Detail předmětu

Finanční management pro informatiky

FP-IfmiPAk. rok: 2020/2021

Finanční management - obsah, činnosti
Hodnocení finanční stability a výkonnosti podniku.
Finanční plánování
Strategický finanční management:
- strategické investiční rozhodování
- strategické finanční rozhodování (optimalizace zdrojů financování)
Operativní finanční management
- řízení platební schopnosti (čistý pracovní kapitál, credit management, řízení hotovosti, kurzová rizika)

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Po úspěšném absolvování modulu by absolvent měl:
1) umět:
• orientovat se v nabídce zdrojů financování podniku a ovládat metody posuzování výhodnosti zdrojů financování;
• znát vhodná kritéria hodnocení výsledků (výkonnosti) firmy a implementovat je do IS podniku;

2) být schopen udělat
• vyhledávat a využívat relevantní informace z účetnictví a z finančních trhů ke sledování finanční situace podniku a tvorbě finančního plánu podniku;
• implementovat metody hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů;
• sestavit finanční plán podniku a zvolit vhodnou strukturu zdrojů financování podnikových činností, která neohrozí platební schopnost podniku;

Prerekvizity

Vstupní požadavky na studenta jsou kladeny na úrovni znalosti ekonomiky podniku, finanční matematiky a principů finančního rozhodování.

Doporučená nebo povinná literatura

BRIGHAM, E.R., EHRHARDT, M.C. Financial Management. Tudory and Pracitice, Ohio: South-Western. (EN)
KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2010,811 s. ISBN 978-80-7400-194-9. (CS)
REŽŇÁKOVÁ, M. a kol. Řízení platební schopnosti podniku. Praha: Grada, 2010. 200 s. ISBN ISBN 978-80-247-3441-5 (CS)
REŽŇÁKOVÁ, M. Efektivní financování rozvoje podnikání. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-1835-9 (CS)
KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J. Finanční analýza krok za krokem. Praha: C.H.Beck. 2008. 135 s. ISBN 978-80-7179-713-5 (CS)
SYNEK, M., KOPKANĚ, H., KUBÁKOVÁ, M. Manažerské výpočty a ekonomická analýza. Prha: C.H.Beck, 2009, 301. ISBN 978-80-7400-154-3 (CS)
FOTR, J. Strategické finanční plánování. Praha: Grada, 1999. 149 s. ISBN 80-7169-694-3. (CS)
VALACH, J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. přeprac. vyd. Praha: Ekopress, 2005. 465 s. ISBN 80-86929-01-9. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu principů, rozhodovacích problémů a metodologie dané disciplíny. Cvičení podporují zejména praktické zvládnutí látky obsažené v přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je ukončen klasifikovaným zápočtem. K jeho získání je nutné:
1) vypracovat a odevzdat seminární práci dle požadavků níže a získat více než 50 % bodového hodnocení;
2) absolvovat závěrečnou písemnou práci, která se bude psát dle časového plánu cvičení.
K jednotlivým bodům:
1) Seminární práce je rozdělena do dvou částí. Obsah práce:
V konkrétním podniku proveďte finanční analýzu za poslední tři roky a vypracujte návrh finančního plánu na další rok.
Za seminární práci lze získat maximálně 60 bodů (25 bodů z první části a 35 bodů z druhé části práce), aby práce byla hodnocena jako dostačující, je nutné získat min. 30 bodů (součet z obou částí práce). Seminární práce odevzdané po termínu nebudou hodnoceny (student získá nula bodů).
Podrobné pokyny ke struktuře práce a jejím odevzdávání budou uvedeny v e-learningu.
2) Závěrečná písemná práce
Závěrečná písemná práce bude obsahovat uzavřené otázky a výpočtové úlohy. Výpočtové úlohy budou vycházet z příkladů probraných na cvičeních (či zadaných v rámci domácí přípravy). Uzavřené otázky budou dvou typů, a to jedna správná odpověď a více správných odpovědi (s rozdílným bodovým hodnocením). Body lze získat pouze za ty otázky, u kterých student označí všechny správné odpovědi.
Pro možnost opravy závěrečné písemné práce bude stanoven jeden termín, který je současně náhradním termínem. Všechny termíny budou zveřejněny v informačním systému v průběhu semestru a bude nutné se na ně registrovat.
Studenti, kteří studují dle ISP, získají klasifikovaný zápočet na základě vypracování seminární práce na požadované úrovni a absolvování závěrečného testu. Seminární práci je potřebné odevzdat minimálně týden před termínem zkoušky. Mimořádný termín zkoušky pro studenty studující dle ISP bude vypsán v IS, případně se lze přihlásit na řádný termín.
Hodnocení předmětu je na základě součtu hodnocení z dílčích úkolů. Klasifikace dle Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Metody hodnocení výkonnosti podniku a mezipodnikové komparace.
Strategický finanční management:
- místo v řízení podniku, obsah činnosti, požadavky na informace
- strategické investiční rozhodování
- strategické finanční rozhodování
- informační zabezpečení strategických finančních rozhodnutí
Operativní finanční management
- řízení platební schopnosti
- credit management - tvorba a správa databáze
- krátkodobé investování - modely řízení hotovosti, automatizované systémy řízení likvidity, cash pooling
- krátkodobé finanční plánování - informační podpora, tvorba modelu finančního plánu

Cíl

Cílem předmětu je zejména:
• poukázat na důležitost definování finančních cílů podniku a obeznámit studenty s možnými způsoby jejich definování;
• poskytnout informace o metodách měření definovaných cílů;
• vybudovat povědomí studentů o možnostech externího financování (finanční trh) a faktorech (kritériích) ovlivňujících rozhodování o využití finančních zdrojů;
• prezentovat přístupy používané v kapitálovém plánování podniku a při posuzování ekonomické efektivnosti investičních záměrů;
• upozornit na potenciální rizika ve finančním a investičním rozhodování a jeho minimalizace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není povinná, ale doporučuje se. Vzhledem k epidemiologické situaci nebude účast ve cvičeních kontrolovaná.
Výuka probíhá dle týdenních rozvrhů. Kontrola výuky bude prováděna formou hodnocení odevzdaných úkolů ve stanoveném termínu a závěrečného písemného testu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program IT-BC-3 bakalářský

    obor BIT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný

  • Program BIT bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný

  • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

    obor MMI , libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

  • Program MGR-SI magisterský navazující

    obor MGR-IM , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning