Detail předmětu

Strategic Management

FP-IBsmPAk. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen na strategické řízení rozvoje podniku v konkurenčních podmínkách s důrazem na komplexní rozvoj podniku. Předmět vychází z moderních pojetí konceptů strategie, strategického řízení a strategické konkurenceschopnosti. Vysvětluje principy rozvoje podniku v různých pojetích strategie firmy zahrnujících hierarchický i alternativní přístup ke strategickému řízení. Předmět řeší problematiku strategického rozvoje diversifikovaných i nediversifikovaných podniků. Z hlediska procesu strategického řízení předmět definuje komplexní přístup řízení, opírající se o variabilní postupy definování strategie a strategických cílů; metody strategické analýzy zaměřené jak na hodnocení pozice firmy a potenciálu jejího rozvoje, tak na hodnocení požadavků trhu; vymezuje přístupy k formulaci a implementaci strategie cíleného rozvoje firmy.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Nabízen zahraničním studentům

Všech fakult

Vstupní znalosti

Studenti musí mít základní znalosti postupů v oblasti plánování, organizování, stimulace a kontroly. Je třeba aby se orientovali v základních funkcích podniku. Vyžaduje se znalost běžných marketingových metod.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Pro absolvování předmětu je rozhodující počet bodů získaných za zpracování a obhajobu projektu a písemnou zkoušku s ústním dozkoušením. Bodování jednotlivých částí je následující:
• Hodnocení práce na projektu ze cvičení – až 60 bodů – pro získání zápočtu je třeba získat alespoň 20 bodů. Jednotlivé úkoly jsou předmětem hodnocení na jednotlivých cvičeních.
• Obhajoba projektu – až 40 bodů – probíhá formou týmové diskuze. Studenti musí prokázat znalost projektu a řešeného problému a znalost odpovídající teorie.
• Zkouška – písemná s ústním dozkoušením – až 100 bodů
Písemná zkouška s ústním dozkoušení
Dva otevřené úkoly s dílčími otázkami – každý úkol maximálně 50 bodů. Maximální celkový počet bodů z testu je 100. Na zpracování mají studenti 60 minut. Zpracování otevřených otázek probíhá formou „open book“. Po testu následuje ústní rozprava.
Zpracování a obhajoba projektu
Při zpracování projektu studenti řeší v týmech (3 – 8 členů) analytický nebo aplikační projekt. Detailní specifikace typů projektu bude vystavena v e-learningu. Složení týmů a zadání projektu je třeba odevzdat elektronicky nejpozději do konce 6. týdne semestru. Před odevzdáním zadání je doporučena konzultace tohoto zadání. Tým musí obecné zadání upravit a specifikovat. Studie je obhajována v termínu určeném časovým harmonogramem semestru - bude upřesněn v e-learningu. Předpokládá se, že obhajoby budou probíhat v prvních 2 týdnech zkouškového. Délka jedné obhajoby je 60 – 120 minut. Obhajoby se musí účastnit celý tým. Chybějící členové musí obhajobu nahradit. Studenti odevzdají písemné zpracování projektu nejpozději týden před termínem obhajoby. Pro odevzdání volte formát pdf. Pro název souboru použijte příjmení vedoucího člena týmu. Odevzdání a hodnocení odevzdaného projektu cvičícím alespoň 10 body jsou podmínkou zápočtu. Při obhajobě je hodnocena jak znalost projektu a řešené problematiky, tak znalost odpovídající teorie. Tým je hodnocen jako celek. Součástí hodnocení je i vzájemné hodnocení členů týmu, které může snížit bodové hodnocení těch členů týmu, kteří neodvedli odpovídající výkon – detaily tohoto hodnocení budou uvedeny v e-learningu.
Penalizace za nedodržení termínů k celkovému hodnocení:
Pozdní odevzdání zadání : -10b
Pozdní odevzdání projektu: -10b
Výsledná klasifikace se odvíjí od celkového počtu získaných bodů (případová studie + zkouška) a je v souladu s ECTS. V případě získání dostatečného počtu bodů z případové studie je možné získat odpovídající hodnocení. Opravné termíny zkoušek se řídí studijním a zkušebním řádem.
Zakončení předmětu pro studenty s individuálním studiem
- zpracování úkolů a projektu + obhajoba + zkouška
Účast na cvičeních a přednáškách je povinná a kontrolovaná. Každá neúčast na předepsané formě výuky je hodnoceny srážkou pěti bodů z finálního hodnocení.
U prezenční formy studia je vyžadována minimálně jedna konzultace zadání projektu a jedna konzultace obsahu projektu. Povinná je účast na obhajobě projektu.

Učební cíle

Cílem předmětu je vymezení strategického přístupu jako výchozího bodu komplexního rozvoje podniku.
Studenti se naučí aplikovat strategické principy na všech úrovních řízení podniku. Studenti získají znalost postupů a metod strategických analýz potřebných pro celkové hodnocení tržního prostředí a potenciálu firem. Studenti se naučí klíčovým postupům propojujícím formulaci a implementaci strategie rozvoje firmy.

Základní literatura

HITT, M. A., IRELAND, R. D., HOSKISSON, R. E. Strategic Management - Competitiveness and Globalization: Concepts and Cases. 12th ed., South-Western College Pub, 2017. 896 p. ISBN 978-1-305-50214-7.
COLLIS, D. J., MONTGOMERY, C. A. Corporate strategy - Resources and the Scope of the Firm. 2nd ed., McGraw-Hill, 2004. 204 p. ISBN 978-00-7231-286-7.
GRANT, R. M. Contemporary Strategy Analysis: Text and Cases Edition. John Wiley & Sons, 2016. 776 p. ISBN 978-11-1912-084-1.

Doporučená literatura

KOTLER, P., KELLER, K. L. Marketing Management. 14. ed. Pearson, 2011. 816 p. ISBN 978-01-3210-292-6.
PORTER, M. E. Competitive Advantage. First Free Press Export Edition: Free Press, 2004. 557 s. ISBN 0-7432-6087-2.
MINTZBERG, H., QUINN, J. B., GHOSHAL, S. The Strategic Management Process. Revised European Edition. Prentice Hall Europe 1998, 1036 p. ISBN 0-13-675984-X.
PORTER, M. E. Competitive Strategy. First Free Press Export Edition: Free Press 2004. 396p. ISBN 0-7432-6088-0.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-Z magisterský navazující

    obor MGR-Z , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

  • Program MGR-IBM magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning