Detail předmětu

Expertní a znalecká činnost v ICT

FEKT-MPC-SINAk. rok: 2024/2025

Předmět seznamuje studenty s organizací a řízením znalecké činnosti, správy a povinnostmi znalce, s postupy znalce při podávání znaleckých posudků s důrazem na řízení před orgány veřejné moci a dále s metodami pro oceňování movitého majetku, pro stanovování výše škody na hmotném majetku a metodikou zpracování expertního a soudně znaleckého posudku.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Vstupní znalosti

Zvláštní požadavky nejsou.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínky získání zápočtu: účast na cvičeních, splnění zadaných úkolů. Zkouška: bude sestávat z písemné a ústní části a bude hodnocena na základě výsledku obou těchto částí. Klasifikace testu (procento chybných odpovědí/stupeň ECTS): 6/A, 12/B, 18/C, 24/D, 30/E
Kontrolována je účast na cvičeních.

Učební cíle

Studijním cílem předmětu je, aby studenti získali základní informace o způsobu organizace a řízením znalecké činnosti v ČR, naučili se rozlišovat mezi expertní a znaleckou činností, porozuměli způsobu, jakým se znalci podílí na dokazování v řízeních před orgány veřejné moci (dále jen OVM), získali obecné znalosti z oblasti systémového přístupu k tvorbě expertních a znaleckých posudků a speciální odborné znalosti týkající se metod pro oceňování movitého majetku a posuzování škod na majetku se zvláštním zaměřením na informační technologie.
Studenti získají základní znalosti o obecných přístupech k řešení expertních problémů, o organizaci, řízení a kontrole znalecké činnosti v ČR a o postupech znalce při podávání znaleckých posudků s důrazem na řízení před orgány veřejné moci. Bude obeznámen s obecnými přístupy k řešení expertních a znaleckých problémů, se systémovým přístupem ke zpracování odborných a znaleckých posudků. Naučí se pracovat s ujasněnou strukturou pojmů při oceňování majetku, vycházející z teorie oceňování a mezinárodních zvyklostí. Bude umět vysvětlit významové souvislosti se soustavou pojmů zavedenou právními předpisy ČR. U informačních technologií bude umět vymezit podstatné charakteristiky, od nichž se jejich hodnota odvíjí. Buderozumět základním přístupům kekvantifikaci jejich hodnotya jejího vyjádření v penězích. Porozumí právní úpravě pro náhradu škody vzniklé poškozením věci a principům určení výše věcné škody.

Základní literatura

KLEDUS, R. Obecná metodika soudního inženýrství. VUT v Brně, ÚSI, 2. vyd. Brno: 2014. ISBN 978-80-214-5041-7
KLEDUS, R. Oceňování movitého majetku. Brno. VUT v Brně, ÚSI, 2. vyd. Brno: 2014. ISBN 978-80-214-5040-0
BRADÁČ A., KREJČÍŘ P., SCHOLZOVÁ, V.: Úřední oceňování majetku. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, vychází při každé aktualizaci prováděcí vyhl. k zákonu č. 151/1997 Sb.

Doporučená literatura

BRADÁČ, A. A KOL.: Soudní inženýrství. Akademické nakladatelství Cerm, s.r.o., Brno, 1997

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-IBE magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor