Detail předmětu

International Business

FP-ibPAk. rok: 2023/2024

Předmět poskytuje znalostí související s oblastmi mezinárodního podnikatelského prostředí a obchodování. Seznamuje s charakteristikami mezinárodního prostředí a významem mezinárodního obchodu, vymezuje základní pojmy, kategorie, hlavní subjekty a organizace v mezinárodním obchodu, seznámuje se základními obchodními operacemi v mezinárodním obchodním styku a řízením mezinárodního obchodu.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Nabízen zahraničním studentům

Všech fakult

Vstupní znalosti

Základní ekonomické kategorie, informační gramotnost, základy organizace podniků, metody finanční analýzy, bankovní operace a pojišťovací operace.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Hodnocení předmětu je založené na následujících aktivitách a bodech:
Zápočet:

Aktivity / Body
Návrh Individuálního projektu 10
Individuální projekt 60
Aktivní účast na doporučených přednáškách a cvičeních 30

Zkouška: písemná 100b (min. 50 bodů pro úspěšné ukončení předmětu) 100

Kritéria hodnocení projektu (v %) jsou:
• Teoretická východiska vybraného tématu 30%
• Kvalita řešení, dodržení požadovaného obsahu, originalita (vlastní názor, případové studie, praktické příklady) 40%
• Formální požadavky(grafická forma, citace, literatura, dodržení požadovaného rozsahu) 30%
Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech, při zpracování seminární práce, týmové práce a pod.. Nahrazení zameškané, řádně omluvené nepřítomnosti na výuce je formou náhradního organizovaného zaměstnání s vypracováním nového úkolu a jeho hodnocení podle kriterií při udělování zápočtu.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s významem mezinárodního obchodu, s jeho formami, s vývozními a dovozními operacemi a s mnohostranným obchodem. Zvládnout úpravu závazkových vztahů, typy vybraných mezinárodních smluv, přehledně s vnitrostátními předpisy, typickými mezinárodními zvyklostmi a vybranými vzorovými smlouvami a dodacími podmínkami. Zvládnout proces uzavírání smlouvy se zahraničním partnerem, způsoby plateb a zajišťování závazků v zahraničním obchodním styku.
Studenti budou znát postupy při vývozních a dovozních operacích firem, uzavírání smluv a platební podmínky při těchto operacích. Osvojí si terminologii mezinárodního obchodu a postupy při řízení a financování obchodních operací podnikatelských subjektů na mezinárodních trzích a možnosti financování mezinárodního obchodu firem.

Základní literatura

GRIFFIN, R. W., PUSTAY, M. W. International Business. 6th Edition, Pearson Education, 2010. ISBN-10: 1-40-825916-8.
RUGMAN, A. M., COLLINSON, S. International Business. 6th Edition, FT Prentice Hall, 2012. ISBN-10: 0-273-76097-1
RUGMAN, A. M, HODGETTS, R. M. International Business. 3rd inter.ed. Prentice Hall. ISBN 0-273-67374

Doporučená literatura

MORRISON, J. The Global Business Environment: Meeting the Challenges. 3rd edition, Palgrave Macmillan, 2010. ISBN-10: 9780230210257
CAVUSGIL S. T., GHAURI, P., KNIGHT, G. and RIESENBERGER, J. International Business. Global Edition. 3rd Edition, Pearson Education, 2013. ISBN10: 0-273-78706-3.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-Z magisterský navazující

    obor MGR-Z , 1. ročník, letní semestr, volitelný

  • Program MPZ-EKT magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný
  • Program MGR-EBF magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný
  • Program MGR-IBM magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný
  • Program MGR-UFRP magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

A. Světové tržiště
1. Úvod do mezinárodního obchodu (Objasnění pravidel modulu a očekávání kurzu)
2. Regionální a globální strategie, nadnárodní podnikání, triáda, ne-triáda
3. Globální tržiště a obchodní centra, právní, technologické, politické síly a role kultury
B. Mezinárodní prostředí
4. Mezinárodní teorie obchodu a investic
5. Formulování národních politik
6. Mezinárodní spolupráce mezi národy
C. Řízení mezinárodního obchodu
7. Strategie vstupu na zahraniční trhy
8. Mezinárodní strategické aliance
9. Vývoz, dovoz a anti-zákony (diskuse o vývozu jako jeden z nejčastějších způsobů vstupu na zahraniční trhy, mezinárodní expanze a populární volba pro internacionalizaci malých a středních podniků)
10. Návrh a řízení organizace mezinárodního obchodu a chování
D. Řízení operací mezinárodního obchodu
11. Mezinárodní marketing
12. Mezinárodní řízení operací
13. Mezinárodní řízení lidských zdrojů

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Obsahem cvičení je procvičování přednášených témat a zpracování zadaných úkolů:
A. Světové tržiště
1. Úvod do mezinárodního obchodu (Objasnění pravidel modulu a očekávání kurzu)
2. Regionální a globální strategie, nadnárodní podnikání, triáda, ne-triáda
3. Globální tržiště a obchodní centra, právní, technologické, politické síly a role kultury
B. Mezinárodní prostředí
4. Mezinárodní teorie obchodu a investic
5. Formulování národních politik
6. Mezinárodní spolupráce mezi národy
C. Řízení mezinárodního obchodu
7. Strategie vstupu na zahraniční trhy
8. Mezinárodní strategické aliance
9. Vývoz, dovoz a anti-zákony (diskuse o vývozu jako jeden z nejčastějších způsobů vstupu na zahraniční trhy, mezinárodní expanze a populární volba pro internacionalizaci malých a středních podniků)
10. Návrh a řízení organizace mezinárodního obchodu a chování
D. Řízení operací mezinárodního obchodu
11. Mezinárodní marketing
12. Mezinárodní řízení operací
13. Mezinárodní řízení lidských zdrojů

eLearning