Detail předmětu

Filosofie a sociologie

FA-D06Ak. rok: 2023/2024

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Zajišťuje ústav

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zkouška, ústní ppt-prezentace vybraného obecného nebo aplikovaného tématu nebo prezentace seminární práce, nutnost přístupu k učení společenskovědního předmětu, samostudium, individuální četba.

Základní literatura

SCHMEIDLER, K. a kol. Sociologie v architektonické a urbanistické tvorbě. Brno: Novotný, 2001 (CS)
STÖRIG, H. J. Malé dějiny filozofie. Praha: Vyšehrad, 1999 (CS)

Doporučená literatura

BEDRNOVÁ, E. a I. NOVÝ. Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management Press, 2012 (CS)
EFMERTOVÁ, M. a A. MARES. Historie vědy a techniky. Praha: Cefres, 2002 (CS)
GIDDENS, A. Sociologie. Praha: Argo, 2013 (CS)
KELLER, J. Úvod do sociologie. Praha: SLON, 2012 (CS)
ODEHNAL, I. Úvod do filozofie člověka. Brno: Cerm, 2001 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace URBAN , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace URBAN , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace URBAN , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova


1. Pojem "filozofie". Úvod do filozofického myšlení a pojmosloví. Antická filozofie. Význam filozofie pro přemýšlení o člověku, prostředí a stavitelství.
2. Starověká filozofie. Filozofie v Řecku. Počátky filozofie. Helénistická filozofie. Inspirace pro vědu a techniku.
3. Středověké přemýšlení o světě a vědě. Koncepty středověké filozofie. Vztah filozofie – společnost – architektura.
4. Renesanční obrat – cesta k novému pokroku? Humanismus. Komenský, Descartes. Změny v konceptu myšlení ve společnosti, vědě a architektuře.
5. Racionalismus a empirismus a jejich vliv na vědecký a technický svět. Osvícenství a filozofie. Význam racionalistického přemýšlení pro moderní vědecké myšlení.
6. Filozofie Kanta. Pozitivistická filozofie. Vývoj filozofie, společnosti a vědy ve 20. století. Směry a reprezentanti. Fenomenologie a hermeneutika. Přínos pro moderní vědu a architekturu.
7. Úvod do sociologie. Předmět a metodologie sociologie. Význam sociologie pro společnost, člověka a architekta. Sociologické pojmosloví, školy, směry a paradigmata.
8. Dějiny sociologie, přehled nejvýznamnějších teorií a osobností sociologie. Sociologický výzkum ve vědě a v architektuře.
9. Teorie konsensu a teorie konfliktu. Problém orientace ve světě a přežití v prostředí. Tradiční a moderní společnost v koncepcích sociologie obecně a ve vazbě na architekturu.
10. Sociální a demografická struktura společnosti. Sociologie v architektonické a urbanistické tvorbě. Determinismus v prostředí a v architektuře. Fenomén sousedství.
11. Uniformita a rozmanitost. Sociologie rodiny a bydlení. Veřejné a soukromé prostory. Sociologické hodnocení kvality bydlení. Představy a preference lidí o bydlení.
12. Město a vesnice jako sociální jednotky – shody a rozdíly. Sociologie bydlení a aspekty prostředí. Život mezi budovami.
13. Ekologická architektura a její sociologické aspekty, regionalismus v architektuře. Účast uživatelů v procesu projektování a realizace budov.

Konzultace

2 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor