Detail předmětu

Makroekonomie 2

FP-makPAk. rok: 2023/2024

Předmět Makroekonomie 2 je navazujícím kurzem na předmět Makroekonomie bakalářského studijního programu. Jeho úkolem je rozšířit znalosti získané v základním kurzu o hlubší poznatky makroekonomických teorií. Hlavní náplní výuky jsou poznatky vztahující se k rozšíření znalostí v oblasti agregovaných veličin, makroekonomické rovnováhy, včetně ekonomických modelů, trhů výrobních faktorů, trhu peněz, hospodářské politiky, včetně rozboru aktuálních ekonomických problémů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Předmět navazuje na znalosti z předmětů Makroekonomie, Mikroekonomie a Ekonometrie. Student ovládá znalosti principů trhů, hospodářských politik a orientuje se v ekonomické terminologii a znalostech matematických funkcí.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínky pro udělení zápočtu:

Student musí získat minimálně 25 bodů z maximálního počtu 50 bodů udělovaných v průběhu semestru:

  1. písemná práce – max. 25 bodů (min. 12,5 bodu) – 7. týden
  2. písemná práce – max. 25 bodů (min. 12,5 bodu) – 12. týden

Pokud se student nemůže zúčastnit řádného termínu z důvodu výjimečných a odůvodněných případů (zejména zdravotních), musí se omluvit nejpozději do 5 pracovních dnů po konání.

Podmínky pro udělení zkoušky:

Zkouška je povinnou součástí zakončení předmětu, její forma bude písemná obsahující látku probranou na cvičeních i přednáškách a v rámci doporučeného samostudia dle stanoveného syllabu předmětu. Obsahem budou testové, otevřené i uzavřené otázky.

Ze zkoušky může student získat až 50 bodů, minimálně potřebuje 50 %, tedy 25 bodů, aby zkoušku úspěšně složil.

Celková známka bude tvořena součtem bodů ze cvičení a ze zkoušky. Student tedy může z celého předmětu získat až 100 bodů a známka bude udělena na základě ECTS stupnice hodnocení.

Stupeň A 100 – 90 bodů

Stupeň B 89 – 80 bodů

Stupeň C 79 – 70 bodů

Stupeň D 69 – 60 bodů

Stupeň E 59 – 50 bodů

Stupeň F méně než 50 bodů

ZAKONČENÍ PŘEDMĚTU PRO STUDENTY S INDIVIDUÁLNÍM STUDIEM
Jestliže je studentovi schválen individuální studijní plán, je tento student povinen k úspěšnému získání zápočtu odevzdat písemně vypracované příklady zadané vyučujícím. Celkový počet příkladů je 10 a tyto korespondují s osnovou předmětu. Zadané příklady k vypracování musí student odevzdat před zkouškou, neboť bez uděleného zápočtu účast na zkoušce není možná.
Zkouška je písemná a pro její splnění jsou stanovena stejná pravidla jako pro standardní zakončení předmětu.


Účast na přednáškách a cvičeních není sledována.

Učební cíle

Cílem předmětu je rozšíření a prohloubení makroekonomických poznatků, a tím získání lepší schopnosti orientace při řešení aktuálních ekonomických problémů.
Student bude schopen lépe pochopit teorii a principy ekonomie, jejich východiska a příčiny vzniku v hlubším kontextu se soudobými ekonomickými problémy.

Základní literatura

HOLMAN, R. Makroekonomie: středně pokročilý kurz. 3. vydání. Praha: C.H. Beck, 2018, 480 s. ISBN 978-80- 7400-541-1. (CS)

HOLMAN, R. a kol. Dějiny ekonomického myšlení. 4. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017. 576 s. ISBN 978-80-7400-641-8.


Doporučená literatura

MANKIW, G. Macroeconomics. 10th edition. New York: Worth Publishers, 2019. 656 p. ISBN 978-1-3191-0599- 0.


MANKIW, G. Principles of Economics. Cengage Learning, 9th edition, 2020, 864 p. ISBN 978-0-3570-3831-4.


Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR magisterský navazující

    obor MGR-ŘEP , 1. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program MGR-IM magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program MGR-MEO magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program MGR-SRP magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program MGR-UFRP magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. týden

Úvod do Makroekonomie II, Ekonomie hlavního proudu, využití modelů v ekonomii, ekonomie krátkého a dlouhého období

2. týden

Makroekonomické agregáty, Model AS-AD, národohospodářské identity

3. týden

Chování ekonomiky v dlouhém období: rovnováha na trhu zboží a služeb: spotřeba a úspory

4. týden

Chování ekonomiky v dlouhém období: rovnováha na trhu zboží a služeb: Investice (trh zápůjčních fondů)

5. týden

Chování ekonomiky v dlouhém období: Trh peněz

6. týden

Chování ekonomiky v dlouhém období: Otevřená ekonomika

7. týden

Trh práce, nezaměstnanost, přirozená míra nezaměstnanosti

8. týden

Dlouhodobý ekonomický růst. Solowův model, modely endogenního růstu, soudobá pojetí

9. týden

Chování ekonomiky v krátkém období: keynesiánský model determinace produktu, model IS-LM

10. týden

Chování ekonomiky v krátkém období: Model IS-LM, makroekonomická politika v modelu IS-LM. Odvození křivky AD

11. týden

Chování ekonomiky v krátkém období: IS-LM model v otevřené ekonomice: Mundell-Flemingův model.

12. týden

Chování ekonomiky v krátkém období: Agregátní nabídka – alternativní modely vysvětlení křivky AS

13. týden

Phillipsova křivka, Hospodářská politika a Hospodářský cyklus

Cvičení

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. týden

Úvod – seznámení s předmětem, tématy, organizační podmínky.

2. týden

Výpočet makroekonomických agregátů HDP, HNP a NI, aplikace modelu AS-AD, makroekonomické funkce a národohospodářské identity

3. týden

Procvičování k modelu rovnováhy na trhu zboží a služeb: spotřeba a úspory

4. týden

Procvičování k modelu rovnováhy na trhu zboží a služeb: trh zápůjčních fondů

5. týden

Procvičování k modelu trhu peněz

6. týden

Procvičování k modelu rovnováhy malé otevřené ekonomiky v dlouhém období

7. týden

1. písemná práce

8. týden

Procvičování k modelům dlouhodobého ekonomického růstu

9. týden

Procvičování k modelu determinace důchodu, aplikace hospodářské politiky, multiplikační efekty

10. týden

Procvičování k modelu IS-LM, aplikace hospodářské politiky, multiplikační a vytěsňovací efekty

11. týden

Procvičování k modelu IS-LM v malé otevřené ekonomice (Mundell-Flemingova modelu), aplikace hospodářské politiky

12. týden

2. písemná práce

13. týden

Oprava první a druhé písemné práce