Detail předmětu

Krajinářská architektura

FA-DA11Ak. rok: 2023/2024

Výuka je členěna do dvou tematických částí: krajinářská architektura a krajinné plánování. V prvním bloku student samostatně řeší vybraný prostor z hlediska založení, obnovy nebo péče o vegetační prvky včetně jejich prostorové, taxonomické a hmotové struktury. V druhém bloku řeší funkční vztahy mezi jednotlivými skladebnými prvky systému zeleně (Green Infrastructure).
Výuka bude zahájena začátkem zimního semestru výběrem území (společným workshopem) a studiem literatury a ukončena koncem letního semestru.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Zajišťuje ústav

Ústav urbanismu (UU)

Vstupní znalosti

Urbanismus a architektura na úrovni MSP

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Ústní zkouška a prezentace. Ke zkoušce doktorand předkládá vypracovanou semestrální práci. K úspěšnému zvládnutí zkoušky musí doktorand prokázat schopnost srozumitelně představit svoji práci, správně používat terminologii svého oboru a zodpovědět jemu položené otázky ve vztahu k řešenému úkolu.

Učební cíle

Studenti se v předmětu seznámí se základy navrhování zahrad, parků a dalších veřejných prostorů v rámci systémů zeleně sídel.

Základní literatura

VOREL, I., KUPKA, J., Aktuální otázky ochrany krajinného rázu, Praha: ČVUT Praha, 2010 (CS)

Doporučená literatura

SALAŠOVÁ, A., FLEKALOVÁ, M., TIKKANEN, J., LYNCH, C., VAN DER LINDE, D., Collaborative Planning Package (EN)
SALAŠOVÁ, A. Definovanie cielovej kvality krajiny - námety a postoje z hladiska medzinárodných skúseností (SK)
SALAŠOVÁ, A. Designed landscapes - the past, present and future (EN)
KUČERA, P., KULIŠŤÁKOVÁ, L., SALAŠOVÁ, A. Indikátory kvality krajiného prostředí (CS)
SALAŠOVÁ, A. Krajinný plán - nástroj preventívnej ochrany krajiny (SK)
KUČERA, P., SALAŠOVÁ, A., ŠTĚPÁN, M. a kol. Krajinný plán Mikulovska - Falkensteinska (CS)
SALAŠOVÁ, A. Landscape planning in the Czech Republic (EN)
SALAŠOVÁ, A., KUČERA, P., STRÁNSKÝ, M., VYBÍRAL, J. Management kulturní krajiny (CS)
KUČERA, P., SALAŠOVÁ, A. Urbanistická studie - nástroj péče o historicky cenný krajinářský areál (CS)
BENEDICT, M., MCMAHON, E. Green Instrastructure: Smart Conservation for the 21st Century, Washington, Sprawl Watch Clearinghouse, 2009 (EN)
BOLUND, P., HUNHAMMAR, S. Ecosystem Services in Urban Areas, Ecological Economics, 1999 (EN)
DAVIES, C. et al., Green Infrastructure Planning and Implementation, 2015 (EN)
DUNNE, T., AUBRY, B. Effects of Rainfall, Vegetation and Microtopography on Infiltration and Runoff, Water Resources Research 1991 (EN)
FANG, Chih-Fang a Der-Lin LING, Guidance for noise reduction provided by tree belts, Landscape and Urban Planning, 2005 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor ARCH , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor ARCH , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor URBAN , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace URBAN , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor URBAN , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace URBAN , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka je členěna do dvou tematických částí: krajinářská architektura a krajinné plánování. V prvním bloku student samostatně řeší vybraný prostor z hlediska založení, obnovy nebo péče o vegetační prvky včetně jejich prostorové, taxonomické a hmotové struktury. V druhém bloku řeší funkční vztahy mezi jednotlivými skladebnými prvky systému zeleně (Green Infrastructure).
Výuka bude zahájena začátkem zimního semestru výběrem území (společným workshopem) a studiem literatury a ukončena koncem letního semestru.

1. Výběr modelového území, širší vztahy, literatura, příklady
2. Rozbor stávající situace systému zeleně v okolí lokality (prostorové návaznosti, bariéry, benefity)
3. Rozbor řešeného „pilíře“ systému zeleně: historické vztahy v urbánní osnově, kompoziční vazby v urbanistické struktuře, provozní požadavky
4. Definice problémů a střetů v dané lokalitě
5. Návrh úprav vegetace na vybrané lokalitě (založení, obnova nebo stanovení principů udržovací péče)
6. Začlenění řešeného segmentu do Green Infrastructure v širších prostorových vztazích: primární, sekundární a terciární struktura krajiny
7. Orientační hodnocení benefitů vegetačních prvků v urbánní struktuře území
8. Závěrečné kolokvium - prezentace semestrálních prací, diskuze

Konzultace

2 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor