Detail předmětu

Geografické informační systémy

FA-DU8Ak. rok: 2023/2024

GIS je účinným nástrojem pro správu, analýzu a prezentaci dat, který má v tomto oboru široké uplatnění. Výstupem je individuálně zadaná seminární práce, zpracovávající vybrané geoprostorové aspekty, souvisejících s vlastním zadáním disertační práce.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Zajišťuje ústav

Ústav prostorové tvorby (UPT)

Vstupní znalosti

Znalost práce v obecném CAD systému AutoCAD, nebo MicroStation.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zápočet je udělen na základě závěrečné prezentace semestrálních projektů, absolvovaných jednotlivě v obou dvou částech výuky předmětu.
Průběžné plnění úkolů min. na 50%, zpracování semestrálního projektu a jeho závěrečná prezentace.

Učební cíle

Cílem první části předmětu je poskytnutí informací o dostupných nástrojích a možnostech využití geografických informačních systémů (GIS) v územním plánování.
Cílem druhé části předmětu je praktická příprava grafiky (informativní mapy a grafu) na podkladu topografických dat souvisejících s doktorským výzkumem pro publikování jako dílčí součást rozpracovaného odborného článku.
Doktorand získá odborné znalosti pro práci s geografickými informačními systémy a schopnost získávat a zobrazovat topografická a geoprostorová data v podobě editovatelné mapy.

Základní literatura

SASHINSKAYA, Maria. Open Data: All You Want To Know About Open Data ((Big Data, Transparency, Urbanism, Transportation, Sustainable Cities, Innovations, Smart Governance, e-government)). B.m.: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2017. ISBN 978-1542893961. (EN)
GERLACH, Verena, Nicolas KAYSER-BRIL, Michiel de LANGE, Martijn de WAAL, Lev MANOVICH and Dietmar OFFENHUBER. Data-Driven Methods for City Research and Exploration. Katowice: Institution of Culture Katowice: City of Gardens, 2016. ISBN 978-83-63304-87-4. (EN)
HARDER, Christian and Clint BROWN, eds. The ArcGIS Book: 10 Big Ideas about Applying The Science of Where. Second Edition. Redlands: Esri Press, 2017. ISBN 978-1-58948-487-0. (EN)
SAPPINGTON, Nancy, ed. ESRI Map Book: Geography and GIS–Sustaining Our World. Redlands: Ersi Press, 2002. ISBN 1-58948-048-1. (EN)
SOUČEK, Jan, ed. ArcRevue. 2017. ISSN 1211-2135. (CS)
Hanna, K,C. GIS for landscape architects. Ersi Press, 1999. ISBN 1-879102-64-1. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program ARCHURB doktorský

  obor ARCH , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor URBAN , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor URBAN , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor ARCH , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  specializace URBAN , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace URBAN , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor URBAN , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  specializace URBAN , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

14 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Exaktní a počítačové metody, význam, teoretické principy a souvislosti, využitel-nost v teorii, výzkumu a odborné praxi – I.
2. Exaktní a poč.metody, význam, teoretické principy a souvislosti, využitelnost v te-orii, výzkumu a odborné praxi – II.
3. Filosofie soudobého software a jeho trendy, charakteristika a vývoj hardware.
4. CAD v urbanistické tvorbě.
5. Územně technické podklady.
6. Systémy GIS – I.
7. Systémy GIS – II.
8. Počítačové metody, postupy a techniky v urbanismu a územním plánování - 1.
9. Počítačové metody, postupy a techniky v urbanismu a územním plánování - 2.
10. Počítačové metody, postupy a techniky v urbanismu a územním plánování - 3.
11. Počítačová podpora urbanistické tvorby, její formy, specifika a limity.
12. Analýza předmětu, předpokládaných cílů, metod, řešení a výstupů dis. práce z hle-diska počítačové podpory.
13. Aktuální téma.

seminář:
1. Současný stav, trendy a možnosti počítačových aplikací.
2. Exaktní metody v urbanismu a územním plánování.
3. Metodologické aspekty počítačové podpory v urbanismu, seminární práce 1 - počí-tačová podpora v tvůrčí oblasti urbanismu.
4. Kritická diskuse nad shromážděnými materiály.
5. Závěrečný seminář – presentace seminárních prací.


GIS je účinným nástrojem pro správu, analýzu a prezentaci dat, který má v tomto oboru široké uplatnění. Výstupem je individuálně zadaná seminární práce, zpracovávající vybrané geoprostorové aspekty, souvisejících s vlastním zadáním disertační práce.
Absolventi předmětu získají odborné znalosti a praktické dovednosti především v těchto oblastech:
- možnosti využití GIS v územním plánování,
- hardwarové a softwarové vybavení pro GIS,
- vstupní data pro GIS v územním plánování,
- správa vstupních dat, datové modely,
- analytické nástroje GIS,
- prezentace výsledků analýz, tvorba map.

Konzultace

2 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

6 hod., povinná

Vyučující / Lektor