Detail předmětu

Business Intelligence

FP-IBbiPAk. rok: 2023/2024

Předmět podává přehled o principech a přístupech k řešení Business Intelligence (BI) a o možnostech jejich využití v řízení podniku. Vytváří tak předpoklady pro plnění funkce analytiků a konzultantů aplikací určených pro podporu rozhodování v podniku. Pro praktickou část výuky se používá prostředí MS SQL Serveru a MS Power BI.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Nabízen zahraničním studentům

Všech fakult

Vstupní znalosti

Vstupní požadavky na studenta jsou kladeny na úrovni znalostí databázových systémů, datových skladů a základních programovacích technik.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Hodnocení předmětu se skládá ze dvou hlavních částí – zpracování Semestrálního projektu zaměřeného do oblasti Business Intelligence, jeho následné obhajoby a písemné zkoušky s alternativní možností ústního přezkoušení.

Zpracování semestrálního projektu v předepsané podobě (dle specifikace v e-learningu) je zároveň podmínkou pro získání zápočtu.

Hodnocení odpovídá bodové klasifikaci dle ECTS přičemž maximum bodů - 100 - je rozděleno mezi dílčí části následovně:

  • Semestrální projekt: 60 bodů (40 bodů zpracování projektu a 20 bodů obhajoba projektu)
  • Písemná zkouška: 40 bodů.

U obou částí je požadována úpěšnost alespoň 50%.
V případě nedostatečného množství bodů či potřebě lepšího hodnocení je možné ústní přezkoušení.

Účast je povinná v předem definovaných termínech (zpřesněno v rámci e-learningu) souvisejících s kontrolou zpracování semestrálního projektu a plněním dílčích úkolů. Náhrada je možná pouze po domluvě s vyučujícím.

Zakončení předmětu pro studenty s individuálním studijním plánem:
Podmínky zápočtu:
Vypracování projektu dle zadání a jeho odevzdání s předepsanou dokumentací dle pokynů v e-learningu.
Podmínky zkoušky:
Obhajoba projektu a ústní přezkoušení.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy Business Inteligence (BI), aktuálním vývojem BI, postavení v architektuře IS/ICT, implementací úloh BI a získání praktických dovedností s analytickými částmi BI.
Studenti získají znalosti a budou schopni navrhnout a reálně implementovat kompletní řešení BI (multidimenzionální analýzy, datové pumpy, multidimenzionální kostky a data mining až po přípravu klientských aplikací).

Studijní opory

Studijní opory předmětu jsou koncentrovány v e-learningu předmětu. 

Základní literatura

SHARDA, R., D. DELEN and E. TURBAN. Business Intelligence, Analytics and Data Science: A Managerial Perspective. 4th ed. UK: Pearson, 2019. ISBN: 978-9353067021. (EN)
DECKLER, G. and B. POWELL. Mastering Microsoft Power BI: Expert techniques to create interactive insights for effective data analytics and business intelligence. 2nd ed. Pact Publishing, 2022. 712 p. ISBN: 978-1-80181-148-4. DECKLER, G. and B. POWELL. Mastering Microsoft Power BI: Expert techniques to create interactive insights for effective data analytics and business intelligence. 2nd ed. Pact Publishing, 2022. 712 p. ISBN: 978-1-80181-148-4. (EN)

Doporučená literatura

SHARDA, R., D. DELEN and E. TURBAN. Analytics, Data Science, & Artificial Intelligence: Systems for Decision Support. 11th ed. Pearson, 2019. 832 p. ISBN: 978-0135192016. (EN)
RUSSO, M. and A. FERRARI. The Definitive Guide to DAX: Business Intelligence for Microsoft Power BI, SQL Server Analysis Services, and Excel. 2nd ed. Microsoft Press, 2019. 768 p. ISBN: 978-1509306978. (EN)
EDENFIELD, O. and E. CORCORAN. Microsoft Power BI Data Analyst Certification Guide: A comprehensive guide to becoming a confident and certified Power BI professional. Pact Publishing, 2022. 398 p. ISBN: 978-1803238562. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-Z magisterský navazující

    obor MGR-Z , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

  • Program MGR-IBM magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Business Intelligence, analytika a datová věda
Deskriptivní analytika
Prediktivní analytika
Preskriptivní analytika
Big Data koncepty a nástroje
Současné a budoucí trendy v oblasti BI

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Cvičení se zaměřují na rozvoj kompetencí pro praktickou realizaci BI řešení pro konkrétní subjekt s praktickým výstupem v podobě zpracování konkrétního semestrálního projektu.

eLearning