Detail předmětu

Ovládání rizika elektrotechnických zařízení

FEKT-MPC-OREAk. rok: 2024/2025

Předmět je zaměřen na problematiku identifikace, analýzy, hodnocení a snižování rizika s důrazem na elektrotechnická zařízení s cílem řešení nastalých krizových situací, analýzy dat a jejich zpracování, zavádění a operativní řízení procesů, hodnocení a řízení bezpečnosti.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Vstupní znalosti

Základní znalosti matematiky a fyziky.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Hodnocení bude v souladu se studijním a zkušebním řádem VUT v Brně.

Učební cíle

Studijním cílem předmětu je získání znalostí a dovedností aplikace přístupů a metod inženýrství a managementu rizik, které jsou nezbytné pro posuzování, zjišťování rizik elektrotechnických zařízení a navrhování vhodných bezpečnostních opatření.
Student bude schopen orientovat se v pojmech, postupech a metodách řízení rizik. Dokáže aplikovat vhodným způsobem metody analýzy rizika a vyhodnotit tak hrozby spojené s provozem a zaváděním nových elektrotechnických zařízení do provozu, společně s návrhem vhodných opatření pro zajištění bezpečnosti těchto zařízení.

Základní literatura

TICHÝ, M. Ovládání rizika – analýza a management. Praha, C. H. Beck, 2006, 396 s. ISBN 80-7179-415-5
JANÍČEK, P. Expertní inženýrství v systémovém pojetí. Grada Publishing, Praha 2013. 584 s. ISBN 9788024741277
DOLEŽAL, J. a kol. Projektový management podle IPMA. Grada Publishing 2009, 507 s.
ČSN EN 31010 Management rizik – Techniky posuzování rizik
ČSN EN 50 110-1 Obsluha a práce na elektrických zařízeních
ČSN EN 1050 Bezpečnost strojních zařízení – zásady pro stanovení rizikovosti

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-IBE magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor