studijní program

Elektrotechnická výroba a management

Fakulta: FEKTZkratka: MPC-EVMAk. rok: 2020/2021

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N0713A060005

Udělovaný titul: Ing.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 28.5.2019 - 27.5.2029

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

2 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Elektrotechnika Bez tematického okruhu 80
Ekonomické obory Bez tematického okruhu 20

Cíle studia

Cílem studia je předat studentům programu Elektrotechnická výroba a management základní inženýrské znalosti a dovednosti z oblastí elektrotechniky a rozsáhlé znalosti a dovednosti z oblasti elektrotechnických materiálů a výrobních procesů, návrhových systémů s podporou počítačů, návrhu a výroby desek plošných spojů, povrchové montáže, z oblasti vývoje a konstrukce elektrotechnických výrobků, výrobních procesů, technologií a materiálů pro elektrotechniku, diagnostiky, řízení jakosti, ekologických a ekonomických souvislostí. Získá základní znalosti z oblasti ekonomiky, managementu a marketingu.
Absolvent je v odborných předmětech schopen samostatně řešit náročné úkoly zaměřené nejen na vývoj, návrhy a realizaci elektronických a elektrotechnických výrob, ale i na úkoly spojené s projektováním a logistickým zabezpečením výroby, diagnostikou a zkušebnictvím, řízením jakosti a spolehlivosti výrobků a s ekologií výrobního procesu. Znalosti z oblasti ekonomie, managementu a marketingu mu umožní orientovat se i v problematice řízení výroby a jejího ekonomického vyhodnocení.
V rámci volitelnosti předmětů se student může profilovat v oblasti obnovitelných zdrojů a úložišť energie, nebo v oblastech modelování a simulací procesů a návrhu elektronických prvků a jejich aplikací.

Profil absolventa

Program Elektrotechnická výroba a management profiluje absolventa k samostatné tvůrčí a řídicí práci v oblasti elektronických a elektrotechnických technologií a výrob. Absolvent studia nalezne uplatnění v elektrotechnické praxi, v tvůrčí práci, výzkumu a vývoji, ve výrobě, v řídících a manažerských funkcích v elektrotechnických firmách a společnostech, nebo může pokračovat ve studiu v doktorském studijním programu. V oblasti elektrotechnické výroby bude schopen analyzovat a řešit problémy všude tam, kde jsou vyžadovány znalosti z oborů elektrotechniky, mikroelektroniky, měřicí techniky a dále specializované znalosti z oblastí jako jsou moderní návrhové systémy s podporou počítačů, součástky a prvky, výrobní procesy a technologie, materiály pro elektrotechnický průmysl, řízení jakosti, projektování výroby, ekologie výrobních procesů a základy technické a ekonomické přípravy a řízení výroby.
V rámci volitelnosti předmětů se absolvent bude orientovat v oblasti obnovitelných zdrojů a úložišť energie, nebo v oblastech modelování a simulací procesů a návrhu elektronických prvků a jejich aplikací.
Program Elektrotechnická výroba a management profiluje absolventa k samostatné tvůrčí a řídicí práci v oblasti elektronických a elektrotechnických technologií a výrob.
Studijní program Elektrotechnická výroba a management je program studijního směru elektrotechnika ve smyslu Vyhl. 50/1978 Sb.
Absolventi tohoto navazujícího magisterského studijního programu prokazují v odpovídající šíři a míře znalosti:
• matematických a fyzikálních principů řešení elektrických a elektronických systémů,
• moderních návrhových systémů s podporou počítačů,
• návrhu i provozu elektrotechnických systémů,
• použití materiálů pro elektrotechnický průmysl,
• výrobních procesů a technologií pro realizaci součástek a prvků,
• základů řízení jakosti,
• základů projektování elektrotechnických výrob,
• ekologie elektrotechniky a porozumění dopadu elektrotechnické výrobní praxe na životní prostředí,
• základů technické a ekonomické přípravy řízení elektrotechnické výroby,
• z oblasti využívání obnovitelných zdrojů a úložišť energie.

Absolventi navazujícího magisterského studijního programu MPC-EVM umí v odpovídající šíři a míře:
• analyzovat a řešit problémy z oborů elektrotechniky, mikroelektroniky, měřicí techniky,
• řídit výrobní procesy a technologie,
• zavádět systémy řízení jakosti,
• navrhovat ekologické řešení výrobních procesů,
• navrhovat elektrotechnická zařízení pomocí návrhových systémů,
• navrhovat systémy využívající obnovitelné zdroje,
• simulovat procesy a děje v elektrotechnických zařízeních a systémech,
• provádět měření vlastností elektrotechnických materiálů,
• projektovat elektrotechnické výroby a procesy.

Charakteristika profesí

Absolventi studijního programu Elektrotechnická výroba a management naleznou uplatnění všude tam, kde jsou vyžadovány obecné znalosti z různých oborů elektrotechniky, výpočetní techniky, informačních a řídicích systémů, mikroelektroniky, automatizační a měřicí techniky a dále specializované znalosti z oblastí jako jsou moderní návrhové systémy s podporou počítačů, součástky a prvky, výrobní procesy a technologie, materiály pro elektrotechnický průmysl, řízení jakosti, projektování výroby, ekologie výrobních procesů a základy technické a ekonomické přípravy a řízení výroby.
O zájmu průmyslu o takto profilované studenty programu MPC-EVM svědčí výsledky interních dotazníků mezi úspěšnými absolventy programu. 80% absolventů získává práci ještě před dokončením studijního programu MPC-EVM, Průměrná délka pobytu absolventů programu MPC-EVM na úřadu práce, kteří si sami nenašli zaměstnání v průběhu studia, je 14 dní.

Vytváření studijních plánů

Studijní předměty jsou hodnoceny kredity podle ECTS. Kredit vyjadřuje přibližnou týdenní hodinovou zátěž studenta při studiu daného předmětu. Kredity za daný předmět student získá až po jeho předepsaném ukončení, tj. po udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu, případně vykonáním zkoušky za podmínek daných Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně, vnitřní normou Pravidla pro organizaci studia na FEKT a skladbou a obsahem individuálně stanovených v každém předmětu.
Ve dvouletém magisterském studiu musí student získat minimálně 120 kreditů ve stanovené kreditové skladbě:
70 kreditů v povinných předmětech,
44 kreditů v povinně volitelných (PV) předmětech,
6 kreditů ve volitelných předmětech.
Povinné předměty (včetně semestrálního projektu) absolvuje student zpravidla v semestrech a ročnících tak, jak jsou uvedeny ve studijních plánech. Nezakončí-li student úspěšně povinný předmět předepsaným způsobem, musí jej zapsat znovu hned v následujícím roce svého studia.
Povinně volitelné předměty profilujícího základu (PVA) jsou oborově zaměřené odborné předměty, které profilují studenta do užších oblastí jeho zájmů.
Další povinně volitelné (PVB) předměty jsou další odborné předměty zařazené z nabídek ústavů FEKT VUT. Jejich úkolem je rozšířit odborné znalosti studentů.
PV předměty si pro daný akademický rok volí student sám z aktuální nabídky studijního plánu při respektování pravidel pro jejich výběr uvedených v Informačním systému FEKT VUT. Při výběru těchto předmětů se student řídí svými odbornými zájmy s ohledem na odbornou oblast studovaného programu a anotací předmětu uvedené v charakteristikách předmětů v Informačním systému FEKT VUT. Výběr PV předmětů v jednotlivých semestrech si student volí tak, aby při ukončení svého studia dosáhl alespoň předepsané minimum kreditů v každé skupině PV předmětů, přitom nezískání minimálního počtu kreditů v jedné skupině PV předmětů nelze kompenzovat překročením počtu kreditů získaných v jiné skupině PV předmětů.
Volitelné předměty rozšiřují všeobecné znalosti studentů. Předměty si volí student sám z celofakultní nabídky (ústavy FEKT) nebo z nabídky ostatních fakult VUT (tzv. svobodné předměty) a může je absolvovat v libovolném ročníku nebo semestru navazujícího magisterského studia. Mezi volitelné předměty patří i předmět Tělesná výchova. Neuzavře-li úspěšně student zapsaný volitelný předmět, může, ale nemusí si jej v dalším akademickém roce zapsat znovu.
Studenti musí získat na začátku studia odpovídající elektrotechnickou kvalifikaci. Studenti, kteří nastoupí ke studiu v roce 2020/21 a později, musí k úspěšnému ukončení svého studia absolvovat podle nabídky studijního plánu povinný nebo povinně volitelný odborný předmět v anglickém jazyce viz Směrnice VUT „K výuce cizích jazyků“.

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na FEKT VUT v Brně je v současné době zajištěn bezbariérový přístup do všech výukových místností. Studenti však musí být zdravotně způsobilí pro získání potřebné elektrotechnické kvalifikace. Při prakticky orientované laboratorní výuce musí být schopni samostatné obsluhy měřicích přístrojů a obdobného laboratorního vybavení, aniž by tím ohrožovali sebe nebo své okolí.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MPC-MOTMontážní a propojovací technologiecs5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 8ano
MPC-MAEPodnikový managementcs4Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 13ano
MPC-SVMStruktura a vlastnosti materiálůcs6Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 12 / L - 14ano
MPC-DREDiferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice.cs5Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / CPP - 13PVA1ano
MPC-PSOPravděpodobnost, statistika a operační výzkumcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / CPP - 26PVA1ano
MPA-POMAdvanced 3D Modellingen4Povinně volitelnýzkP - 13 / Cp - 39PVA2ano
MPC-EKVEkologie výrobycs5Povinně volitelnýzkP - 26 / COZ - 13 / L - 13PVA2ano
MPC-MBAMateriály pro biomedicinské aplikacecs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26PVA2ne
MPC-POMPokročilé 3D modelovánícs4Povinně volitelnýzkP - 13 / Cp - 39PVA2ano
MPC-FPFFyzika pevné fázecs5Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / L - 13PVA3ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MPC-MKGPrůmyslový marketingcs5Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 26ano
MPC-M1VSemestrální práce 1cs1PovinnýK - 26ano
MPC-VYPVýrobní procesycs6PovinnýzkP - 39 / COZ - 10 / Cp - 4 / L - 4 / EX - 8ano
MPC-ZSEZáklady spolehlivosti elektrotechnických výrobcs5PovinnýzkP - 26 / Cp - 20 / L - 6ano
MPA-AZEAlternative Energy Sourcesen5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 26PVA4ano
MPC-AZEAlternativní zdroje energiecs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 26PVA4ano
MPC-KLMKlimatotechnologiecs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26PVA4ano
MPC-MATMaticový a tenzorový početcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / CPP - 18 / PR - 8PVA1ano
MPA-NM1Numerical Modeling 1en5Povinně volitelnýzkP - 13 / Cp - 39PVA4ne
MPC-NM1Numerické modelování 1cs5Povinně volitelnýzkP - 13 / Cp - 39PVA4ano
MPA-MBAMaterials for biomedical applicationsen5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26PVA2ano
MPC-NANNanotechnologiecs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 6 / L - 7 / PR - 13PVA3ano
MPC-NDDNedestruktivní diagnostika a fyzika dielektrikcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 13 / L - 13PVA3ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MPC-DMEDiagnostické metody v elektrotechnicecs6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 39ano
MPC-M2VSemestrální práce 2cs2PovinnýklK - 13ano
MPC-PMAStrategický managementcs5Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 13 / PR - 26ano
MPA-NM2Numerical Modeling 2en5Povinně volitelnýzkP - 13 / Cp - 39PVA5ne
MPC-NM2Numerické modelování 2cs5Povinně volitelnýzkP - 13 / Cp - 39PVA5ano
MPC-OZEObnovitelné zdroje energiecs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26PVA5ano
MPA-OZERenewable Energy Sourcesen5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26PVA5ano
MPC-SAJSpolehlivost a jakostcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 20 / L - 6PVA5ano
MPC-SABFunkční bezpečnost v průmyslové automatizacics6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26PVB2ano
MPC-MZEMalé zdroje elektrické energiecs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 6 / L - 20PVB2ano
MPC-NPENekonvenční přeměnycs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 12 / L - 14PVB2ano
MPC-SPSSpeciální snímačecs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26PVB2ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MPC-MSVDiplomová prácecs20PovinnýVD - 52ano
MPC-PSVProjektování a simulace výrobycs3PovinnýzkP - 26 / Cp - 26ano
MPC-PRRProjektové řízenícs2PovinnýCp - 26ano
MPA-UEOEnergy Storage Technologiesen5Povinně volitelnýzkP - 26 / L - 26PVA6ne
MPC-PADMateriálová a procesní analýza defektůcs5Povinně volitelnýzkP - 13 / COZ - 6 / L - 20PVA6ano
MPC-PNSPočítačové návrhové systémycs5Povinně volitelnýzkP - 26 / COZ - 26PVA6ano
MPC-UEOÚložiště energiecs5Povinně volitelnýzkP - 26 / L - 26PVA6ano
Libovolný ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MPC-EFE1Angličtina pro život 1cs2Povinně volitelnýCj - 26PVB1ano
MPC-EFE2Angličtina pro život 2cs2Povinně volitelnýzá,zkCj - 26PVB1ano
XPC-CA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3VolitelnýzkP - 26 / L - 52ano
XPC-CA3CISCO akademie 3 - CCNPcs3VolitelnýzkL - 52ano
XPC-CA5CISCO akademie 5 - CCNPcs3VolitelnýzkL - 52ano
MPC-FITDějiny a filozofie technikycs2VolitelnýP - 26ano
XPC-MW1Desktop systémy Microsoft Windowscs5VolitelnýzkP - 26 / Cp - 26ano
XPC-EPLEPLAN - projektování v elektrotechnicecs4VolitelnýklCp - 52ano
XPC-EPOEtika podnikánícs2VolitelnýP - 26ano
XPC-IPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5VolitelnýzkP - 52ano
XPC-KATKonverzace na aktuální téma cs3Volitelnýzá,zkCj - 26ano
XPC-KPTKultura projevu a tvorba textůcs5VolitelnýP - 26 / COZ - 26ano
XPC-LADLaboratorní didaktikacs0VolitelnýP - 13ano
MPC-MAUManažerské účetnictvícs2VolitelnýP - 13 / COZ - 13ano
MPC-MRPMikropočítačové řízení elektrických pohonůcs5Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
MPC-OPVOdborná praxecs4VolitelnýPX - 26ne
XPC-PEPPedagogická psychologiecs5VolitelnýzkP - 52ano
XPC-POMPodnikatelské minimumcs4VolitelnýP - 26 / COZ - 26ano
XPC-POUPodvojné účetnictvícs4VolitelnýzkP - 26 / COZ - 26ano
MPC-RETRétorikacs2VolitelnýP - 26ano
XPC-MW3Síťové technologie Microsoft Windowscs5VolitelnýzkCp - 52ne
MPA-FPFSolid State Physicsen5Volitelnýzá,zkP - 39 / L - 13ano
Libovolný ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MPC-EFE1Angličtina pro život 1cs2Povinně volitelnýCj - 26PVB1ano
MPC-EFE2Angličtina pro život 2cs2Povinně volitelnýzá,zkCj - 26PVB1ano
XPC-ELBBezpečná elektrotechnikacs2VolitelnýzkP - 26ano
XPC-CASCISCO akademie - CCNA Securitycs3VolitelnýzkL - 52ano
XPC-CA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3VolitelnýzkP - 26 / L - 52ano
XPC-CA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3VolitelnýzkL - 52ano
MPC-FITDějiny a filozofie technikycs2VolitelnýP - 26ano
XPC-EICElektrické instalacecs5VolitelnýklP - 26 / L - 20 / PR - 10ano
XPC-EPOEtika podnikánícs2VolitelnýP - 26ano
XPC-IPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5VolitelnýzkP - 52ano
XPC-KATKonverzace na aktuální téma cs3Volitelnýzá,zkCj - 26ne
XPC-KPTKultura projevu a tvorba textůcs5VolitelnýP - 26 / COZ - 26ano
XPC-LADLaboratorní didaktikacs0VolitelnýP - 13ano
MPC-MAUManažerské účetnictvícs2VolitelnýP - 13 / COZ - 13ano
MXMVOdborná praxecs0VolitelnýPX - 26ne
XPC-PEPPedagogická psychologiecs5VolitelnýzkP - 52ano
XPC-MW4Podnikové technologie Microsoftcs5VolitelnýzkP - 26 / Cp - 26ne
XPC-POUPodvojné účetnictvícs4VolitelnýzkP - 26 / COZ - 26ano
XPC-MW5Programování v .NET a C#cs5VolitelnýzkP - 26 / Cp - 26ano
MPC-RETRétorikacs2VolitelnýP - 26ano
SPC-MSVSeminář k diplomové prácics10VolitelnýS - 13ano
XPC-MW2Serverové systémy Microsoft Windowscs5VolitelnýzkP - 26 / Cp - 26ano
MPA-FPFSolid State Physicsen5Volitelnýzá,zkP - 39 / L - 13ano
XPC-TPRTechnické právocs3VolitelnýP - 39ano
XPA-PSVTechnological projecting and logisticen6Volitelnýzá,zkP - 26ano
MPC-TBITechnologie v buněčném inženýrstvícs5Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 13 / L - 13ne
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet kreditů Předměty
PVA1 5 kr - 15 kr MPC-DRE (5 kr), MPC-PSO (5 kr), MPC-MAT (5 kr)
PVA2 5 kr - 14 kr MPA-POM (4 kr), MPC-EKV (5 kr), MPC-MBA (5 kr), MPC-POM (4 kr), MPA-MBA (5 kr)
PVA3 5 kr - 15 kr MPC-FPF (5 kr), MPC-NAN (5 kr), MPC-NDD (5 kr)
PVA4 5 kr - 15 kr MPA-AZE (5 kr), MPC-AZE (5 kr), MPC-KLM (5 kr), MPA-NM1 (5 kr), MPC-NM1 (5 kr)
PVA5 10 kr - 15 kr MPA-NM2 (5 kr), MPC-NM2 (5 kr), MPC-OZE (5 kr), MPA-OZE (5 kr), MPC-SAJ (5 kr)
PVA6 5 kr - 15 kr MPA-UEO (5 kr), MPC-PAD (5 kr), MPC-PNS (5 kr), MPC-UEO (5 kr)
PVB1 4 kr - 999 kr MPC-EFE1 (2 kr) zimní/letní sem., MPC-EFE2 (2 kr) zimní/letní sem.
PVB2 5 kr - 21 kr MPC-SAB (6 kr), MPC-MZE (5 kr), MPC-NPE (5 kr), MPC-SPS (6 kr)