studijní program

Informační bezpečnost

Fakulta: FEKTZkratka: MPC-IBEAk. rok: 2024/2025

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N0612A060001

Udělovaný titul: Ing.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 28.5.2019 - 28.5.2029

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

2 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Elektrotechnika Bez tematického okruhu 60
Informatika Bez tematického okruhu 40

Cíle studia

Studijní program poskytuje vysokoškolské vzdělání v oblasti informační bezpečnosti. Studijní plán programu kombinuje technické oblasti, jakými jsou aplikovaná matematika, kryptografie a informatika, s humanitními disciplínami, především právem. Výuka je zajištěna Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Cílem programu je komplexně připravit odborníky v oblasti informační bezpečnosti tak, aby byli schopni technicky realizovat mechanismy a systémy kybernetické ochrany s ohledem na požadavky české i mezinárodní legislativy. Tohoto cíle je dosaženo na základě začlenění pokročilých předmětů pokrývajících teorii komunikačních systémů, moderní kryptografii a teoretickou informatiku, na které navazují praktické předměty zaměřené na konkrétní informační a komunikační technologie (ICT). Pro rozšíření spektra svých vědomostí si student volí i odborné předměty z ostatních programů magisterského studia FEKT VUT v Brně, dále předměty jazykové a všeobecně vzdělávací. Magisterský program lze začít studovat až po předchozím absolvování bakalářského studia s úspěšně vykonanou státní bakalářskou zkouškou, a to nejlépe ve studijním programu zaměřeném na informační bezpečnost.

Profil absolventa

Absolventi získají kvalifikaci pro vykonávání praxe v oblastech, které vyžadují znalosti jak z technických, tak společenských a právních oborů pro zajištění informační bezpečnosti.
Absolventi získají znalosti pokročilé matematiky, moderní kryptografie a teorie informační a komunikační techniky. Tyto znalosti jsou doplněny o znalosti relevantních oblastí práva.
V návaznosti na teoretické znalosti získají studenti praktické schopnosti práce se zařízeními užívanými v oblasti zpracování a přenosu informací.
Po dokončení studijního programu tak budou absolventi připraveni na práci na pozicích bezpečnostních administrátorů, analytiků, vývojářů v oblasti ICT, auditorů, výzkumných pracovníků či bezpečnostních expertů na ICT.
Absolventi budou schopni navrhnout a implementovat bezpečnostní architekturu ICT systémů a zhodnotit souvisejících právní a ekonomické dopady. Budou schopni podrobně analyzovat nejen funkci stávajících
bezpečnostních systémů, ale také principy, algoritmy a implementační aspekty, na nichž jsou existující bezpečnostní systémy založeny. Absolventi budou schopni zajistit procesní, personální a administrativní požadavky stanovené legislativou informační (kybernetické) bezpečnosti.
Studijní program Informační bezpečnost není program studijního směru elektrotechnika ve smyslu § 19 bodu (2) písm. a) odst. 3. zákona č. 250/2021 Sb.
Absolvent bude schopen:
- popsat a vysvětlit komunikační modely, způsoby přenosu informace, struktury sítí a jejich výkonnostní parametry,
- vysvětlit pojmy teorie informace, principy proti chybového zabezpečení,
- detailně popsat stávající kryptografické algoritmy používané pro zabezpečení dat, a to včetně symetrických primitiv, asymetrických primitiv, kryptografických protokolů a komplexních schémat,
- analyzovat bezpečnost a vhodnost použití kryptografických mechanismů,
- kvalifikovaně analyzovat a navrhovat bezpečnostní řešení pro informační a komunikační systémy,
- vysvětlit a prakticky realizovat zabezpečení síťových prvků na síťové, transportní a aplikační vrstvě,
- navrhnout a implementovat různé formy abstraktních datových typů a jejich aplikaci na řešení konkrétních problémů; použít lineární, stromové a grafové datové struktury, vyhledávat v nich a využít genetické algoritmy pro prohledávání stavového prostoru a optimalizaci,
- popsat obecný mobilní komunikační systém a vysvětlit funkci jednotlivých bloků a související problematiky,
- vysvětlit principy fungování systémů a detektorů, dohledových videosystémů, fungování přístupových systémů a elektronických platebních systémů, obsluhovat běžné zabezpečovací systémy,
- vysvětlit základy objektového programování a používat standardní programovací jazyky (C, Java, Python).
Absolvent bude umět:
- navrhnout a realizovat objektovou strukturu programu, grafické uživatelské rozhraní, relační model databázové aplikace, webovou službu a webovou aplikaci,
- provádět pokročilé nastavení a ovládání současných síťových prvků,
- analyzovat problém a formulovat algoritmus matematického modelu, navrhnout algoritmus a efektivně jej implementovat tak, že je výsledný kód pro použitý operační systém velmi výkonný a stabilní, bude mít praktické znalosti z oblasti bezpečnosti moderních operačních (Windows, Linux a MacOS) a informačních systémů, bude umět zabezpečit data, analyzovat a správně implementovat šifrovací a autentizační mechanismy na OS Windows, Linux a MacOS, bude umět použít základní bezpečnostní zásady ve virtualizovaném prostředí,
- definovat vhodné umístění agregační brány v rámci komunikační infrastruktury, navrhnout vhodný agregační mechanismus dle priorit připojených zařízení,
- kvalifikovaně řešit problémy v oblasti síťové bezpečnosti, včetně návrhu, implementace a testování,
- provádět testy zranitelností, penetrační testy a zátěžové testy.
Absolvent bude rozumět základním právním pojmům, institutům a principům, bude umět správně interpretovat právní předpisy, analyzovat právní řád a jeho funkce, ovládat základy právního myšlení a práci s právními texty, bude chápat v mezinárodních souvislostech systém a strukturu právní ochrany software a prakticky aplikovat autorskoprávní instituty ochrany počítačových programů, bude se umět orientovat v problematice uzavírání licenčních smluv na software a bude schopen zhodnotit platnost a praktické důsledky užití běžných smluvních konstrukcí.

Charakteristika profesí

Absolventi studijního programu najdou uplatnění na trhu práce převážně v technických pozicích zaměřených na návrh, budování a správu informačních a komunikačních systémů. Konkrétní příklady profesního uplatnění jsou např. pozice bezpečnostních administrátorů, auditorů, IT bezpečnostních konzultantů, analytiků, softwarových vývojářů, manažerů bezpečnostních týmů či obchodních zástupců v oblasti ICT bezpečnosti. Komplexní přístup pokrývající klíčové aspekty moderní informační bezpečnosti umožní studentům získat vzdělání nutné nejen pro čistě technické, ale i manažerské a ekonomické pozice na trhu práce. Důraz je kladen také na jazykovou přípravu studentů, především na odbornou angličtinu.

Vytváření studijních plánů

Studijní předměty jsou hodnoceny kredity podle ECTS. Kredit vyjadřuje přibližnou týdenní hodinovou zátěž studenta při studiu daného předmětu. Kredity za daný předmět student získá až po jeho předepsaném ukončení, tj. po udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu, případně vykonáním zkoušky za podmínek daných Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně, vnitřní normou Pravidla pro organizaci studia na FEKT a skladbou a obsahem individuálně stanovených v každém předmětu.
Ve dvouletém magisterském studiu musí student získat minimálně 120 kreditů ve stanovené kreditové skladbě:
94 kreditů v povinných předmětech,
20 kreditů v povinně volitelných (PV) předmětech,
6 kreditů ve volitelných předmětech.
Povinné předměty (včetně semestrálního projektu) absolvuje student zpravidla v semestrech a ročnících tak, jak jsou uvedeny ve studijních plánech. Nezakončí-li student úspěšně povinný předmět předepsaným způsobem, musí jej zapsat znovu hned v následujícím roce svého studia.
Povinně volitelné předměty profilujícího základu (PVA) jsou oborově zaměřené odborné předměty, které profilují studenta do užších oblastí jeho zájmů.
Další povinně volitelné (PVB) předměty jsou další odborné předměty zařazené z nabídek ústavů FEKT VUT. Jejich úkolem je rozšířit odborné znalosti studentů.
PV předměty si pro daný akademický rok volí student sám z aktuální nabídky studijního plánu při respektování pravidel pro jejich výběr uvedených v Informačním systému FEKT VUT. Při výběru těchto předmětů se student řídí svými odbornými zájmy s ohledem na odbornou oblast studovaného programu a anotací předmětu uvedené v charakteristikách předmětů v Informačním systému FEKT VUT. Výběr PV předmětů v jednotlivých semestrech si student volí tak, aby při ukončení svého studia dosáhl alespoň předepsané minimum kreditů v každé skupině PV předmětů, přitom nezískání minimálního počtu kreditů v jedné skupině PV předmětů nelze kompenzovat překročením počtu kreditů získaných v jiné skupině PV předmětů.
Volitelné předměty rozšiřují všeobecné znalosti studentů. Předměty si volí student sám z celofakultní nabídky (ústavy FEKT) nebo z nabídky ostatních fakult VUT (tzv. svobodné předměty) a může je absolvovat v libovolném ročníku nebo semestru navazujícího magisterského studia. Mezi volitelné předměty patří i předmět Tělesná výchova. Neuzavře-li úspěšně student zapsaný volitelný předmět, může, ale nemusí si jej v dalším akademickém roce zapsat znovu.
Studenti musí získat na začátku studia odpovídající elektrotechnickou kvalifikaci. Studenti, kteří nastoupí ke studiu v roce 2020/21 a později, musí k úspěšnému ukončení svého studia absolvovat podle nabídky studijního plánu povinný nebo povinně volitelný odborný předmět v anglickém jazyce viz Směrnice VUT „K výuce cizích jazyků“.

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na FEKT VUT v Brně je v současné době zajištěn bezbariérový přístup do všech výukových místností. Studenti však musí být zdravotně způsobilí pro získání potřebné elektrotechnické kvalifikace. Při prakticky orientované laboratorní výuce musí být schopni samostatné obsluhy měřicích přístrojů a obdobného laboratorního vybavení, aniž by tím ohrožovali sebe nebo své okolí.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MPC-ODPOdpovědnost v právu ICTcs2PovinnýP - 14ano
MPC-PDAPokročilé datové struktury a algoritmycs7Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 26 / PR - 13ano
MPC-TLSTelekomunikační systémycs7Povinnýzá,zkP - 26 / L - 39ano
MPC-TSDTeorie sdělovánícs7Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 13 / Cp - 13 / L - 13ano
MPA-KPMMobile Network Communication Systemsen6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 39PVA1ano
MPC-PZPParalelní zpracování datcs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26 / PR - 13PVA1ano
MPC-VDPVyšší techniky datových přenosůcs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26PVA1ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MPC-SINExpertní a znalecká činnost v ICTcs5Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
MPC-KRYKryptografiecs7Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26 / PR - 13ano
MPC-MATMaticový a tenzorový početcs5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 18 / PR - 8ano
MPC-PKTPokročilé komunikační technikycs7Povinnýzá,zkP - 26 / L - 39ano
XPC-CPTTeorie kryptografických protokolůcs5Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 26ano
MPC-ZMDZpracování multimediálních datcs7Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 39PVA1ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MPC-CT3Bezpečnost ICT3cs6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
minsPManagement informačních systémůcs5Povinnýzá,zkP - 13 / C1 - 26ano
MPC-MOSModerní síťové technologiecs7Povinnýzá,zkP - 26 / L - 39ano
MPC-SPISemestrální prácecs1PovinnýklK - 26ano
MPC-CPOCompliance a právní odpovědnostcs4Povinně volitelnýzkP - 26 / S - 13PVB2ne
MPA-MOKModern Cryptographyen6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26PVB2ano
MPC-OSEOptické sítěcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 13 / L - 13PVB2ano
MPC-OREOvládání rizika elektrotechnických zařízenícs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 13PVB2ano
MPC-UINUmělá inteligencecs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26PVB2ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MPC-MSTDiplomová prácecs20PovinnýVD - 52ano
MPA-SIBInformation Security Seminaren2PovinnýS - 26ano
MPC-SSYBezdrátové senzorové sítěcs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 39PVA2ano
MPC-CSIČíslicové signály a systémycs7Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 13 / Cp - 39PVA2ano
MPC-MPGModerní počítačová grafikacs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26PVA2ano
MPC-NAVPočítače a jejich periferiecs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 39PVA2ano
MPC-PZOPokročilé techniky zpracování obrazucs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 39PVA2ano
MPC-PLDProgramovatelné logické obvodycs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 39PVA2ano
MPC-SKSSlužby komunikačních systémůcs7Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 39PVA2ano
Libovolný ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MPC-EFE1Angličtina pro život 1cs2Povinně volitelnýklCj - 26PVB1ano
MPC-EFE2Angličtina pro život 2cs2Povinně volitelnýzá,zkCj - 26PVB1ano
XPC-FCE1Angličtina pro FCE 1cs3VolitelnýklCj - 26ano
XPC-CA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3VolitelnýzkP - 26 / L - 52ano
XPC-CA3CISCO akademie 3 - CCNAcs3VolitelnýzkP - 26 / L - 52ano
XPC-CA5CISCO akademie 5 - CCNPcs3VolitelnýzkL - 52ano
FITDějiny a filozofie technikycs2VolitelnýklP - 26ano
XPC-EPOEtika podnikánícs2VolitelnýP - 26ano
XPC-FR3Francouzština pro mírně pokročilécs3VolitelnýklCj - 26ano
XPC-FR1Francouzština pro začátečníky 1cs3VolitelnýklCj - 26ano
XPC-IPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5VolitelnýzkP - 52ano
XPC-ITA1Italština pro začátečníky 1cs3VolitelnýklCj - 26ano
XPC-KATKonverzace na aktuální téma cs3Volitelnýzá,zkCj - 26ano
XPC-KPTKultura projevu a tvorba textůcs5VolitelnýP - 26 / COZ - 26ano
XPC-LADLaboratorní didaktikacs0VolitelnýP - 13ne
XPC-NE3Němčina pro mírně pokročilé 1cs3VolitelnýklCj - 26ano
XPC-NE1Němčina pro začátečníky 1 cs3VolitelnýklCj - 26ano
XPC-BENObchodní angličtinacs, en3Volitelnýzá,zkCj - 26ano
XPC-PEPPedagogická psychologiecs5Volitelnýzá,zkP - 52ano
XPC-POUPodvojné účetnictvícs4VolitelnýzkP - 26 / COZ - 26ano
MPC-PRIProjektové řízení inovací - TRIZcs5Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
RETRétorikacs2VolitelnýklP - 26ano
MPC-TAPTechnická angličtina pro pokročilécs2Volitelnýzá,zkCj - 26ano
MPC-VPZVyužití přírodních zákonů v technických aplikacíchcs3VolitelnýzkP - 26 / PR - 13ano
Libovolný ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MPC-EFE1Angličtina pro život 1cs2Povinně volitelnýklCj - 26PVB1ano
MPC-EFE2Angličtina pro život 2cs2Povinně volitelnýzá,zkCj - 26PVB1ano
XPC-FCE2Angličtina pro FCE 2cs3VolitelnýklCj - 26ano
XPC-ELBBezpečná elektrotechnikacs2VolitelnýzkP - 26ano
XPC-CASCISCO akademie - Network Securitycs3VolitelnýzkL - 52ano
XPC-CA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3VolitelnýzkP - 26 / L - 52ano
XPC-CA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3VolitelnýzkL - 52ano
FITDějiny a filozofie technikycs2VolitelnýklP - 26ano
XPC-EICElektrické instalacecs5VolitelnýklP - 26 / L - 20 / PR - 10ano
XPC-EPOEtika podnikánícs2VolitelnýP - 26ano
XPC-FR4Francouzština pro mírně pokročilécs3VolitelnýklCj - 26ano
XPC-FR2Francouzština pro začátečníky 2cs3VolitelnýklCj - 26ano
XPC-IPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5VolitelnýzkP - 52ano
XPC-ITA2Italština pro začátečníky 2cs3VolitelnýklCj - 26ano
XPC-KATKonverzace na aktuální téma cs3Volitelnýzá,zkCj - 26ano
XPC-KPTKultura projevu a tvorba textůcs5VolitelnýP - 26 / COZ - 26ano
XPC-LADLaboratorní didaktikacs0VolitelnýP - 13ne
XPC-MMAMultiplatformní a mobilní aplikacecs4VolitelnýklCp - 39ano
XPC-NE4Němčina pro mírně pokročilé 2cs3VolitelnýklCj - 26ano
XPC-NE2Němčina pro začátečníky 2cs3VolitelnýklCj - 26ano
XPC-BENObchodní angličtinacs, en3Volitelnýzá,zkCj - 26ne
XPC-PEPPedagogická psychologiecs5Volitelnýzá,zkP - 52ano
XPC-POUPodvojné účetnictvícs4VolitelnýzkP - 26 / COZ - 26ano
MPC-PRIProjektové řízení inovací - TRIZcs5Volitelnýzá,zkano
RETRétorikacs2VolitelnýklP - 26ano
MPC-TAPTechnická angličtina pro pokročilécs2Volitelnýzá,zkCj - 26ne
TPRTechnické právocs2VolitelnýP - 26ano
MPC-VPZVyužití přírodních zákonů v technických aplikacíchcs3VolitelnýzkP - 26 / PR - 13ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet kreditů Předměty
PVA1 6 kr - 25 kr MPA-KPM (6 kr), MPC-PZP (6 kr), MPC-VDP (6 kr), MPC-ZMD (7 kr)
PVA2 6 kr - 39 kr MPC-SSY (6 kr), MPC-CSI (7 kr), MPC-MPG (6 kr), MPC-NAV (6 kr), MPC-PZO (6 kr), MPC-PLD (5 kr), MPC-SKS (7 kr)
PVB1 4 kr MPC-EFE1 (2 kr) zimní/letní sem., MPC-EFE2 (2 kr) zimní/letní sem.
PVB2 4 kr - 20 kr MPC-CPO (4 kr), MPA-MOK (6 kr), MPC-OSE (5 kr), MPC-ORE (4 kr), MPC-UIN (5 kr)