Detail předmětu

Strategic Brand Management

FP-sbmPAk. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen na strategický rozvoj značky v kontextu strategického řízení podniku. Je vystavěn na teoretických konceptech vymezujících problematiku značky tak, aby ji bylo možno využít při formulaci a implementaci hodnototvorné strategie podniku. Předmět vymezuje oblasti nezbytné pro pochopení podstaty značky a jejího významu pro úspěch firmy. Předmět vymezuje koncept značky na základě využití prvků, identity a positioningu značky. Předmět je řeší rozvoj značky v současném globálním konkurenčním prostředí.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Nabízen zahraničním studentům

Všech fakult

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Pro absolvování předmětu je rozhodující počet bodů získaných za zpracování a obhajobu projektu:
• Hodnocení práce na projektu ze cvičení – až 60 bodů (4 postupně zadávané úkoly, každý až za 15 bodů).
• Zkouška - Obhajoba projektu – až 40 bodů – probíhá formou týmové diskuze. Studenti musí prokázat znalost projektu a řešeného problému a znalost odpovídající teorie.

Zpracování a obhajoba projektu
Při zpracování projektu studenti řeší v týmech (3 – 8 členů) projekt zaměřený na rozvoj značky. Složení týmů a zadání projektu je třeba odevzdat elektronicky nejpozději do konce 6. týdne semestru. Tým musí specifikovat zadání tak, aby zahrnovalo vymezení problému, definici přístupu k výzkumu a analýze, specifikaci přístupu k návrhu. Vlastní projekt pak zahrnuje také konkrétní návrh rozvoje značky. Zadání je potřeba zpracovat a odevzdat před obhajobou. Projekt je obhajován v termínu určeném časovým harmonogramem semestru – bude upřesněn v e-learningu. Obhajoby budou probíhat ve zkouškovém období. Délka jedné obhajoby je 60 – 120 minut. Obhajoby se musí účastnit celý tým. Chybějící členové musí obhajobu nahradit. Při obhajobě je hodnocena jak znalost projektu a řešené problematiky, tak znalost odpovídající teorie. Tým je hodnocen jako celek. Součástí hodnocení je i vzájemné hodnocení členů týmu, které může snížit bodové hodnocení těch členů týmu, kteří neodvedli odpovídající výkon – detaily tohoto hodnocení budou uvedeny v e-learningu.

Pokud student nepracuje v týmu, zpracovává projekt a absolvuje předmět dle podmínek ISP.

Výsledná klasifikace se odvíjí od celkového počtu získaných bodů a je v souladu s ECTS. Opravné termíny se řídí studijním a zkušebním řádem.

Studenti s ISP

Zpracování dílčích úkolů, zadání projektu, projektu ve výše uvedeném rozsahu a jeho finální obhajoba. Studenti s ISP zpracovávají projekt samostatně a neprezentují dílčí výstupy.

Učební cíle

Cílem předmětu je vymezení brandingu jako strategického nástroje pro rozvoj podniku.
Studenti se naučí využívat nástroje strategického rozvoje značky v celém procesu strategického řízení rozvoje podniku. Budou umět využívat techniky rozvoje značky pro rozvoj, hodnocení a implementaci obchodní a korporátní strategie. Studenti budou znát odpovídající nástroje pro rozvoj značky a formulování plánu jejich rozvoje. Studenti se seznámí s přístupy k rozvoji značky na lokálním trhu i v globálním prostředí. Studenti se seznámí se technikami prezentace návrhu značky.

Základní literatura

KAPFERER, J. N. The New Strategic Brand Management: Advanced Insights and Strategic Thinking (New Strategic Brand Management: Creating & Sustaining Brand Equity). 5th ed. Kogan Page, 2012. 512 p. ISBN 0749465158.
KELLER, K. L. Strategic brand management: building, measuring, and managing brand equity. 4th ed. Boston: Pearson, 2013, 562 p. ISBN 978-013-2664-257.

Doporučená literatura

FLOOR, K. Branding a store: how to build successful retail brands in a changing marketplace. Philadelphia: Kogan Page, 2006. 360 p. ISBN 07-494-4832-6.
AVINASH, K., KULSHRESTHA, C. Branding and Sustainable Competitive Advantage: Building Virtual Presence. IGI Global, 2011. 294 p. ISBN 978-1613501719.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program MGR-Z magisterský navazující

  obor MGR-Z , 1. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program MGR-IBM magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program MGR-SRP magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Rozvoj značky jako strategický koncept. Značka jako komplexní podnikatelský přístup. Typy značky. Identita značky a model „four bubbles“. Prvky značky. Značka jako konkurenční faktor. Značka a hodnota pro zákazníka. Varianty využití značky.
 2. Strategický rozvoj značky v kontextu hierarchie strategie firmy. Architektura značky. Portfolio značek. Rámec strategického rozvoje značky.
 3. Taktická a operativní úroveň rozvoje značky. Plánování rozvoje značky a její hodnocení. Nástroje implementace. Prezentace návrhu rozvoje značky.
 4. Interní a externí faktory rozvoje značky. Analytické nástroje strategického rozvoje značky.
 5. Koncepty identity, osobnosti a vnímání značky. Rozvoj značky obchodu, produktu a služby.
 6. Řízení globálních značek. Růst lokálních značek. Extenze značky. Změna značky.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Zpracování projektu rozvoje značky.

eLearning