studijní program

Účetnictví a finanční řízení podniku

Fakulta: FPZkratka: MGR-UFRPAk. rok: 2023/2024

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N0413A050022

Udělovaný titul: Ing.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 28.5.2019 - 28.5.2029

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

2 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Ekonomické obory Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

V rámci studijního programu Účetnictví a finanční řízení podniku je studentům poskytováno vzdělání v ekonomické oblasti se zaměřením na finanční řízení podniku a jeho dílčí oblasti. V souladu s § 46 Zákona o vysokých školách je studium zaměřeno na získání teoretických i praktických poznatků založených na soudobném stavu vědeckého poznání, na zvládnutí jejich aplikace a na rozvoji schopností k tvůrčí činnosti.

Studenti v průběhu studia získají teoretické znalosti z oblasti mikroekonomie, makroekonomie a daňové teorie, které jim umožní lépe pochopit vliv externího makroekonomického a oborového prostředí na podnik a jeho ekonomiku. Studenti získají znalosti v oblasti statistické analýzy dat a modelování jejich vývoje, které budou schopni využít při analýze vnějších faktorů ovlivňující výsledky podniků, jako i při zpracování interních podnikových dat, identifikaci trendů a rozhodujících faktorů ovlivňujících výsledky podniku. Studentům bude zdůrazněn význam společensky odpovědného podnikání, a to i ve vztahu k profesnímu zaměření studijního programu. V oblasti finančního řízení bude vzdělávání zaměřeno na teoretické zdůvodnění metodických přístupů v oblasti strategického finančního a investičního rozhodování, řízení platební schopnosti podniku, řízení výkonnosti podniku a určování hodnoty podniku, vycházející z aktuálního stavu poznání prezentovaného v knižních i časopiseckých zdrojích. Studenti získají speciální znalosti v oblasti účetnictví, konkrétně mezinárodních standardů účetního výkaznictví, konsolidace účetních závěrek, manažerského účetnictví, právních základů přeměn obchodních společností a družstev a mezinárodních daňových systémů.

Na základě získaných znalostí budou absolventi studijního programu schopni samostatné odborné činnosti zejména ve finančních odborech společností s mezinárodní působností, ve všech typech podnikatelských subjektů, a to i v subjektech s holdingovou organizační strukturou, ale i v poradenských společnostech zaměřených na poskytování služeb v oblasti ekonomického řízení, konkrétně účetnictví, daní, hodnocení výkonnosti podniku, přípravy a hodnocení investičních projektů i stanovení hodnoty podniku. Uplatnění mohou najít i jako specialisté v rámci finanční správy.

Získané teoretické poznatky budou aplikované při řešení parciálních i komplexních případových studií, které jim umožní ověřit si porozumění metodických postupů při řešení dílčích úkolů. Získané teoretické znalosti jsou předpokladem schopnosti posoudit dílčí problémy v širších souvislostech, navrhnout a zdůvodnit zvolený postup jejich řešení. Studenti budou vedeni k řešení týmových projektů, které jim umožní osvojit si schopnost řešit problémy ve spolupráci s dalšími členy týmu, správně komunikovat mezi členy týmu, vhodně argumentovat i koordinovat činnost týmu. Ověření a prohloubení teoretických znalostí je studentům umožněno i v rámci odborné praxe, kterou mají zařazenou do studijního plánu.

Studijní program je koncipován tak, aby nejnadanějším studentům vhodnou skladnou volitelných předmětů umožňoval pokračovat ve studiu v doktorském studijním programu. Těmto studentům je již v průběhu studia nabídnuta možnost participovat zejména na projektech specifického vysokoškolského výzkumu pod vedením zkušených akademických pracovníků.

Studijní program Účetnictví a finanční řízení podniku je koncipovaný tak, aby umožňoval zejména absolventům bakalářského studijního programu Účetnictví a daně získat úplné vysokoškolské vzdělání, prohloubit a rozšířit získané teoretické znalosti i odborné dovednosti a způsobilosti. Oba zmíněné studijní programy jsou kvalitou svých předmětů mezinárodně srovnatelné. Svědčí o tom získání mezinárodní akreditace ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) pro pět předmětů celkem z devíti možných (F1 Accountant in Business, F2 Management Accounting, F3 Financial Accounting, F4 Corporate and Business Law, F9 Financial Management), které jsou uznávané absolventům tohoto studijního programu – viz: https://www.fbm.vutbr.cz/data/ACCA_informace.pdf). Pro předmět Finanční management jsme získali i akreditaci ICAW (The Institute of Chartered Accountants in England and Wales). Uvedené akreditace osvědčují absolventům studijního (zatím) oboru uznání zkoušek z uvedených předmětů v rámci vzdělávání certifikovaných účetních pod záštitou uvedených institucí, které je mezinárodně platné. To vytváří předpoklady pro dobré uplatnění absolventů v praxi.

Do výuky v rámci předmětů profilujícího základu jsou zapojeni i odborníci z praxe. Cílem je přiblížit studentům praktické problémy řešené v praxi a tím zvýšit jejich připravenost pro uplatnění v praxi.

Pro kombinovanou formu studia byla stanovena kontaktní výuka v rozsahu 12 - 20 hod. v závislosti na rozsahu výuky v prezenční formě studia. Pro každý povinný předmět a většinu povinně volitelných předmětů jsou připraveny studijní opory, které osvětluje studentům cíl předmětu, provádí jej jednotlivými tématy a zejména uvádí příklady a případové studie, které jsou zaměřeny na praktické zvládnutí témat probíraných v jednotlivých předmětech. Příručky i všechny další informace jsou zveřejňovány v e-learningu, případně v aktualitách předmětů. Studenti kombinované formy studia mají možnost účastnit se kontaktní výuky, zaměřené jednak na procvičování praktických aplikací v jednotlivých předmětech a diskuse teoretických otázek. Kromě kontaktní výuky mají studenti pro každý předmět další hodiny konzultací v rozsahu 20 až 26 hod. (dle rozsahu výuky v prezenční formě studia). Další možností komunikace s vyučujícím je prostřednictvím e-learningu, ve kterém studenti odevzdávají vypracované úkoly, a získávají hodnocení a komentář vyučujícího k dílčím úkolům.
Předměty v kombinované formě studia jsou zakončené zkouškou, klasifikovaným zápočtem, případně zápočtem. Klasifikace je založená na bodovém hodnocení za dílčí úkoly, které studenti plní během celého semestru (zpravidla zpracování seminární práce, vypracování příkladů, absolvování testů).

Cíl studijního programu
Cílem studijního programu Účetnictví a finanční řízení podniku je výchova specialistů s komplexními teoretickými znalostmi v oblasti ekonomického řízení podniku a schopnostmi pro výkon metodických a řídících funkcí v účetnictví, daních a ve finanční oblasti. Absolventi studijního programu najdou uplatnění ve vrcholovém vedení zejména středních a velkých podniků, v poradenských společnostech, případně jako specialisté v orgánech finanční správy. Využijí přitom zejména znalosti mezinárodních daňových systémů, mezinárodního účetního reportingu, metod konsolidovaného vykazování výsledků spojených podnikatelských subjektů, hodnocení výkonnosti podniků, controllingu, finančního řízení a oceňování podniků.

Klíčové výsledky učení
V průběhu studia absolventi tohoto studijního programu získají všeobecné i odborné znalosti, které podpoří jejich dovednosti a způsobilosti k výkonu specializovaných činností, konkrétně:
• získají hluboké znalosti z oblasti účetnictví včetně IFRS a manažerského účetnictví s akcentem na odpovědnostní účetnictví a společenskou odpovědnost podniku;
• získají znalosti z oblasti daňové teorie a mezinárodních daňových systémů;
• získají komplexní teoretické znalosti v oblasti finančního řízení podniku, které budou schopni prakticky použít; konkrétně budou znát kritéria rozhodování o investičních projektech a hodnocení jejich rizik, kritéria rozhodování o zdrojích financování, zásady řízení platební schopnosti podniku;
• získají hluboké znalosti mikroekonomie, makroekonomie a daňové teorie a širších souvislostí jejich vzniku, jako i působení na podnikatelské subjekty, veřejné příjmy a výdaje;
• získají prohlubující znalosti statistických metod, předpoklady jejich použití a budou je schopni vhodně aplikovat při analýze dat;
• získají komplexní znalosti o přístupech a modelech měření výkonnosti podniku a určování hodnoty podniku.

Studijní program je v souladu se strategickým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VUT a Fakulty podnikatelské v rámci podpory diverzity a dostupnosti vzdělávací činnosti. Tento studijní program navazuje na studijní obor se stejným názvem, který byl na FP poprvé akreditovaný v roce 2010, jako navazující magisterský studijní obor v rámci studijního programu Ekonomika a management.
Návrh studijního programu byl projednán na jednání Rady magisterských studijních programů Fakulty podnikatelské VUT v Brně (RMSP) dne 19. 2. 2018.

Profil absolventa

Absolvent studijního programu Účetnictví a finanční řízení podniku bude schopen definovat oblasti a činnosti finančního řízení podniku, orientovat se v mezinárodním a unijním daňovém právu, aplikovat principy mezinárodních standardů účetního výkaznictví a konsolidovaného výkaznictví, a ekonomické teorie.

Absolvent studijního programu získá komplexní odborné znalosti:
• z účetnictví, individuálního a konsolidovaného výkaznictví, zpracovávaného podle české legislativy i podle IFRS,
• z vybraných oblastí mezinárodního daňového práva,
• v oblasti finančního řízení podniku, jakož i o přístupech a modelech měření výkonnosti podniku, tvorby controllingového systému podpory rozhodování a oceňování podniků
• z ekonomické teorie.

Absolvent studijního programu dovede:
• kriticky analyzovat tržní struktury a získané poznatky aplikovat při řízení podniku,
• tvůrčím způsobem řešit praktické ekonomické problémy v interdisciplinárních souvislostech,
• implementovat metodiku vykazování dle IFRS a metodiku převodu účetní závěrky dle českých účetních standardů na závěrku v souladu s IFRS, při současném vymezení rizik vykazování dle jednotlivých standardů,
• navrhnout postup při přeměnách obchodních společností, vytvořit a implementovat metodiku konsolidovaného výkaznictví dle legislativy ČR i dle IFRS, je schopný posoudit rizika vykazování,
• navrhnout kroky vedoucí k mezinárodní daňové optimalizaci, identifikovat s tím související rizika a prezentovat a zhodnotit legální prostředky vedoucí k jejich eliminaci,
• vybrat vhodné systémy měření výkonnosti podniku, implementovat je a využívat pro řízení podniku,
• navrhnout a využívat metody podpory rozhodování, tvořících systém controllingu podniku,
• vysvětlit současné principy investičního a finančního rozhodování ve vazbě na společenskou odpovědnost podnikatelských subjektů a uvádět je do praxe,
• navrhnout funkční strategii podniku v oblasti finančního řízení podniku a zabezpečit její implementaci,
• identifikovat finanční (zejména investiční, úvěrová a kurzová) rizika podniku v mezinárodním prostředí a navrhnout vhodná opatření k jejich minimalizaci.

Absolvent získá obecné způsobilosti, tj. bude schopen:
• samostatně vyhledávat, třídit a interpretovat ekonomická data a informace, zpracovávat je s využitím vhodného software;
• na vysoké úrovni komunikovat, prezentovat a obhajovat návrhy v mezinárodním prostředí;
• týmové spolupráce při řešení komplexních úkolů, komunikace v rámci týmů a koordinace činností členů týmů.

Charakteristika profesí

Na základě získaných znalostí budou absolventi studijního programu schopni samostatné odborné činnosti zejména ve finančních odborech společností s mezinárodní působností, ve všech typech podnikatelských subjektů, a to i v subjektech s holdingovou organizační strukturou, ale i v poradenských společnostech zaměřených na poskytování služeb v oblasti ekonomického řízení, konkrétně účetnictví, daní, hodnocení výkonnosti podniku, přípravy a hodnocení investičních projektů i stanovení hodnoty podniku. Využijí přitom zejména znalosti mezinárodních daňových systémů, mezinárodního účetního reportingu, metod konsolidovaného vykazování, hodnocení výkonnosti podniku, controllingu, finančního řízení a oceňování podniků.

Uplatnění mohou najít i jako specialisté v rámci finanční správy.

Absolventi studijního programu mohou pokračovat i ve studiu v doktorském studijním programu. Těmto studentům je již v průběhu studia nabídnuta možnost participovat zejména na projektech specifického vysokoškolského výzkumu pod vedením zkušených akademických pracovníků.

Vytváření studijních plánů

Studijní program byl vytvořen při respektování zásad Řádu studijních programů VUT (viz: https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/vnitrni-predpisy-vut-rad-studijnich-programu-vut-d146765), v souladu se Směrnici VUT č. 69/2017 Standardy studijních programů VUT (https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/-d154567/smernice-c-69-2017-p149537) při respektování Studijního a zkušebního řádu VUT (SZŘ, viz: https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/vnitrni-predpisy-vut-studijni-a-zkusebni-rad-vut-d149085/studijni-vut-5-r-pdf-p140885).

Studijní plán je koncipován tak, aby umožňoval studentům získat zejména teoretické znalosti potřebné pro výkon povolání, případně uplatnění v tvůrčí činnosti a dále osvojení nezbytných praktických dovedností.

Studijní plán je tvořen povinnými předměty z kategorie základní teoretické předměty profilujícího základu (ZTPPZ) a ostatními povinnými předměty profilujícího základu studijního programu (PPZSP). Tyto jsou doplněny povinně volitelnými předměty typu B, které umožňují studentům doplnit si všeobecné a odborné znalosti (PVPB). Pro kvantitativní hodnocení průběhu studia a pokračování ve studiu je na VUT implementován kreditový systém kompatibilní s Evropským systémem převodu kreditů European Credit Transfer System (ECTS), přičemž 1 kredit představuje 1/60 průměrné roční zátěže studenta při standardní době studia (čl. 6 SZŘ). V případě studijního programu Účetnictví a finanční řízení podniku musí student získat minimálně 120 kreditů.

Do kategorie ZTPPZ jsou zařazeny předměty Mikroekonomie 2, Makroekonomie 2, Daňová teorie, Statistika 2, Společenská odpovědnost a etika podnikání a International Finance, což je předmět vyučovaný v angličtině. Za tuto skupinu předmětů student získá 28 kreditů, což představuje cca 23 % celkové kreditové dotace studijního programu.

Do kategorie PPZSP jsou zařazeny předměty Finanční management, Mezinárodní účetní standardy, Konsolidace účetní závěrky, Controlling, Mezinárodní daňové systémy, Rozbor výkonnosti podniku, Manažerské účetnictví, Rating a oceňování podniku, Přeměny obchodních společností a družstev, Diplomní seminář 1, Diplomní seminář 2, Odborná praxe 1 a Odborná praxe 2. Za tuto skupinu předmětů student získá 69 kreditů, což představuje 57,5 % celkové kreditové dotace studijního programu.

V kategorii PVPB je vytvořeno 5 skupin předmětů:
• dvě skupiny pro výuku jazyka (PVPB1 a PVPB2). V této skupině předmětů si student volí pouze jeden předmět z každé skupiny.
• jedna skupina odborných předmětů vyučovaných v angličtině (PVPB3). V této skupině jsou nabízeny tři předměty a student si volí alespoň jeden z předmětů; v případě zájmu si může zvolit i všechny tři předměty.
• jedna skupina předmětů (PVPB4) doplňující profil absolventa dle zaměření na kapitálové trhy, ekonomii nebo personální management. V této skupině jsou nabízeny tři předměty a student si volí alespoň jeden z předmětů; v případě zájmu si student může zvolit všechny tři předměty.
• jedna skupina předmětů (PVPB5), ve které jsou zařazeny předměty Výzkumné metody v ekonomii, který je určen zejména studentům majícím záměr pokračovat ve studiu v DSP, dále předmět Finance Services Center Management, který je připraven společností Mann Hummel a bude vyučován v angličtině pracovníky finančního oddělení této společnosti. Výuka bude mít formu řešení případových studií v jednotlivých oblastech. Dále jsou to předměty Strategický management a Obchodování cenných papírů a komodit. V této skupině si student volí alespoň jeden z předmětů; v případě zájmu si může zvolit i všechny čtyři předměty.

Pokud si student zvolí minimálně jeden předmět z každé skupiny povinně volitelných předmětů, získá 17 kreditů (14 % z celkové kreditové dotace). Maximální počet kreditů za PVPB, které může student získat, je 52.

Student má dále možnost volit si předměty z nabídky volitelných předmětů, kde jsou zařazeny jednak tzv. svobodné předměty (předměty z nabídky předmětů akreditovaných studijních programů ostatních fakult VUT – viz Směrnice VUT č. 69/2017, čl. 3), tělesná výchova (dle Směrnice č. 69/2017, čl. 3 je součástí studijních plánů všech bakalářských a magisterských programů volitelný předmět „tělocvik“, který je ukončen zápočtem a ohodnocen jedním kreditem) a další předměty z předmětů akreditovaných studijních programů kmenové fakulty.

Maximální kreditová dotace volitelných předmětů může být 6 kreditů, tj. 5 % celkové kreditové dotace studijního programu; minimální kreditová dotace není stanovena. Tím je splněn interní požadavek VUT na minimální podíl kreditů z volitelných předmětů (viz směrnice č. 69/2017, čl. 3).

Student v prvním roce studia je povinný zapsat si minimálně 60 kreditů (maximálně 72 kreditů), a to zapsáním povinných předmětů a předmětů z kategorie PVP (viz směrnice FP: Směrnice č. 1/2018 Pro organizaci studia v bakalářských a navaz. magisterských studijních programech), přičemž v zimním semestru si musí zapsat minimálně 30 kreditů. Pro postup do letního semestru v prvním roce studia musí získat minimálně 17 kreditů (viz SZŘ). Ve druhém ročníku si musí zapsat všechny ostatní povinné předměty předepsané studijním plánem, které ještě nesplnil předepsaným způsobem (zápočet, klasifikovaný zápočet, zkouška) a minimálně dva předměty z kategorie PVPB. Potřebné kredity pro splnění podmínky minimálního počtu kreditů za studium (120 kreditů) student získá zapsáním předmětů z kategorie volitelných předmětů.

Studium na vstupu do 1. ročníku předpokládá znalost obecného anglického jazyka minimálně na úrovni B1 Společného evropského referenční rámce pro jazyky.

Návaznost na další typy studijních programů

Studijní program Účetnictví a finanční řízení podniku navazuje na studijní obor se stejným názvem, který byl na Fakultě podnikatelské poprvé akreditovaný v roce 2010, jako navazující magisterský studijní obor v rámci studijního programu Ekonomika a management. Studijní program je otevřen pro absolventy všech ekonomicky orientovaných bakalářských studijních oborů, kteří úspěšně složí přijímací zkoušku.

Absolventi studijního programu Účetnictví a finanční řízení podniku mohou pokračovat ve studiu v doktorském studijním programu Řízení a ekonomika podniku. V rámci DSP působí pět vyučujících tohoto studijního programu jako školitelé. To umožní absolventům tohoto studijního programu prohlubovat své teoretické znalosti v rámci specializace na oblast financí a daní.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
FdtPDaňová teoriecs3PovinnýzkP - 26ano
fmPFinanční managementcs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
makPMakroekonomie 2cs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
FmusPMezinárodní účetní standardycs6Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 13ano
stat2PStatistika 2cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
AJ1BAnglický jazyk B2 - 1en3Povinně volitelnýzá,zkCj - 26PVB1ano
PA1Profesní angličtina 1en3Povinně volitelnýzá,zkCj - 26PVB1ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
coPControllingcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
FkuzPKonsolidace účetní závěrkycs5Povinnýzá,zkP - 13 / C1 - 26ano
mik2PMikroekonomie 2cs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
SrsoPŘízení společenské odpovědnosti podnikucs4Povinnýzá,zkP - 13 / C1 - 13ano
AJ2BAnglický jazyk B2 - 2en3Povinně volitelnýzá,zkCj - 26PVB2ano
PA2Profesní angličtina 2en3Povinně volitelnýzá,zkCj - 26PVB2ano
ibPInternational Businessen6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 13PVB3ano
iePInternational Economicsen5Povinně volitelnýzá,zkP - 13 / C1 - 13PVB3ano
FitiPInternational Taxation of Incomesen5Povinně volitelnýzkP - 26PVB3ano
bipPBusiness Intelligence v podnikucs5Povinně volitelnýzá,zkP - 13 / C1 - 26PVB4ano
mktPMezinárodní kapitálové trhycs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 13PVB4ano
pmPPersonální managementcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 13PVB4ano
ppmPProjektový a procesní managementcs4Povinně volitelnýklP - 26 / C1 - 13PVB4ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
Fdis1PDiplomní seminář 1cs3PovinnýC1 - 26ano
ifPInternational Financeen6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
FmdsPMezinárodní daňové systémycs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
meopPMezinárodní obchodní právocs3PovinnýzkP - 26ano
FopxzPOdborná praxe 1cs3PovinnýPX - 60ano
rvpPRozbor výkonnosti podnikucs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
minsPManagement informačních systémůcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 13 / C1 - 26PVB5ano
smaPStrategický managementcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 13PVB5ano
vmePVýzkumné metody v ekonomiics4Povinně volitelnýzá,zkP - 13 / C1 - 13PVB5ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
Fdis2PDiplomní seminář 2cs15PovinnýSD - 20ano
FopxlPOdborná praxe 2cs3PovinnýPX - 60ano
FposPPřeměny obchodních společností a družstevcs3PovinnýklP - 20ano
FropPRating a oceňování podnikucs6Povinnýzá,zkP - 20 / C1 - 20ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
PVB1 1 AJ1B, PA1
PVB2 1 AJ2B, PA2
PVB3 1 - 3 ibP, ieP, FitiP
PVB4 1 - 4 bipP, mktP, pmP, ppmP
PVB5 2 - 3 minsP, smaP, vmeP