studijní program

International Business and Management

Fakulta: FPZkratka: MGR-IBMAk. rok: 2023/2024

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N0413A050029

Udělovaný titul: Ing.

Jazyk výuky: angličtina

Poplatek za studium: 2250 EUR/ročně pro studenty z EU, 3400 EUR/ročně pro studenty mimo EU

Akreditace: 8.10.2019 - 8.10.2029

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

2 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Ekonomické obory Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Cílem studia v akademicky zaměřeném magisterském studijním programu International Business and Management je výchova kvalifikovaných odborníků s ucelenou znalostí problematiky řízení podnikových činností v mezinárodním prostředí, včetně manažerských, obchodních a ekonomických aspektů s nimi spojených, kteří se uplatní na postech středního a vrcholového managementu zejména v mezinárodních organizacích a korporacích.

Profil absolventa

Navazující magisterský, akademicky zaměřený studijní program „International Business and Management“ (IBM) připravuje studenty pro mezinárodní řízení podnikových činností a vedení interdisciplinárních a interkulturních týmů multinacionálních, ale i národních (domácích) organizací a korporací v souladu s trendy globálního prostředí a jejích dopadu na národní specifika. Absolventi získají komplexní teoretickou úroveň manažerských znalostí a odborných dovedností v řízení podnikových činností a procesů rozvíjejících mezinárodní obchodní aktivity organizací a korporací, čímž se zvýší jejich kompetence a předpoklad pro úspěšné pracovní zařazení v manažerských pozicích multinacionálních nebo domácích organizací a korporací operujících v mezinárodním prostředí. Magisterský, akademicky zaměřený studijní program „International Business Management“ je výrazně orientován na mezinárodní prostředí s jeho dopadem na národní specifika. Tento akademicky zaměřený magisterský studijní program je nabízen v anglickém jazyce a nabízí ucelený pohled na jednotlivé aspekty mezinárodního řízení podnikových činností, včetně manažerských, obchodních a ekonomických aspektů s nimi spojených.
Absolventi tohoto studijního programu budou schopni kriticky analyzovat problémy vznikající v procesech řízení organizací a korporací v mezinárodním prostředí se zaměřením na jejích obchodní aktivity, vyhodnocovat je, a navrhovat strategická manažerská řešení získaná teoretickým studiem i specifickými znalostmi, praktickými dovednostmi a způsobilostmi. V rámci osvojování si manažerských, ekonomických a obchodních dovedností budou schopni vymezovat zadání pro týmová a interdisciplinární řešení problému, efektivně vést a koordinovat činnosti kolektivu při jejich řešení, a to s přihlédnutím k mezinárodnímu prostředí organizací a korporací.
Absolventi porozumí ekonomickým a politickým procesům ve světě a zvláště v EU, budou schopni kriticky hodnotit aktuální hospodářsko-politické výzvy a dopady na prostředí organizací a korporací.
Absolventi budou také vykazovat hluboké znalosti a široké porozumění zejména v oblasti ekonomických teorií, spjatých s problematikou obchodu, marketingu a managementu a porozumí konceptům a metodám odpovídajícím soudobému stavu poznání v uvedených oblastech. Budou schopni samostatné odborné činnosti a podílení se na výzkumné činnosti.

Získané znalosti, dovednosti a způsobilosti lze rozdělit do následujících skupin:

Ekonomicko/politicko-odborné
• znalosti: hlubší přehled o komplexních klíčových ekonomických pojmech, kategoriích a souvislostí v kontextu hlavních ekonomických teorií a mezinárodních souvislostí s důrazem na politicko-ekonomické procesy ve světě a v Evropské unii;
• dovednosti: schopnost s využitím ekonomických znalostí z oblasti mezinárodní ekonomie samostatně analyzovat a kriticky interpretovat ekonomická data a informace z různých perspektiv, včetně schopnosti pracovat s odlišnými teoreticko-metodologickými, hodnotovými či jinými východisky;
• způsobilosti: ekonom nebo ekonomický analytik vybavený komplexními znalostmi nejnovějších trendů v mezinárodní ekonomice, který je schopen definovat strategii ekonomického rozvoje mezinárodních organizací a korporací.

Manažerské.
• znalosti: metody a postupy plánování, řízení, organizování a kontroly úkolů v rámci ekonomického řízení organizace; porozumění ekonomicko-manažerským procesům a jejich specifikům v mezinárodních souvislostech;
• dovednosti: vymezení rámcového zadání pro řešení problému dalšími členy kolektivu a koordinace činnosti kolektivu při řešení problému;
• způsobilosti: řízení organizace na vyšších řídících stupních zejména mezinárodních organizací a korporací, řešení nepředvídatelných a mimořádných situací (krizový management, podnikové kritické aplikace);

Obchodní
• znalosti: teorie a principy mezinárodních ekonomických a obchodních procesů a politik;
• dovednosti: formulovat a vyhodnocovat obchodní, marketingové strategie v mezinárodním prostředí; nebo charakterizovat specifika jednotlivých podnikových funkcí a procesů v mezinárodním prostředí a klasifikovat metody a nástroje mezinárodního obchodu, mezinárodního marketingu;
• způsobilosti: obchodní manažer s komplexními znalostmi a dovednostmi, které jsou v souladu s mezinárodními obchodními trendy; manažer je schopen definovat strategické obchodní směry rozvoje podniku/organizace s ohledem na vývoj mezinárodního prostředí.

Prezentační a komunikační
• znalosti: prezentace vlastních výsledků a komunikace s uživateli a dodavateli s vědomím interkulturálních odlišností;
• dovednosti: vedení jednání, formulace a prezentace problémů, návrhy na řešení a opatření, využívat informační technologie a softwarové podpory pro prezentační a analytické práce;
• způsobilosti: odpovědnost za ekonomické, obchodní, manažerské rozhodování v podniku v prezentační a komunikační oblasti.

Tvůrčí:
• znalosti: znalost metodologie vědy, a využití vědeckých přístupů;
• dovednosti: schopnost definování a analýzy problému, návrh řešení, včetně kritického zhodnocení navrženého řešení;
• způsobilosti: příprava marketingového („Business“) výzkumu a jeho vedení.

Jazykové
• znalosti: pokročilá znalost odborné terminologie v anglickém jazyce;
• dovednosti: rozvinutá schopnost rozumět odbornému textu v anglickém jazyce, schopnost plynně psát odborné texty v anglickém jazyce a plynně komunikovat v anglickém jazyce,
• způsobilosti: příprava a samostatné vedení porad a jednání v anglickém jazyce, prezentace v anglickém jazyce

Charakteristika profesí

Absolvent akademicky zaměřeného magisterského studijního programu „International Business and Management“ je profilován pro výkon odborně a manažersky náročných pozic v rámci mezinárodních organizací a korporací, které působí zejména v rámci EU. Typické pozice pro absolventy jsou:
Ekonomičtí ředitelé
Obchodní ředitelé
Vedoucí obchodních oddělení
Ekonomičtí analytici

Nejnadanější absolventi mohou pokračovat ve studiu v rámci doktorského studijního programu.

Vytváření studijních plánů

Studijní plán akademicky zaměřeného magisterského studijního programu International Business and Management je navržen podle standardů Národního akreditačního úřadu, podle Řádu studijních programů VUT a s respektováním Směrnice č. 69/2017 Standardy studijních programů VUT.

Ve skupině základních teoretických předmětů profilujícího základu jsou předměty, které souvisejí s teoretickými a metodologickými základy příslušné oblasti vzdělávání, jehož absolvováním student získává klíčové znalosti, které jsou podstatné pro dosažení odborných znalostí uvedených v profilu absolventa. Jedná se o předměty:
• Global Business Environment
• International Economics
• International Marketing
• Strategic Management

Do skupiny předmětů profilujícího základu studijního programu jsou zařazeny předměty, jejichž absolvováním student získává znalosti a dovednosti, které jsou podstatné pro dosažení odborných znalostí nebo dovedností uvedených v profilu absolventa a které odpovídají, souvisejí nebo podmiňují znalosti nebo dovednosti ze základních tematických okruhů ověřované státní zkouškou. Konkrétně se jedná o následující předměty

• Applied Statistics
• Business Intelligence
• Brand Management
• Business Research Methods
• Dissertation
• International Business
• International Finance
• Intercultural Management
• International Project Management
• Knowledge Management
• Management Information System
• Risk Management
• Strategic Game - Market Place
• Finance and Accounting for Business Strategy
• Cost Management
• International Supply Chain Management
• International Capital Markets

Jako volitelný předmět si mohou studenti volit Physical Education, který je nad rámec povinných kreditů.

Návaznost na další typy studijních programů

Studijní program navazuje na bakalářské studijní programy realizované na FP VUT v Brně. Absolvent akademicky zaměřeného magisterského studijního programu International Business and Management může pokračovat ve studiu na FP VUT v Brně v rámci doktorského studijního programu Řízení a ekonomika podniku či v rámci doktorského studijního programu Company Management and Economics.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
IBasPApplied Statisticsen6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
IBgbePGlobal Business Environmenten5Povinnýzá,zkP - 13 / C1 - 13ano
IBimPIntercultural Managementen5Povinnýzá,zkP - 13 / C1 - 13ano
ifPInternational Financeen6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
ERRmisPManagement Information Systemsen6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
IBsmPStrategic Managementen6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
ibPInternational Businessen6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
iePInternational Economicsen5Povinnýzá,zkP - 13 / C1 - 13ano
IBinmPInternational Marketingen6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
IBiscPInternational Supply Chain Managementen5Povinnýzá,zkP - 13 / C1 - 13ano
IBrmPRisk Managementen5Povinnýzá,zkP - 13 / C1 - 13ano
sbmPStrategic Brand Managementen6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
IBbiPBusiness Intelligenceen5Povinnýzá,zkP - 13 / C1 - 13ano
IBbrmPBusiness Research Methodsen5Povinnýzá,zkP - 13 / C1 - 13ano
fabsPFinance and Accounting for Business Strategyen5Povinnýzá,zkP - 13 / C1 - 13ano
IBicmPInternational Capital Marketsen5Povinnýzá,zkP - 13 / C1 - 13ano
IBipmPInternational Project Managementen5Povinnýzá,zkP - 13 / C1 - 13ano
IBkmPKnowledge Managementen5Povinnýzá,zkP - 13 / C1 - 13ano
IBsgPStrategic Game - Strategic Business Developmenten4PovinnýklC1 - 26ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
IBdisPDissertationen30PovinnýSD - 10ano