studijní program

Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika

Fakulta: FEKTZkratka: MPC-SVEAk. rok: 2024/2025

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N0713A060010

Udělovaný titul: Ing.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 28.5.2019 - 28.5.2029

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

2 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Elektrotechnika Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Studijní program Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika si klade za cíl vychovat inženýra se znalostí teorie, navrhování, konstruování v oblastech průmyslové i spotřební elektrotechniky, elektroenergetiky, automobilového průmyslu a železniční dopravy.
Klíčové dovednosti absolventů zahrnují: výpočty, konstrukci a měření elektrických strojů, návrh, konstrukci a měření spínacích přístrojů, návrh a vývoj výkonové elektroniky, vývoj, aplikace a oživování elektrických regulovaných pohonů.
Podpůrnými dovednostmi absolventů jsou: počítačové simulace elektromagnetických a tepelných polí, simulace elektrických obvodů, dynamických systémů a pohonů, řídicí elektronika, teorie regulace a číslicové řízení.
Úspěšní absolventi programu jsou ceněnými odborníky ve významných průmyslových společnostech nebo jako samostatní podnikatelé s dlouhodobě perspektivním uplatněním na trhu a vysokým potenciálem odborného i kariérního růstu.

Profil absolventa

Vzhledem k multidisciplinárnímu zaměření programu Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika jsou absolventi schopni vykonávat řadu pozic jak technických, tak technicko-ekonomických. Typickými pracovními pozicemi absolventů jsou vývojový pracovník/konstruktér elektrických strojů a přístrojů, aplikační inženýr elektrických pohonů, vývojový pracovník v oblasti výkonové elektroniky, programátor průmyslových linek, programátor mikroprocesorových řídicích systémů, marketingový specialista, projektový manažer, výrobní manažer.
Studijní program Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika je program studijního směru elektrotechnika ve smyslu § 19 bodu (2) písm. a) odst. 3. zákona č. 250/2021 Sb.
Absolventi programu silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektrotechnika jsou schopni:
- nabízet technicky i ekonomicky efektivní řešení v oboru silnoproudé elektrotechniky v pozicích projektových manažerů nebo marketingových specialistů
- odborně a organizačně zajišťovat výrobu, provoz zkušeben a řízení kontroly jakosti
- aplikovat elektrické stroje, elektrické přístroje, elektrické pohony a další prvky průmyslové elektrotechniky a elektroniky
- oživovat elektrotechnická zařízení a uvádět do provozu rozsáhlé investiční celky
- projektovat a vyvíjet elektrické stroje, přístroje, elektrické pohony a výkonové polovodičové měniče
- měřit a experimentálně ověřovat výsledky vývoje v oblasti silnoproudých zařízení

Charakteristika profesí

Vzhledem k multidisciplinárnímu zaměření programu jsou absolventi schopni vykonávat řadu pozicí jak technických, tak technicko-ekonomických. Typickými pracovními pozicemi absolventů jsou vývojář/konstruktér elektrických strojů a přístrojů, aplikační inženýr elektrických pohonů, vývojář v oblasti výkonové elektroniky, programátor průmyslových linek, programátor mikroprocesorových řídicích systémů, marketingový specialista, projektový manažer, výrobní manažer.

Vytváření studijních plánů

Studijní předměty jsou hodnoceny kredity podle ECTS. Kredit vyjadřuje přibližnou týdenní hodinovou zátěž studenta při studiu daného předmětu. Kredity za daný předmět student získá až po jeho předepsaném ukončení, tj. po udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu, případně vykonáním zkoušky za podmínek daných Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně, vnitřní normou Pravidla pro organizaci studia na FEKT a skladbou a obsahem individuálně stanovených v každém předmětu.
Ve dvouletém magisterském studiu musí student získat minimálně 120 kreditů ve stanovené kreditové skladbě:
75 kreditů v povinných předmětech,
39 kreditů v povinně volitelných (PV) předmětech,
4 kreditů ve volitelných předmětech.
Povinné předměty (včetně semestrálního projektu) absolvuje student zpravidla v semestrech a ročnících tak, jak jsou uvedeny ve studijních plánech. Nezakončí-li student úspěšně povinný předmět předepsaným způsobem, musí jej zapsat znovu hned v následujícím roce svého studia.
Povinně volitelné předměty profilujícího základu (PVA) jsou oborově zaměřené odborné předměty, které profilují studenta do užších oblastí jeho zájmů.
Další povinně volitelné (PVB) předměty jsou další odborné předměty zařazené z nabídek ústavů FEKT VUT. Jejich úkolem je rozšířit odborné znalosti studentů.
PV předměty si pro daný akademický rok volí student sám z aktuální nabídky studijního plánu při respektování pravidel pro jejich výběr uvedených v Informačním systému FEKT VUT. Při výběru těchto předmětů se student řídí svými odbornými zájmy s ohledem na odbornou oblast studovaného programu a anotací předmětu uvedené v charakteristikách předmětů v Informačním systému FEKT VUT. Výběr PV předmětů v jednotlivých semestrech si student volí tak, aby při ukončení svého studia dosáhl alespoň předepsané minimum kreditů v každé skupině PV předmětů, přitom nezískání minimálního počtu kreditů v jedné skupině PV předmětů nelze kompenzovat překročením počtu kreditů získaných v jiné skupině PV předmětů.
Volitelné předměty rozšiřují všeobecné znalosti studentů. Předměty si volí student sám z celofakultní nabídky (ústavy FEKT) nebo z nabídky ostatních fakult VUT (tzv. svobodné předměty) a může je absolvovat v libovolném ročníku nebo semestru navazujícího magisterského studia. Mezi volitelné předměty patří i předmět Tělesná výchova. Neuzavře-li úspěšně student zapsaný volitelný předmět, může, ale nemusí si jej v dalším akademickém roce zapsat znovu.
Studenti musí získat na začátku studia odpovídající elektrotechnickou kvalifikaci. Studenti, kteří nastoupí ke studiu v roce 2020/21 a později, musí k úspěšnému ukončení svého studia absolvovat podle nabídky studijního plánu povinný nebo povinně volitelný odborný předmět v anglickém jazyce viz Směrnice VUT „K výuce cizích jazyků“.
Student si může vybrat ze dvou předmětů MPA-SPM a MPA-DJZ. V případě studia předmětu MPA-DJZ je absolvovaný předmět v rámci studijního plánu uznán za povinný předmět MPC-DJZ vyučovaný v českém jazyce.

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na FEKT VUT v Brně je v současné době zajištěn bezbariérový přístup do všech výukových místností. Studenti však musí být zdravotně způsobilí pro získání potřebné elektrotechnické kvalifikace. Při prakticky orientované laboratorní výuce musí být schopni samostatné obsluhy měřicích přístrojů a obdobného laboratorního vybavení, aniž by tím ohrožovali sebe nebo své okolí.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MPC-RP1Regulované pohony 1cs5Povinnýzá,zkP - 39 / Cp - 26ano
MPC-SVPStavba a výroba elektrických přístrojůcs6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 39ano
MPC-TESTeorie elektrických strojůcs6Povinnýzá,zkP - 39 / Cp - 26ano
MPC-VE1Výkonová elektronika M1cs6Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 12 / Cp - 6 / L - 8ano
MPC-DREDiferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice.cs5Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / CPP - 13PVA1ano
MPC-FPLFyzika a diagnostika plazmatucs5Povinně volitelnýzkP - 26 / COZ - 20 / L - 6PVA2ano
XPC-PSDProjektování silových a datových rozvodůcs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 24 / L - 15PVB2ano
MPC-SPRSignálové procesorycs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 39PVB2ano
MPC-SVTSvětelná technikacs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 14 / L - 12PVB2ano
MPC-TVNTechnika vysokých napětícs5Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / COZ - 12 / L - 14PVB2ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MPC-PELPrůmyslová elektronikacs6PovinnýzkP - 26 / L - 26ano
MPC-RP2Regulované pohony 2cs5Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
MPC-M1SSemestrální práce 1cs2PovinnýK - 26ano
MPC-SS1Stavba elektrických strojů 1cs5Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 13 / Cp - 13ano
MPC-MATMaticový a tenzorový početcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / CPP - 18 / PR - 8PVA1ano
MPC-MNMModerní numerické metodycs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / CPP - 26PVA1ano
MPC-PMEPočítačové modelování v silnoproudé elektrotechnicecs5Povinně volitelnýklCp - 39PVA3ano
MPC-VE2Výkonová elektronika M2cs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 26PVA3ano
MPC-FPFFyzika pevné fázecs5Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / L - 13PVA2ano
MPC-MEMModelování elektromagnetických polícs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26PVA2ano
MPC-NDDNedestruktivní diagnostika a fyzika dielektrikcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 13 / L - 13PVA2ano
MPC-ELTElektrotepelná technikacs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 10 / L - 16PVB2ano
MPC-PQ1Kvalita elektrické energie a EMCcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 10 / Cp - 4 / L - 12PVB2ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MPC-DJZDiagnostika a jištění elektrických zařízenícs6Povinnýzá,zkP - 39 / Cp - 4 / L - 22ano
MPC-M2SSemestrální práce 2cs4PovinnýklK - 26ano
MPC-MRPMikropočítačové řízení elektrických pohonůcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26PVA4ano
MPC-PRIProjektové řízení inovací - TRIZcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26PVA4ano
MPC-PMSPrůmyslové řídicí systémycs5Povinně volitelnýzá,zkL - 39PVA4ano
MPC-RNSŘízení nelineárních soustavcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26PVA4ano
MPA-SPMSelected Problems of Electrical Machinesen5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 10 / L - 3PVA4ano
MPC-SS2Stavba elektrických strojů 2cs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 13 / Cp - 13PVA4ne
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MPC-MSSDiplomová prácecs20PovinnýVD - 52ano
MPC-LSPLaboratoře elektrických strojů a přístrojůcs4Povinnýzá,zkL - 52ano
Libovolný ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MPA-DJZDiagnostics and Electrical Equipments Protectionsen6Povinně volitelnýzkP - 39 / Cp - 4 / L - 22ano
MPC-EFE1Angličtina pro život 1cs2Povinně volitelnýklCj - 26PVB1ano
MPC-EFE2Angličtina pro život 2cs2Povinně volitelnýzá,zkCj - 26PVB1ano
XPC-FCE1Angličtina pro FCE 1cs3VolitelnýklCj - 26ano
XPC-CA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3VolitelnýzkP - 26 / L - 52ano
XPC-CA3CISCO akademie 3 - CCNAcs3VolitelnýzkP - 26 / L - 52ano
XPC-CA5CISCO akademie 5 - CCNPcs3VolitelnýzkL - 52ano
FITDějiny a filozofie technikycs2VolitelnýklP - 26ano
XPC-MW1Desktop systémy Microsoft Windowscs5VolitelnýzkP - 26 / Cp - 26ne
XPC-EPLEPLAN - projektování v elektrotechnicecs4VolitelnýklCp - 52ano
XPC-EPOEtika podnikánícs2VolitelnýP - 26ano
XPC-FR3Francouzština pro mírně pokročilécs3VolitelnýklCj - 26ano
XPC-FR1Francouzština pro začátečníky 1cs3VolitelnýklCj - 26ano
XPC-IPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5VolitelnýzkP - 52ano
XPC-ITA1Italština pro začátečníky 1cs3VolitelnýklCj - 26ano
XPC-KATKonverzace na aktuální téma cs3Volitelnýzá,zkCj - 26ano
XPC-KPTKultura projevu a tvorba textůcs5VolitelnýP - 26 / COZ - 26ano
XPC-LADLaboratorní didaktikacs0VolitelnýP - 13ne
MPC-MAUManažerské účetnictvícs2VolitelnýP - 13 / COZ - 13ano
XPC-NE3Němčina pro mírně pokročilé 1cs3VolitelnýklCj - 26ano
XPC-NE1Němčina pro začátečníky 1 cs3VolitelnýklCj - 26ano
XPC-BENObchodní angličtinacs, en3Volitelnýzá,zkCj - 26ano
MPC-OPSOdborná praxecs4VolitelnýPX - 26ano
XPC-PEPPedagogická psychologiecs5Volitelnýzá,zkP - 52ano
XPC-POMPodnikatelské minimumcs4VolitelnýP - 26 / COZ - 26ano
XPC-POUPodvojné účetnictvícs4VolitelnýzkP - 26 / COZ - 26ano
MPC-PSOPravděpodobnost, statistika a operační výzkumcs5Volitelnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
RETRétorikacs2VolitelnýklP - 26ano
XPC-MW3Síťové technologie Microsoft Windowscs5VolitelnýzkCp - 52ne
MPC-TAPTechnická angličtina pro pokročilécs2Volitelnýzá,zkCj - 26ano
MPC-VPZVyužití přírodních zákonů v technických aplikacíchcs3VolitelnýzkP - 26 / PR - 13ano
Libovolný ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MPC-EFE1Angličtina pro život 1cs2Povinně volitelnýklCj - 26PVB1ano
MPC-EFE2Angličtina pro život 2cs2Povinně volitelnýzá,zkCj - 26PVB1ano
XPC-FCE2Angličtina pro FCE 2cs3VolitelnýklCj - 26ano
XPC-ELBBezpečná elektrotechnikacs2VolitelnýzkP - 26ano
XPC-CASCISCO akademie - Network Securitycs3VolitelnýzkL - 52ano
XPC-CA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3VolitelnýzkP - 26 / L - 52ano
XPC-CA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3VolitelnýzkL - 52ano
FITDějiny a filozofie technikycs2VolitelnýklP - 26ano
XPC-EICElektrické instalacecs5VolitelnýklP - 26 / L - 20 / PR - 10ano
XPC-EPOEtika podnikánícs2VolitelnýP - 26ano
XPC-FR4Francouzština pro mírně pokročilécs3VolitelnýklCj - 26ano
XPC-FR2Francouzština pro začátečníky 2cs3VolitelnýklCj - 26ano
XPC-IPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5VolitelnýzkP - 52ano
XPC-ITA2Italština pro začátečníky 2cs3VolitelnýklCj - 26ano
XPC-KATKonverzace na aktuální téma cs3Volitelnýzá,zkCj - 26ano
XPC-KPTKultura projevu a tvorba textůcs5VolitelnýP - 26 / COZ - 26ano
XPC-LADLaboratorní didaktikacs0VolitelnýP - 13ne
MPC-MAUManažerské účetnictvícs2VolitelnýP - 13 / COZ - 13ano
XPC-NE4Němčina pro mírně pokročilé 2cs3VolitelnýklCj - 26ano
XPC-NE2Němčina pro začátečníky 2cs3VolitelnýklCj - 26ano
XPC-BENObchodní angličtinacs, en3Volitelnýzá,zkCj - 26ne
MPC-OSVOsvětlovací soustavycs5Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 10 / L - 12 / PR - 4ano
XPC-PEPPedagogická psychologiecs5Volitelnýzá,zkP - 52ano
XPC-MW4Podnikové technologie Microsoftcs5VolitelnýzkP - 26 / Cp - 26ne
XPC-POUPodvojné účetnictvícs4VolitelnýzkP - 26 / COZ - 26ano
XPC-MW5Programování v .NET a C#cs5VolitelnýzkP - 26 / Cp - 26ne
XPC-PFVProjektování fotovoltaických elektrárencs2VolitelnýCp - 26ano
MPC-PRIProjektové řízení inovací - TRIZcs5Volitelnýzá,zkano
RETRétorikacs2VolitelnýklP - 26ano
XPC-MW2Serverové systémy Microsoft Windowscs5VolitelnýzkP - 26 / Cp - 26ne
MPC-TAPTechnická angličtina pro pokročilécs2Volitelnýzá,zkCj - 26ne
TPRTechnické právocs2VolitelnýP - 26ano
MPC-VPZVyužití přírodních zákonů v technických aplikacíchcs3VolitelnýzkP - 26 / PR - 13ano
MPC-ZEMZáklady elektronové mikroskopiecs5Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 24 / EX - 2ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet kreditů Předměty
PVA1 5 kr - 15 kr MPC-DRE (5 kr), MPC-MAT (5 kr), MPC-MNM (5 kr)
PVA2 5 kr - 20 kr MPC-FPL (5 kr), MPC-FPF (5 kr), MPC-MEM (5 kr), MPC-NDD (5 kr)
PVA3 5 kr - 10 kr MPC-PME (5 kr), MPC-VE2 (5 kr)
PVA4 15 kr - 30 kr MPC-MRP (5 kr), MPC-PRI (5 kr), MPC-PMS (5 kr), MPC-RNS (5 kr), MPA-SPM (5 kr), MPC-SS2 (5 kr)
PVB1 4 kr MPC-EFE1 (2 kr) zimní/letní sem., MPC-EFE2 (2 kr) zimní/letní sem.
PVB2 5 kr - 32 kr XPC-PSD (6 kr), MPC-SPR (6 kr), MPC-SVT (5 kr), MPC-TVN (5 kr), MPC-ELT (5 kr), MPC-PQ1 (5 kr)