studijní program

Architektura a urbanismus

Fakulta: FAZkratka: B_A+UAk. rok: 2023/2024

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B0731P010001

Udělovaný titul: Bc.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 9.6.2020 - 9.6.2030

Profil programu

Profesně zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

4 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Architektura a urbanismus Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Cílem studia je nabytí odborných znalostí z teoretických, technických a souvisejících disciplín v oblasti architektury a urbanismu a odpovídajícího souboru odborných schopností a dovedností. Jejich šíře a míra je stanovena tak, aby byl absolvent schopen zastávat funkce vyžadující samostatné řešení složitějších stavebně-technických, architektonických a/nebo urbanistických problémů. Jeho uplatnění v praxi je předpokládáno zejména na pozicích vyžadujících schopnost samostatného plnění náročnějších odborných úkolů při navrhování staveb. Zaměstnání může získat v projekčních ateliérech, v oblasti veřejné správy nebo na jiné obdobné odborně-technické úrovni.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studijního programu Architektura a urbanismus má v míře odpovídající stupni studia osvojeny nejnovější poznatky v oboru architektury, urbanismu a stavebnictví. Důraz je kladen na zvládnutí jak technických, tak teoretických znalostí architektonických a urbanistických disciplín v komplexu jejich vzájemných souvislostí. Doplněny jsou související humanitní disciplíny, které tvoří nezbytný podklad pro kvalitní výkon architektonické praxe. Absolvent, a to i na úrovni bakalářského studijního programu, je schopen tvorbu interpretovat a zasadit do společenského kontextu. Znalosti získané v jednotlivých předmětech je schopen aplikovat v praxi.

Odborné znalosti
Absolvent prokazuje odborné znalosti stanovené pro oblast vzdělávání Architektura a urbanismus. Vzhledem k předpokládanému uplatnění absolventa odpovídá šíře získaných znalostí požadavkům na náležitosti vzdělání ČKA v míře odpovídající bakalářskému stupni studia. Po prohloubení v navazujícím magisterském studijním programu tak absolventi budou splňovat náležitosti autorizace ČKA, a to zejména pro obor Architektura a pro obor Územní plánování.
Šíře znalostí absolventa vychází z autorizačního řádu ČKA (§4 a §5) a jedná se zejména o:
– komplexní znalosti historie a teorie architektury,
– komplexní znalosti historie a teorie urbanismu (stavby měst) a územního plánování,
– komplexní znalosti souvisejících uměleckých disciplín,
– komplexní znalosti souvisejících technických disciplín,
– komplexní znalosti fyzikálních problémů a technologií a funkce staveb,
– komplexní znalosti souvislostí architektury s urbanismem, územním plánováním a s procesem projektování staveb,
– komplexní znalosti technologie utváření prostředí výstavbou, zejména v souvislosti s péčí o zdraví, o přírodní a krajinné složky prostředí v zájmu zlepšení kvality života,
– základní znalosti souvisejících humanitních věd,
– rozvinuté znalosti metod průzkumu a přípravy zadání pro návrh projektu,
– komplexní znalosti územně-plánovacího procesu a procesu urbanistického projektování,
– rozvinuté vědomosti a znalosti kultury, jako jednoho ze základních vlivů na kvalitu územně plánovací dokumentace, územně plánovacích podkladů, popřípadě urbanistických plánů a projektů,
– rozvinuté znalosti průmyslových odvětví, organizací, předpisů a postupů, které souvisejí s činností projektanta,
– rozvinuté znalosti odpovídající oborů, odvětví, technologií, předpisů a postupů souvisejících s územně-plánovací činností.

Odborné dovednosti
Absolvent bakalářského studijního programu získá všechny odborné dovednosti stanovené pro oblast vzdělávání Architektura a urbanismus v míře odpovídající stupni studia. Jejich šíře je dána zejména předpokládaným uplatněním absolventa, tj. zejména jako samostatného zaměstnance v projekční kanceláři se zaměřením na architekturu a urbanismus. Získané dovednosti absolventa tak v odpovídající míře vychází z požadavků ČKA na náležitosti vzdělání pro obor Architektura a pro obor Územní plánování (autorizační řád ČKA §4 a §5):
– schopnosti vytvářet architektonické projekty splňující jak estetické, tak technické požadavky,
– schopnosti porozumět vztahu mezi lidmi a architektonickými díly a mezi architektonickými díly a jejich prostředím, potřebě propojit architektonická díla a prostory mezi nimi s lidskými potřebami a měřítky,
– schopnosti chápat povolání architekta a jeho úlohu ve společnosti, zejména při přípravě návrhů, které zohledňují společenské faktory,
– schopnosti pochopit projektování stavby, konstrukční a stavebně technické problémy spojené s projektováním stavby,
– nezbytné dovednosti pro projektování, aby byly uspokojeny požadavky uživatelů stavby v rámci omezení daných nákladovými faktory a právními předpisy,
– schopnosti zpracovávat územně plánovací dokumentaci a územně plánovací podklady, popřípadě urbanistické projekty splňující jak přírodní, tak kulturní, sociální, ekonomické, technické a estetické požadavky,
– schopnosti porozumět vztahům mezi lidmi a urbánním prostředím a mezi urbánním prostředím a krajinou, potřebě koncipovat různé prostory a prostředí v souladu s lidskými potřebami a měřítky, schopnosti chápat povolání urbanisty a jeho úlohu ve společnosti, zejména při přípravě návrhů, které zohledňují společenské faktory,
– schopnosti a dovednosti plánovat tak, aby byly uspokojeny požadavky uživatelů území v rámci omezení daných nákladovými faktory a právními předpisy.

Charakteristika profesí

Absolvent bakalářského studijního programu Architektura a urbanismus má osvojeny nejnovější vědecké i technické poznatky v komplexu jejich vzájemných souvislostí. Získané znalosti v jednotlivých předmětech je schopen aplikovat v problematice daného studijního oboru. Je schopen zastávat funkce vyžadující samostatné řešení složitějších stavebně technických nebo manažerských problémů. Jeho uplatnění v praxi je předpokládáno v technických nebo manažerských funkcích vyžadujících schopnost samostatného plnění náročnějších odborných úkolů při navrhování staveb. Zaměstnání může získat v projekčních ateliérech, v oblasti veřejné správy nebo na jiné obdobné odborně technické úrovni. Ve výjimečných případech se absolvent BSP může stát autorizovaným architektem za podmínek definovaných Autorizačním řádem ČKA §3, odstavec 5, může se však stát zaměstnancem v architektonické kanceláři nebo studiu pod vedením autorizované osoby. Absolvent BSP může také působit jako stavební dozor ve smyslu stavebního zákona.

Podmínky splnění

Státní závěrečné zkoušky v BSP Architektura a urbanismus jsou tvořeny dvěma částmi: obhajoba závěrečné práce a ústní část. Obě části jsou v souladu se Studijním a zkušebním řádem VUT hodnoceny samostatně stupni A–F.
Ústní část státní závěrečné zkoušky ověřuje znalosti absolventů v oblasti teorie architektury, zejména dějin architektury a vývoje stavby měst (odpovídající teoretické předměty profilového základu: Dějiny architektury 1–5, Vývoj urbanismu, Teorie architektury 1 – úvod, Péče o architektonické dědictví). Dále ověřuje souhrn znalostí technických požadavků na návrh staveb a jejich souborů, a to zejména legislativních, normových, provozních, konstrukčních, stavebních a dalších (odpovídající předměty profilového základu: Pozemní stavitelství 1–3, Stavební projekt, Aktuální stavební techniky, Základy stavební mechaniky, Nosné konstrukce 1–3, Základy stavební fyziky, Navrhování staveb 1–2, Stavba měst).
Požadavky obhajoby, hodnocení a celkové hodnocení státní závěrečné zkoušky jsou dány Studijním a zkušebním řádem VUT, v části druhé, čl. 23, 25, 26 a 27. Ke státní závěrečné zkoušce může přistoupit student, který splnil své studijní povinnosti, tedy získal potřebný počet kreditů v předepsané skladbě nutný pro úspěšné ukončení bakalářského studia a v řádném termínu odevzdal svou bakalářskou práci.

Vytváření studijních plánů

Studijní plány bakalářského studijního programu Architektura a urbanismus se řídí Řádem studijních programů VUT, Studijním a zkušebním řádem VUT, směrnicí FA VUT č. 7/2019 Pravidla pro organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech na FA VUT v Brně a dalšími souvisejícími předpisy a vnitřními normami upravujícími obecné povinnosti studenta a organizaci akademického roku a dalšími pokyny (např. metodickým pokynem NAU č. 8/2017 Doporučené postupy pro přípravu studijních programů).
Pro absolvování bakalářského studijního programu Architektura a urbanismus musí každý student dosáhnout minimálně 240 kreditů, které jsou rovnoměrně rozloženy do čtyř let studia (osmi semestrů). Povinností každého studenta je úspěšně absolvovat povinné předměty v rozsahu 228 kreditů (z toho teoretické předměty profilového základu 15 kreditů a ostatní předměty profilového základu 161 kreditů) a volitelné předměty v rozsahu min. 12 kreditů.
Studijní plán profesně zaměřeného bakalářského studijního programu je sestaven tak, aby umožňoval studentům zejména zvládnutí praktických dovedností potřebných k výkonu povolání podložené získáním nezbytných teoretických dovedností. Předměty studijního plánu jsou rozděleny do skupin „teoretické předměty“, „technické předměty“ a „nástroje“ a „navrhování“.
Ve skupině „navrhování“ je zařazena ateliérová tvorba, která je základem výuky. Je zařazena do studijního plánu již od 1. semestru studia v rámci předmětu Základy architektury. Dalšími ateliéry v průběhu studia v BSP jsou po jednotlivých semestrech: Ateliér – malý dům, Ateliér – velký dům, Ateliér – město a místo, Ateliér – volné zadání, Ateliér – stavba a projekt. Zachována tedy zůstává tradiční posloupnost ateliérové výuky vycházející z předpokladu, že komplexita úlohy roste s měřítkem. Studium pak uzavírá v posledním semestru příprava bakalářského projektu.
„Teoretické předměty“ dávají studentům přehled o humanitně-společenském rozměru architektury a architektonické profese a obvykle probíhají formou přednášek a seminářů. „Technické předměty“ jsou převážně zaměřeny na stavebně-technickou problematiku a mají obvykle formu přednášek, seminářů a projektů. „Nástroje“ poskytují studentům zakládání dovednosti potřebné pro samotné navrhování a mají obvykle formu cvičení, případně laboratoří.
V bakalářském studijním programu je kladen důraz na „paralelní“ návaznost obsahu předmětů, tj. je kladen důraz na obsahovou provázanost výuky v rámci jednoho semestru. Studenti tak mohou znalosti nabyté v jednom předmětu bezprostředně uplatnit v předmětu souběžném. Tento princip (v protikladu k „sériové“ návaznosti obsahu napříč semestry) byl shledán jako motivační jak pro studenty, kteří mohou nabyté znalosti bezprostředně aplikovat, tak eventuálně pro vyučující ve smyslu motivace k vzájemné spolupráci.
Předměty v prvním semestru studia jsou koncipovány a) jako průřezový „úvod“ do problematiky klíčových technických a humanitních vědomostních oblastí, které jsou dále prohlubovány v následujících semestrech, b) jako základ nezbytných technik a dovedností pro ateliérovou tvorbu.
Bakalářský studijní program Architektura a urbanismus je koncipován jako program profesní a zahrnuje povinnou odbornou praxi. Je zařazen samostatný předmět Odborná praxe v 7. semestru studia. Délka praxe je stanovena na minimálně 12 týdnů (podrobněji viz karta předmětu).
Ve třetím ročníku je umožněna částečná profilace studentů zařazením volitelných předmětů. Povinností každého studenta je úspěšně absolvovat tyto předměty v rozsahu minimálně 12 kreditů. Nabídka volitelných předmětů zařazených do studijního plánu je tvořena teoretickými, technickými předměty i nástroji. Dále je doplněna o obecný anglický jazyk různé úrovně (připravuje studenta na jazykovou úroveň B2, kterou povinně prokazuje v předmětu Odborná angličtina 1), odborné jazyky, svobodné předměty a tělesnou výchovu (1 kredit, zápočet). Rozsah 12 volitelných kreditů je 5 % studijního plánu, čímž je splněn požadavek čl. 3, odst. 4, písm. c směrnice VUT č. 69/2017.
Délka vyučovací hodiny je v souladu s přílohou č. 1 Rozhodnutí rektora č. 24/2017 stanovena na 50 minut.

Dostupnost pro zdravotně postižené

VUT poskytuje podporu studentům se specifickými potřebami, podrobnosti jsou uvedeny ve Směrnici č. 11/2017 (www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/-d141841/uplne-zneni-smernice-c-11-2017-p147551). K podpoře zajištění rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělání má VUT v organizační struktuře začleněno Poradenské centrum „Alfons“, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT a jeho posláním je poskytovat poradenství a podpůrné služby uchazečům a studentům se specifickými vzdělávacími potřebami. Specifickými vzdělávacími potřebami se rozumí poruchy učení, fyzický a smyslový handicap, chronické somatické onemocnění, poruchy autistického spektra, narušené komunikační schopnosti a psychické onemocnění (alfons.vutbr.cz/o-nas).
Studentům jsou poskytovány informace týkající se přístupnosti studijních programů vzhledem ke specifickým potřebám uchazeče, informace o architektonické přístupnosti jednotlivých fakult a součástí univerzity, o možnostech ubytování na kolejích VUT, o možnostech adaptace přijímacího řízení a adaptaci samotného studia. K dalším službám centra pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami pak také patří tlumočnický a přepisovatelský servis, či asistenční služby – průvodcovské, prostorové orientace s cílem umožnit těmto studentům především prokázat své dovednosti a znalosti stejně jako ostatní studenti. Děje se tak prostřednictvím tzv. adaptace studia, tedy vhodnou úpravou studijního režimu, což však nelze chápat jako zjednodušení obsahu studia či úlevy studijních povinností.

Návaznost na další typy studijních programů

Na bakalářský studijní program Architektura a urbanismus přímo navazuje navazující magisterský studijní program Architektura a urbanismus na FA VUT. Absolventi mohou také pokračovat studiem jiného navazujícího magisterského studijního programu v oblasti vzdělávání Architektura a urbanismus, ať už na FA VUT nebo na jiné vysoké škole.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DA1-TDějiny architektury 1 – úvodcs2PovinnýzkP - 26ano
MAG-NMatematika a geometriecs2Povinnýzá,zkP - 22 / C1 - 26ano
PS1-KPozemní stavitelství 1cs3Povinnýzá,zkP - 39 / S - 26ano
PRT-NPrezentační technikycs2PovinnýP - 12 / C1 - 16ano
STM-KStavební materiálycs1PovinnýzkP - 26ano
TAU-TTeorie architektury 1 – úvodcs1PovinnýkolP - 26ano
VK1-NVýtvarné techniky – kresbacs2PovinnýklP - 2 / C1 - 26ano
UVY-TVývoj urbanismucs2Povinnýzá,zkP - 22 / S - 4ano
ZAR-AZáklady architekturycs12PovinnýklP - 3 / A - 104ano
ZSM-KZáklady stavební mechanikycs3Povinnýzá,zkP - 26 / S - 26ano
VYA010Angličtina pro pokročilé 1cs, en2VolitelnýC1 - 26jazyky Zano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
AT1-AAteliér – malý důmcs12PovinnýklA - 104ano
DA2-TDějiny architektury 2cs2PovinnýzkP - 26ano
DEU-TDějiny uměnícs1PovinnýzkP - 26ano
IN1-TInteriér 1cs2PovinnýzkP - 26ano
NS1-KNavrhování staveb 1cs2Povinnýzá,zkP - 26 / S - 12 / EX - 6ano
NK1-KNosné konstrukce 1cs2Povinnýzá,zkP - 26 / S - 26ano
PS2-KPozemní stavitelství 2cs3Povinnýzá,zkP - 39 / S - 26ano
RET-NŘemeslné technikycs2PovinnýklP - 1 / C1 - 24ano
P2D-NVýpočetní technika – 2D CADcs2PovinnýklC1 - 26ano
VBA-NVýtvarné techniky – barvacs2PovinnýklP - 2 / C1 - 26ano
VYA011Angličtina pro pokročilé 2cs, en2VolitelnýC1 - 26jazyky Lano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
AVY-TArchitektonický výrazcs1PovinnýzkP - 26ano
AT2-AAteliér – velký důmcs12PovinnýklA - 104ano
DA3-TDějiny architektury 3cs2Povinnýzá,zkP - 26ano
NS2-KNavrhování staveb 2cs2Povinnýzá,zkP - 26 / S - 12 / EX - 8ano
NK2-KNosné konstrukce 2cs2Povinnýzá,zkP - 26 / S - 12ano
PS3-KPozemní stavitelství 3cs3Povinnýzá,zkP - 26 / S - 39ano
TA2-TTeorie architektury 2cs2PovinnýS - 12ano
GIS-NVýpočetní technika – úvod do GIScs2PovinnýklP - 4 / S - 12 / C1 - 10ne
P3D-NVýpočetní technika – 3D CADcs2PovinnýklP - 2 / C1 - 24ano
VMO-NVýtvarné techniky – modelovánícs2PovinnýklP - 2 / C1 - 26ano
VYA004Angličtina pro pokročilé 3cs, en2VolitelnýC1 - 26jazyky Zano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
AT3-AAteliér – město a místocs12PovinnýklA - 104ano
DA4-TDějiny architektury 4cs2Povinnýzá,zkP - 26ano
MOT-NModelové technikycs2PovinnýklP - 2 / S - 13ano
OA1-NOdborná angličtina 1 (úroveň B2)en2Povinnýzá,zkC1 - 26ano
PS4-KPozemní stavitelství 4cs2Povinnýzá,zkP - 26 / S - 26ne
USM-KStavba městcs3Povinnýzá,zkP - 26 / S - 39ano
TA3-TTeorie architektury 3cs2PovinnýS - 12ano
URK-TUrbanistická kompozicecs1Povinnýzá,zkP - 18 / S - 8ano
BIM-NVýpočetní technika – BIMcs2PovinnýklP - 2 / C1 - 24ne
ZSF-KZáklady stavební fyzikycs2Povinnýzá,zkP - 26 / S - 26ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
AT4-AEAteliér – volné zadáníen12PovinnýklA - 104ano
DA5-TDějiny architektury 5cs2PovinnýzkP - 26ano
NK3-KNosné konstrukce 3cs2Povinnýzá,zkP - 22 / S - 12 / EX - 4ne
OA2-NOdborná angličtina 2en1PovinnýklC1 - 26ano
USO-KSídla a osídlenícs3Povinnýzá,zkP - 39 / S - 26ano
SOA-TSoudobá architekturacs2PovinnýP - 24 / EX - 4ano
TZB-KTechnická zařízení budovcs3Povinnýzá,zkP - 39 / S - 26ano
ZGE-TZáklady geoekologiecs1PovinnýzkP - 26ano
ARB-KEArchitektura bez bariéren2VolitelnýP - 4 / P - 4 / S - 14 / S - 14 / EX - 8 / EX - 8ano
ARB-KArchitektura bez bariércs2VolitelnýP - 4 / P - 4 / S - 14 / S - 14 / EX - 8 / EX - 8ano
XX1-TArchitektura 21. století 1cs2VolitelnýklP - 10 / P - 10 / EX - 40 / EX - 40ano
DEM-KDesign manuálcs3VolitelnýklP - 12 / P - 12 / S - 14 / S - 14ano
FOA-NEFotografie a architekturaen2VolitelnýklP - 12 / P - 12 / S - 14 / S - 14ano
FOA-NFotografie a architekturacs2VolitelnýklP - 12 / P - 12 / S - 14 / S - 14ano
GRT-NGrafické technikycs2VolitelnýklS - 26 / S - 26ano
IKK-TEInterkulturní komunikaceen2VolitelnýklS - 26 / S - 26ano
IA1-TInterpretace architektury 1cs3VolitelnýS - 26ne
KTA-TKapitoly z teorie architekturycs2VolitelnýklS - 26 / S - 26ano
KOA-TKompozice v architektuřecs2VolitelnýklP - 16 / P - 16 / S - 10 / S - 10ano
UT1-TModerní vývoj a teorie urbanismu 1cs3VolitelnýS - 26 / S - 26ano
NS3-KNavrhování staveb 3 - veřejné stavbycs1VolitelnýzkP - 26ne
NS4-KNavrhování staveb 4 – zemědělské stavbycs1VolitelnýzkP - 26 / P - 26ano
NS5-KNavrhování staveb 5 – průmyslové stavbycs1VolitelnýzkP - 26 / P - 26ano
PMA-TProstor v moderní architektuřecs2VolitelnýklS - 26 / S - 26ano
RPS-KERekonstrukce, poruchy a posilování staveben2VolitelnýklP - 22 / P - 22 / EX - 4 / EX - 4ano
RIO-KRekonverze uvolněných industriálních objektůcs2VolitelnýklS - 26 / S - 26ano
ROS-TRevitalizace a obnova sídelcs2VolitelnýklS - 26 / S - 26ano
SAP-KSakrální prostorcs2VolitelnýklS - 26 / S - 26ne
SCE-KScénografiecs2VolitelnýklP - 4 / P - 4 / S - 18 / S - 18 / EX - 4 / EX - 4ano
SAJ-TESociálně angažované umění v Japonskuen2VolitelnýklS - 26ne
SE1-KStavitelství a environmentální inženýrství 1cs2VolitelnýklS - 16 / S - 16 / EX - 10 / EX - 10ano
TEM-TTektonické modelycs3VolitelnýklS - 13 / S - 13ano
UMR-KUmělecká řemeslacs2VolitelnýklS - 4 / S - 4 / EX - 20 / EX - 20ano
ULA-TUrbanismus a lidová architektura v prostoru českého a moravského venkovacs2VolitelnýklP - 4 / P - 4 / S - 18 / S - 18 / EX - 4 / EX - 4ano
PAD-NVýpočetní technika – parametrický designcs2VolitelnýklCp - 26 / Cp - 26ano
VST-KVýstavnictvícs3VolitelnýklP - 4 / P - 4 / S - 18 / S - 18 / EX - 4 / EX - 4ano
VFI-NVýtvarné techniky – figuracs2VolitelnýklP - 2 / P - 2 / C1 - 24 / C1 - 24ano
VK2-NVýtvarné techniky – kresba 2cs2VolitelnýklC1 - 26 / C1 - 26ano
ZAA-TEZahradní architekturaen2VolitelnýklS - 26 / S - 26ano
VYF005Francouzština odborná oborovács2VolitelnýC1 - 26jazyky Zano
VYF003Francouzština pro mírně pokročilécs2VolitelnýC1 - 26jazyky Zano
VYF004Francouzština pro mírně pokročilé 2cs2VolitelnýC1 - 26jazyky Zano
VYF001Francouzština pro začátečníkycs2VolitelnýC1 - 26jazyky Zano
VYF002Francouzština pro začátečníky 2cs2VolitelnýC1 - 26jazyky Zano
VYI005Italština odborná oborovács2VolitelnýC1 - 26jazyky Zano
VYI003Italština pro mírně pokročilécs2VolitelnýC1 - 26jazyky Zano
VYI004Italština pro mírně pokročilé 2cs2VolitelnýC1 - 26jazyky Zano
VYI001Italština pro začátečníkycs2VolitelnýC1 - 26jazyky Zano
VYI002Italština pro začátečníky 2cs2VolitelnýC1 - 26jazyky Zano
VYN007Němčina odborná 1cs2VolitelnýC1 - 26jazyky Zano
VYN003Němčina pro mírně pokročilécs2VolitelnýC1 - 26jazyky Zano
VYN004Němčina pro mírně pokročilé 2cs2VolitelnýC1 - 26jazyky Zano
VYN005Němčina pro středně pokročilécs2VolitelnýC1 - 26jazyky Zano
VYN006Němčina pro středně pokročilé 2cs2VolitelnýC1 - 26jazyky Zano
VYN001Němčina pro začátečníkycs2VolitelnýC1 - 26jazyky Zano
VYN002Němčina pro začátečníky 2cs2VolitelnýC1 - 26jazyky Zano
VYR005Ruština odborná oborovács2VolitelnýC1 - 26jazyky Zano
VYR003Ruština pro mírně pokročilécs2VolitelnýC1 - 26jazyky Zano
VYR004Ruština pro mírně pokročilé 2cs2VolitelnýC1 - 26jazyky Zano
VYR001Ruština pro začátečníkycs2VolitelnýC1 - 26jazyky Zano
VYR002Ruština pro začátečníky 2cs2VolitelnýC1 - 26jazyky Zano
VYS005Španělština odborná oborovács2VolitelnýC1 - 26jazyky Zano
VYS003Španělština pro mírně pokročilécs2VolitelnýC1 - 26jazyky Zano
VYS004Španělština pro mírně pokročilé 2cs2VolitelnýC1 - 26jazyky Zano
VYS001Španělština pro začátečníkycs2VolitelnýC1 - 26jazyky Zano
VYS002Španělština pro začátečníky 2cs2VolitelnýC1 - 26jazyky Zano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
ATK-AAteliér – stavba a projektcs12PovinnýklA - 39 / PR - 65ne
CAM-NCAM technikycs2PovinnýP - 2 / S - 12 / PR - 14ne
FIL-TFilozofiecs2PovinnýzkP - 26ne
IN2-KInteriér 2cs2PovinnýklP - 26 / S - 26ne
PAP-TPéče o architektonické dědictvícs2Povinnýzá,zkP - 24 / S - 2ne
SOC-TSociální vědy a architekturacs1PovinnýklP - 18ne
SP1-KZáklady práva pro architektycs1PovinnýzkP - 18ne
AAP-KAktuální architektura vnitřního prostorucs2VolitelnýklP - 12 / S - 14ne
ARB-KArchitektura bez bariércs2VolitelnýP - 4 / S - 14 / EX - 8ne
DAK-TDějiny architektonické kresbycs1Volitelnýzkne
DEM-KDesign manuálcs3VolitelnýklP - 12 / S - 14ano
FOA-NFotografie a architekturacs2VolitelnýklP - 12 / S - 14ano
GRT-NGrafické technikycs2VolitelnýklS - 26ano
HLS-KEHliněné stavitelstvíen2VolitelnýklP - 26 / EX - 2 / C1 - 2ano
IKK-TEInterkulturní komunikaceen2VolitelnýklS - 26ne
NS4-KNavrhování staveb 4 – zemědělské stavbycs1VolitelnýzkP - 26ne
BAM-TPopularizace architektury – BAMcs2VolitelnýP - 2 / CPR - 20 / EX - 6ano
PMA-TProstor v moderní architektuřecs2VolitelnýklS - 26ano
RIO-KRekonverze uvolněných industriálních objektůcs2VolitelnýklS - 26ne
SCE-KEScénografieen2VolitelnýklS - 26ano
SAJ-TESociálně angažované umění v Japonskuen2VolitelnýklS - 26ano
SPA-KStrukturální principy v architektuřecs2Volitelnýklne
TEM-TTektonické modelycs3VolitelnýklS - 13ne
PAD-NEVýpočetní technika – parametrický designen2VolitelnýklC1 - 26ano
VST-KVýstavnictvícs3VolitelnýklP - 4 / S - 18 / EX - 4ano
VFI-NVýtvarné techniky – figuracs2VolitelnýklP - 2 / S - 24ano
VK2-NVýtvarné techniky – kresba 2cs2VolitelnýklC1 - 26ano
ZAA-TEZahradní architekturaen2VolitelnýklS - 26ano
VYF005Francouzština odborná oborovács2VolitelnýC1 - 26jazyky Lano
VYF003Francouzština pro mírně pokročilécs2VolitelnýC1 - 26jazyky Lano
VYF004Francouzština pro mírně pokročilé 2cs2VolitelnýC1 - 26jazyky Lano
VYF001Francouzština pro začátečníkycs2VolitelnýC1 - 26jazyky Lano
VYF002Francouzština pro začátečníky 2cs2VolitelnýC1 - 26jazyky Lano
VYI005Italština odborná oborovács2VolitelnýC1 - 26jazyky Lano
VYI003Italština pro mírně pokročilécs2VolitelnýC1 - 26jazyky Lano
VYI004Italština pro mírně pokročilé 2cs2VolitelnýC1 - 26jazyky Lano
VYI001Italština pro začátečníkycs2VolitelnýC1 - 26jazyky Lano
VYI002Italština pro začátečníky 2cs2VolitelnýC1 - 26jazyky Lano
VYN007Němčina odborná 1cs2VolitelnýC1 - 26jazyky Lano
VYN003Němčina pro mírně pokročilécs2VolitelnýC1 - 26jazyky Lano
VYN004Němčina pro mírně pokročilé 2cs2VolitelnýC1 - 26jazyky Lano
VYN005Němčina pro středně pokročilécs2VolitelnýC1 - 26jazyky Lano
VYN006Němčina pro středně pokročilé 2cs2VolitelnýC1 - 26jazyky Lano
VYN001Němčina pro začátečníkycs2VolitelnýC1 - 26jazyky Lano
VYN002Němčina pro začátečníky 2cs2VolitelnýC1 - 26jazyky Lano
VYR005Ruština odborná oborovács2VolitelnýC1 - 26jazyky Lano
VYR003Ruština pro mírně pokročilécs2VolitelnýC1 - 26jazyky Lano
VYR004Ruština pro mírně pokročilé 2cs2VolitelnýC1 - 26jazyky Lano
VYR001Ruština pro začátečníkycs2VolitelnýC1 - 26jazyky Lano
VYR002Ruština pro začátečníky 2cs2VolitelnýC1 - 26jazyky Lano
VYS005Španělština odborná oborovács2VolitelnýC1 - 26jazyky Lano
VYS003Španělština pro mírně pokročilécs2VolitelnýC1 - 26jazyky Lano
VYS004Španělština pro mírně pokročilé 2cs2VolitelnýC1 - 26jazyky Lano
VYS001Španělština pro začátečníkycs2VolitelnýC1 - 26jazyky Lano
VYS002Španělština pro začátečníky 2cs2VolitelnýC1 - 26jazyky Lano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
OP1-AOdborná praxecs30PovinnýPX - 760ano
ARB-KEArchitektura bez bariéren2VolitelnýP - 4 / P - 4 / S - 14 / S - 14 / EX - 8 / EX - 8ano
ARB-KArchitektura bez bariércs2VolitelnýP - 4 / P - 4 / S - 14 / S - 14 / EX - 8 / EX - 8ano
XX1-TArchitektura 21. století 1cs2VolitelnýklP - 10 / P - 10 / EX - 40 / EX - 40ano
DEM-KDesign manuálcs3VolitelnýklP - 12 / P - 12 / S - 14 / S - 14ano
FOA-NEFotografie a architekturaen2VolitelnýklP - 12 / P - 12 / S - 14 / S - 14ano
FOA-NFotografie a architekturacs2VolitelnýklP - 12 / P - 12 / S - 14 / S - 14ano
GRT-NGrafické technikycs2VolitelnýklS - 26 / S - 26ano
IKK-TEInterkulturní komunikaceen2VolitelnýklS - 26 / S - 26ano
KTA-TKapitoly z teorie architekturycs2VolitelnýklS - 26 / S - 26ano
KOA-TKompozice v architektuřecs2VolitelnýklP - 16 / P - 16 / S - 10 / S - 10ano
UT1-TModerní vývoj a teorie urbanismu 1cs3VolitelnýS - 26 / S - 26ano
NS4-KNavrhování staveb 4 – zemědělské stavbycs1VolitelnýzkP - 26 / P - 26ano
NS5-KNavrhování staveb 5 – průmyslové stavbycs1VolitelnýzkP - 26 / P - 26ano
PMA-TProstor v moderní architektuřecs2VolitelnýklS - 26 / S - 26ano
RPS-KERekonstrukce, poruchy a posilování staveben2VolitelnýklP - 22 / P - 22 / EX - 4 / EX - 4ano
RIO-KRekonverze uvolněných industriálních objektůcs2VolitelnýklS - 26 / S - 26ano
ROS-TRevitalizace a obnova sídelcs2VolitelnýklS - 26 / S - 26ano
SAP-KSakrální prostorcs2VolitelnýklS - 26 / S - 26ne
SCE-KScénografiecs2VolitelnýklP - 4 / P - 4 / S - 18 / S - 18 / EX - 4 / EX - 4ano
SE1-KStavitelství a environmentální inženýrství 1cs2VolitelnýklS - 16 / S - 16 / EX - 10 / EX - 10ano
TEM-TTektonické modelycs3VolitelnýklS - 13 / S - 13ano
UMR-KUmělecká řemeslacs2VolitelnýklS - 4 / S - 4 / EX - 20 / EX - 20ano
ULA-TUrbanismus a lidová architektura v prostoru českého a moravského venkovacs2VolitelnýklP - 4 / P - 4 / S - 18 / S - 18 / EX - 4 / EX - 4ano
PAD-NVýpočetní technika – parametrický designcs2VolitelnýklCp - 26 / Cp - 26ano
VST-KVýstavnictvícs3VolitelnýklP - 4 / P - 4 / S - 18 / S - 18 / EX - 4 / EX - 4ano
VFI-NVýtvarné techniky – figuracs2VolitelnýklP - 2 / P - 2 / C1 - 24 / C1 - 24ano
VK2-NVýtvarné techniky – kresba 2cs2VolitelnýklC1 - 26 / C1 - 26ano
ZAA-TEZahradní architekturaen2VolitelnýklS - 26 / S - 26ano
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BPP-APříprava bakalářské prácecs30PovinnýP - 26 / S - 39 / A - 104ne