Detail předmětu

Výzkumné metody v ekonomii

FP-vmePAk. rok: 2023/2024

Nedílnou součástí vysokoškolského studia je tvůrčí činnost, která se dále prohlubuje v magisterském stupni. Tento důraz na tvůrčí činnost vychází nejenom z požadavků akademické sféry, ale i podnikatelské praxe, která žádá po absolventech magisterského studia inovativní přístup, kvalitní poznání zkoumané reality a v konečném důsledku samostatné řešení předložených problémů. Předmět navazuje primárně na zpracování diplomové práce jako podpora zkvalitnění výstupů analytické části s cílem zvyšovat kvalitu následných návrhů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Předmět vyžaduje následující znalosti a dovednosti studenta: statistická analýza dat, pravděpodobnostní statistika, provádění literární rešerše, schopnost shromažďovat a analyzovat data, schopnost interpretace dat a formulovat závěry a doporučení, zpracování prezentace výsledků projektu. Předmět staví na individuální schopnosti studenta vymezit zvolený problém z praxe nebo vybrané problematiky a znalostech z odborných předmětů absolvovaných v programu.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

ZAKONČENÍ PŘEDMĚTU:
Získání zápočtu je podmíněno odevzdáním individuálního výzkumného projektu ze strany studenta dle pokynů vyučujícího. Zkouška sestává z absolvování přehledového testu znalostí v problematice. Celkové klasifikované hodnocení předmětu je postaveno na bodovém hodnocení obou dílčích aktivit, které tvoří 100% (100 bodů). První bodovanou část tvoří zpracování individuálního výzkumného projektu (70%) a druhou část tvoří absolvování přehledového testu znalostí v dané problematice (30%). Obě dvě aktivity jsou v případě ukončení předmětu povinné.

ZAKONČENÍ PŘEDMĚTU PRO STUDENTY S INDIVIDUÁLNÍM STUDIJNÍM PLÁNEM NEBO STUDENTY NA VÝJEZDU V ZAHRANIČÍ (ERASMUS):
Po předložení schváleného plánu (ISP) vyučujícímu (formou e-mailu a přílohou skenu v pdf), musí student splnit aktivity v podobě vypracování a odevzdání individuálního výzkumného projektu vyučujícímu a absolvovat přehledový test v problematice. Podmínka je, aby student odevzdal kompletně vypracovaný projekt vyučujícímu nejpozději týden před konáním posledního termínu testu. Obě dvě aktivity jsou v případě ukončení předmětu povinné.

Hodnocení individuálního výzkumného projektu je založeno na kvalitě zpracování dílčích oblastí a je postaven na praktické aplikaci znalostí výzkumného procesu a metod ve vybrané problematice s cílem zlepšení praktických dovedností a schopností. Celkový počet bodů, který může student získat je 70 bodů, které je rozděleno dle kvalitativních kritérií hodnocení takto:

  • 10 bodů – formulace problému, výzkumné otázky a cíle,
  • 10 bodů - literární rešerše, nastavení výzkumného rámce,
  • 10 bodů – výběr výzkumného přístupu k problematice,
  • 10 bodů - zvolená metoda a technika sběru dat,
  • 10 bodů – analýza a vyhodnocení dat,
  • 15 bodů - diskuze a formulace závěrů, doporučení eventuálně přínos pro praxi nebo akademickou oblast,
  • 5 bodů – prezentace k výzkumu.

Přehledový test bude sestaven z okruhu témat obsahově postavených na přednáškách pro prezenční formu studia. Z testu studijního předpokladu musí student získat minimálně 16 bodů.

Student vybírá a volí z 10 otázek správnou odpověď typu a), b), c), d), přičemž za správnou odpověď 3 body a za žádnou nebo nesprávnou 0 bodů. Celkový čas na vypracování testu je 20 minut.
Pokud student v prvním termínu nezíská minimum bodů, má možnost psát opravný test v datu stanoveném vyučujícím.

DÍLČÍ A CELKOVÉ HODNOCENÍ:
1) Individuální výzkumný projekt – 0-70 bodů. (min 30 bodů).
2) Test studijních předpokladů – 0-30 bodů (min. 16 bodů).

Celkové hodnocení:
A – 89-100 bodů
B – 77-88 bodů
C – 65-76 bodů
D – 53-64 bodů
E – 46-52 bodů
F – 45 a méně bodů

Důvody k neudělení zápočtu:
- neodevzdání výzkumného projektu a prezentace v termínu,
- neabsolvování obou dvou povinných aktivit (projekt+test),
- získání méně než 46 bodů.

Účast na přednáškách není povinná, ale je vyučujícím kontrolovaná. Cvičení jsou kontrolovaná (docházka však nevstupuje do podmínek udělení zápočtu či bodového hodnocení). Průběžná a finální kontrola probíhá ve fázích a formou hodnocení dílčích bodovaných aktivit pro splnění podmínek celkové klasifikace z předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je obeznámit studenty s problematikou metodologie výzkumné práce a prohloubit znalosti a dovednosti v oblasti realizace výzkumu budoucích absolventů pro praxi v oblasti mezinárodní ekonomie a obchodu. Předmět je postaven na teoretických základech zákonitostech, postupech a pravidlech provádění výzkumu po celou dobu výzkumného procesu tak, aby byl student individuálně schopen s ohledem na vybranou problematiku nebo zadaný problém praxe, vybrat vhodný přístup, metodu a techniku sběru dat, provést analýzu a interpretaci dat za účelem naplnění cíle nebo zodpovězení výzkumné otázky a následně tyto výsledky zpracovat formou výzkumné zprávy a prezentace.
Student si individuálně vybírá problematiku, kterou bude zpracovávat prostřednictvím vybraných metod výzkumu a technik sběru dat a to: 1) „v terénu“ (primární sběr a analýza dat) a/nebo provedením 2) „desk research“ (sekundární sběr a analýza dat). 


Studenti se obeznámí s výzkumným procesem, jeho pravidly a postupy. Studenti budou znát základní výzkumné přístupy, metody a techniky sběru dat v nich používané. Studenti budou schopni samostatně vybírat vhodný přístup a metody sběru dat s ohledem na zvolenou problematiku s cílem zodpovězení výzkumné otázky a naplnění cíle. Studenti budou schopni vypracovat výzkumnou zprávu a prezentovat její výsledky. Studenti se naučí prakticky aplikovat výzkumné metody a techniky a uplatnit je ve své diplomové práci.

Základní literatura

SAUNDERS, M., P. LEWIS a A. THORNHILL. Research methods for business students. 6th ed. Harlow: Pearson, c2012. ISBN 978-0-273-75075-8. (EN)
WONNACOTT, T. H. a R. J. WONNACOTT. Statistika pro obchod a hospodářství. Praha: Victoria Publishing, 1993. ISBN 80-85605-09-0. (CS)
HINDLS, Richard, Stanislava HRONOVÁ a Ilja NOVÁK, 2000. Metody statistické analýzy pro ekonomy. 2. přeprac. vyd. Praha: Management Press, 259 s. ISBN 80-7261-013-9. (CS)
ŠIROKÝ, J. Tvoříme a publikujeme odborné texty. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3510-5 (CS)
HINDLS, Richard, Stanislava HRONOVÁ a Jan SEGER, 2006. Statistika pro ekonomy. 6. vyd. Praha: Professional Publishing, 415 s. ISBN 80-86419-99-1. (CS)
HENDL, J. Kvalitativní výzkum. Základní teorie, metody a aplikace. 3. vyd. Praha: Portál, 2012. 407 s. ISBN 978-80-262-0219-6. (CS)
FORET, Miroslav, and Jana STÁVKOVÁ. Marketingový výzkum. 1. vyd. Praha: Grada 2003. 159 s. ISBN 80-247-0385. (CS)
KOZEL R. Moderní marketingový výzkum. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 277 s. ISBN 978-80-247-0966-X; 2013. (CS)

Doporučená literatura

SURYNEK, A. Základy sociologického výzkumu. Praha: Management Press, 2001. ISBN 80-7261-038-4.
PAVLICA, K. Sociální výzkum, podnik a management: průvodce manažera v oblasti výzkumu hospodářských organizací. Praha: Ekopress, 2000. ISBN 80-86119-25-4.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-MEO magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program MGR-UFRP magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

PŘEDNÁŠKY:
1. Úvod do předmětu, hodnotící podmínky a požadované aktivity, specifika výzkumu v rámci mezinárodní ekonomie, marketingu a obchodu, vymezení základních pojmů v oblasti vědy a výzkumu, výzkumný proces a jeho kritické faktory.
2. Stanovení výzkumných cílů a výzkumných otázek, stanovení stavu vědeckého poznání, zdroje dat pro literární rešerše, konceptualizace tématu, teoretický rámec a hypotetický model.
3. Výzkumné přístupy: primární vs sekundární, deduktivní vs induktivní, kvalitativní vs kvantitativní a jejich metody sběru dat, pilotní studie a před-výzkum, průřezová a podélná studie, kategorie triangulace a metodologická triangulace.
4. Část 1: Kvantitativní výzkum - proces provádění, příprava a sběr dat v kvantitativním výzkumu, stanovení hypotézy, operacionalizace výzkumu, úroveň a jednotka analýzy, stanovení vzorku a jeho reprezentativnost, validita a reliabilita.
5. Část 2: Kvalitativní výzkum - proces provádění, příprava a sběr dat, kvalitativní vzorkování, typy otázek, analýza a interpretace kvalitativních dat (transkripce a kódování dat), vizualizace výsledků.
6. Zpracování výsledků výzkumu do výzkumného projektu/zprávy, jak prezentovat výsledky, propojení výzkumného projektu s diplomovou prací.
7. Individuální realizace výzkumu studentem (desk research, terénní primární výzkum apod.)
Odevzdání výzkumného projektu a prezentace (dle podmínek).

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

CVIČENÍ:
1. Úvod do cvičení - podmínky získání zápočtu a průběh cvičení, postup při výběru a stanovení výzkumné problematiky, generování výzkumných myšlenek ("design thinking").
2. Formulování centrální výzkumné otázky a cíle, provádění literární rešerše a vyhledávání zdrojů, práce s Google nástroji, konceptualizace, rozhodnutí o výzkumném přístupu.
3. Příprava a sběr dat v kvantitativním výzkumu, stanovení hypotézy, úroveň a jednotka analýzy, operacionalizace, stanovení vzorku a reprezentativnost, validita a reliabilita.
4. Příprava a sběr dat v kvalitativním výzkumu, kvalitativní vzorkování, obsahová analýza (transkripce a kódování dat), interpretace kvalitativních dat, zobrazování výsledků.
Individuální realizace výzkumu studentem (desk research nebo terénní výzkum apod.).