Detail předmětu

Praktikum z analytické chemie II

FCH-BC_ANC2_PAk. rok: 2023/2024

Praktická výuka vybraných základních instrumentálních analytických metod: potenciometrie, automatická titrace, spektrofotometrie, fluorimetrie, emisní plamenová fotometrie, tenkovrstvá chromatografie, kapalinová chromatografie, voltametrie, elektrogravimetrie.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Vstupní znalosti

Praktikum z analytické chemie I. Praktická znalost základních laboratorních dovedností: navažování, pipetování, příprava odměrných roztoků, titrování.
Znalost základních výpočtů používaných v analytické chemii, vyhodnocování metodou kalibrační křivky.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Klasifikovaný zápočet
Podmínka udělení:
- absolvování všech úloh praktika, odevzdání všech výsledků a protokolů v požadované kvalitě
- úspěšné absolvování zápočtového testu
Výsledné hodnocení praktika vychází z průměru známek za jednotlivé úlohy.
Hodnocení výsledků analýz:
chyba do
1,5% A
3% B
5% C
7% D
9% E
chyba nad 9% F
Celková klasifikace:
100-90% A
89-80% B
79-70% C
69-60% D
59-50% E
49-0% F


Vstupní e-learningové testy ke kontrole připravenosti studentů.
Práce v analytické laboratoři.
Hodnocení výsledků analýz.
Zpracování protokolů k daným úlohám.
Zápočtový test na závěr kurzu.

Učební cíle

Cílem Praktika z analytické chemie II je naučit studenty základům a použití vybraných instrumentálních analytických metod, jako je potenciometrie, automatická titrace, spektrofotometrie, fluorimetrie, emisní plamenová spektrometrie, tenkovrstvá chromatografie, kapalinová chromatografie, voltametrie a elektrogravimetrie.
Absolvování kurzu zvýší kompetence studentů následovně:

1. Budou prakticky seznámeni s vybranými analytickými metodami.
2. Budou schopni prakticky aplikovat jednotlivé postupy stanovení.
3. Procvičí si přesnou práci v analytické laboratoři, přípravu standardních roztoků a správné zásady práce se vzorkem.
4. Studenti budou zvládat všechny potřebné výpočty a budou ovládat vyhodnocení analytických výsledků získaných jednotlivými analýzami.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

Šimek Z., Komendová R., Mašek I., Voznica P. : Kvantitativní analýza. FCH VUT v Brně, Brno 2003. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPCP_AAEFCH bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BKCP_AAEFCH bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHTN bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BKCP_CHCHTE bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHCHTE bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BKCP_CHTM bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHTM bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHTOZP bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BKCP_CHTOZP bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program CP_CZV_SP celoživotní vzdělávání v akr. stud. programu, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratorní cvičení

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do praktika, bezpečnost práce, metodika práce v analytické laboratoři
2. Srážecí titrace (argentometrie)
3. Automatická titrace (alkalimetrie)
4. Titrace v bezvodém prostředí (acidimetrie)
5. Spektrofotometrie
6. Vícesložková analýza
7. Fluorimetrie
8. Emisní plamenová spektrometrie
9. Voltametrie a elektrogravimetrie
10. Extrakční spektrofotometrie
11. Kapalinová chromatografie
12. Tenkovrstvá chromatografie
13. Náhrady

eLearning