Detail předmětu

International Finance

FP-ifPAk. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen na následující oblasti: vymezení předmětu mezinárodních financí, mezinárodní měnový systém, platební bilance, systémy devizových kurzů, Evropská měnová unie, mezinárodní finanční instituce, finanční řízení v multinacionálních korporacích, volba platební podmínky v mezinárodním obchodě, platební a platebně zajišťovací nástroje v mezinárodním obchodě, financování v mezinárodním obchodě, finanční nástroje
podpory exportu, přímé zahraniční investice, mezinárodní fúze a akvizice, projektové financování, rizika v mezinárodním obchodě.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Nabízen zahraničním studentům

Všech fakult

Vstupní znalosti

Znalost financí podniku (finančního managementu), finančního účetnictví, finanční matematiky a základů mezinárodního obchodu.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Pro udělení zápočtu je požadováno splnění následujících podmínek:
- účast na výuce, povolená je jedna neúčast;
- připravenost na cvičení, zapojování se do diskuse;
- vypracování a prezentace seminární práce v předem stanoveném termínu.
Hodnocení seminární práce vstupuje do celkového hodnocení vahou 30 %.


Požadavky ke zkoušce: znalost probrané látky a její praktické aplikace.

Forma zkoušky kombinovaná – písemný test a v případě potřeby ústní dozkoušení. Informace ke zkoušce budou zveřejněny v aktualitách předmětu s adekvátním předstihem.
Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS.

Zakončení předmětu: zápočet - zpracování a prezentace seminární práce; zkouška - písemný test.

Zakončení předmětu pro studenty s individuálním studiem: zápočet - zpracování seminární práce; zkouška - písemný test v individuálním termínu

Zakončení předmětu v distanční formě (uplatní se pouze tehdy, kdy objektivní vnější okolnosti neumožňují uskutečňovat studijní program v souladu s udělenou akreditací): zápočet - zpracování seminární práce; zkouška - online zkouška (ústní nebo písemná)


Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech. V případě omluvené neúčasti na cvičení může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování dílčího písemného úkolu.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit se a porozumět:

 • rámcovým podmínkám pro řízení podnikových financí v mezinárodním prostředí;
 • platebním podmínkám sjednávaným ve smlouvách o vývozu s přihlédnutím na možná rizika;
 • informačním zdrojům pro posouzení obchodní a finanční bonity zahraničních obchodních partnerů, případně dalších účastníků vývozní zakázky;
 • disponibilním platebním a platebně-zajišťovacím instrumentům v zahraničním obchodě, jimiž mohou být nejrůznější variace hladkých či dokumentárních plateb;
 • krátkodobým a středně- a dlouhodobým nástrojům refinancování, jakými jsou bankovní úvěry (např. státem podporované ze strany České exportní banky), faktoring, forfaiting, exportní leasing apod.;
 • nástrojům zajištění v nejrůznějších formách, od termínových kontraktů zajišťujících kursové riziko, po platební riziko zajišťující exportní úvěrové pojištění či různé formy bankovních či vládních garancí.

Absolvent předmětu porozumí rámcovým podmínkám pro řízení podnikových financí v mezinárodním prostředí, principům řízení rizik exportních zakázek, aplikaci možných forem krátkodobého, stejně jako středně- a dlouhodobého financování aktivit podniku na mezinárodních trzích a využívání zajišťovacích a platebně-zajišťovacích nástrojů při řízení rizik.

Základní literatura

MISHKIN, Frederic S. Economics of Money, Banking and Financial Markets, Global Edition. Pearson Education UK, 2015. EISBN: 978129209419. (EN)
KRUGMAN, Paul R., Maurice OBSTFELD a Marc J MELITZ. International economics: theory and policy. Tenth edition, global edition. Boston; Harlow: Pearson Education, 2015. ISBN 978-1-292-01955-0. (EN)
JACQUE, Laurent L. International corporate finance: value creation with currency derivatives in global capital markets. Hoboken: Wiley, 2014. ISBN 978-1-118-78186-9. (EN)
MADURA, J. International financial management. 12th ed. Stamford, CT: Cengage Learning, 2015. ISBN 978-1-133-94783-7. (EN)
SHENKAR, Oded, Yadong LUO a Tailan CHI. International business. 4th edition. New York ; London: Routledge, 2022. ISBN 978-0-367-47237-5. (EN)

Doporučená literatura

BALDWIN, R. – WYPLOSZ, CH. The economics of European integration. 4th ed. McGraw-Hill Education - Europe, 2012. ISBN 978-0077131722. (EN)
STIGLITZ, Joseph E. a Miguel d'Escoto BROCKMANN. The Stiglitz report: reforming the international monetary and financial systems in the wake of the global crisis. New York, N.Y: The new press, 2010. ISBN 978-1-59558-520-2. (EN)
MORRISON, J. The international business environment: global and local marketplaces in a changing world. Houndmills, Basingstoke, Hampshire, New York: Palgrave Macmillan, 2006. ISBN 978-1-4039-3691-2. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program MGR-Z magisterský navazující

  obor MGR-Z , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program MGR-IBM magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program MGR-MEO magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program RRTES_P magisterský navazující

  specializace RRES , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program MGR-UFRP magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Vymezení předmětu mezinárodních financí
 2. Vývoj mezinárodního měnového systému
 3. Systémy devizových kurzů
 4. Platební bilance
 5. Evropská měnová unie
 6. Finanční aspekty řízení obchodu, projektů a mezinárodních kontraktů
 7. Strategické rozhodování v oblasti internacionalizace
 8. Platební metody v mezinárodním obchodu
 9. Financování mezinárodní obchodní činnosti
 10. Přímé zahraniční investice a investiční strategie multinacionálních korporací
 11. Portfóliové investice a projektové financování
 12. Kapitálová struktura a kapitálové plánování v multinacionálních korporacích
 13. Řizení rizika v multinacionálních korporacích
 14. Mezinárodní měnové instituce

Cvičení

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Aktivní diskuze k tématu přednášek, případové studie, prezentace seminární práce.

Elektronické učební texty

BOP_1993_2015 (en)
Inflation report_III_2016 (cs)
IF_1_lecture (cs)
BOP_2011_2015 (en)

eLearning