Detail předmětu

Mezinárodní obchodní právo

FP-meopPAk. rok: 2023/2024

Cílem předmětu "Mezinárodní obchodní právo" je seznámit posluchače s vybranými otázkami podnikatelských vztahů s mezinárodním prvkem, právní regulací mezinárodních obchodních transakcí, řešením sporů, regulací hospodářské soutěže, právem obchodních korporací a právní úpravou ve vztahu k ochraně spotřebitele.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Všeobecný přehled v rozsahu znalostí vysokoškolského bakalářského studia.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zápočet není udělován.
Zkouška probíhá písemnou formou. Písemná zkouška se skládá z 20 otázek, které jsou jak uzavřené (testové s variantami odpovědí, přičemž správně může 0-4 odpovědi). Ověřovány jsou znalosti probrané látky. Klasifikace probíhá v souladu se směrnicí Podnikatelské fakulty VUT. Pro úspěšné složení zkoušky je třeba minimálně 50 % bodů. Účast na zkoušce je povinná.

V průběhu výuky kontrola neprobíhá.
Výuka je realizována formou přednášek, na nichž není účast studentů povinná.

Učební cíle

Cílem předmětu je blíže seznámit studenty se specifiky mezinárodních obchodních vztahů, řešením sporů, regulací hospodářské soutěže, regulací obchodních korporací a právní úpravou ve vztahu k ochraně spotřebitele.
Studenti budou schopni orientovat se v obchodních vztazích s mezinárodním prvkem, osvojí si odpovídající terminologii a budou schopni pracovat s mezinárodními kontrakty.

Základní literatura

ROZEHNALOVÁ, N. Právo mezinárodního obchodu. 3., aktualizované a dopl. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. ISBN 9788073575625.

Doporučená literatura

KUČERA, Z., K. RŮŽIČKA a M. PAUKNEROVÁ. Právo mezinárodního obchodu. Plzeň: Aleš Čeněk s.r.o., 2015. ISBN 978-80-7380-550-0.
CHUAT, J. C. T. Law of International Trade. Westminster Sweet and Maxwell, 2009. ISBN 978-1-84703-344-4.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-MEO magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program MGR-UFRP magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor