Detail předmětu

Základy vědecké práce

FA-D01Ak. rok: 2023/2024

V první části se věnuje specifikům vědeckého psaní, přípravě výzkumu s cílem publikování jeho výsledků, dále osvojení si dovedností efektivní prezentace, získá přehled o oblastech podpory a výsledcích výzkumu, vývoje a inovací.
Druhá část začíná důkladným a korektním zavedením pravděpodobnosti, odvozením základních vlastností pravděpodobnosti. Dále je definována náhodná veličina, její číselné charakteristiky a nejpoužívanější rozdělení. Na tento základ potom navazuje nejdříve popisná statistika a potom problematika testování statistických hypotéz, volba vhodného testu a vysvětlení závěrů jednotlivých testů.
V prvních kapitolách třetí části se výuka věnuje sběru informací z dostupných elektronických zdrojů, dále jejich správnému použití a citování, v následujících kapitolách získají studenti přehled a rady k tvorbě odborného textu a výběru vhodného časopisu pro jeho publikování. V posledních kapitolách se kurz věnuje propagaci výsledků vědecké práce a citačním analýzám.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Zajišťuje ústav

Ústav prostorové tvorby (UPT)

Vstupní znalosti

Studenti zapsání v tomto předmětu musí psát disertační práci nebo téze. U studentů se předpokládají znalosti ze základního kurzu matematiky na VŠ. Základy práce s PC.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zápočet je udělen na základě písemného testu a ústního pohovoru, absolvovaných jednotlivě ve všech třech částech výuky předmětu.
Průběžné plnění úkolů min. na 50%, zpracování semestrálního projektu a závěrečná prezentace

Učební cíle

Cílem první části předmětu je systematická příprava doktorandů pro vědeckou práci. Doktorand si osvojí základy moderního pojetí věd a vědeckého zkoumání. V první části se věnuje specifikům vědeckého psaní, přípravě výzkumu s cílem publikování jeho výsledků, dále osvojení si dovedností efektivní prezentace, získá přehled o oblastech podpory a výsledcích výzkumu, vývoje a inovací. Student získá rady pro přípravu grantové žádosti, etické chování, organizační personální a ekonomickou přípravu a řízení projektu a sebeřízení. Seznámí se s metodami vědeckého výzkumu v architektuře a urbanismu. Výstupem jsou postupně prezentované dílčí seminární práce.
Druhá část předmětu se věnuje upevnění a rozšíření znalostí studentů v oblasti teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky. Nejdříve se začíná důkladným a korektním zavedením pravděpodobnosti, odvozením základních vlastností pravděpodobnosti. Dále je definována náhodná veličina, její číselné charakteristiky a nejpoužívanější rozdělení. Na tento základ potom navazuje nejdříve popisná statistika a potom problematika testování statistických hypotéz, volba vhodného testu a vysvětlení závěrů jednotlivých testů.
Student získá rady pro přípravu grantové žádosti, etické chování, organizační personální a ekonomickou přípravu a řízení projektu a sebeřízení. Upevní a rozšíří si znalosti v oblasti teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky. Seznámí se s metodami práce s informacemi v oblasti vědecké publikace. Výstupem jsou postupně prezentované dílčí seminární práce.


Základní literatura

GROAT, Linda N and David WANG. Architectural Research Methods. 2nd ed. B.m.: John Wiley & Sons, 2013. (EN)
LUCAS, Ray. Research Methods for Architecture. 1st ed. London: Laurence King Publishing Ltd, 2016. ISBN 978 (EN)
MURRAY, Rowena. How to Write a Thesis (UK Higher Education Humanities & Social Sciences Study Skills). 4 ed. B.m.: Open University Press, 2017. ISBN 978-0335262069. (CS)
POPPER, Karl R. (ed). Logika vědeckého bádání. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 1997. ISBN 80-86005-45-3. (CS)
PUNCH, Keith. Úspěšný návrh výzkumu. 2nd ed. B.m.: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0980-5. (CS)

Doporučená literatura

BORDEN, Iain. The Dissertation: An Architecture Student's Handbook. 2nd ed. B.m.: Routledge, 2006. (EN)
BUDÍKOVÁ, M., Králová, M., Maroš, B, Průvodce základními statistickými metodami. Praha: Grada, 2010. (CS)
COMFORT, Jeremy. Effective Presentations: Student's Book (Oxford Business English Skills). Student edition. B.m.: Oxford University Press, 1996. (EN)
ČSN ISO 7144 (01 0161). Formální úprava disertací a podobných dokumentů. Praha: ČNI, 1997. (CS)
KATUŠČÁK, Dušan, Ján FINDRA and Dušan MAŠKO. Akademická príručka. 3rd ed. B.m.: OSVETA, 2013. ISBN 978-80-8063-392-9. (SK)
KRČÁL, Martin a Zuzana TEPLÍKOVÁ. Naučte (se) citovat. Blansko: Citace.com, 2014. ISBN 978-80-260-6074-1. (CS)
LIŠKA, Václav, Ingrid MATOUŠKOVÁ, Jiří LOUDÍN, Jiří ČESAL, Monika SCHMIDTOVÁ and Vladimíra NOVÁKOVÁ. Vědecké metody pro doktorandy. 1st ed. Praha: ČVUT Praha, 2010. ISBN 978-80-01-04677-7. (CS)
NOSKOVÁ, J., Pavlásek, M. (eds). Když výzkum, tak kvalitativní. Serpentinami bádání v terénu. Brno: Masarykova univerzita, 2013. (CS)
ŘEHÁK, David and Pavel ŠENOVSKÝ. Průvodce vědou a výzkumem (nejen) pro studenty doktorského studia. 1st ed. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3252-4. (CS)
REMR, Jiří and Jan HENDL. Metody výzkumu a evaluace. 1st ed. B.m.: Portál, 2017. ISBN 978-80-262-1192-1. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program ARCHURB doktorský

  obor ARCH , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor ARCH , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace URBAN , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace URBAN , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor URBAN , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor URBAN , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace URBAN , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do předmětu.
2. Specifika architektury a urbanismu z hlediska vědeckého řešené profesních pro-blémů.
3. Principy metodiky vědecké práce.
4. Vědecké myšlení (základy určování).
5. Zdroje a získávání informací, třídění a zpracování informací, bibliografie.
6. Metodologie vědecké a výzkumné práce (obecně, prostředky a postupy) - I.
7. Metodologie vědecké a výzkumné práce (obecně, prostředky a postupy) - II.
8. Věda a výzkum v architektuře a urbanismu (problémy, instituce, granty).
9. Vědecká a výzkumná práce (struktura, forma, postupy a hodnocení) - I.
10. Vědecká a výzkumná práce (struktura, forma, postupy a hodnocení) - II.
11. Aktuální zaměření výzkumné činnosti v oblasti architektury a urbanismu.
12. Současná situace ve výzkumu v ČR a v EU.
13. Aktuální téma.
doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D., prof. Ing. arch. Jan Koutný, CSc.
Cílem 1. části předmětu je systematická příprava doktorandů pro vědeckou práci. Doktorand si osvojí základy moderního pojetí věd a vědeckého zkoumání. V první části se věnuje specifikům vědeckého psaní, přípravě výzkumu s cílem publikování jeho výsledků, dále osvojení si dovedností efektivní prezentace, získá přehled o oblastech podpory a výsledcích výzkumu, vývoje a inovací. Student získá rady pro přípravu grantové žádosti, etické chování, organizační personální a ekonomickou přípravu a řízení projektu a sebeřízení. Seznámí se s metodami vědeckého výzkumu v architektuře a urbanismu. Výstupem jsou postupně prezentované dílčí seminární práce.

1. Organizace doktorského studia a vědecko-výzkumné činnosti
2. Čtení, citační manažery, repozitáře, citovanost (WOS)
3. EIZ - elektronické informační zdroje
4. Vědecký problém, volba metodologie, výzkumné cíle
5. Vědecké metody a jejich použití
6. Návrh výzkumu, disertační práce a její formální úprava, státní zkouška a obhajoba; diskuse na téma čtení a psaní odborných textů, strategie a taktiky, redakce odborných textů (J. Šanderová)
7. Výzkumný projekt a tým, dotace na podporu výzkumu, výzkumná data, otevřený výzkum, FAIR principy
8. Odborný text a práce s prameny, vědecký článek, komunikace vědy, psaní, etika a plagiátorství, autorské identifikátory
9. Vědecká komunikace, konference, prezentace, přednáška, sociální média, hodnocení výsledků VaV, výsledky a výstupy, databáze, IS VUT
10. RUV, FUČ
11. Principy práce s IS Apollo v prostředí univerzity, osobní bibliografická databáze a její správa
12. Diskuse na téma návrh výzkumu (K. Punch), představení návrhu výzkumného projektu
13. Závěrečné kolokvium, prezentace osnovy disertační práce


PhDr. Martin Jelínek, Ph.D., Mgr. Helena Klimusová, Ph.D.
Cílem 2. části předmětu je seznámit studenty s povahou vědeckého poznání v architektuře. Studenti by měli porozumět základním metodám a technikám a způsobům jejich použití ve výzkumu a v budování vědeckého poznání. Seznámí se s postupy kvantitativního výzkumu, včetně přehledu statistických metod zpracování dat, a také s metodami výzkumu kvalitativního. Pozornost bude věnována také obecným otázkám budování teoretických východisek výzkumu, volbě výzkumné otázky, sestavení projektu výzkumu a jeho realizace.