Detail předmětu

Teorie a vývoj urbanismu

FA-D02Ak. rok: 2023/2024

Předmět prezentuje teoretické souvislosti a historické i aktuální trendy v urbanismu. Cílem předmětu je získání hlubších, kontextuálních znalostí jednotlivých témat. Důraz je kladen na pochopení souvislostí s rozvojem soudobého města. Každé prezentované téma je doplněno následným seminářem.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Zajišťuje ústav

Ústav urbanismu (UU)

Vstupní znalosti

Orientace v teorii, vývoji a soudobých trendech urbanismu.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zkouška je vedena formou rozboru seminární práce. Studenti si po dohodě s vyučujícím zvolí téma, které podrobně rozpracují v závěrečné seminární práci. Průběžně zpracovávají diskusní témata do jednotlivých seminářů. Získání poznatků je podmíněno aktivním zapojením studentů do výuky v seminářích a jejich samostatným studiem literatury.
Účast minimálně na 4 seminářích, povinná účast a vystoupení na závěrečném semináři. Při absenci na třech a více seminářích náhradní seminární práce.

Učební cíle

Prohloubení teoretických znalostí z magisterského studia o urbanismu a jejich moderním vývoji.
Student si prohloubí teoretické znalosti z předchozího studia o urbanismu a jeho moderním vývoji. Studenti si osvojí nové teoretické poznatky o soudobém urbanismu, a soudobém rozvoji sídel a osídlení, seznámí se s trendy urbanistického rozvoje. Seminární práce je zaměřena na formulaci základních principů udržitelného rozvoje vybraného území.

Základní literatura

Gehl, J.: Život mezi budovami (1998) (CS)
Gehl, J.: Města pro lidi ( angl.originál CITIES FOR PEOPLE) ISBN-978-80-260-2080-6 (CS)
Sitte, C.: Stavba měst podle uměleckých zásad (1889) (CS)
Norberg-Schulz, Ch.: Genius loci, Odeon, Praha 1994 (CS)

Doporučená literatura

Kuča, K.: Brno – Vývoj města, předměstí a připojených vesnic (CS)
Kriér, L.: Architektura, volba nebo osud, Academia, Praha 2001 (CS)
Hrůza, J. a J. Zajíc: Vývoj urbanismu I.a II.díl (CS)
Hrůza, J. a J. Zajíc: Svět měst (2014) ISBN 978-80-200-1808-3 (CS)
Mostafavi, M. a G. Roberty: ECOLOGICAL URBANISM (Harvard University 2010) (EN)
SHRINKING CITIES, VOLUME 1, INTERNATIONAL RESEARCH ISBN 3 – 7757 – 1682 – 3 (EN)
SHRINKING CITIES, VOLUME 2, INTERVENTIONS ISBN – 10 3– 757– 711–0 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program ARCHURB doktorský

  obor ARCH , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor ARCH , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 1. ročník, letní semestr, povinný
  specializace URBAN , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace URBAN , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor URBAN , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor URBAN , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 1. ročník, letní semestr, povinný
  specializace URBAN , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

. Úvod do problematiky. Společnost,urbanismus a architektura.
2. Cesty k modernímu urbanismu – charakteristika přechodového období do počátku 20. století.
3. Cesty k dernímu urbanismu (do r. 1945).
4. Cesty k modernímu urbanismu (po r. 1945).
5. Soudobá urbanizace a osídlení.
6. Města a městské regiony.
7. Urbanistická struktura města.
8. Městské prostředí, jeho rozvoj a proměny.
9. Soudobé město.
10. Venkovské osídlení.
11. Přírodní prostředí a krajina.
12. Cesty k novému urbanismu.
13. Aktuální téma.
Předmět prezentuje teoretické souvislosti a historické i aktuální trendy v urbanismu. Cílem předmětu je získání hlubších, kontextuálních znalostí jednotlivých témat. Důraz je kladen na pochopení souvislostí s rozvojem soudobého města. Každé téma je doplněno seminářem.
Přehled urbanistických teorií a oborů (doc. Wittmann): Urbanistické navrhování, kompozice a problematika rozvoje současných sídel se zřetelem k udržitelnosti a k soudobým urbanistickým trendům. Významné urbanistické teorie ovlivňující současnost. Zdůrazněny jsou poznatky s dopady do oblasti urbanistického výzkumu.
Vývojové trendy a teorie v urbanismu do 18. století včetně (prof. Koutný): Historický vývoj stavby měst od jeho počátků do konce novověku v 18. století. Cyklus postupuje od vzniku pevných sídel v předměstském období s počátky zemědělství, starověkou stavbu měst, středověkou stavba měst a novověkou stavba měst. V historických epochách vznikaly sídelní struktury rozdílných úrovní, odrážející rozvoj lidstva. Principy uspořádání typů měst v jednotlivých historických epochách.
Vývojové trendy a teorie v urbanismu 19. století (MArch. Kristek): Klasická urbanizace doprovázející společensko-ekonomické změny v 19. století. Základní příčiny demografického i geografického růstu měst s důrazem na tzv. průmyslové město, dobovou reflexi urbanizačních procesů i vznik moderní disciplíny urbanismu. Presentace nejznámějších urbanistických příkladů 19. století (Paříž, Vídeň a Barcelona).
Vývojové trendy a teorie v urbanismu 20. století (doc. Havliš, MArch. Kristek):Teorie plánování měst v meziválečném období, kritické situaci a podmínkám vzniku CIAM a Athénské charty, s dobovými souvislostmi s německou, holandskou a ruskou avantgardou. Vznik disciplíny územního plánování a její historii v Československu, po jednotlivých desetiletích od vzniku republiky až do 70. let 20. století. Vliv brněnské urbanistické školy na období po druhé světové válce.
Vývojové trendy historické a současné vesnice (prof. Urbášková): Stručný přehled historického vývoje venkovského prostoru a krajiny, souvislosti s hospodařením v zemědělství a prostorovou strukturou a typologií vesnic, socioekonomické změny a jejich dopad na formování vesnice jako sídla. Venkovský prostoru v soudobé civilizaci ovlivněné globalizací, soudobé trendy udržitelného rozvoje vesnice a venkovského prostoru.
Soudobé urbanistické trendy (doc. Havliš): Stručný přehled socioekonomických změn po druhé světové válce, postupná negace modernistických teorií, kritika dopadů principů Athénské karty. Politické rozdělení světa na Východ a Západ, vývoj rozdílných společenských a ekonomických východisek urbanistických teorií od konce 40.let do začátku 60.let. Postmodernistické trendy v kultuře západní společnosti ovlivňující teorie urbanismu, změny v plánování měst směřující k udržitelnosti. Rozpad bipolárního světa, vliv globalizace na formování soudobých postindustriálních měst. Presentace nových urbánních strategií reflektujících urychlený rozvoj světa.
Soudobé urbanistické realizace (Ing. arch. Františák): Rekapitulace modernist

Konzultace

2 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor