Detail specializace

Architektura

FAZkratka: ARCHAk. rok: 2023/2024

Program: Architektura a urbanismus

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

 1. Architektura a ne-architektura?

  Od 60. let se opakovaně vrací architektonické diskuse o architektuře bez architektů, od nultých let o Koolhaasovu junkspace („brakovém prostoru“) a v současnosti o dalších jevech, které jsou považovány za ne-architektonické anebo dokonce anti-architektonické nehledě na to, že různými způsoby a procesy architekturu spoluutváří anebo ovlivňují. Výzkum tohoto obecného jevu si klade obecnou otázku: Co je v současném navrhování, produkci a reflexi architektury považováno za non-architekturu a s jakými důsledky?

  Školitel: Mitášová Monika, prof. Ing. arch., Ph.D.

 2. Koncepce japonské a evropské architektury moderny, postmoderny a supermoderny

  Výzkum předpokládá nějakou formu zkušenosti s předchozím bádáním/prací v oblasti japonské architektonické kultury. Bude se obecněji zabývat srovnávací analýzou, interpretací a případným zobecněním koncepcí japonské a evropské architektury ve vybraných případových studiích dle volby studenta.

  Školitel: Mitášová Monika, prof. Ing. arch., Ph.D.

 3. Nízkoenergetické dostupné bydlení

  Práce se zabývá aktuálním tématem dostupného bydlení v kontextu klimatické změny, energetické krize, migrace, nedostatku bytů a dalších aspektů současné architektury a stavebnictví ve vztahu k bytové politice České republiky ve srovnání s dvěma vybranými státy (jedním ze střední nebo východní Evropy a jedním z Evropy západní).

  Školitel: Palaščak Michal, doc. Ing.

 4. Nová architektura pro ochranu a prezentaci archeologického dědictví

  Práce se zabývá architektonickými intervencemi ve službách ochrany a prezentace archeologického dědictví. Předmětem výzkumu se mohou stat ochranné pavilony nebo stanové konstrukce nad vykopávkami in situ, lávky a vyhlídky v archeologických nalezištích, výstavní objekty, drobná architektura naučných stezek a zastávek, částečné nebo úplné rekonstrukce zaniklých objektů apod.

  Školitel: Horáček Martin, doc. PhDr., Ph.D.

 5. Panská sídla jižní Moravy – potenciál a limity využití v kontextu proměn vlastnických vztahů

  Cílem práce je systémové utřídění a vyhodnocení současné struktury panských sídel v definovaném prostoru (jižní Morava), posouzení jejich nynějšího stavu z nejrůznějších úhlů pohledu s důrazem na možnosti jejich budoucího využití.

  Školitel: Boháč Ivo, doc. Ing. arch., Ph.D.

 6. Péče o architektonické dědictví

  Práce se zabývá péčí o architektonické dědictví. Předmětem se může stát analýza vybrané realizace nebo souboru realizací, metodologická kritika, historiografický výzkum dějin památkové péče nebo teoretická studie s vazbou na domácí či mezinárodní doktrinální dokumenty oboru.

  Školitel: Horáček Martin, doc. PhDr., Ph.D.

 7. „Posthumánní“ architektura technologických staveb

  Navrhovaný výzkum staví na předchozím poznání problematiky architektury technologických staveb, které prohloubí prostřednictvím případových studií ve vztahu s kritickou reflexí v rámci současného teoretického diskurzu zabývajícího se jejich vlivem na transformaci městského prostředí, krajiny ale i společnosti.

  Školitel: Bartošová Nina, doc. Ing. arch., Ph.D.

 8. „Posthumánní“ architektura technologických staveb

  Navrhovaný výzkum staví na předchozím poznání problematiky architektury technologických staveb, které prohloubí prostřednictvím případových studií ve vztahu s kritickou reflexí v rámci současného teoretického diskurzu zabývajícího se jejich vlivem na transformaci městského prostředí, krajiny ale i společnosti.

  Školitel: Bartošová Nina, doc. Ing. arch., Ph.D.

 9. Sokolské hnutí v Jugoslávii a architektura

  Práce se soustředí na sokolské hnutí v Jugoslávii, její architekturu, historii, typologii a formu v historickém a sociálním kontextu

  Školitel: Šlapeta Vladimír, prof. Ing. arch., DrSc.

 10. Technický obraz a současná architektura

  Výzkum z oblasti současné teorie architektury se bude zabývat interpretací vztahů mezi technickými obrazy (fotografie, video, počítačové obrazy a ty generované umělou inteligencí /AI/). Předmětem výzkumu bude především povaha současných technických obrazů a jejich vlivu na tvůrčí proces navrhování a recepce současné architektury. Zaměření výzkumu bude specifikováno dle volby studenta: fotografie, video, počítačové zobrazování a obraz generovaný AI.

  Školitel: Mitášová Monika, prof. Ing. arch., Ph.D.

 11. Tradiční tvarosloví v architektuře 20. a 21. století

  Práce se zabývá tradičními stylovými formami a typologickými schématy v architektuře od počátku 20. století do současnosti. Předmětem se může stát analýza díla vybraného architekta nebo architektonické školy, architektura specifického stavebního typu nebo regionu nebo aplikace tradičního designu v současné architektuře a novodobých stavebních technologiích.

  Školitel: Horáček Martin, doc. PhDr., Ph.D.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
D06Filosofie a sociologie cs0PovinnýdrzkP - 26 / K - 2ano
D01Základy vědecké práce cs0PovinnýdrzkP - 15 / P - 26 / K - 8ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
D03Teorie architekturycs0PovinnýdrzkP - 12 / K - 2 / S - 6ano
D02Teorie a vývoj urbanismucs0PovinnýdrzkP - 26 / K - 2 / S - 13ano
D011Základy vědeckého publikovánícs0PovinnýdrzkP - 26 / K - 2ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
D04Odborná a akademická angličtinacs0PovinnýdrzkK - 2 / C1 - 26ano
DA11Krajinářská architekturacs0Povinně volitelnýdrzkP - 13 / K - 2 / S - 26ano
DA2Ochrana a obnova památekcs0Povinně volitelnýdrzkP - 10 / K - 2 / S - 10 / EX - 6ano
DU6Problémy městských centercs0Povinně volitelnýdrzkP - 13 / K - 2 / S - 13ano
DU3Tvorba a ochrana krajinycs0Povinně volitelnýdrzkP - 13 / K - 2 / S - 13ano
DU7Udržitelný rozvoj městcs0Povinně volitelnýdrzkP - 13 / K - 2 / S - 13ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DA3Architektonický prostorcs0Povinně volitelnýdrzkP - 4 / K - 2 / S - 6ano
DA6Digitální zobrazovánícs0Povinně volitelnýdrzkK - 2 / CPP - 26ano
DU8Geografické informační systémycs0Povinně volitelnýdrzkP - 14 / K - 2 / S - 6ano
DA1Jazyk architekturycs0Povinně volitelnýdrzkP - 4 / K - 2 / S - 6ano
DU2Prostorové plánovánícs0Povinně volitelnýdrzkP - 13 / K - 2 / S - 13ano
DU1Rozvoj měst a regionůcs0Povinně volitelnýdrzkP - 26 / K - 2ano
DA4Technika a konstrukce v architektuřecs0Povinně volitelnýdrzkP - 26 / K - 2ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
D05Státní doktorská zkouškacs0Povinnýdrzkano
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
D012Obhajoba disertační prácecs0Povinný-ano