Detail předmětu

Ochrana a obnova památek

FA-DA2Ak. rok: 2023/2024

Předmět navazuje na základní znalosti z problematiky péče o památky (dějiny PP, legislativa, metody, průzkumy, historické konstrukce). V DSP bude tato problematika rozšířena a aplikována na současné problémy památkové péče (věda v PP, výsledky PP, restrukturalizace PP – nový památkový zákon). Nedílnou součástí předmětu jsou exkurze na prestižní stavební akce s odborným doprovodem (projektant, restaurátor, archeolog).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Zajišťuje ústav

Ústav památkové péče (UPP)

Vstupní znalosti

Znalosti v oblasti ochrany kulturního dědictví, orientace v Památkovém zákonu.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Ústní zkouška a prezentace. Ke zkoušce doktorand předkládá vypracovanou semestrální práci. K úspěšnému zvládnutí zkoušky musí doktorand prokázat schopnost srozumitelně představit svoji práci, správně používat terminologii svého oboru a zodpovědět jemu položené otázky ve vztahu k řešenému úkolu.
Hodnoceny jsou tyto složky analytické seminární práce:
– Volba místa, stavby, interpretace, analýza, syntéza, idea;
- Vyhledávání, sběr a následné zpracování dat - využívání metod vědecké práce;
– Vyhodnocení procesů, provozu;
– Vyhodnocení materiality, struktury, konstrukce;
– Vyhodnocení formy, uspořádání;
- Analýza metod památkové péče - adekvátních dané řešené problematice
– Prezentace, adjustace, obhajoba;
– Přístup studenta ke zpracování projektu.
Váhu jednotlivých složek určuje vedoucí.
Přednášená problematika bude vyžadovat zapojení studentů s jejich individuálními prezentacemi a analýzami příkladů staveb, jejich fragmentů - pozůstatků, souborů staveb či areálů, požívajících některého stupně památkové ochrany.
Výuka je prováděna formou semináře, předpokládá se povinná účast studenta na konzultacích rozpracovanosti seminární práce min. 4 x za semestr a povinná účast při závěrečné prezentaci výsledků práce.

Učební cíle

Cílem je seznámení s metodami ochrany a památkové péče a získání znalostí pro architektonickou tvorbu v historickém prostředí a způsob obnovy, zachování a nového využití kulturních památek. Tyto znalosti a dovednosti jsou pro architekta nezbytné vzhledem k vysokému procentu stavební činnosti realizované v historickém prostředí a zvýšenému tlaku na jeho ochranu a zachování.
- Student se seznámí s aktuálními metodami ochrany a památkové péče
- Student získá znalosti potřebné pro architektonickou tvorbu v historickém prostředí a způsob obnovy, záchrany a nového využití kulturních památek.
- Student si osvojí základy legislativy týkající se ochrany památek, kulturního dědictví a jeho proměny v historických slohových etapách
- Student se seznámí s některými stavebně technickými prostředky a technologiemi, nejčastěji užívanými v oblasti obnovy kulturních památek.
- Student si zároveň osvojí základní metody vědecké práce na pozadí problematiky památkové ochrany a péče o kulturní a historické dědictví
Předmět je ukončen workshopem na aktuální téma.

Základní literatura

V. Girsa a kol.: Předprojektová příprava a projetková dokumentace v procesu péče o stavební památky, NPÚ 2004 (CS)
J. Holeček, V. Girsa a kol.: Projektování obnovy stavebních památek, NPÚ 2008 (CS)
Zákon 20/1987 Sb. o státní památkové péči (CS)
Metodické směrnice NPÚ (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program ARCHURB doktorský

  obor ARCH , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor ARCH , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor URBAN , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor URBAN , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor ARCH , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor ARCH , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor URBAN , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace URBAN , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace URBAN , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor URBAN , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  specializace URBAN , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

10 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Města zítřka a jejich kulturní dědictví, ochrana, obnova a nové využívání.
2. Konverze - součást rozvojových programů měst.
3. Ostrava - těžební průmysl, ocelářství v urbanistické struktuře města. Průmyslová architektura jako reflexe euforie a deprese průmyslu.
4. Ostrava - exkurze
5. Německé zkušenosti - Emscher Park, Duisburg, Völklingen.
6. Zlín - modelové průmyslové město založené T. Baťou. Hledání způsobů ochrany a záchrany, památková zóna.
7. Zlín - exkurze
8. Osud evropských satelitů realizovaných T. Baťou. Průmyslová archeologie, příklady Nestlé Noisel -Francie, Grande Hornu - Belgie.
9. Brno - textilní a strojírenský průmysl - motor rozvoje města období industrializace.
10. Brno - exkurze
11. Příklady nového funkčního využití textilek v Brně a Manchesteru.
12.-13.Workshop - nové funkční využití textilky.
- Úvod, definice pojmů, vytipování tématu seminární práce v závislosti na zaměření studia
- Výběr metod práce
- Průzkumy, sběr dat, analýzy
- Odborná exkurze
- Konzultace a korekce podkladů, kontrola rozpracovanosti
- Konzultace seminární práce
- Odborná exkurze
- Konzultace - konfrontace postupů s obecně platnou metodikou PP
- Konzultace - konfrontace řešení s obecným zaměřením doktorské práce
- Odborná exkurze
- Konzultace - průběžná korekce
- Závěrečná konzultace
- Prezentace výsledků práce, obhajoba seminární práce


Konzultace

2 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

10 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Exkurze

6 hod., povinná

Vyučující / Lektor