Detail předmětu

Prostorové plánování

FA-DU2Ak. rok: 2023/2024

Student se v předmětu seznámí s aktuálními principy, trendy a nástroji strategického a územního plánování od analýzy, vize a prognózy až pro plánování a koordinování územního rozvoje v kontextu požadavků na udržitelný rozvoj Evropské unie.
Širší teoretické a obecné přístupy budou konfrontovány s aktuální situací v ČR, zejména brněnského regionu.
Výuka bude probíhat v přednáškových blocích, seminářích a samostudiu odborné literatury.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Zajišťuje ústav

Ústav urbanismu (UU)

Vstupní znalosti

Územní plánování, stavební zákon a související předpisy.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Semestrální práce prezentovaná (obhájená) na závěrečném kolokviu. Závěrečná seminární práce bude zaměřena na koncepci rozvoje určeného nebo zvoleného území nebo rozbor aktuálního problému.
Účast minimálně na 3 seminářích, povinná účast a vystoupení na závěrečném seminá-ři. Při absenci na dvou a více seminářích náhradní seminární práce.

Učební cíle

Prohloubení znalostí z oblasti plánování a řízení územní činnosti, získaných v magisterském studiu architektury a urbanismu.
Student se v předmětu seznamí s novou rolí územního plánování a řízení v rozvoji města, studuje souvislosti a předpoklady realizace urbanistických záměrů. Seznamuje se s principy prostorového plánování v EU a souvisejícími disciplínami, které ovlivňují udržitelný rozvoj území.
Osvojí si souvislosti a komplexních znalosti z oblasti plánování a řízení územní činnosti v evropských souvislostech. Seminární práce je zaměřena na koncepci rozvoje určeného nebo zvoleného území.

Základní literatura

Hall, P.: Urban and Regional Planning. 5 ed. Routledge, 2011. ISBN 978-0-415-56652-0 (CS)
Maier, K.: Udržitelný rozvoj území. Praha: Grada, 2012. (CS)
Maier, K.: Územní plánování a udržitelný rozvoj. Praha: ABF - Arch, 2008. Stavební právo. ISBN 978-8-086-905471 (CS)

Doporučená literatura

Maier, K., Řezáč, V.: Ekonomika v území, Urbanistická ekonomika a územní rozvoj, ČVUT, Praha, 1997 (CS)
Allmendiger, P.: Planning Theory, 3rd Edition, Palgrave, 2017. (EN)
Davoudi, S. a Strange, I.: Conceptions of space and place in strategic spatial planning. London: Routledge, 2009. (EN)
Fialová, E.: Územní plánování: od územně plánovacích podkladů po územní rozhodování. Praha: pro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě vydalo Informační centrum ČKAIT, 2016. Metodické a technické pomůcky k činnosti autorizovaných osob. (CS)
Kompendium Evropské unie o systémech, politikách a zásadách územního plánování: studie regionálního rozvoje. Brno: Ústav územního rozvoje, 2000. Regionální politika a soudržnost. (CS)
Spitzerová, N.: Prostorové plánování v EU - společné specifické rysy: (vybraná členská země). Brno, 2002. (CS)
Šilhánková, V.: Územní plánování. Praha: Vysoká škola regionálního rozvoje, 2015. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program ARCHURB doktorský

  obor ARCH , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor URBAN , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor URBAN , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor ARCH , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  specializace URBAN , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace URBAN , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor URBAN , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  specializace URBAN , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Systém plánování a řízení územního rozvoje.
2. Současná legislativa územního plánování.
3. Programování urbanistického.rozvoje.
4. Navrhování urbanistického rozvoje.
5. Principy prostorového plánování v EU.
6. Urbanistická ekonomie.
7. Realizovatelnost urbanistických záměrů.
8. Vlivy urbanistického rozvoje na životní prostředí.
9. Řízení urbanistického rozvoje.
10. City marketing a management.
11. Právo a legislativa.
12. Aktuální téma.
13. Exkurze.


Student se v předmětu seznámí s aktuálními principy, trendy a nástroji strategického a územního plánování od analýzy, vize a prognózy až pro plánování a koordinování územního rozvoje v kontextu požadavků na udržitelný rozvoj Evropské unie.
Širší teoretické a obecné přístupy budou konfrontovány s aktuální situací v ČR, zejména brněnského regionu.
Výuka bude probíhat v přednáškových blocích, seminářích a samostudiu odborné literatury.

1. Strategické plánování
2. Aktuální trendy a problémy územní plánování
3. Rozvoj Jihomoravského kraje
4. Rozvoj Brna
5. Kolokvium – prezentace seminární páce

Konzultace

2 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor