studijní program

Chemické technologie a nanotechnologie

Fakulta: FCHZkratka: BPCP_CHTNAk. rok: 2023/2024

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: X00000000000

Udělovaný titul: Bc.

Jazyk výuky: čeština

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

3 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Chemie Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Cílem studia je poskytnout všeobecné vzdělání v oboru chemie, rozšířené o technickou a aplikovanou chemii zejména v progresivních chemických technologiích. Studium je koncipováno tak aby studenti získali potřebné komplexní kompetence pro profesní život v oblasti chemických oborů a schopnosti flexibilně reagovat na měnící se potřeby trhu práce implikovanými příchodem nových technologií a celospolečenských výzev a globálních megatrendů. Cílem je vybavit absolventy jak stabilními základy přírodovědných oborů a základními znalostmi a dovednostmi (včetně laboratorních) odpovídajících odbornosti chemie a technické chemie, tak znalostmi a dovednostmi mezioborovými zejména v oblastech nových technologií a nanotechnologií. Cílem studia je také vybavit absolventa takovými kompetencemi, které umožní posoudit interakce materiálů s prvky životního prostředí a možného vlivu chemických technologií na životní prostředí. V neposlední řadě je cílem studia rozvíjet kritické a syntetické myšlení při hodnocení experimentálních dat i literárních poznatků.

Profil absolventa

Absolvent získá znalosti a dovednosti (včetně laboratorních) odpovídající odbornosti chemie a technické chemie, která zahrnuje zejména disciplíny obecné, anorganické, organické, fyzikální a analytické chemie, biochemie a chemického inženýrství. Dále si osvojí potřebné znalosti z matematiky, fyziky a výpočetní techniky. Tento základ je rozvinut směrem k pochopení fyzikálně-chemické podstaty chemických a zpracovatelských postupů a technologií v průmyslových odvětvích, jakož i vztahů mezi strukturou, vlastnostmi a využitím chemických látek či přírodních i syntetických materiálů. Absolvent dále získá přehled o soudobých a perspektivních chemických technologiích využívaných pro výrobu inovativních produktů. Důraz je také kladen na získání laboratorních dovedností umožňujících samostatné zpracování zadaných úkolů. Absolvent rovněž dovede využívat soudobé informační technologie v chemické praxi (např. reglementy, výpočty, statistické zpracování a grafické znázornění dat, orientace v databázích) i mimo ni (např. v logistice a obchodu).
Absolvent je tak schopen řešit běžné problémy v oblasti chemie a chemické technologie, bezpečně pracovat v chemických a chemicko-technologických laboratořích, navrhovat experimenty, sbírat a hodnotit experimentální data, samostatně pracovat s odbornou chemickou literaturou v českém i anglickém jazyce a kriticky hodnotit publikované poznatky a tvořivě je využívat ve vlastní činnosti. Absolvent realizoval a obhájil bakalářskou práci ve formě teoretického nebo experimentálního výzkumného projektu.
Šíře oboru dává absolventovi předpoklady především k úspěšnému studiu v navazujících magisterských studijních programech zaměřených na chemii a příbuzné obory, ale může se uplatnit i ve výzkumných institucích aplikovaného i základního charakteru. Prakticky zaměřený absolvent se může uplatnit i přímo v průmyslové praxi tam, kde je vyžadováno analytické myšlení nebo přehled o chemii a jejím praktickém využití.

Charakteristika profesí

Šíře oboru dává absolventovi předpoklady k úspěšnému studiu v navazujících magisterských studijních programech zaměřených na chemii, chemické technologie a příbuzné obory, ale může se uplatnit i ve výzkumných institucích aplikovaného i základního charakteru. Prakticky zaměřený absolvent se může uplatnit i přímo v průmyslové praxi tam, kde je vyžadováno analytické myšlení nebo přehled o chemii a chemických technologiích. Potenciálními průmyslovými zaměstnavateli jsou zejména technologické firmy zaměřené na moderní systémy a inovativní produkty pro aplikace v celé řadě odvětví včetně tradičních průmyslových oblastí jako je automobilový průmysl, farmaceutický průmysl, malotonážní chemické výroby, konkrétně např. elektrotechnického průmyslu, kosmetického průmyslu, výroby domácí chemie, zemědělských, zdravotnických a léčivých přípravků, v polygrafickém a fotografickém průmyslu, průmyslu barev a laků, plazmochemických technologií, zpracování a využití biopolymerů, technických textilií a další. Zde může zastávat funkce vysoce kvalifikovaných dělníků, technologů, pozice nižšího a středního managementu, výzkumných a vývojových asistentů a po získání další praxe i vývojových pracovníků. Absolventi mohou dále získat pracovní pozice doprovodných procesů, jako je např. práce v útvarech kontroly a řízení jakosti, registračních útvarech apod.

Podmínky splnění

Student studium úspěšně absolvuje, pokud získá počet kreditů v předepsané skladbě rovný minimálně šedesátinásobku počtu roků standardní doby studia a vykoná státní závěrečnou zkoušku, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Celkový počet kreditů pro úspěšné absolvování bakalářského studia je 180 ECTS kreditů.

Vytváření studijních plánů

Studijní plán v bakalářském studiu je rozvržen do šesti semestrů, ve třech akademických rocích. Je sestaven tak, aby umožňoval studentům zejména získání teoretických znalostí potřebných pro výkon povolání včetně uplatnění v tvůrčí činnosti a dále osvojení nezbytných praktických dovedností.
Studijní předměty jsou hodnoceny kredity podle ECTS. Kredity vyjadřují zátěž studenta při studiu daného předmětu. Kredity za daný předmět student získá až po jeho úspěšném ukončení, tj. po udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu, vykonáním zkoušky za podmínek daných Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně, vnitřní normou Pravidla pro organizaci studia na FCH a skladbou a obsahem individuálně stanovených v každém předmětu.
V bakalářském studijním programu Chemické technologie a nanotechnologie musí student získat minimálně 180 kreditů. Studijní plán je sestaven tak, aby studenti každý akademický rok mohli získat alespoň 60 kreditů z P a PV předmětů. Minimální počet kreditů nutných pro pokračování ve studiu je v každém roce minimálně 40 kreditů z P a PV předmětů. Kredity za uznané předměty a kredity za volitelné předměty se pro posouzení této podmínky nezapočítávají. V 1. ročníku bakalářského studia je navíc stanoven minimální počet kreditů za 1. semestr. Pro pokračování ve studiu musí student za 1. semestr získat alespoň 11 kreditů.
Povinné předměty absolvuje student zpravidla v semestrech a ročnících tak, jak jsou uvedeny ve studijních plánech. Nezakončí-li student úspěšně povinný předmět předepsaným způsobem, je mu automaticky zapsán v následujícím akademickém roce jako opakovaný. Každý předmět přitom lze opakovat pouze jednou. V případě neabsolvování opakovaného povinného předmětu je studentovi studium ukončeno podle § 56 odst. 1 písm. b) Zákona o VŠ.
Povinně volitelné předměty jsou rozděleny do dvou skupin. Povinně volitelné předměty profilujícího základu (PVA) jsou oborově zaměřené odborné předměty, které profilují studenta do užších oblastí jeho zájmů. Povinně volitelné (PVB) předměty jsou další odborné předměty zařazené z nabídek ústavů VUT. Jejich úkolem je rozšířit všeobecné odborné znalosti studentů.
PV předměty si pro daný akademický rok volí student sám z aktuální nabídky studijního plánu při respektování pravidel pro jejich výběr uvedených při registraci. Při výběru těchto předmětů se student řídí svými odbornými zájmy a obsahem předmětů, který je zveřejněn v Informačním systému VUT. Neabsolvuje-li student PV předmět, může, ale nemusí si jej dle současného Studijního a zkušebního řádku VUT v dalším akademickém roce zapsat znovu.
V rámci bakalářského studia je studentům nabídnuta výuka angličtiny v rozsahu 2 hodin týdně po dobu 4 semestrů. Angličtina je vyučována od letního semestru 1. ročníku bakalářského studia. Během 1. semestru každý student absolvuje elektronický rozřazovací test, který je studentům ve stanoveném období zpřístupněn v IS STUDIS, pokyny k vykonání testu jsou vždy s předstihem zveřejněny. Dle výsledku dosaženého v elektronickém rozřazovacím testu je studentům do 2. semestru zapsán předmět Angličtina pro chemiky I – III s příslušnou pokročilostí. Jedná se pouze o volitelné předměty nad rámec studia, které studenty připraví na absolvování povinného předmětu Angličtina pro chemiky IV. Studenti, kteří by chtěli své jazykové schopnosti dále rozvíjet, mají možnost absolvovat navíc předměty Angličtina (C1) a Anglická konverzace. Dále mohou absolvovat vybrané P a PV předměty vyučované v angličtině.
Během celého studia mohou studenti navštěvovat další volitelné předměty, mezi něž patří tělesná výchova a tzv. svobodné předměty (předměty nabízené jinými fakultami VUT pro rozšíření všeobecných znalostí). Předměty si volí student sám z nabídky zveřejněné ve stanoveném období v informačním systému VUT a může je absolvovat v libovolném ročníku nebo semestru bakalářského studia. Volitelné předměty absolvuje student nad rámec studia, kredity za tyto předměty se tedy nezapočítávají do minimálního počtu 180 kreditů za studium, ani do minima stanoveného pro pokračování ve studiu po 1. semestru, respektive pro ukončení příslušného akademického roku.

Dostupnost pro zdravotně postižené

Podmínkou přijetí ke studiu je potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu. Studium je spojeno s prací v chemických a technologických laboratořích, kde mají studenti přístup k široké škále chemických látek, manipulují a přicházejí do přímého kontaktu s nimi. V rámci laboratorní praxe může být ohroženo nejen zdraví studenta, ale může být i studentem ohroženo zdraví ostatních osob. Proto se při posuzování zdravotní způsobilosti přihlíží kromě obecné zdravotní způsobilosti též k nemocem a chorobným stavům, které mohou být kontraindikací pro práci s chemickými látkami, případně představují pro tuto práci určitá omezení. Více informací o specifikaci nemocí a chorob je zveřejněno v elektronické přihlášce.
Uchazeči o studium a studenti se specifickými potřebami se mohou obrátit na Poradenské centrum VUT Alfons https://alfons.vutbr.cz/.

Návaznost na další typy studijních programů

Všeobecný rozsah studijního programu je natolik bohatý, že umožňuje absolventovi pokračovat v širokém spektru chemicky zaměřených navazujících magisterských studijních programů.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BA_ZLTBasics of Laboratory Techniqueen1PovinnýklP - 13ano
BC_CHI1Chemická informatika Ics3PovinnýklP - 13 / C1 - 26ano
BC_PCM1Matematické aplikace v chemii Ics2PovinnýklP - 13 / CPP - 13ano
BC_MAT1Matematika Ics7Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_OBCHObecná chemiecs8Povinnýzá,zkP - 26 / S - 13 / C1 - 26ne
BC_UMNTÚvod do mikro a nanotechnologiícs2PovinnýzkP - 26ne
BC_ZLTZáklady laboratorní technikycs1PovinnýklP - 13ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BC_ACHAnorganická chemiecs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ne
BC_FYZFyzika cs6Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 26ne
BC_CHI2Chemická informatika IIcs4Povinnýzá,zkP - 13 / C1 - 26ano
BA_ACHInorganic Chemistry en5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ne
BC_PCM2Matematické aplikace v chemii IIcs2PovinnýklP - 13 / CPP - 13ano
BC_MAT2Matematika IIcs7Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BA_OCH1Organic Chemistry Ien6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_OCH1Organická chemie Ics6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_FYZ_PPraktikum z fyziky cs3PovinnýklL - 39ne
BC_LT_PPraktikum z laboratorní technikycs3PovinnýklL - 52ne
BC_TETToxikologie a ekotoxikologiecs2PovinnýzkP - 26ne
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BC_ANC1Analytická chemie Ics6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_AFYZAplikovaná fyzikacs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ne
BC_FCH1Fyzikální chemie Ics6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_OCH2Organická chemie IIcs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_ANC1_PPraktikum z analytické chemie Ics3PovinnýklL - 52ano
BC_ACH_PPraktikum z anorganické chemie cs3PovinnýklL - 52ne
BC_FCH1_PPraktikum z fyzikální chemie Ics3PovinnýklL - 39ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BA_ANC2Analytical Chemistry IIen6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_ANC2Analytická chemie IIcs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_BCH1Biochemie Ics4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BA_BCH1Biochemistry Ien4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BC_FCH2Fyzikální chemie IIcs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_MCHMakromolekulární chemiecs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BC_ANC2_PPraktikum z analytické chemie IIcs3PovinnýklL - 52ano
BC_FCH2_PPraktikum z fyzikální chemie IIcs3PovinnýklL - 39ano
BC_OCH_PPraktikum z organické chemiecs3PovinnýklL - 52ano
BPC-UPAÚvod do průmyslové automatizacecs2PovinnýzkP - 26ne
BC_ODP_CHTOdborná praxe - CHTcs4VolitelnýPX - 78ano
BC_TEKTechnické kreslenícs2VolitelnýklC1 - 26 / C1 - 26ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BA_CHIN1Chemical Engineering Ien6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_CHIN1Chemické inženýrství Ics6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_NMATNanotechnologiecs3PovinnýzkP - 26ne
BC_CHI1_PPraktikum z chemického inženýrství Ics2PovinnýklL - 26ano
BC_NT_PPraktikum z nanotechnologií cs3PovinnýklL - 39ne
BC_NBIOPřírodou inspirované nanotechnologiecs3PovinnýzkP - 26ne
BC_UBP_CHTÚvod do bakalářské práce - CHTcs4PovinnýklC1 - 26ano
BC_ZACHZáklady aplikované chemiecs4PovinnýzkP - 26ano
BA_CSTColor Science and Technologyen5Povinně volitelnýzkP - 26 / L - 39Aano
BC_CHFMChemie a fyzika materiálůcs3Povinně volitelnýzkP - 26Ane
BC_CHBChemie barevcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 39Aano
BC_TCVTechnologie chemických výrobcs3Povinně volitelnýzkP - 26Aano
BPC-ACHIAutomatizace v chemickém inženýrstvícs3Povinně volitelnýzkP - 26Bne
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BC_BAP_CHCHNBakalářská prácecs12PovinnýSL - 156ne
BC_CHIN2Chemické inženýrství IIcs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_CHI2_PPraktikum z chemického inženýrství IIcs2PovinnýklL - 26ano
BA_AACHAdvanced Analytical Chemistryen4Povinně volitelnýzkP - 26Aano
BC_KCHChemie a technologie kosmetických výrobcs4Povinně volitelnýzkP - 26Aano
BC_UCHPMÚvod do chemie přírodních materiálůcs4Povinně volitelnýzkP - 26Aano
BC_CHChemie v praxics2Povinně volitelnýPX - 26Bano
BC_TEKTechnické kreslenícs2VolitelnýklC1 - 26 / C1 - 26ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet kreditů Předměty
A 4 kr - 27 kr BA_CST (5 kr), BC_CHFM (3 kr), BC_CHB (5 kr), BC_TCV (3 kr), BA_AACH (4 kr), BC_KCH (4 kr), BC_UCHPM (4 kr)