditů) a volitelné. V bakalářském studijním programu jsou dvě skupiny povinně volitelných předmětů: PVA - angličtina (student musí v průběhu studia složit zkoušku z angličtiny na úrovni předmětu BAN4 nebo vyšší nebo si nechat tuto zkoušku uznat) a PVT - technické (student si musí zapsat jeden z předmětů IVH, ICP, ICS a IJA). Z důvodu účasti studentů z různých zemí, a tedy s často rozdílným absolvovaným jazykovým vzděláním, je pro studenty, mimo specializovaného předmětu Angličtina pro IT, zařazen i předmět Angličtina, aby byla zajištěna rovná úroveň pro absolvování předmětů v tomto jazyce. 

Student bakalářského studijního programu musí získat v prvním semestru studia alespoň 15 kreditů a v každém roce studia alespoň 30 kreditů. Pokud student v určitém akademickém roce studuje pouze jeden semestr, snižuje se počet kreditů, které musí v tomto roce získat, na polovinu (tj. na 15 kreditů). Pokud si student v daném akademickém roce zapsal méně než 60 kreditů, pro pokračování ve studiu mu stačí, když v tomto roce získá alespoň polovinu zapsaných kreditů. Kredity za uznané předměty se pro posouzení této podmínky nezapočítávají. Pokud student v dané části studia nezíská dostatečný počet kreditů, je mu studium ukončeno pro nesplnění požadavků podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách.

Pro absolvování bakalářského studijního programu je třeba úspěšně absolvovat předměty v celkovém rozsahu nejméně 180 kreditů, vypracovat bakalářskou práci a složit státní závěrečnou zkoušku, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce a ústní část státní závěrečné zkoušky, která spočívá v odborné rozpravě studenta se členy zkušební komise o jednom z vyhlášených tematických okruhů.

Vytváření studijních plánů

Skladba povinných předmětů je provedena tak, aby se povinné předměty doplňovaly z hlediska návazností. Za povinné předměty je celkem 146 kreditů. Z povinně volitelných skupin je nutné absolvovat min. jeden předmět angličtiny ze skupiny PVA na úrovni B1 a vyšší a min. jeden povinně volitelný technický předmět (PVT). Skupiny PVA i PVT jsou z hlediska metodiky MŠMT skupiny typu B. Volitelné předměty jsou nabízeny tak, aby jim předcházely povinné předměty, které pro volitelné předměty vytvářejí základní teoretické poznatky. Počet kreditů za volitelné předměty je doplňkem do 180 kreditů. Vyučovací hodina má délku 50 minut.

Dostupnost pro zdravotně postižené

Vysoké učení technické v Brně umožňuje studium osobám se zdravotním postižením dle § 21, odst. 1 písm. e) zákona 111/1998 Sb. vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a dle požadavků v této oblasti vyplývajících z nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství, poskytuje uchazečům o studium a studentům se specifickými potřebami služby v rozsahu a formou odpovídající specifikaci uvedené v Příloze č. 3 k Pravidlům pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, specifikující financování zvýšených nákladů na studium studentů se specifickými potřebami.

Služby pro studenty se specifickými potřebami jsou na VUT v Brně realizovány prostřednictvím aktivit specializovaného pracoviště - poradenského centra Alfons, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT v Brně - sekce Poradenství pro studenty.

Aktivity poradenského centra a pravidla zpřístupňování studia univerzita garantuje platnou Směrnicí rektora č. 11/2017 upravující postavení uchazečů o studium a studentů se specifickými potřebami na VUT v Brně. Tato vnitřní norma garantuje minimální standardy poskytovaných služeb.
Služby poradenského centra jsou nabízeny uchazečům o studium a studentům se všemi typy zdravotního znevýhodnění uvedených ve zmíněném Metodickém standardu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Návaznost na další typy studijních programů

K přijetí do studijního programu není nutné absolvování konkrétních středních škol. Nejvíce však navazuje na školy typu středních průmyslových a odborných škol se zaměřením na IT. Absolventi mohou pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu Informační technologie na FIT VUT v Brně nebo v příbuzných studijních programech na jiných vysokých školách.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
IDMDiskrétní matematikacs, en5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
IELElektronika pro informační technologiecs, en6Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 6 / L - 12 / PR - 8ano
ILGLineární algebracs, en5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
IUSÚvod do softwarového inženýrstvícs, en5Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 8 / PR - 7ano
IZPZáklady programovánícs, en7Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 12 / Cp - 22 / PR - 5ano
ATGDAktuální témata grafického designucs2VolitelnýP - 13 / S - 13ano
ACHE20Architektura 20. stoletícs3VolitelnýzkP - 26ano
1CU20st-ZČeské umění 1. pol. 20. stol. v souvislostechcs3VolitelnýzkP - 26ano
BPC-DSYDaňový systém ČRcs2VolitelnýklP - 13 / COZ - 13ano
FITDějiny a filozofie technikycs, en3VolitelnýP - 26ano
DKFI-ZDějiny a kontexty fotografie 1 - zimnícs3VolitelnýzkP - 13 / S - 13ano
DEDE1-ZDějiny designu 1 - zimnícs3VolitelnýzkP - 26ne
DEDE2-ZDějiny designu 2 - zimnícs3VolitelnýzkP - 26ano
1DS-LDigitální sochařství – 3D robotické obrábění 1cs2VolitelnýP - 13 / S - 13ne
1DS-ZDigitální sochařství - 3D tisk 1cs2VolitelnýP - 16 / ST - 10ano
BPC-ELSAElektrotechnický seminářcs2VolitelnýCOZ - 13 / L - 13ano
FIKFilozofie a kulturacs, en3VolitelnýP - 26ne
IFSFyzikální seminářcs, en2VolitelnýCOZ - 26ano
HFYZFyzika v elektrotechnicecs, en5Volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 13 / L - 13ano
BPC-FY1BFyzika 1cs6Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 12 / L - 26ano
1HS-ZHerní studiacs3VolitelnýzkP - 13 / S - 13ano
IVGInformační výchova a gramotnostcs, en1VolitelnýPR - 13ano
KPO-ZKurz pornostudiícs3VolitelnýzkP - 26ano
HKOManažerská komunikace a prezentacecs, en3VolitelnýCOZ - 26ano
HVRManažerské vedení lidí a řízení časucs, en3VolitelnýCOZ - 26ano
ISMMatematický seminářcs, en2VolitelnýCPP - 26ano
ISCPočítačový seminářcs, en2VolitelnýP - 12 / Cp - 12 / PR - 2ano
PRMPrávní minimumcs, en3VolitelnýP - 26ano
RETRétorikacs, en3VolitelnýP - 26ano
VSDH1Vizuální styly digitálních her 1cs2VolitelnýP - 13 / S - 13ano
1ODI-Z3D optická digitalizace - zimnícs2VolitelnýS - 26ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
IMA1Matematická analýza 1cs, en4Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
INCNávrh číslicových systémůcs, en5Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 10 / PR - 3ano
IOSOperační systémycs, en5Povinnýzá,zkP - 39 / PR - 13ano
ISUProgramování na strojové úrovnics, en6Povinnýzá,zkP - 39 / Cp - 26ano
AITAngličtina pro ITcs, en3Povinně volitelnýzá,zkCOZ - 26Angličtinaano
BAN1Angličtina 1: mírně pokročilí 1cs, en3Povinně volitelnýzá,zkCOZ - 26Angličtinane
BAN2Angličtina 2: mírně pokročilí 2cs, en3Povinně volitelnýzá,zkCOZ - 26Angličtinaano
BAN3Angličtina 3: středně pokročilí 1cs, en3Povinně volitelnýzá,zkCOZ - 26Angličtinaano
BAN4Angličtina 4: středně pokročilí 2cs, en3Povinně volitelnýzá,zkCOZ - 26Angličtinaano
IVHSeminář VHDLcs, en4Povinně volitelnýS - 26 / S - 26 / PR - 13 / PR - 13Technický předmětano
1AHS-LAplikovaná herní studia - výzkum a designcs3VolitelnýzkP - 13 / S - 13ano
AUP-LAutorská právacs1VolitelnýP - 4 / C1 - 4ano
1CU20st-LČeské umění 2. pol. 20. stol. v souvislostechcs3VolitelnýzkP - 26ano
DKFII-LDějiny a kontexty fotografie 2 - letnícs3VolitelnýzkP - 13 / S - 13ano
DEDE1-LDějiny designu 1 - letnícs3VolitelnýzkP - 26ne
DEDE2-LDějiny designu 2 - letnícs3VolitelnýzkP - 26ano
DS3D2Digitální sochařství – 3D robotické obrábění 2cs2VolitelnýP - 13 / CT - 13ne
1DS-2Digitální sochařství - 3D tisk 2cs2VolitelnýP - 16 / ST - 10ano
FIKFilozofie a kulturacs, en3VolitelnýP - 26ano
IJCJazyk Ccs, en5VolitelnýzkP - 39 / PR - 13ano
1KADH-LKritická analýza digitálních hercs3VolitelnýzkP - 26ano
HKOManažerská komunikace a prezentacecs, en3VolitelnýCOZ - 26ano
HVRManažerské vedení lidí a řízení časucs, en3VolitelnýCOZ - 26ano
0MVMatematické výpočty pomocí MAPLEcs2VolitelnýCPP - 26ano
0MSMatematický softwarecs3VolitelnýCPP - 26ano
IMKMechanika a akustikacs, en6VolitelnýklP - 26 / Cp - 12 / L - 12 / PR - 12ne
T1FPočítačová fyzika Ics3VolitelnýklP - 13 / CPP - 13ano
PLABPodnikatelská laboratořcs4VolitelnýklP - 26 / C1 - 13ano
IVSPraktické aspekty vývoje softwarecs, en5VolitelnýklP - 26 / PR - 26ano
PRMPrávní minimumcs, en3VolitelnýP - 26ano
RETRétorikacs, en3VolitelnýP - 26ano
ISJSkriptovací jazykycs, en5VolitelnýzkP - 26 / PR - 26ano
ITWTvorba webových stránekcs, en5VolitelnýklP - 26 / Cp - 12 / PR - 14ano
ITYTypografie a publikovánícs, en4VolitelnýklP - 13 / PR - 26ano
VSDH2Vizuální styly digitálních her 2cs2VolitelnýP - 13 / S - 13ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
IALAlgoritmycs, en5Povinnýzá,zkP - 39 / PR - 13ano
IFJFormální jazyky a překladačecs, en5Povinnýzá,zkP - 39 / PR - 13ano
IMA2Matematická analýza 2cs, en4Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
INPNávrh počítačových systémůcs, en6Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 12 / PR - 14ano
IPTPravděpodobnost a statistikacs, en5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
ISSSignály a systémycs6PovinnýzkP - 39 / COZ - 12 / PR - 14ano
AITAngličtina pro ITcs, en3Povinně volitelnýzá,zkCOZ - 26Angličtinaano
BAN1Angličtina 1: mírně pokročilí 1cs, en3Povinně volitelnýzá,zkCOZ - 26Angličtinane
BAN2Angličtina 2: mírně pokročilí 2cs, en3Povinně volitelnýzá,zkCOZ - 26Angličtinane
BAN3Angličtina 3: středně pokročilí 1cs, en3Povinně volitelnýzá,zkCOZ - 26Angličtinaano
BAN4Angličtina 4: středně pokročilí 2cs, en3Povinně volitelnýzá,zkCOZ - 26Angličtinaano
BPC-AE1Analogová elektronika 1cs7Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 13 / L - 26ano
BPC-ANAAnalogová technikacs6Volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 12 / Cp - 12 / L - 14ano
JA3Anglická konverzace na aktuální tématacs, en3Volitelnýzá,zkCOZ - 26ano
FCEAngličtina: praktický kurz obchodní konverzace a prezentacecs, en3VolitelnýCOZ - 26ano
AEUAngličtina pro Evropucs, en3Volitelnýzá,zkCOZ - 26ano
IW1Desktop systémy Microsoft Windowscs, en5Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
DMSMDigital Marketing and Social Mediaen5VolitelnýklP - 13 / C1 - 26ano
RdpPDrobné podnikánícs4VolitelnýklP - 26 / C1 - 13ano
ECE-commerceen6VolitelnýklP - 13 / C1 - 26ano
BPC-ELAElektroakustika 1cs6Volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 4 / L - 22 / PR - 13ano
IfmiPFinanční management pro informatikycs3VolitelnýklP - 26 / C1 - 13ano
IfteiPFinanční trhy pro ekonomické informatikycs3Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
IIPDInženýrská pedagogika a didaktikacs, en5VolitelnýzkP - 52ano
IKPTKultura projevu a tvorba textůcs, en5VolitelnýP - 26 / COZ - 26ano
mak1PMakroekonomie 1cs6Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BPC-MANManagementcs5Volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 26ano
IMFMatematické základy fuzzy logikycs, en5VolitelnýklCPP - 26 / PR - 26ano
ININávrh a implementace IT služebcs, en4VolitelnýklP - 22 / COZ - 4 / PR - 13ano
BPC-NRPNávrh a realizace elektronických přístrojůcs6Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
IPSOPedagogická psychologiecs, en5VolitelnýzkP - 52ano
IPZPeriferní zařízenícs, en3VolitelnýzkP - 26 / L - 4ne
T2FPočítačová fyzika IIcs3VolitelnýklP - 13 / CPP - 13ano
ILIPokročilá témata administrace operačního systému Linuxcs, en4VolitelnýklCp - 26 / PR - 13ano
IPSProgramovací seminářcs, en2VolitelnýS - 20 / PR - 6ano
IW5Programování v .NET a C#cs, en5VolitelnýklP - 26 / Cp - 26ano
BPC-PDSProjektování datových sítícs5Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
IP1Projektová praxe 1cs, en5VolitelnýklPR - 52ano
BPC-RBMRobotika a manipulátorycs4Volitelnýzá,zkP - 18 / Cp - 8ano
I1CSíťová kabeláž a směrování (CCNA1+CCNA2)cs, en4VolitelnýklP - 22 / L - 24ano
JS1Španělština: začátečníci 1/2cs3VolitelnýCOZ - 26ano
BPC-UMIÚvod do medicínské informatikycs5Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
BPC-VPAVybrané partie z matematiky I.cs5VolitelnýzkP - 26 / COZ - 12 / CPP - 14ano
BPC-ZSYZabezpečovací systémycs5Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
ZPXZahraniční odborná praxeen5VolitelnýPR - 52ano
IZEPZáklady ekonomiky podnikucs, en4Volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 13ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
IDSDatabázové systémycs, en5Povinnýzá,zkP - 39 / PR - 13ano
IPKPočítačové komunikace a sítěcs, en4Povinnýzá,zkP - 26 / PR - 13ano
IPPPrincipy programovacích jazyků a OOPcs, en5Povinnýzá,zkP - 39 / PR - 13ano
IZGZáklady počítačové grafikycs, en6Povinnýzá,zkP - 39 / Cp - 12 / PR - 14ano
IZUZáklady umělé inteligencecs, en4Povinnýzá,zkP - 26 / PR - 13ano
ICSSeminář C#cs, en4Povinně volitelnýklS - 26 / PR - 13Technický předmětano
ICPSeminář C++cs, en4Povinně volitelnýS - 26 / PR - 13Technický předmětano
IJASeminář Javacs, en4Povinně volitelnýS - 26 / PR - 13Technický předmětano
IVHSeminář VHDLcs, en4Povinně volitelnýS - 26 / S - 26 / PR - 13 / PR - 13Technický předmětano
BPC-AE2Analogová elektronika 2cs6Volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 6 / Cp - 13 / L - 13ano
IANAnalýza binárního kóducs, en4VolitelnýklP - 14 / Cp - 12 / PR - 13ano
JA3Anglická konverzace na aktuální tématacs, en3Volitelnýzá,zkCOZ - 26ano
AEUAngličtina pro Evropucs, en3Volitelnýzá,zkCOZ - 26ano
BPC-AUDAudio elektronikacs5Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
IBSBezpečnost a počítačové sítěcs, en4Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 6 / PR - 7ano
HDSDaňová soustavacs5Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
FITDějiny a filozofie technikycs, en3VolitelnýP - 26ne
fapPFinanční analýza a plánovánícs5Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
IIPDInženýrská pedagogika a didaktikacs, en5VolitelnýzkP - 52ano
BPC-IOTKomunikační systémy pro IoTcs5Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
IKPTKultura projevu a tvorba textůcs, en5VolitelnýP - 26 / COZ - 26ano
BPC-MA2AMatematika 2cs6Volitelnýzá,zkP - 39 / COZ - 4 / CPP - 18 / PR - 4ano
mik1PMikroekonomie 1cs6Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
0MRMobilní robotycs5VolitelnýL - 39ano
IPSOPedagogická psychologiecs, en5VolitelnýzkP - 52ano
BPC-PSMPlošné spoje a povrchová montážcs5Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 4 / L - 18 / EX - 4ano
BPC-PPKPočítačová podpora konstruovánícs6VolitelnýklCp - 65ano
IAMPokročilá matematikacs, en5VolitelnýklP - 26 / COZ - 18 / Cp - 8ano
IPAPokročilé asemblerycs, en5VolitelnýzkP - 26 / Cp - 16 / PR - 10ano
PRISPrávo informačních systémůcs5VolitelnýzkP - 40ano
IZAProgramování zařízení Applecs, en5VolitelnýzkP - 26 / COZ - 12 / PR - 14ano
IP2Projektová praxe 2cs, en5VolitelnýklPR - 52ano
IW2Serverové systémy Microsoft Windowscs, en5Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
IIZSpráva serverů IBM zSeriescs, en5VolitelnýklP - 26 / Cp - 26 / PR - 7ne
JS2Španělština: začátečníci 2/2cs, en3Volitelnýzá,zkCOZ - 26ano
ITPTechnika personálních počítačůcs, en4VolitelnýzkP - 26 / L - 16ne
I2CTechnologie sítí LAN a WAN (CCNA3+4)cs, en4VolitelnýklP - 26 / L - 26ano
ITSTestování a dynamická analýzacs, en5Volitelnýzá,zkP - 26 / PR - 26ano
ucePÚčetnictvícs6Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
XPC-VPMVybrané partie z matematiky II.cs5VolitelnýzkP - 26 / COZ - 12 / CPP - 14ano
ZPXZahraniční odborná praxeen5VolitelnýPR - 52ano
ZFIZáklady financovánícs6Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
IZMAZáklady marketingucs, en5Volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 26 / PR - 13ano
BPC-ZSLZobrazovací systémy v lékařstvícs5Volitelnýzá,zkP - 39 / L - 13ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
IISInformační systémycs, en4Povinnýzá,zkP - 26 / PR - 13ano
IMPMikroprocesorové a vestavěné systémycs, en6Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 6 / L - 8 / PR - 12ano
IMSModelování a simulacecs, en5Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 4 / PR - 9ano
ITTSemestrální projektcs, en5PovinnýPR - 52ano
ISASíťové aplikace a správa sítícs, en5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 10 / PR - 16ano
ITUTvorba uživatelských rozhranícs, en5PovinnýklP - 26 / Cp - 12 / PR - 14ano
IP3Projektová praxe 3cs, en5VolitelnýklPR - 52ano
IZVZpracování a vizualizace dat v prostředí Pythoncs4VolitelnýklP - 26 / PR - 13ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
IBTBakalářská prácecs, en13PovinnýCp - 85 / PR - 85ano
IMUMultimédia v počítačových sítíchcs, en4VolitelnýklP - 26 / L - 26ne
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
Angličtina 1 - 5 AIT letní/zimní sem., BAN1 letní/zimní sem., BAN2 letní/zimní sem., BAN3 letní/zimní sem., BAN4 letní/zimní sem.
Technický předmět 1 - 9 ICS, ICP, IJA