Detail předmětu

Odborná a akademická angličtina

FA-D04Ak. rok: 2023/2024

Studenti se naučí základní standardy odborného anglického textu, vypracují si slovník klíčové slovní zásoby pro svoje disertační téma v češtině a angličtině, sestaví shrnutí odborné zahraniční publikace v angličtině, vypracují v angličtině část odborného článku podle formátu IMRAD, a vyzkouší si prezentovat v angličtině odborné téma vážící se k jejich doktorské práci. 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Zajišťuje ústav

Ústav prostorové tvorby (UPT)

Vstupní znalosti

Předpokládá se znalost obecného jazyka na úrovni minimálně B1 dle CEFR.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Ústní zkouška ze znalostí odborné terminologie z prostudované cizojazyčné odborné publikace, prezentace studentovy disertační práce a rozprava o ní, diskuze o účasti na konferencích.
Ke zkoušce doktorand předkládá písemně vypracované shrnutí nastudované odborné publikace, abstrakt své disertační práce a klíčová slova v češtině a cizím jazyce vypracovaná dle prostudované publikace.
K úspěšnému zvládnutí zkoušky musí doktorand v cizím jazyce prokázat, že je schopen srozumitelně představit svou disertační práci, správně používat klíčovou terminologii svého oboru a popsat svou účast na konferencích a workshopech ve svém oboru.


Výuka probíhá formou semináře (2 hodiny týdně) po dobu 13 týdnů. Požadavky:
• 75% docházka do přednášek a cvičení
• Aktivní účast na cvičení
• Samostudium a psaní zadaných písemných prací
Absenci je možné po dohodě nahradit vypracováním psaného úkolu a jeho konzultací. 

Učební cíle

Cílem je upevnění studentových znalostí odborného jazyka nabytých během magisterského studia, dále seznámení studenta se zásadami odborného anglického textu, standardní strukturou odborného článku, osvojení si akademického jazyka užívaného v odborných článcích a při prezentacích na odborných konferencích. 


Studenti si osvojí odborný jazyk a terminologii oboru architektury, urbanismu a příbuzných oborů pro potřeby publikování na mezinárodní úrovni. Osvojí si četbu odborné literatury, schopnost překladu odborného textu a odborné konverzace.

Základní literatura

McCarthy, M., O'Dell, F. Academic Vocabulary in Use, Cambridge University Press 2012 (CS)
Oxford Learner's Dictionary of Academic English, Oxford University Press 2014 (CS)
Hanák, M. a kolektiv: Česko-anglický architektonický a stavební slovník, Fraus 1998 (CS)
Stavební slovník. Elektronický slovník přístupný na www.fce.vutbr.cz/slovnik (CS)

Doporučená literatura

Hanák, M.: Anglicko-český, česko-anglický slovník Architektura a stavitelství, Grada 2017. (CS)
Štěpánek, L. De Haff, J. a kol. Academic English / Akademická angličtina, Grada 2011 (CS)
English for Academics, Cambridge University Press 2014 (CS)
Powell, M. Dynamic Presentations, Cambridge University Press 2011 (CS)
Fronek, J. Velký anglicko-český slovník, Leda 2006 (CS)
Tluková, J., Struhala, K., Slánský, B., Nevrlý, M. Slovník stavební terminologie. Studijní opora FAST VUT 2015 (CS)
Oxford Dictionary of Synonyms and Antonyms, Oxford University Press 2007 a novější (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program ARCHURB doktorský

  obor ARCH , 2. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor ARCH , 2. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 2. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace URBAN , 2. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace URBAN , 2. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor URBAN , 2. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor URBAN , 2. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace URBAN , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

2 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod. Základní odborná terminologie v oboru architektura.
2. Terminologie v oboru urbanismus. Zásady práce s odbornými slovníky.
3. Typy a charakteristika odborných článků. Diskuze o cizojazyčné literatuře nastudované k disertační práci.
4. Formát odborného článku IMRAD. Konzultace a výběr odborné publikace k dalšímu studiu.
5. Zásady a nácvik vypracování oddílů odborného článku: úvod, metody a materiály, a výsledky.
6. Zásady a nácvik vypracování oddílu diskuze a závěry.
7. Typy abstraktů. Zásady a nácvik psaní abstraktu k odbornému článku.
8. Konzultace odevzdaných abstraktů. Vypracování klíčových slov dle nastudované publikace.
9. Standardní formát a jazykový obsah prezentace v angličtině.
10. Tipy, jak efektivně prezentovat, jak zareagovat na dotazy publika.
11. Nácvik prezentace studentských disertačních prací. Konferenční angličtina.
12. Nácvik prezentace studentských disertačních prací. Diskuze o současných konferencích a workshopech.
13. Konzultace shrnutí nastudované odborné publikace a klíčových slov.

eLearning